G-gruppens hemsida har givit släktforskare hjälp och stöd  sedan 20/3 1999

   


Aktuellt och Senaste nytt


30 mars

Presentation av de föreslagna nya styrelsemedlemmarna

Jan-Åke Hager

Jag är 58 år och blev nyfiken på mina Tyska rötter för några år sedan. Bor i Skoghall. Har forskat mycket på mina svenska anor men inte dom Tyska. Blev tipsad om föreningen G-Gruppen av släktforskare på Facebook sidor. Så jag tänkte varför inte och hittade hemsidan och anmälde mej som medlem. Har haft stor nytta av mitt medlemskap i föreningen samt att jag vill att den ska vara kvar.

Hans-Dieter Grahl

Fyller 69 år i år gift, bosatt på Södermalm i Stockholm. Är född i Tyskland, var tre år när vi kom hit till Sverige 1951. Gick i pension i fjol som VD för Sjöbefälsföreningen. Har långt tillbaks i tiden varit en kortare tid på Landsarkivet i Härnösand. Har stor datorvana, bl.a. byggt och drivit föreningens första hemsida. Talar och skriver tyska och engelska.

Björn Sonesson

Jag är 46 år, singel och bor i Malung i Dalarna. Sedan mycket tidig ålder är jag gravt hörselskadad och jag är styrelsemedlem i Dalarnas distrikt av Hörselskadades Riksförbund och ordförande i en lokalförening som heter HRF Malung-Vansbro. Är allmänt föreningsaktiv och medlem i ett antal släktföreningar och i ett par familjesläktföreningar. Jag hade varit medlem i Genealogiska Föreningen i några år när jag fick reda på att Föreningen G-gruppen fanns. Sedan kom jag med här också som medlem.

Jag har läst humanistiska ämnen i 5 år på universitet i Uppsala Universitet. Historia, etnologi (folklivsforskning, fast mindre traditionell dock än det var på 1940-talet dock),arkeologi och så litet annat också bl.a. en kortkurs i nordiska språk. En värdefull sak var att jag vid 2-3 helt olika tillfällen hade förmånen att gå en akademisk kurs i handskriftsutbildning. Därefter har jag läst i ett års tid på Mitthögskolan i Härnösand på Arkiv- och dokumentvetenskaplig utbildning.

1997 samma år som jag avslutade kursen fick jag jobb på Malungs kommun och har varit kvar där sedan dess. Jag arbetar i yrkeslivet som arkivarie i en kommun med enskilda arkiv som specialitet. Malungs lokalhistoriska arkiv har varit mitt "skötebarn" i många år. Släktforskningen började jag med för många år sedan. Till en början genom min morfars eget intresse. Har särskilt intresse för släkten von Knorring och om den ointroducerade grenen av släkten som det företrädesvis ännu finns relativt många av i Dalarna.

Gustaf Eichbaum

Gustaf Eichbaum föddes 1935 i Berlin. Fadern kom från Metz i Lothringen, som före första världskriget tillhörde Tyskland. Modern kom från Anhalt. När familjen 1943 blev utbombad i Berlin följde dramatiska år för åttaåringen: Först evakuering till Pommern, ett år senare till Böhmen-Mähren, därifrån utdriven skiljdes Gustaf under flykten från sina föräldrar och hamnade i Schlesien som blivit polskt område vid krigsslutet. 1946 utvisades han från Polen till Westfalen i Västtyskland. Så småningom kunde Gustaf återförenas med sina föräldrar, fast i Passau, Bayern. Det var dramatiska år för en liten pojke i en ömtålig ålder.

Skolgången avslutades med fyra år i gymnasiet. Sedan blev Gustaf lärling inom jordbruksyrket med bland annat ett års praktik i Sverige, rättare sagt i Skåne. Grunderna i svenska språket lärde Gustaf sig ett år tidigare i Tyskland medels en kurs i svenska på grammofonskivor. Väl i Blentarp i Skåne lärde han sig dock främst danska genom att titta på dansk ’fjernsyn’. Svensk TV fanns inte på den tiden. Men på söndagarna gick han i kyrkan för att förkovra sig i svenskan. Han läser och förstår fortfarande danska, norska och svenska väl och håller språken vid liv genom läsning och brevväxling.

Hemkommen till Tyskland tjänstgjorde Gustaf 1961-1969 vid flygvapnet (radar). Senare utbildade han sig till lärare vid Lärarhögskolan i Göttingen och utövade yrket från 1973 till 1997 i Hessen. Han lever numera i Fuldabrück-Bergshausen.

1993 valdes Gustaf till ordförande för ”Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e.V.“, en släktforskarförening med 350 medlemmar och ett uppdrag som han fortfarande sköter. Gustaf blev tidigt medlem i G-gruppen, var mycket aktiv på diskussionslistan och utsågs 2003 till G-gruppens andre hedersmedlem under de tyska släktforskardagarna i Schwerin.

Genom sina olika släktgrenar är Gustaf väl förtrogen med samtliga tyskspråkiga områden, speciellt med Pfalz, norra Hessen och Brandenburg, icke att förglömma hugenotterna i Frankrike…

När Gustaf inte släktforskar håller han sig i trim genom friidrott, såväl som aktiv såsom tränare inom bl. a. löpning, på vintern inomhus. Gustaf har även ägnat sig åt orientering i Danmark, Sverige och Skottland samt sprungit tre maratonlopp. Men det var då…


6 mars

Rättelse i Verksamhetsberättelse 2016!

Styrelsen har beslutat göra en ändring i Verksamhetsberättelse 2016 då ett gravt förbiseende uppdagats. Denna ändring finns under rubriken ”Ehrenmitglieder”. Där saknas Kerstin och Otto Malmström (utsedda 2004) samt Christa Samuelsson och Gunilla Hanserkers (utsedda 2015).

Styrelsen beklagar och ber nämnda hedersmedlemmar om ursäkt!

Styrelsen beslöt också att hedersmedlem inte behöver betala medlemsavgift.

Styrelsen

1 mars

Ny web redaktör för G-gruppens hemsida

Från och med 1 mars har Hans-Dieter Grahl tagit över ansvaret för föreningens hemsida. Lars Craemer, som under 20 års tid skött hemsidan, drar sig med ålderns rätt tillbaka. Lars har under åren gjort ett gediget och förtjänstfullt arbete till gagn för alla medlemmar och andra som besökt hemsidan. För att hemsidan skall vara aktuell uppmanar vi alla att rapportera eventuella fel eller länkbrott till webbmaster Tack!


30 januari

Information om och kallelse till årsmötet 2017

En decimerad styrelse, utan ordinarie ordförande, har beslutat att årsmötet 2017 enbart blir ett virtuellt möte. Förhoppningsvis skall en ny styrelse bli komplett och med tiden kunna återgå till en mer aktiv verksamhetsplan. Eventuellt kan då ett medlemsmöte arrangeras i samband med släktforskardagarna i Halmstad i sommar. Styrelsen kommer i förekommande fall fatta ett sådant beslut under våren.

Årsmötesomröstningen planeras vara öppen för medlemmarna mellan den 27 mars och den 22 april. Ytterligare information samt underlag kommer att läggas ut på hemsidan snarast.

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till Ordinarie Årsmöte över Internet den 22 april. Internetmötet är öppet för medlemmarna 27 mars-22 april 2017. Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkningoch resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 13. Val av ordförande
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa
 17. Val av moderator tillika rösträknare för förhandsröstning. Mandattiden för denna moderator är tillsvidare.
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 19. Val av valberedning och dess sammankallande
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

Styrelsen för Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön


6 november

Medlemmarnas forskning

Sidan som visar medlemmarnas forskning har nu uppdaterats. Den innehåller inte bara de släktnamn som finns i deras forskning utan även orter och och geografiska områden, som ingår i forskningen. Många medlemmar söker också särskilda yrken. Dessa finns nu också förtecknade.


Uppdaterad 2017-03-06