Föreningen G-gruppen
Årsmöte i Goethe-Institutets samlingssal
i Stockholm
Protokoll
den 18 februari 2002
  Närvarande: Ett knappt trettiotal medlemmar enligt närvarolista


         § 1

Föreningens ordförande Gustaf von Gertten hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

         § 2

Ingemar Goliath valdes till ordförande för årsmötet.

         § 3

Till mötessekreterare valdes Olle Sahlin.

         § 4

Till justeringsmän valdes Chris Henning och Klara Vago-Görres.

         § 5

Den till kallelsen till årsmötet fogade dagordningen godkändes.

         § 6

Årsmötet fann att mötet blivit behörigen utlyst.

         § 7

Styrelsens verksamhetsberättelse över år 2001 presenterades av Gustaf von Gertten, varpå den godkändes av årsmötet.

         § 8

Hans Krüger presenterade revisorernas berättelse över verksamhetsåret 2001.

         § 9

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

         § 10

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2002 oförändrat skulle vara 50 kr.

         § 11

Gustaf von Gertten presenterade den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen samt förklarade att styrelsen valt att ej framlägga något särskilt budgetförslag. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och att godtaga att särskild budget ej fastställs.

         § 12

Sekreteraren anmälde att vid förslagstidens utgång inga förslag till årsmötet hade inkommit.

         § 13

Till ordförande för verksamhetsåret 2002 valdes Gustaf von Gertten.

         § 14

Årsmötet beslutade att för verksamhetsåret 2002 antalet styrelseledamöter vid sidan av ordföranden skall vara sju.

         § 15

Sedan det anmälts att Cornelia Gustafsson avböjt omval, beslutade årsmötet att till styrelseledamöter för år 2002 välja: Anne-Marie Arkedahl (omval), Lars Craemer (omval), Peeter Grünberg (omval), Sonia Holz (nyval), Anna-Lisa Kuylenstierna (nyval). Olle Sahlin (omval) och Kerstin Åhlfeldt (omval).

         § 16

Årsmötet beslutade att för verksamhetsåret 2002 till revisorer välja Hans Krüger (nyval; tidigare revisorssuppleant) och Lena A. Löfström (omval) samt till revisorssuppleant Olof Bilkenroth (nyval; tidigare revisor).

         § 17

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2002 skulle vara tre.

         § 18

Till ledamöter i valberedningen för år 2002 utsågs: Elsie Larsson, sammankallande, David Papp och Klara Vago-Görres.

         § 19

Det antecknades att mötesordföranden för kommande årsmöten föreslog en ordning enligt vilken hälften av styrelseledamöterna valdes på två år och hälften på ett år. I övrigt förekom intet att anteckna under övriga ärenden.

         § 20

Årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

 
Olle Sahlin

 
Justeras:

 
Chris Henning

Klara Vago-Görres