G-gruppens hemsida har givit släktforskare hjälp och stöd  sedan 20/3 1999

   


Aktuellt och Senaste nytt


6 mars

Rättelse i Verksamhetsberättelse 2016!

Styrelsen har beslutat göra en ändring i Verksamhetsberättelse 2016 då ett gravt förbiseende uppdagats. Denna ändring finns under rubriken ”Ehrenmitglieder”. Där saknas Kerstin och Otto Malmström (utsedda 2004) samt Christa Samuelsson och Gunilla Hanserkers (utsedda 2015).

Styrelsen beklagar och ber nämnda hedersmedlemmar om ursäkt!

Styrelsen beslöt också att hedersmedlem inte behöver betala medlemsavgift.

Styrelsen

1 mars

Ny web redaktör för G-gruppens hemsida

Från och med 1 mars har Hans-Dieter Grahl tagit över ansvaret för föreningens hemsida. Lars Craemer, som under 20 års tid skött hemsidan, drar sig med ålderns rätt tillbaka. Lars har under åren gjort ett gediget och förtjänstfullt arbete till gagn för alla medlemmar och andra som besökt hemsidan. För att hemsidan skall vara aktuell uppmanar vi alla att rapportera eventuella fel eller länkbrott till webbmaster Tack!


30 januari

Information om och kallelse till årsmötet 2017

En decimerad styrelse, utan ordinarie ordförande, har beslutat att årsmötet 2017 enbart blir ett virtuellt möte. Förhoppningsvis skall en ny styrelse bli komplett och med tiden kunna återgå till en mer aktiv verksamhetsplan. Eventuellt kan då ett medlemsmöte arrangeras i samband med släktforskardagarna i Halmstad i sommar. Styrelsen kommer i förekommande fall fatta ett sådant beslut under våren.

Årsmötesomröstningen planeras vara öppen för medlemmarna mellan den 27 mars och den 22 april. Ytterligare information samt underlag kommer att läggas ut på hemsidan snarast.

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till Ordinarie Årsmöte över Internet den 22 april. Internetmötet är öppet för medlemmarna 27 mars-22 april 2017. Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkningoch resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 13. Val av ordförande
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa
 17. Val av moderator tillika rösträknare för förhandsröstning. Mandattiden för denna moderator är tillsvidare.
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 19. Val av valberedning och dess sammankallande
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

Styrelsen för Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön


6 november

Medlemmarnas forskning

Sidan som visar medlemmarnas forskning har nu uppdaterats. Den innehåller inte bara de släktnamn som finns i deras forskning utan även orter och och geografiska områden, som ingår i forskningen. Många medlemmar söker också särskilda yrken. Dessa finns nu också förtecknade.


Uppdaterad 2017-03-06