Föreningen G-gruppen
Årsmöte i Sabbatsbergkyrkan
i Stockholm
Protokoll
den 26 februari 2004
  Närvarande: Drygt trettiotal medlemmar enligt närvarolista


         § 1

Mötet öppnades av föreningens ordförande Gustaf von Gertten.

         § 2

Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Stefan Sundbäck.

         § 3

Till mötessekreterare utsågs Peeter Grünberg.

         § 4

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll, utsågs Ivo Penno och Hans Krüger.

         § 5

Föreslagen dagordning fastställdes.

         § 6

Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

         § 7

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades, varpå verksamhetsberättelsen godkändes och lägges till handlingarna.

         § 8

Kerstin Åhlfeldt presenterade revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2003.

         § 9

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

         § 10

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2005 skall vara 70 SEK för medlemmar i Sverige och 8 Euro för medlemmar i EU-länderna.

         § 11

Verksamhetsplanen för åren 2004 - 2005, inklusive budget för 2004, presenterades och godkändes.

         § 12

Förslaget till stadgeändring godkändes enhälligt.

         § 13

Vid motionstidens utgång förelåg ingen motion till årsmötet.

         § 14

Till ordförande för verksamhetsåret 2004 valdes enhälligt Gustaf von Gertten.

         § 15

Beslutades att för verksamhetsåret 2004 utöver ordföranden omvälja eller nyvälja sammanlagt nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

         § 16

Årsmötet beslutade att till styrelseledamöter för 2004 välja:
Ann-Marie Arkedal (ordinarie ledamot, omval), Peeter Grünberg (ordinarie ledamot, omval), Anna-Lisa Kuylenstierna (ordinarie ledamot, omval), Uve Asp (ordinarie ledamot, nyval), Otfried Czaika (ordinarie ledamot, nyval), Gerald Enckell (ordinarie ledamot, nyval), Michael Kolterjahn (ordinarie ledamot, nyval), Svea-Lisa Råsäter (ordinarie ledamot, nyval), Pia Westphal (ordinarie ledamot, nyval), Björn Zötterman (suppleant, omval), Kurt Persson (suppleant, nyval).

         § 17

Valberedningen presenterade en ändring till det före möte presenterade förslaget då Lena A. Löfström avsagt att vara kandidat till revisorsposten. Valberedningen föreslog i stället Olle Sahlin. Därefter beslutade årsmötet att för verksamhetsåret 2004 till revisorer välja Olle Sahlin (nyval) och Bo J. Ronnerstam (nyval) samt till revisorssuppleant välja Kerstin Åhlfeldt (nyval).

         § 18

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2004 skall vara oförändrat tre.

         § 19

Sedan Ingemar Goliath avsagt sig omval, beslutade årsmötet att till ledamöter i valberedningen utse David Papp (sammankallande, omval) och Klara Vago-Görres (omval). Då någon tredje kandidat inte kunde väljas vid årsmötet, beslutade årsmötet att valberedningen under året skulle kalla till sig en tredje person.

         § 20

Inga övriga ärenden fanns.

Årsmötesdeltagarna framförde ett varmt tack till de avgående styrelseledamöterna för deras under året nedlagda mycket uppskattade arbetet och riktade ett varmt välkomnande till de nya ledamöterna.

         § 21

Årsmötet förklarades avslutat

Vid protokollet:

  
Peeter Grünberg

  
Justeras:

  
Stefan Sundbäck

Ivo PennoHans Krüger