Föreningen G-gruppen
Årsmöte i Släktforskarcentrum
Sundbyberg
Protokoll
den 20 februari 2007
  Närvarande: Drygt 24 medlemmar enligt närvarolista


         § 1

Mötet öppnades av föreningens ordförande Tõnis Laks.

         § 2

Till ordförande för årsmötet utsågs Klas Råsäter.

         § 3

Till mötessekreterare utsågs Svea-Lisa Råsäter.

         § 4

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll, utsågs Eva Almqvist och Erik Ruist.

         § 5

Föreslagen dagordning fastställdes.

         § 6

Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

         § 7

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse presenterades. Mötet framförde önskemål om att nästa års ekonomiska redovisning dels bör ange medlemsintäkterna för sig dels kvarvarande kapital för föreningen och projektet "Över Östersjön" var för sig. Mötet ville också veta hur stor del av totalkostnaderna för Släktforskarmässan som faller på "Över Östersjön". Andelen är 2 950 kr. Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.

         § 8

Olle Sahlin presenterade revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2006 och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna förklarade också att de varit mycket nöjda med skötseln av föreningens ekonomi.

         § 9

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

         § 10

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2008 skall vara 80 SEK eller 9 Euro för medlemmar i EU-länderna samt Lichtenstein, Schweiz, Norge och Island. Orsaken till den utökade kretsen av betalande medlemmar är att det numera är avgiftsfritt att betala pengar mellan ovannämnda länder om man betalar i SEK eller Euro. Eventuellt kan en växlingsavgift tillkomma om landets valuta ej är Euro. På förslag av Gustaf von Gertten beslutade mötet att styrelsen kan avgiftsbefria medlemmar i de forna öststatsländerna.

         § 11

På förslag av den avgående styrelsen beslutade mötet att ge den nya styrelsen i uppdrag att utarbeta en verksamhemsplan för 2007. Budgeten föredrogs av Uve Asp. Huvudposterna är medlemsintäkter 24 000 kr och kostnad för lokaler, webbhotell, organisationsavgift, diverse abonnemangskostnader mm för Listgruppen samt bankkostnad tillsammans 19 600 kr. Vilket ger ett överskott på 4 400 kr. Programverksamheten ska ge minst ett 0-resultat och principen är att all verksamhet skall bära sig själv. De stora projekten bekostas med härför sökta medel.

         § 12

Vid motionstidens utgång fanns inga motioner till styrelsen. Styrelsen har däremot ett förslag till stadgeändring. För att få en bättre successionsordning i styrelsen föreslår styrelsen följande tillägg till stadgarnas § 5.

§ 5. Föreningens styrelse består av ordförande och minst fyra ledamöter.
Tillägg: Samtliga ordinarie ledamöter väljs på två år - vid första valtillfället väljs hälften på ett år. Suppleanter väljs på ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

         § 13

Antalet ledamöter fastställdes enligt valberedningens förslag till ordförande samt fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

         § 14

Till ordförande på två år nyvaldes Otfried Czaika.

         § 15

Till ordinarie ledamöter för två år nyvaldes: Viive Selg, Anita Sundell och Peter Siebert. Till ordinarie ledamöter på ett år omvaldes Ardis Grosjean Dreisbach och Kurt Persson.
Till suppleanter på ett år omvaldes: Björn Zötterman
Till suppleanter på ett år nyvaldes: Helena Andersson och Karlis Timuska

         § 16

Till revisorer på ett år omvaldes: Bo J. Ronnerstam, Olle Sahlin
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes: Kerstin Åhlfeldt

         § 17

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2007 skall vara oförändrat tre.

         § 18

Till valberedning utsågs: Eva Almqvist, Jürgen Weigle och Tõnis Laks med Eva Almqvist som sammankallande.

         § 19

Inga övriga ärenden förelåg.

         § 20

De avgående ledamöterna och övriga medverkande avtackades med en ros varefter ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

  
Svea-Lisa Råsäter

  
Justeras:

  
Klas Råsäter

Eva AlmqvistErik Ruist