G-gruppens hemsida har givit släktforskare hjälp och stöd  sedan 20/3 1999

   


G-gruppen är medlem i tyska släktforskarförbundet  DAGV

Aktuellt och Senaste nytt


20 februari

Handlingar inför årsmötet 2018

Följande handlingar inför årsmötet 2018 finns nu tillgängliga:
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Förslag


18 januari

Släktforskningens dag 2018

Den 20 januari firas Släktforskningens dag runt om i landet och G-gruppen finns på plats i Sollentuna bibliotek. Årets tema: Arkiv – med anledning av att Riksarkivet i år fyller 400 år.


15 januari

Information om och kallelse till årsmötet 2018

Styrelsen för Föreningen G-gruppen kallar härmed till årsmöte den 15 april 2018. Årsmötet avhålles som ett virtuellt möte över internet. Styrelsen ser gärna att förslag till styrelsekandidater lämnas till föreningens valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson dock senast den 15 februari 2018.

Årsmötesomröstningen planeras vara öppen för medlemmarna mellan den 15 mars och den 12 april. Ytterligare information samt underlag kommer att läggas ut på hemsidan snarast.

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till Ordinarie Årsmöte över Internet den 15 april. Internetmötet är öppet för medlemmarna 15 mars - 12 april 2017. Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning samt resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 13. Val av ordförande
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa
 17. Val av moderator tillika rösträknare för förhandsröstning. Mandattiden för denna moderator är tillsvidare.
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 19. Val av valberedning och dess sammankallande
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

Styrelsen för Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön

Handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut löpande på hemsidan så snart dessa kan presenteras.

15 januari

En av våra grundare avliden

Ingemar Goliath har gått bort 86 år gammal. Han var en av initiativtagarna till att Föreningen G-gruppen bildades 2000.

Ingemar medverkade som moderator på vår diskussionslista under många år. Han genomförde också projektet ”Dalfolk i Pommern” som syftade till att registrera namnen på de i dalasocknarnas längder nämnda “pommernfararna”. De var bönder, som värvades av den svenska generalguvernören Nils Bielke under slutet av 1600-talet för att flytta till Pommern. Ingemar jämförde dessa med uppgifter ur tyska källor och även skildrade de enskilda familjernas öden, där så var möjligt. Resultatet finns redovisat här under ”Dokumentation”.

Ingemar Goliath var också aktiv inom föreningen Sollentuna Släktforskare.

Föreningen hedrade Ingemars minne genom att skänka ett bidrag till Läkare Utan Gränser.


24 december

G-gruppens styrelse tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År

              En God Jul
                   och
          ett Gott Nytt År

               tillönskas
           alla medlemmar
    och följare av G-gruppen

              Styrelsen


12 december

Hemsidan och Facebook

Medlemmarna i G-gruppen har nu möjlighet att ta del av samtliga styrelseprotokoll sedan starten av föreningen 2000. Du finner protokollen på medlemssidan pkt 1.

Samtliga vägvisare på hemsidan har uppdaterats och alla länkar skall nu fungera. Vi uppmanar alla läsare att meddela föreningens webmaster om ni finner brutna länkar eller annat som behöver rättas till.

G-gruppen finns nu även på Facebook. Anmälan krävs men är öppen för alla. Här finner du Facebooksidan.


11 december

G-gruppens nyhetsbrev

Som medlem har du i dagarna fått föreningen G-gruppens första nyhetsbrev. Avsikten är att vi varje månad med undantag under sommarmånaderna skickar ett nyhetsbrev till våra medlemmar.

Har du förslag till innehåll eller tips är du välkommen att maila G-gruppen.

Nyhetsbrevet finns även att läsa här.


19 november

G-gruppens styrelse i Karlskrona för verksamhetsplanering

I helgen träffades delar av föreningen G-gruppens styrelse i Karlskrona för verksamhetsplanering inför 2018. Precis varit i Tyska kyrkan i Karlskrona där Harry Rson Svensson höll en uppskattad guidning om den tyska församlingens historia.

Fr.v. HD Grahl, Katarina Möller, Erik Lindholm och Jan-Åke Kristiansson Hager.


23 september

Regeringen satsar på släktforskning

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation hos Svar kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.


22 september

69:e tyska genealogidagarna 2017

Idag börjar de 69:e tyska genealogidagarna 2017 i Dresden som varar till söndag den 24/9, kl 16:00.

G-gruppen är inte fysiskt närvarande men uppmärksammas ändå. Föreningen i Dresden, som anordnar dagarna, har till dagarna utgett en 44-sidig tidskrift i A4-format med många intressanta artiklar. G-gruppen presenteras i den redaktionella texten på sida 7 som nybliven medlem i DAGV Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände och presenterar sig själv i en annons på sida 27. Vi önskar våra tyska forskarkollegorna all framgång.

Styrelsen


14 september

Ett till synes omöjligt fall

Ordföranden i G-gruppen, Jan-Åke Hager, beskriver i en uppsats om sin bakgrund och hur han med hjälp av G-gruppen finner sina rötter i Tyskland. En väl läsvärd beskrivning hur man, trots svårigheter, kan agera för att finna sina rötter. Uppsatsen finner du via denna länk.


4 september

Släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti 2017

G-gruppen deltog i släktforskardagarna i Halmstad tillsammans med nio tyska släktforskarföreningar.

Dagarna var välbesökta med totalt 5375 närvarande. G-gruppen fick tillsammans med de tyska föreningarna besvara ett otal frågor om hur man släktforskar i Tyskland och även vad ett medlemskap i G-gruppen innebär.

Christian Kirchner från DAGV – Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände, höll ett välbesökt föredrag om hur man forskar inte i bara i Tyskland utan om tyska anor, då dessa är spridda i en stor del av världen. Föredraget var det mest välbesökta av 30 föredrag. G-gruppen är medlem i DAGV, se notis nedan.

Släktforskardagarna gav mersmak inför nästa års släktforskardagar i Växjö, då arrangemanget var väl organiserat och de många besökarna som gav oss möjlighet att informera om G-gruppen. Bilden visar ordföranden Jan-Åke Hager framför föreningens monter.


20 juli

G-gruppen medlem i tyska släktforskarförbundet

Styrelsen hade vid mötet 2017-05-20 beslutat att söka medlemskap i det tyska släktforskarförbundet DAGV till vilket 85 tyska familjeforskarföreningar är anslutna. Syftet med vår ansökan är dels att återskapa tidigare samarbeten med vissa tyska föreningar och dels att bredda vår kontaktyta bland de tyska föreningarna. Ytterligare steg i detta syfte är att G-gruppen kommer att delta i en med flera tyska föreningar gemensam monter vid de svenska släktforskardagarna Halmstad 2017 samt att vi kommer att annonsera i utställningskatalogen för de tyska släktforskardagarna Dresden 2017.

Föreningen G-gruppen har nu blivit antagen som föreningsmedlem nr 89 i DAGV. Samtidigt med oss har International Centre for Archival Research ICARUS och Federation of Family History Societies FFHS antagits som koopererande medlemmar i DAGV. Därigenom ökas våra kontaktytor till andra släktforskare ytterligare, förhoppningsvis till allas gagn och nytta.

Styrelsen


17 maj

G-gruppen deltar i släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti 2017

I samarbete med våra tyska vänföreningar, DAGV Deutsche Arbeitgemeinschaft genealogischer Verbände e. V. och Pommerscher Greif, Thüringen samt Kurhessen-Waldeck kommer G-gruppen att närvara med ett gemensamt stånd i mässhallen.

Ni är hjärtligt välkomna att besöka våra närvarande representanter. Årets tema på släktforskardagarna är ”Vägar till Västerhavet” och fylligare information finns på släktforskardagarnas hemsida.


Uppdaterad 2018-01-15 Copyright © G-gruppen