Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Bokanmälan:

Historische Akten im Staatsarchiv Danzig

av Marianne Stanke

Utgiven på eget förlag 2007
ISBN 3-00-013888-9

G-gruppen har kompletterat den tidigare förvärvade volymen "Staatsarchiv Danzig - Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945", dvs beståndsförteckningen för det statliga arkivet i Gdansk, med en källsamling över i staden Danzig upptagna borgare från 1399 till början av 1800-talet. Sammanställningen och översättningen från polska har gjorts av Marianne Stanke som också 2004 utgivit boken i eget förlag. Förteckningen har tidigare endast funnits som en skrivmaskinsskriven lista på polska. Stankes samling gör således för första gången detta material tillgängligt för en större krets av forskare utan att dessa rent fysiskt måste besöka arkivet.

Vägvisaren till arkivet i Gdansk ger av förståeliga skäl endast en summarisk överblick. Således beskrivs beståndet avseende burskapsärenden hos "die Wette" (das Wettgericht eller magistraten) på en halv boksida. Detta bestånd omfattar dock mer än 8000 akter motsvarande 23 hyllmeter dokument vilka i Stankes förteckning blir till 200 sidor med namn och konkreta källhänvisningar. Förteckningen omfattar dels burbrev utfärdade av staden Danzig och dels burskapsbevis utfärdade i borgarnas hemorter. Dessutom innehåller den en listning av de i akterna förekommande tidigare hemländerna samt en förteckning över de i boken omnämnda yrkena.

Posterna i de två personregistren omfattar följande uppgifter: efternamn, förnamn, signaturens slutsiffror (dvs siffrorna efter APG 300,60/), ibland yrke, tidigare hemort samt årtal. En registerpost kan se ut så här:

Beckmann, Georg, (396), Böttcher, Norrköping/Schweden 1767

Här står således att Georg Beckmann var tunnbindare, att han kom från Norrköping i Sverige och att han fick sitt burbrev i Danzig år 1767. Hans akt finns under signatur APG 300,60/396.

Posterna kan även innehålla tilläggsanteckningar såsom frigivning ur livegenskapen (Befreiung von der Leibeigenschaft) eller t ex att burskapsbeviset är skrivit på ett främmande språk (t ex Bürgerurkunde in holländischer Sprache). Sorteringen av posterna är strikt alfabetisk, dvs personer med samma efternamn sorteras därefter i strikt alfabetisk ordning av förnamnen.

Om man har en ana som blev upptagen som borgare i Danzig är det således enkelt att ta reda på om hans akt finns i arkivet samt vilken signatur akten i så fall har. Det är sedan enkelt att skriftligen beställa kopior av akten från arkivet i Danzig. Adressen till arkivet finns i Stankes bok. Om man endast vill beställa kopior kan man skriva på engelska eller på tyska. Vill man ställa andra frågor bör man skriva på polska för att undvika missförstånd. För medlemmar i G-gruppen finns på föreningens hemsida en hjälpreda för att formulera vissa brev på polska. Samtliga svar från arkivet kommer på polska. Kopiorna får man i A4- eller A3-format på CD eller som mikrofilm som man sedan måste förstora. Priserna varierar enligt uppgift på mellan 10 och 20 Zloty plus portokostnader.

Betalningen erlägges i förskott efter en betalningsanmodan från arkivet. Fru Stanke rekommenderar att man skickar en kopia av bankens inbetalningskvittens till arkivet så snart man remitterat pengarna för att skynda på den byråkratiska processen i Polen.

För nordiska forskare med anor som migrerat till Danzig är Stankes bok ett värdefullt instrument som underlättar "distansforskningen" väsentligt. Den är synnerligen enkel att förstå och att använda.

Copyright © Jürgen Weigle 2007