Protokoll fört vid Föreningen G-gruppen,
Östersjögrannar, migration och tyska
anors årsmöte den 26 febr 2001 i Goethe-
Institutet.


Närvarande: Ett knappt trettiotal personer, medlemmar och blivande medlemmar. Sep. närvarolista.

1. Mötets öppnande
Gustaf von Gertten, vald till ordförande i den ombildade föreningens interimsstyrelse, berättade lite om G-gruppen, om hur den uppstått och om att den nu breddas och går vidare i annan form. Han förklarade mötet öppnat och överlämnade ordet till valberedaren Ingemar Goliath.

2. Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Lars Craemer.

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Åhlfeldt.

4. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Kerstin Tode och Gunnar Öberg.

5. Dagordning
Dagordningen godkändes.

6. Mötets utlysande
Kallelse på G-gruppens webbsida hade skett i rätt ordning och inom rätt tid.

7. Styrelsens berättelse
Då föreningen ännu inte haft något verksamhetsår förelåg ej någon verksamhetsberättelse.

8. Revisorernas berättelse
Av samma anledning som för punkt 7 förelåg ej någon revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen var ej aktuell, se ovan.

10. Medlemsavgift
Interimsstyrelsens förslag till medlemsavgift kr 50,-/person/år godkändes.

11. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2001 delades ut. Planen genomgicks och kommenterades av Gustaf, som särskilt framhöll att föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Verksamhetsplanen godkändes och bilägges detta protokoll.

Frågan om man kan tänkas få EU-bidrag ställdes. Kan ev undersökas när lämpligt projekt föreligger.

12. Budget
Då detta var det första mötet i föreningen förelåg ej heller någon budget.

13. Val av ordförande
Till ordförande för år 2001 valdes Gustaf von Gertten.

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Mötet beslöt att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och ordförande.

15. Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter för år 2001 valdes
           Kerstin Åhlfeldt, omval
           Ann-Marie Arkedahl, omval
           Cornelia Gustafsson, nyval
           Olle Sahlin, nyval
           Peeter Grünberg, nyval
           Lars Craemer, nyval

Årsmötet rekommenderade styrelsen att med sig adjungera, tillfälligt eller permanent, lämpligt antal medlemmar för samråd i t ex regionala frågor eller ämnen av mera speciell art.

16. Val av revisorer
Till revisorer för år 2001 valdes
           Lena Löfström, nyval
           Olof Bilkenroth, nyval
och till revisorssuppleanter för samma tid
           Anna-Lisa Kuylenstierna
           Hans Krüger

17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
Beslöts att valberedningen ska bestå av tre medlemmar.

18. Val av valberedning
Till valberedning utsågs
           Ingemar Goliath, sammankallande
           Elsie Larsson
           David Papp

19. Övriga ärenden
Ingemar Goliath berättade lite om projektet Dalfolk i Pommern, ett projekt han håller i. Ingemar och även andra har noterat att i kyrkböckerna i vissa byar i Siljanbygden finns noterat i slutet på 1600-talet "Dragit till Pommern". Ingemar ställde sig frågorna: varför reste de?, vart reste de?, kom de tillbaka? Boken om Nils Bielke gav en del besked, men projektet innebär att försöka göra en uppföljning i Greifswald, i Schuberts Trauregister och i Pommerska kyrkböcker.
Några personer har redan knutits till projektet.

Gustaf informerade om att 7-8 april blir det migrationsseminarium i Lund och Malmö, då bl a en doktorand från Tyskland kommer att berätta om svensk integration i Tyskland.

20. Mötets avslutande
Då inga fler frågor förelåg, tackade Lars för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Åhlfeldt

Lars Craemer
Justeras:

Kerstin Tode

Gunnar Öberg