Föreningen G-gruppen
Årsmöte i Släktforskarcentrum
Sundbyberg
Protokoll
den 15 februari 2005
  Närvarande: Drygt 25-tal medlemmar enligt närvarolista


         § 1

Mötet öppnades av föreningens ordförande Gustaf von Gertten.

         § 2

Till ordförande för årsmötet utsågs Lars Craemer.

         § 3

Till mötessekreterare utsågs Svea-Lisa Råsäter.

         § 4

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll, utsågs Kerstin Åhlfeldt och Anna-Lisa Kuylenstierna.

         § 5

Föreslagen dagordning fastställdes med tillägget att under "övriga frågor" lägga information från Gustaf von Gertten.

         § 6

Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

         § 7

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades med ett särskilt omnämnande av Östersjöprojektet. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

         § 8

Bo Ronnerstam presenterade revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2004 och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

         § 9

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

         § 10

Årsmötet beslutade enligt kassörens, Uve Asp, förslag att medlemsavgiften för 2006 skall vara 70 SEK för medlemmar i Sverige och 8 Euro för medlemmar i Euroländer. Övriga är avgiftsbefriade. Styrelsen kan bevilja undantag där skärskilda skäl föreligger.

         § 11

Konstaterades att verksamhetsplanen godkänd vid årsmötet 2004 omfattar både 2004 och 2005. Något budgetförslag föreligger inte men principen är att all verksamhet skall bära sig själv. De stora projekten bekostas med härför sökta medel.

         § 12

Vid motionstidens utgång förelåg inga motioner till styrelsen.

         § 13

Antalet ledamöter fastställdes enligt valberedningens förslag till ordförande samt sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

         § 14

Till ordförande för verksamhetsåret 2005 omvaldes Gustaf von Gertten.

         § 15

Till ordinarie ledamöter omvaldes: Uve Asp, Otfried Czaika, Anna-Lisa Kuylenstierna
Till ordinarie ledamöter nyvaldes: Ardis Grosjean Dreisbach, Thomas Murray, Berit Sesemann-Datta.
Till suppleanter omvaldes: Kurt Persson, Björn Zötterman
Till suppleanter nyvaldes: Göran Olbers, Svea-Lisa Råsäter

         § 16

Till revisorer omvaldes: Bo J. Ronnerstam, Olle Sahlin
Till revisorssuppleant omvaldes: Kerstin Åhlfeldt

         § 17

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2005 skall vara oförändrat tre.

         § 18

Årsmötet fastställde följande förslag till instruktion för valberedningen: Att valberedningen skall träffas första gången senast den 15 november 2005 för att senast den 15 januari 2006 lämna över till webbmästaren förslag på val till styrelseledamöter m fl för verksamhetsåret 2006.

         § 19

Till valberedning utsågs Peeter Grünberg, Kerstin Malmström, Ann-Marie Arkedal med Peeter Grünberg som sammankallande.

         § 20

Gustaf von Gertten informerade om att i kommande nummer av Släkt och hävd finns intressanta artiklar av Otfried Czaika om Likpredikningar och av Olle Sahlin om forskning i Danzig

För att tacka några av de äldsta medverkande i G-gruppens verksamhet kallade Gustaf von Gertten fram Ann-Marie Arkedal, Kerstin Åhlfeldt, Peeter Grünberg och Lars Craemer. Av dessa kommer några att lämna aktivt styrelsearbete. Alla tilldelades G-gruppens "blå band med liten björn" och hyllades med en sång.

Marianne Sandberg framförde också ett tack för all intressant kunskap som hon fått genom sitt medlemskap i G-gruppen och överlämnade en blomma till Gustaf von Gertten.

         § 21

Ordförande tackade för tilldelad utmärkelse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

  
Svea-Lisa Råsäter

  
Justeras:

  
Lars Craemer

Anna-Lisa KuylenstiernaKerstin Åhlfeldt