Föreningen G-gruppen
Årsmöte i Sabbatsbergkyrkan
i Stockholm
Protokoll
den 20 februari 2003
  Närvarande: Drygt trettiotal medlemmar enligt närvarolista


         § 1

Mötet öppnades av föreningens ordförande Gustaf von Gertten.

         § 2

Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Ingemar Goliath.

         § 3

Till mötessekreterare utsågs Peeter Grünberg.

         § 4

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll, utsågs Klara Vago-Görres och David Papp.

         § 5

Föreslagen dagordning fastställdes.

         § 6

Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

         § 7

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades, balans- och resultaträkning presenterades muntligt då de ej hade kopierats, varpå verksamhetsberättelsen godkändes. Det föreslogs att balans- och resultaträkning skulle göras tillgängliga under medlemssidorna på föreningens hemsida.

         § 8

Lena A. Löfström presenterade revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2002.
Hon framförde också att styrelsen till kommande år skall bifoga bokslutet till verksamhetsberättelsen.

         § 9

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

         § 10

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2004 oförändrat skall vara 50:-.

         § 11

Vid 2002 års årsmöte fastställdes en verksamhetsplan som omfattade även år 2003, varför ingen diskussion förekom under denna punkt.

         § 12

Vid motionstidens utgång förelåg ingen motion till årsmötet.

         § 13

Till ordförande för verksamhetsåret 2003 valdes Gustaf von Gertten.

         § 14

Beslutades att för verksamhetsåret 2003 antalet styrelseledamöter vid sidan av ordföranden skall vara sex och en suppleant.

         § 15

Årsmötet beslutade att till styrelseledamöter för 2003 välja:
Ann-Marie Arkedal (ordinarie ledamot, omval), Lars Craemer (ordinarie ledamot, omval) Peeter Grünberg (ordinarie ledamot, omval), Anna-Lisa Kuylenstierna (ordinarie ledamot, omval), Olle Sahlin (ordinarie ledamot, omval), Jürgen Weigle (ordinarie ledamot, nyval), Björn Zötterman (suppleant, nyval).

         § 16

Årsmötet beslutade att för verksamhetsåret 2003 till revisorer välja Lena A. Löfström (omval) och Kerstin Åhlfeldt (nyval) samt till revisorssuppleant välja Olof Bilkenroth (omval).

         § 17

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2003 skall vara tre.

         § 18

Sedan Elsie Larsson avsagt sig omval, beslutade årsmötet att till ledamöter i valberedningen utse Ingemar Goliath (sammankallande, nyval), David Papp (omval) och Klara Vago-Görres (omval).

         § 19

Inga övriga ärenden fanns.

Årsmötesdeltagarna framförde ett stort tack till styrelsen för dess under året nedlagda mycket uppskattade arbetet.

         § 20

Årsmötet förklarades avslutat

Vid protokollet:

  
Peeter Grünberg

  
Justeras:

  
Ingemar Goliath

Klara Vago-GörresDavid Papp