Föreningen G-gruppen
Årsmöte i Släktforskarcentrum
Sundbyberg
Protokoll
den 21 februari 2006
  Närvarande: Drygt 23 medlemmar enligt närvarolista


         § 1

Mötet öppnades av föreningens ordförande Gustaf von Gertten.

         § 2

Till ordförande för årsmötet utsågs Klas Råsäter.

         § 3

Till mötessekreterare utsågs Svea-Lisa Råsäter.

         § 4

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll, utsågs Birgit Schneider och Anita Sundell.

         § 5

Föreslagen dagordning fastställdes.

         § 6

Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

         § 7

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse presenterades. Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.

         § 8

Olle Sahlin presenterade revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2005 och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

         § 9

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

         § 10

Årsmötet beslutade enligt kassörens, Uve Asp, förslag att medlemsavgiften för 2006 skall vara 80 SEK för medlemmar i Sverige och 9 Euro för medlemmar i Euroländer. Övriga är avgiftsbefriade. Ett förslag att höja avgiften till 100 kr avslogs.

         § 11

Verksamhetsplan för 2006 presenterades av Gustaf von Gertten ¯ tonvikten ligger på konsolidering av verksamheten, utbildning och medlemsvärvning. Budgeten föredrogs av Uve Asp. Huvudposterna är medlemsintäkter 24.000 kr och kostnad för Släktforskardagarna 5.000. Programverksamheten ska ge ett 0-resultat och principen är att all verksamhet skall bära sig själv. De stora projekten bekostas med härför sökta medel.

         § 12

Vid motionstidens utgång förelåg inga motioner till styrelsen.

         § 13

Antalet ledamöter fastställdes enligt valberedningens förslag till ordförande samt sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

         § 14

Till ordförande för verksamhetsåret 2006 nyvaldes Tõnis Laks.

         § 15

Till ordinarie ledamöter omvaldes: Uve Asp, Otfried Czaika, Svea-Lisa Råsäter, Ardis Grosjean Dreisbach och Thomas Murray.
En ordinarie post är vakant.
Till suppleanter omvaldes: Kurt Persson, Björn Zötterman.
Till suppleanter nyvaldes: Torsten Sellin och Ruben Thurhagen.

         § 16

Till revisorer omvaldes: Bo J. Ronnerstam, Olle Sahlin
Till revisorssuppleant omvaldes: Kerstin Åhlfeldt
Efter förrättade styrelseval föreslog valberedningens ordförande Peeter Grünberg att Gustaf von Gertten väljs till hedersordförande i G-gruppen. Mötet antog förslaget med acklamation.

         § 17

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2005 skall vara oförändrat tre.

         § 18

Till valberedning utsågs: Gustaf von Gertten, Anna-Lisa Kuylenstierna och Helena Andersson med Gustaf von Gertten som sammankallande.

         § 19

Inga övriga ärenden förelåg.

         § 20

De avgående ledamöterna och övriga medverkande avtackades med en ros varefter ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

  
Svea-Lisa Råsäter

  
Justeras:

  
Klas Råsäter

Birgit SchneiderAnita Sundell