Tillbaka till menyn
Volymen fotograferad av ArkivDigital

Projekt Över Östersjön

Riksarkivet Kanslikollegiet
Vol GVI 15

1730 - 1750 Resanderapporter Ystad

Sida Datum Skepp Passagerare
Bild a
Bild 11730-01-07Avgick FredenRiks Grefwen von Kussow och Håffrådet von Strahlenheim som för sig och deras Suite samt bagage jachten befrachtedt
Bild 21730-01-18Ankom Freden från StralsundHinrich Schröder, föraren Markander som med munderings=Saker till Stralsund warit commanderat
Bild 31730-01-21Avgick FredenÖfwerst Lieutnanten Baron Krassau med 3:ne Laque˙er, handelsman Jochim Fred: Kantzau, H: Jürgen Hinr: Plümer, Trägårdsmästaren Hinr: Wilhelm Lengercke, Drengen Hinr: Mathorn som är utan tjänst, Danske Deseteurerne Elias Anger, Johan Krüger och Christopher Liebeknecht med dess Hustru Anna Dorothea
Bild 41730-01-28Ankom Flygaren från StralsundEn utaf Turkiska Fångenskapen kommen National Swensk wid namn Spangenberg passerar fritt, en Schlächter Gesell Anth: Metzger benämd, Laque˙en Anth: Kretzmer
Bild 51730-02-01Avgick Flygaren"Capiteinerne Fritzberg och von Böhnen samt Fendriken Cronman" med dess Fru, 2:ne drengar, 3 underofficerare, Trumslagare och 50 gemene, som hafwa med sig 6 hustrur och 6 barn, tillsammans 72 personer, Handelsman Detlof
Bild 61730-02-18Ankom Flygaren från StralsundHandelsman Detlof
Bild 71730-03-08Ankom Freden från StralsundÖfwerjägemästaren Hård med dess Fru et Barn och en Sienare, förafskedade Solldaten Andreas Ÿttersberg med dess Hustru, afskedade under Officeraren C: A: Kiälmann
Bild 81730-03-15Avgick FlygarenMagister Martin Gerlach, Capitein Stöfwer, Skipparen Johan Hinr. Haertz, Madame Elizabet Jonasson, Capitein Kleineck med dess Fru och Fendrik Bödker samt 2:ne drengar, 1 underofficerare, 1 Trumslagare och 51 gemena som hafwa med sig 5 Hustrur
Bild 91730-03-15Avgick FredenÖfwersten Baron Wollmar Scheiding med dess Fru Grefwinna, en Jungfru och en dreng, Apothekare Gesellen Joh: Christopher Clare ; Major Borneman, Regements Adjuntanten Wetterwall, Regements Feltskären och Regementswebelln med dess Hustru samt 2:ne underofficerare, 3:ne drengar, 1 Pipare, Trumslagaren och 49 gemena sam hafwa med sig 4 Hustrur
Bild 101730-03-22Ankomst från StralsundH: Fredrick Lepell med en Sienare, sergeanten Otto Willh: Tamm
Bild 111730-03-29Avgick FlygarenGustaff Bonde, Secreteraren Saek, Capitein Schantz, Regementsquartermästaren Chorman och Fredrik Lomberg med dess Fru och 2:ne Barn, samt 2:ne under Officerare, en Munsterskrifware och en Feltskär Gesell med dess Hustru och et Barn, 2:ne Trumslagare, en Prophoss och 40 gemena som hafwa med sig 6 Hustrur och 10 Barn, En ifrån Malmö hitsändt Zigeuner passerar fritt
Bild 121730-03-29Avgick FredenÖfwersten Ernst Fred: von Schwartzer med dess Fru Grefwinnan, 3:ne små Barn under 10 Åhr, 3:ne drengar och 2 pigor, Handelsman Hans Öhman och Bokhållaren Wallterman, Lieutenant Tarnowski, en under Officerare och 40 genema som hafwa med sig 6 Hustrur och 6 Barn
Bild 131730-04-05Ankom Flygaren från StralsundHäradshöfding Lilljeberg, Baron Stael von Holstein med dess Gouverneur och en Sienare, Capitein Böhnen med dräng, Secretararen Anth: Saek
Bild 141730-04-05Avgick FredenFeltskär Gesellen Abraham Weideman, Hans Excellence Graf Meyerfelts Betienter Moherus och Hans Malmberg
Bild 151730-04-12Avgick FlygarenHandelsman Hinr: Grafwenstein
Bild 161730-04-15Ankom Flygaren från StralsundH: Louis Cutrurier de la Hauteporte, En utaf Türkiska Fångenskapen kommen t˙sker Solldat, Gabriel Ahlbom och P. Mose, kommen dhen förra utaf danska och den senare utaf Russiska Fångenskap, En dreng vid namn Gleve
Bild 171730-05-03Avgick FlygarenÖfwerste Sidron med 2:ne drengar, Conducteurem Bernhard Wirgin, Capitein Fineken, Solldate Hustrun Catharina Jöns dotter
Bild 181730-05-10Ankom Freden från StralsundRegistrator Tilling, Kongl. Majt B˙ssespennare Ludolf med en Sienare, Baron von Ungern med en Sienare, Ryttmästar Cornell
Bild 191730-05-13Avgick FredenGrefwen Axell Sparre, Capiteinen Carl Leopold von Halberstadt, Leutenanten Carl von Lepell, Fendriken Peter Kalling, samt H: Ludwig Ernst von Randou och under officerarne Gideon Schriever samt Gustaf Strockirck som för sig och deras 7 Betienter samt 5 långa karlar befraktat jackten och därföre betalt dhen fulla frackten efter Taxan
Bild 201730-05-17Ankom Freden från StralsundCapitein Bildstein med en dräng, Cammar Herren Stael von Hollstein med 4 Betienter, En under OfficerareAnd: Börman benämd
Bild 211730-05-24Avgick Havfrun från StralsundMagister Johan Ihre, en Corporal och 9 Gemena med 2:ne Hustrur och 4 Barn
Bild 221730-06-24Avgick FlygarenRyttmästar Eekenberg med Fru, 2:ne Barn och en Sienare, Regementsfeltskären Christiani, som ifrån Stralsund varit commenderat at afhämta Feltkistan samt Regementspresten Burmarck och 4 st gemena med 3 Hustrur och 3 Barn samt nödvändig bagage, Corporalen Hallgreen och Solldaten Girlöf, som d: 20 passati ifrån Stralsund hitkommit med en Arrestant med namn Joh: Hesselgren, Permitterade Solldaten Jöns Thranberg, Betienten Michel Glewe
Bild 231730-07-22Ankom Havfrun från StralsundCapitein Sinclaire med en Siwnare, H: Matr: Meithens, H: Nauman
Bild 241730-08-02Ankom Flygaren från StralsundÖfwerste Didron, som för sig och sin Suite befracktadt jackten och derför betalt dhen fulla frackten, Fendrik Böttker med en Corporal och en gemen
Bild 251730-08-02Ankom Freden från StralsundKongl. Majt:s Beridare Anrep som för sig och sit följe befracktat jackten och derför betalt dhen fulla frackten
Bild 261730-08-05Avgick FredenCancellisterne Philip Kemna och Johan August Greifenheim, Auditeuren Borg, Jungfru Anna Margaretha Cronman, Smeden Hans Fredrick Malmberg, Arrestanten Anders Roth
Bild 271730-08-09Ankom Freden från StralsundGeneral Major Stenflycht med 2 unga Herrar under 10 åhr, en Fröken, en Cammarjungfru och 6 Betienter, Lieutenant Holm, Lieutenant Treuenfels, Thormöhlen, Ottow, Solldaten Otto Gerströms hustru
Bild 281730-08-23Avgick FlygarenPeruquemakaren Pabst med dess hustru, en liten dotter och en gosse, Afskedade Soldaten Joh. Philip Böse. Permitterade Soldaten Rasmus Hanström med dess Hustru och 2:ne små Barn, Soldat Hustrun Ingrid Andersdotter
Bild 291730-08-23Ankom Flygaren från StralsundEnvoyen von Ruderitz med Suite och bagage, Baron Posse med en dräng och en gosse, Doktor Juris Jac: Clemen och Joh: Hinrich Pfeffer Cornett Mengel, Martin Siverling, Peruquemakaren Beuen, Schusterdrengen Neuman
Bild 301730-08-23Avgick FredenKongl Majt Lif Chirurgen Joh: Georg Strehling
Bild 311730-08-26Avgick FlygarenCammar Herren Carl Franck med Hofjunkaren Carl Gustaf Barck och tvenne Betienter, Regerings Rådet von Nolcken med 2:e Betienter, Cammar Herren och R˙ttmästaren Grefwe Liwen, Permitterade Soldaten Petter Sahlfelt
Bild 321730-09-02Ankom Freden 2:ne förafskedat Soldater Lars Ollon och Olof Swars äro blefen tillbaka, Ryttmästar Ekenberg med sin fru, 1: 10 Åhrs och 2:ne 2 1/2 Åhrs Barn samt 1 dräng, Leoh: Janhzer förafskedat soldat, D: H: Schultz med öfriga frachten, Fru Sophia Edeman, Lieut: Hertzog, Hildbrant och Alstrin, Peter Hultman
Bild 331730-09-02Ankom Flygaren från StralsundGeneral von Werhkug [?] med sin fru, 1 liten Fräul., 3 Jungfrur, 1 Laqwai och tvenne Kutskare, Cammar Herren Franc med Hofjunkaren Barck och öfriga Swite, Auditeuren Borgh, Johan Wiese, Skipparen Swen Schanwik, 1. Corporal med 1 Musqueter jemte 1 Arrestant, 2ne förafskiedade Soldater
Bild 341730-09-16Avgick FredenJürgen Plümer, Peter Phorthus, Informatoren Christian Wilhelm Heil, Permitterade Soldaten Oluf Siöbergh, 8 st Soldat Hustrur med 12 st Barn
Bild 351730-09-23Avgick FlygarenBaronessan Barnecou med 2:ne små Barn samt 2 Pigor, Lieutenant Hilpershausen med dess Fru och 3:ne små Barn samt en Dreng, Lieutenantskan Hörling, Handelsmannen Petter Prael, Handelsmannen Johan Cortmeyer, Handelsmmannen Thomas Witthon, Corporalen Stockman och Soldaten Peter Gröndahl som 6 hujus kommit hit ifrån Stralsund med en arrestant
Bild 361730-09-23Ankom Freden från StralsundFru Grefwinnan Stenbock med dess Fröken Dotter och Capitein Greiffenschütz samt en Piga och 2:ne Laque˙er, Capitein Lilljenschiöld med dess Fru och en Sienare, Herr Babst med dess Hustru och et litet Barn, en dreng med 4 st Hästar ifrån H. Klinkouström
Bild 371730-10-14Ankom Freden från StralsundGrefwe Liven med 3 Betienter, Major Schwartz med en Sienare, H. Sprenger, Lieutenant Holn, H. Hollmer och Cambel, Regementsfeltskären Christiani, förajskedade Soldaten Löfström, en af danska fångenskapet kommen Petter Hansson benämnd sammaledes fri
Bild 381730-10-14Ankom Flygaren från StralsundÖfwersten Scheiding med dess Fru Grefwinnan och 3 Betienter, Capitein Klenck är Commenderat på wärfning och därföre med 1 dreng passerar fri, Fru Capiteinskan Klenck, Magister Burmarck, förafskedade Laqueyen J. F. Fölsch, Petter Lund och Pehr Estbiörn som kommit utaf Russische Fångenskapet frit, förafskedade Soldaten Erich Siöman, En Schäferdreng med 4 st Hundar
Bild 391731-03-24Ankom Freden från StralsundMajor Roxendorff med en permitterad Soldat, H. Barckley, Rotemannen Herman Winckler, En permitterad Soldat tillika med 2 st Hästar, En dreng ifrån R˙ttmästar Barnekou med 6 st Hästar, En Corporal och en gemen som är commenderad med en arrestant, Serganten Olof Schalin, Lieutenant Hilpershausen med dess Fru, 3 Barn och en dreng
Bild 401731-06-27Ankom Freden från StralsundEn dreng och 3 Hästar
Bild 411731-06-30Avgick Flygaren Joh: Fredrich Meyer, [???] Marten Hafman med dess Hustru och 3 små Barn, Soldat Hustrun Inger Erichs Dotter, Solldate Hustrun Ellsa Jöns Dotter med ett Barn
Bild 421731-07-14Avgick HaffrunCapitein Klenck med dess dreng, Serganten Otta Schalin, Corporalen Elias Herman och Soldaten Oluf Wanström, Öfwerst Lieut: Krüger med en dreng
Bild 431731-07-18Ankom Flygaren från WarnemündeKongl. Maj. Lif Medicus Anhorn som blifwit afskickad med [???] till Stockholm om Högstbemelte Hans Kongl Maj. Lyckeliga öfwerkomst till Warnemünde och Rostock
Bild 441731-07-21Ankom Haffrun från StralsundDrengen Johan Böttker
Bild 451731-07-28Ankom Flygaren från StralsundUtaf General Major Adlerfelds Commando, en Fendrick, 49 gemena, 19 Hustrur och 22 Barn
Bild 461731-07-28Ankom Freden från StralsundHans Excellence, Riksrådet, Feldtmarskalken och ÖfwerStåtHållaren Grefwe Taube och dess Suite
Bild 471731-07-28Ankom Haffrun från StralsundUtaf General Major Adlerfelds Commando en under Officerare, 31 gemena, 7 Hustrur och 6 Barn
Bild 481731-08-01Avgick Flygaren General Majoren Grefwen Mellin med dess Fru Grefwinnan, Öfwersten Lorentz Christopher Stobée med dess Sohn, en Volenteur och 3 drengar
Bild 491731-08-01Avgick Freden Extra:e Envoyen Carl Wrede Reichel och Öfwerstjähmästaren Axell Wilhelm Wachtmeister samt Eric Funck och deras Suite, Felt Secreteraren Richardson med dess Betiente.
Bild 501731-08-22Ankom Freden från StralsundMons: Bergh, Soldat Hustrun Sophia Falcken, förafskedade Solldaten Måns Fahlkenberg
Bild 511731-08-25Avgick Freden Johan Wockenberg, Mons: Niclas Larsson, Soldat Hustrun Birgitta Olufs Dotter, Soldat Hustrun Maria Winterberg och Ellna Bengts Dotter, Permitterade Soldaten Anders Munck, afskedade Soldaten Joh: Christian Kysman med dess Hustru och 2:ne Barn
Bild 521731-09-01Ankom Flygaren från StralsundÖfwerstinnan Schverin med 3 Barn, en Hofmästare, 2 Laqueyer och 2 Pigor, En permitterad Solldat. En dito vid namn Wesman med dess Hustru, en på Wärfning commederad Solldat
Bild 531731-09-08Avgick FlygarenFru Capiteinskan Anna Elizabet Elgh, Lieutnant Baron Taube och h: Carl Gustaf Thun, Föraren Adam Ludvig Voigt, Handelsmannen Caspar Trendelberg, Permitterade Soldaterna Carl Gustaf Lilja och Theophilus Komerus [?], Trumslagaren Jacob Jonasson Falck
Bild 541731-09-12Avgick Freden General Super Intendenten Joachim von Krackowitz med en Betient, Matthias Otto Übechel, Fru Fendrickskan Schutz med 2:ne små Barn, Jungfru Gretha Fr˙s, Fru Commisarskan Anna Catharina Bauman med 2:ne små Barn, Peruquemakar Dottern Elsa Breiden, Pigan Gertrud som nu är utan tienst, Hautboisten Ulrich Ekman, Permitterade Soldaterna L˙berg och Geber samt Soldat Hustrun Anna Bergman
Bild 551731-09-15Ankom Flygaren från StralsundH: von Schawenbach, H. Stobee med en dreng, Kiöpmannen D: Hinr: Schultz, Permitterade Soldaterna Nils Jönsson Biörn och Oluf Ströman, H. von Broman
Bild 561731-09-22Ankom Freden från StralsundPresidenten och Ammiralen Taube med 4 Laque˙er, H. von Hildebrand och Arckenholtz med Tienare, Capitein Ysedom, H. Stens Evert, Kiöpmannsdrengen Edler, Drengen Nils Krahnfeld, Båtsmannen Jöns Nilson
Bild 571731-09-26Avgick FlygarenGiästgifwaren Johan Stegling
Bild 581731-09-29Ankom Flygaren från StralsundH. Ubechel, H. Flint
Bild 591731-10-06Avgick Flygaren Notarien Reuterhielm, Soldat Hustrun Kirstina Matthis Dotter med 2:ne små Barn, Permitterade Soldaten Jöns Rosenquist
Bild 601731-10-10Avgick Freden Hans Excellence Riks Rådet och Gen: Gouverneuren Grefwen Meyerfelt med dess Suite, Capitein Ysdom och Dranbanten Königsmarck med en dreng, Magister Bröms, Drengen Lars Larsson som nu är utan tienst
Bild 611731-10-17Ankom Freden från StralsundBaron och Envo˙en Rumpf med 3 Betienter, Baron och Geheim Rådet Brehmer med 2 Betienter
Bild 621731-10-20Avgick Freden Grefwinnan och Överstinnan von Dohna och 4 Barn samt övriga Suite, wagnar och bagage
Bild 631731-11-10Avgick FredenFogden Eric Bentzell, Handelsmannen Brödersen, Hinrich Gravenstein, Permitterade Soldaten Anders Lövendahl med dess Hustru, Solldaten Sven Dahlgreen, Directeuren Zander
Bild 641731-11-14Avgick FlygarenHandelsmannen Wolterman, Kiöpmansbetienten Jean Christoph: Brunstein, Serganten Jacob Palm, Soldat Hustrun Bengta Hörstedt
Bild 651731-11-17Ankom Flygaren Capitein Mörner, Lieutnant Winterfeldt, En Corporal med 4 Gemena som äro commanderade att föra 2:ne arrestanter till Malmö, utaf Preusiska Fångenskapet kommen avskedade Soldaten Wehlkommen, Dito M: Ulberg
Bild 661731-11-24Ankom Freden från StralsundHans Excellence Gen: Gouverneuren Gref Me˙erfet, Öfwerste Stobbe med Fru Hörling, Mr Ram, 2 Laquay och 1 Spldat, Secret: Richardson med en tiänare, Lieuten: Rühe, En Domestique från Greff Puttbus, En permitterat Soldat Måns Edwall, Soldat Matth: Estberg, En permitterat Soldat Jonas Berlin, Twå permitterade Soldater Espelund och Lundberg, En dito Pär Hörström, Tren på wärfning commenderade Solldater Måns Wiberg, Sven Hahlbeck och Mart Dracke, Oluff Limmersten dito, Bakaren Becker, En permitterat Soldat Malm, förafskedade Soldten Olof Hurtig
Bild 671731-11-28Avgick Flygaren Doctor Nettelblad med en tienare, Commisarien Lütkens, Handelsmannen Casper Schuer, Feltwäbeln Eric Tallberg, Rustmästaren Christian Radeloff, Permitterade Soldaten Christian Lundquist med dess Hustru, Fyra Polackare
Bild 681731-12-01Ankom FlygarenKongl. Majt. Cammartienarn med dess Fru, en jägare och en piga; H. Johan Töke, Permitterade Soldaterna Joh: Stare, Jons Blentberg och J. Wallberg, Solldate Hustrun Hörstske
Bild 691731-12-15Avgick FreedenHögvälborna Fröknarna Hedewig och Charlotta Liljenstedt med 5 Domestiquer, Handelsmännen Ernst Philip Böttker och Caspar Schwartzkopf, Kiöpmännen Alexander Pomeresche och Joh: Jacob Craafzman, Kiöpmannen Johan Meldan, Corporalen Jöns Söderlund och Soldaterna Håkan Rolig, Åstrad Möller och Per Ekman som varit commenderade med 2:ne Arrestanter ifrån Stralsund hitkommit, Johan Landgraf
Bild 701731-12-26Avgick FlygarenLieutnant von Rühlen [?], Hinr. Harper, Stentz Evert
Bild 711732-01-02Avgick FredenRegerings Rådet von Nolcken med dess Fru, en Jungfru, en Piga och tvenne drengar; Köpmannen Salomon Ike [?], Handskemakaren Mäster Joh: Hock, Jungfru Justina Br˙tzenia
Bild 721732-02-16Ankom FredenLieutnant Wentzel, Reinhold Dragun
Bild 731732-08-23Ankom FlygarenH. von Franck med en tienare, Cammar Råd Gyllenpatrons Betiente Lars Rudelius
Bild 741732-10-22Avgick FredenHans Durchlauchtigaste Prince Wilhelm med en dehl af dess Suite och bagage
Bild 751732-08-27Avgick FlygarenPermitterade Soldaten Bengt Kiäfling
Bild 761732-10-22Avgick FlygarenHans Excellence Riks Rådet och General Gouverneuren Grefwe Meyerfelt med dess Fru Grefwinnan, Barn och öfrriga Suite samt bagage
Bild 771732-11-01Ankom Flygaren från StralsundPastor Hoth och dess Hustru samt en liten Piga under 23 åhr, Jungfru Maria Eleonora Schultz, H. Wulff med en tienare, Johan Bödcher, Dress [?] Fiercke och Oluf Jönsson, En utaf Fångenskap kommen National Swensk Lars Kock, Afskedade Soldaten Sven Ohlson Stahlbeck, Corporalen Möller och 2:ne Soldater som är commenderade med en arrestant
Bild 781732-11-01Avgick FredenÖfwerste Lieuntanten Jonas Adlerstråhle med 4 Soldater, Handelsmannen Levin Brüderson, Serganten Georg Philips: Krassow, Solldate Hustrun Catrina Mårtens Dotter med dess lilla Sohn, Fattige Guldsmeds Sohnen Hans Planck
Bild 791732-11-08Avgick Flygarenvon Cochen med en tienare, Cornett Schmitterlou
Bild 801732-11-19Avgick Freden Capitein Bildstein med en permitterad Solldat, afskedade Volunteuren Jörgen Andersson Svart
Bild 811732-11-29Ankom FlygarenBaron Friesendorff, Doctor Koulas, Madame Giöting med en Jungfru, H. Hoth, Carl Supen
Bild 821732-12-03Ankom Freden General Lieutnanten Baron Zulich med 2 Betienter, Comiss: Zarent, 2:ne [?] Betienter ifrån Hans Excellence Grefwen Meyerfeldt
Bild 831733-01-31Ankom FredenHåfRåd Coch med en Betienter, Smededrengen J: Gabrielson
Bild 841733-01-31Avgick FlygarenBorgaren August Thöl, Soldaten Åke Högberg som varit commenderad ifrån Stralsund med Arrestanten Glasberg
Bild 851733-02-11Avgick Freden Major Carnall, Hans Excellence Grefwe Meyerfeldts Hofslagare Fredrich Malmberg, Betienten Emanuel Fick, förafskedade Guardis Karlen Johan Johansson
Bild 861733-02-18Ankom FredenMajor Carnall, Herr Lorentz, Herr J: Lambert med dess Hustru, Fr. A. Sichler, Betienten Emanuel Fick, Resident von Meinerzhagen med en Betient, Förafskedade Soldaten Nils Kinberg passerar fritt, en uti fångenskap National Swensk med namn Hultman fri
Bild 871733-03-18Avgick FredenGeneral Lieutenanten och Öfwerkommendanten Baron Gustaf Zulich med tvenne Betienter, Köpmannen Driedrich Hinr: Schultz, Feltscher Gesellen Johan Christopher Ho˙er, Handelsmännen Johan Wagener och Herman Hackaert, Permitterade Soldaten Sune Juhlström, Pigan Anna Måns Dotter som nu är utan tienst
Bild 881733-04-11Ankom Freden Capitein Krakewitz med en tienare, Regementsquartermästaren Aspegreen, Baron Schultz med en tienare, Råd Man Tielke med en tienare, Solldaten Michel Friedrich som är commenderad på wärfning
Bild 891733-05-30Ankom FredenEn utaf Fångenskapet kommen Nationel Swensk vid namn Petter Michelson passerar fritt. Betienten Matthias Stoffenhagen
Bild 901733-08-01Avgick FlygarenÖfwerst Lieut: Loos med dess Fru, en Cammarfru och en Dreng, Auditeuren och Commissarien Joh: Henning Zarent med dess Swär Moder, Directeuren och Boktr˙ckaren Joh: Arnoldt Möker med en lten Gåsse af 11 åhrs ålder, Solldaterna Nils Åcherman och Hans Eneroth, Solldate Hustrun Anna Maria Reich med et litet Barn, Profosse Hustrun Maria Bruse
Bild 911733-09-02Ankom Flygaren från StralsundLieutenant Holm, H. Otto Hiorth, Permitterade Solldaten Jonas Glenberg, förafskedade Solldaterne Lars Gerström och A: Flor˙ch, Drengen A. Arendt
Bild 921733-09-12Avgick FlygarenHans Excellence Riksrådet och General Gouverneuren Grefwen Me˙erfelt med Öfwersten Carl Friedrich Me˙erfelt, en bokhållare och 8 Domestiquer, Justitie Rådet Georg de Cock med 2ne Barn under 12 år, en Jungru och 2 drengar, Fru Sophia Regina Semlo med en Piga, Regementsquartermästaren Aspgreen, Corneten Lagerhielm med et litet Barn, Regements Adjutanten Anders Kindstedt med dess Fru och Feltwebelen Gabriel Kindstedt, H: Carl Warneholtz och Auscultanten Christian Holm, Handelsmännen Petter Högman och Hans Grothe, Cattuns Fabriqueren Christian König med dess Käraste, Baron Zelous Betiente Gottfried Heil, Feltwebelen Oluf Wankif som hwarit commenderad hit in i landet och d 28 Julii sistleden ifrån Stralsund hitkommit passerar nu tillbaka med arrestanterna Isaac Biörck och Oluf Diup, Solldaten Michel Friedrich, som hwarit commenderad hit in i landet på wärfning, Solldate Hustrun Karin Olufs Dotter, Solldaterne Påhl Skierberg och Biörn Gröndahl
Bild 931733-09-12Avgick FredenGeheim Rådet och Regerings Präsidenten Baron Johan von Dornberg samt Öfwerstallmästaren Christian Sigism: v: Wiebell, som för sig och deras Suite, bestående af Registratueren Joh: P: Winter och 12 Domestiquer och bagage befraktadt hela jackten
Bild 941733-09-16Ankom HaffrunFörafskedade Solldaten Håkan Berg, En utaf Fångenskapet kommen Nationel Swensk vid namn Bengt Asp
Bild 951733-09-23Ankom Flygaren från StralsundRegerings Råd von Nolcken med en Tienare, Baron Ehrencrona, Secretaire von Greiffenheim, Major Cocken med dess Fru, som för Fattigdoms skäl intet betala kunnat, passerar frit, H: Steffen med dess Hustru och Madame Poier, H: Henning och H: Siewert, Mons: Jacobson, Cancellisten Stöppeler, Permitterade Solldaterne Möllerström, Rosentwist och J: Berg, en arrestant samt en Corporal, 2 gemena och 1 Profoss
Bild 961733-10-07Avgick FredenCapittein Bildsteen med en liten flicka, Handels Mann Lütke Ho˙er, Ryttare Corporalen Hans Freid: Schröder, Hans Excellences Grefwe Me˙erfelts Hofslagare Hans Fried: Malmberg, Stenhuggaren Hinrich Weg, Solldaten Jonas Ellenberg, Profossen Christian Roos som d: 22 Septemb: ifrån Stralsund hitkommit med Arrestanten Isaac Eneroth, Ett partei Zigeuner, som här i Landet fasttagna och från Malmö hitsända äro, warandes till antalet 19 st stora och små
Bild 971733-10-14Avgick FlygarenFattiga och förafskedade Krigs Mannen Joh: Nicolaus Senst som intet har att betala Frakten med
Bild 981733-10-07Ankom HaffrunLieutenant von Finck med Serganten Buchholtz och en grenader, Härads Höfding Ekeroth, H: Herman Müller och dess Hustru
Bild 991733-10-10Avgick HaffrunKiöpmannen Anthon Lemke, Bakaren Matthias Becker, Solldate Hustrun Malena Berentz Dotter
Bild 1001733-10-24Ankom Flygaren från StralsundH: Gantzell med dess tienare, H: Pforthusen, H: Harwigh, Ett litet Barn sex åhr gammalt vid namn Maria Blom, Drengen Lars Andersson, som nu är utan tienst, En utaf Fågenskap kommen National Swensk vid namn Bengt Bergman, Solldaten Rasmus Hahnström, För afskedade Solldaten Joh: Fr: Kampe
Bild 1011733-11-07Avgick FlygarenHof Rådet Petter Johan von von Schultenjäger med dess Fru och 2ne Domestiquer, Majoren Hinr: Adrian Hertz med dess Fru, en Jungfru och en Dreng, Secreteraren Carl Fried: Sweiker med en Laquej, Magister Carl Lallerman, Kiöpmännen Hinrich Gravenstein, Diedrich Hinr: Schultz och Hans Jürgen Bock, Fattige föravskedade Mönsterskrivaren Nils Leerckman, Pigan Elna Holm, Drengen Lasse Nilson, Capitein Friedrich von Oldenburg med en tienare
Bild 1021733-12-05Avgick FlygarenRegerings Rådet von Nolcken med en tienare, Fenrik Sahlfelt, Handelsmannen Conr: Casper Schur, Skrifwaren Nic: Christian Schaukerck, Handels Expediten Joh: Friedrich Schlick, Schersliparna Joh: Georg Hicks och Elias Elskler [?] med tvenne drengar, Permitterade Solldaten Matthias Liungberg
Bild 1031733-12-23Avgick FredenHandels Mannen Adam Salomon Ike, Handelsmannen Daniel Ike [?] med dess Käraste, en Jungfru och en dreng, Murmästaren Gottfried Hägwald, Tvenne Grefwen Me˙erfelts Betienter, Femtyo gemene Handlangare och en Hustru
Bild 1041734-01-02Ankom Freden från StralsundQuartermästaren Schröder, Permitterade Solldaterna Löffgreen och Jöns Karström, Stückjunkaren Bengt Ingzell som varit commenderad till Giötheborg men vid Cöslin uti Hinter Pommern strannat, passerar med Hustru, et litet Barn och en Jungfru samt 5 Båts Männ, alla nationel swänska, frit, efter de ej haft något att betala med
Bild 1051734-10-27Ankom Freden Grefwen Lieven med en tienare och twå Solldater, Agent Bachmansson, H: Busch
Bild 1061735-07-16Ankom FredenFröken von Normann, Tacktäckaren Julius Plewe
Bild 1071735-10-01Ankom FlygarenH: Johan Erichson, Solldate Hustrun Hinrich Löfgrens, Dito Britta Gillmans, Commenderade Stückmästaren M Walberg och Solldaten O: Malström, Solldaten Peter Falckens Hustru, Föravskedade Solldaten Gustaf Anderson Alberg, Solldate Hustrun Wannebergs
Bild 1081735-11-05Ankom Flygaren från StralsundMajor Wulffklov, Grefwen Ducker med en tienare, Herr Hillebrand med tvenne tienare, Capitein Paulo, Studenten Beckström, Inspectoren Hesse, Mons: Bonge, Garfware Gesellen Carl Tobies, Major von Lagermarck, Betienten Gregorius Martens, Solldaten Dufwe Månsson, Förafskedade Solldaterna Anders Åckerman, Brede Fleman och Sven Fenman
Bild 1091735-11-08Avgick FlygarenÖfwerste von Rosen med en tienare, Öfwersten Baron Eric Wachtmeister med tvenne tienare, Öfwesrt Lieut: von Bulov med en tienare, Kiöpmans Betienten Carl Falentin Sodeman, Fattige Michel Glewe, Underofficeraren Magnus Walckendorff, Quarters Männen Petter Nyman och Gabriel Urlin
Bild 1101735-11-19Ankom FlygarenMusicants Gesellen Lorentz Exel, Guldsmeds Gesellen Johan Joacob Tormohlen, Schäffer drengen Petter Gentz, Solldate Hustrurna Malmströms och Lormans
Bild 1111735-11-22Avgick FredenRyttmästar Barnekov med tvenne drengar, Handtlangaren Adam Bodecker, Förafskedade ??? Carl Clarberg, Solldaterne Måns Hein och Petter Biörnberg. Danska Deserteuren Christian Wilhelm Storm
Bild 1121736-06-16Ankom FlygarenCammar Herren Baron Loesser med 3 Betienter, Cammar Junkaren Bergholtz med en tienare, Kiöpmannen Wackenberg, Förafskedade Solldaten John Påhlson Munck, En utaf Fångenskapet kommen Nationel Swensk Solldat wid namn Martin Möller
Bild 1131741-09-12Avgick FredenMajorskan von Carnall med f˙ra Döttrar, två Söner och en Piga, Studenten Petrus Aurelius, Skomakare Dotteren Cicilia Siögren, Stalldrengen Ola Jönsson
Bild 1141742-02-06Avgick FlygarenCapitein Purgold, Lieutenant Borneman med Solldaten Anders Nilson, Jungfru Christina Wittbom, Betienten Johan Michel, Trägårdtsmästaren Joh: Christopher Gluck, Förol˙ckade Soldat Jean Tegel, Christian Lang, Michel Chum, Jan Wintland, Michel Harnenkel, Christian Schmidt och Martin Peterson, Under Constabels Hustrun Johanna Modell, Solldate Hustrun Ingrid Löffgrens
Bild 1151742-02-17Ankom Flygaren Capitein Kuhlmann med en Under Officerare och en dreng
Bild 1161742-02-17FredenEvo˙en Baron von Ehrencrona med 3 Betienter och 2 Handwärksgeseller, Öfwerstlieut: von Lingen med en tienare, Grefwe Löwenhaupt med en tienare, Lieutnant Hertz, H: Kroost, H: Cossel, drengen Peter Almquist som nu är utan tienst, Commenderade Solldaten Lorentz Höök
Bild 1171742-02-27Avgick FlygarenAmmiralitets Capitein Lieutnanten Hemming Törning med en Betiente, Skipparen Michel Reberg, Ett partie Zigeuner bestående af 8 Personer som böra fördrifwas utur Landet
Bild 1181742-03-06Ankom FredenCapitein von Fineck med en tienare, Jungfru Anna Sophia Jacobs Dotter, Skipparne Thomas Pust, Christian Brennemåhl och Johan Piest, Solldate Hustrurna Beckmans och Dufva
Bild 1191742-03-17Avgick FredenHandels Mannen Hinrich Busch med 2ne Döttrar, en Sohn, dess Informator och en Betiente, Solldate Hustrun Anna Dorothea Felgenthen, Fattige ???brennaren Jochim Pritz med dess lilla Sohn, Commenderade Solldaten Anders Resberg
Bild 1201742-03-20Avgick FlygarenSerganten Carl Friedrich Uggla, Commenderade Solldaterne Nils Fährlund och Anders Kranberg
Bild 1211742-03-31Ankom FredenGrefwe von Bona med en tienare, Feltscher Gesellen Christian Hasper, Solldate Hustrun Agata Winge, Afskedade Solldaten Jöns Möller, Commenderade Solldaten Truls Tullberg
Bild 1221742-05-01Avgick Freden Handels Mannen Johan Caspar Ausborn, Under Constabels Hustrurna Anna Haffman och Pernilla Beckmans
Bild 1231742-05-05Ankom FlygarenHerr Refunck, H: Pauli, H: Boldt, En utaf Turkesa Fångenskapet kommen nationel Swensk vid namn Wilhelm Herman med dess Hustru och et litet Barn
Bild 1241742-05-08Ankom FredenCapitein Lieutnanten Törning som för sig, Öfwer Styrmannen von Wollffradt, ?? Styrmannen Borck och 24 Matroser befraktadt hela jackten och därföre betalt fulla frakten efter Taxan
Bild 1251742-05-22Ankom FlygarenAmmiralitets Capiteinen Grefwe Sparre, Capitein Lieutenanten Erik Ramsell, Herr Åkerholm, Stalldrengen Christian Sternberg med en Häst, Solldate Gåssen Måns Ohlström
Bild 1261742-05-26Avgick FlygarenÖfwerst Lieutnanten Baron Wachtmeister med Hofdrabanten Gustaf Reinhold Stiernroos och två Betienter, Factoren Johan Hegard och Handelsmannen Gotthard Haaks, Påstjägaren Jacob Handtwerck, Kusken Christopher Stenberg
Bild 1271742-06-02Ankom FredenMajor Eggerdes med en tienare, Fru Capiteinskan Fonecken med en Fröken, en dreng och en Piga, Studenten Schwartzkopff, Under Officeraren Carl Gustaf Bödker med Corporalen Anders Wiedström och Solldaten Lars Ramberg
Bild 1281742-06-02Avgick FredenEfterföljande Herrar Öfwer och Under Officerare Capitein Werner Dettlof von Schverin, Lieutenanter Mauritz Posse, Wilhelm de Geer och Johan Wrangell, Fendrikar Johan Wrangell, Peter Scheffer och Knut Arfvid Posse, Feltweblar Reinhold Skarffenberg och Carl Bohm, Serganter Adolph Klingsporre, Otto Berg och Friedrich Posse, Förare Fritski, Eric Le˙onhufwud, Maximiliam Duben, Friedrich Piper och Anders Lindsfelt samt Furiren Johan Bremer och Rustmästaren Otto Vogelsang tillika med åtta drengar och bagage
Bild 1291742-06-09Ankom FlygarenCapitein Nestius med dess Fru, hennes Syster och en Dotter, Herr Henrich Busch med tvenne Döttrar och en dreng, H: Johan Hagemeister, Factoren Johan Hegard, Herr Gothard Haaks, Herr Jendrich, En liten Flicke wid namn Spalckhaven
Bild 1301742-06-12Avgick FlygarenCommenderade Corporalen Anders Wiedström och Solldaten Anders W˙berg
Bild 1311742-06-23Ankom FredenÖfwerst Lieutenanten Baron Unger von Sternberg med en dreng, Herr Haack, Herr Hans Kewenter, Solldate Dottern Johanna Peters Dotter
Bild 1321742-06-26Avgick Freden Lieutenant Wickström med dess Fru, Jägaren Hinrich Claus, Solldate Hustrun Christina Jöns Dotter med et litet Barn, Commenderade Solldaterna Pehr Lundstedt och Lars Ramberg
Bild 1331742-06-30Ankom FlygarenNicolas Tohde, Kuskarne Christian Graw och Anders Sandberg
Bild 1341742-07-03Ankom FredenHerr Gröning, Carl Wilhelm Lame
Bild 1351742-07-21Ankom FlygarenGeneralen Steinfl˙cht med en Fröken, en Sohn, Capitein Malherbe och 2 Laque˙er, Fru Auditeurskan Kielson, Herr Almer och Herr Christoffers med en dreng, Lilla Gåssen Anders Olson, Drengen Jochim Gleve, Commenderade Corporalen Anders Wiedström, Corporalskan Ingri Wiedström
Bild 1361742-07-28Avgick FredenCapitein Wallenstein med dess Fru och Dotter samt hennes lilla Barn, Fru Margaretha Elizabeth Engelbrechten med en liten Fröken, Bokhållaren Nordeman med Laque˙en Johan Heingsvus, Handelsmännen Brödersson, Jochim Hake och Johan Althoff, Grefwe Me˙erfeldts Beridare Johan Schmidt, Krukmakare Gesellen Christian Dein
Bild 1371742-07-31Ankom FredenLieutenant Wickström med dess Fru, Solldate Hustrurna Pernilla Bengts Dotter och Anna Haffmans med 2 små Barn
Bild 1381742-08-04Avgick FlygarenFeltwäbeln Carl Gustaf Bödker som tillika med Solldaten Jöns Blom varit commenderad hit in i landet på wärfning, Solldate Dottern Maria Karsberg, Commenderade Corporalen Jöns Hierta
Bild 1391742-08-04Avgick FredenLandt Rådet von Bilow med en Betiente, Landt Syndicus Althoff och Herr Ernst Fried: Schål med en Betiente
Bild 1401742-08-18Ankom FredenCorporalen Jöns Westerberg som är commenderad hit in i landet på wärfning, Solldate Hustrun Greta Malmborgs, Tvenne Solldaters, nembl: Nils Biörns och Paul Ploncks [?] hustrurmed 4 Barn
Bild 1411742-08-18Ankom FlygarenCapitein Purgoldt, Agenten König med en tienare, Herr Ohmichen, Herr Burmeister, Bokhållaren Nordeman med en tienare, Magister Sonnenschmid, Rustmästaren Johan August von Loos, Fattige Lieutenants Enkan Beata Ecken, Beridaren Johan Schmid och Kusken Christian Testenow, Borgaren och Skrädaren ifrån Warberg Eric Sonberg, Solldate Gåssen Frans Schmid, Solldate Hustrun Anna Caspers Dotter, Solldaten Holmströms Hústru
Bild 1421742-08-21Avgick FlygarenKrigs Rådet och Kongl: Preusiske Ministeren von der Linde som för sig och fem Betienter, samt Majorskan Planck med dess Sohn och en Piga, och Hoffslagare Gesellen Hinrich Staufregen samt Solldate Hustrurna Gertrud Beckman och Elna Olström befracktat jackten, och därföe betalt fulla frachten efter taxan
Bild 1431742-09-01Ankom FlygarenInspectorskan von Santen med en Skräddare Gesell, Solldaternas Daniel Lundins och Rosbergs Hustrur, Solldate Hustrurna Christina Dauen och Maria Almquist, Förol˙ckade Matrosen Friedrich Bo˙e
Bild 1441742-09-18Avgick FlygarenCapiteinskan von Finecken med dess Dotter och tvenne Pigor samt en liten flicka, Herr von Ysdom med en Betiente, Studenten Issac Wangell, Laque˙en Hans Jörgen Henninger, Jägaren Christopher Ulrich, Ridknekten Frans Reimers med dess Hustru och tre små Barn, Under Constabels Hustruns Catarina Saltswedoll, Volunteuren Gieddas Hustru Catarina Lindbom
Bild 1451742-09-29Ankom FlygarenAuditeuren Kielson, Handelsmannen Knock, Bakare Gesellen Paul Friedrich Harder, Grefwe Me˙erfeldts Betiente Abraham Buchman, Skippare Hustrun Elizabet Reichen, Commenderade Solldaterne Nils Diurholm och Lars Norman, Solldate Hustrun Elna Bengts Dotter
Bild 1461742-10-16Avgick FredenHandelsmannen Wockenberg, Bakare Mäster Christopher Carsten, Drengen Michel Halle och Pigan Cathrina Stuten som begge äro utan tienst, Solldate Enkan Maja Almquist, Trumslagaren Christ: Knepell, Gåssen Frans Schmidt, Drengen Joachim Glefve
Bild 1471742-10-20Avgick Flygaren Handelsmannen Lorentz Munter med dess Hustru, en Dreng och en Piga, Murmästaren Peter Schlegell, Volunteuren Ifvar Hiorth
Bild 1481742-11-03Ankom Flygaren Magister Asp, Permitterade Solldaten Jöns Karström, Solldate Hustrun E: M: Weissen med et litet Barn, Commenderade Solldaterne Jöns Wallquist, Nils Riesberg och Bonde Liedberg, Afskedade Solldaten Anders Keylberg med dess Hustru och Dotter
Bild 1491742-11-06Ankom FredenHoffjunkaren von Pechlin med en tienare, Kiöpmannen Alardi, Bakaren mäster Carsten, Manufactür folket Mästaren Peter Brinckman med dess Hustru och 3 små Barn, Gesellen Jürgen Esselbeck med dess Hustru, Hinrich Bowing med dess Hustru och et litet Barn, Eberhard Orbom med dess Hustru, Wilhelm Bowen med dess Hustru, Erhard We˙man med dess Hustru, Glassmästaren Adam Giobel med dess Hustru, Broder och 4 små Barn, samt Klädemakaren Gesellerna Peter Korff och Johan Walter med Gåssen Jacob Wöller, Schusterdrengen Johan Schilling, Commenderade Solldaten Anders Wiberg
Bild 1501742-11-17Avgick Flygaren Capitein Purgoldt, Lant Räntmästaren Bildstein med dess Hustru och en Betiente, Trumpetaren Johan Michel Kraft, Matroserne Christian Maas, Jacob Lang, Paul Prick, Christian Hoppenrad, Gottfrid Kudnek och Jörgen Stubb, Commenderade Solldaten Paul Lillia, Volunteuren Johan Lundwall
Bild 1511742-11-24FredenCapitein Fineck med en Dreng, Lieutenant Malte Moritz Warnstedt med en Dreng
Bild 1521742-12-01Flygaren Tvenne Bröder Baroner Löwenhaupt med en tienare, Herrvon Rosenadler, Secreterare Lagerberg med en tienare, Herr Maschmeyer, Herr Lorentz Tysell, Tvenne Bröder Herrar von Cölln, Furiren Isaac Lenwine, Feltwäbeln Oluf Wankif och Solldaten Paul Lillia, Solldate Hustrurna W. Almquist och Beata Studmans, Permitterade Solldaten Oluf Brandt
Bild 1531742-12-04Avgick Flygaren Fendrikarna Friedrich och Hans Hinrich von Ÿsedom med 2ne Betienter, Medailleuren Daniel Heisling med dess Fru, en liten Sohn och en Betiente, Handelsmännen Johan Ritterhausen, Eberhard Jacob Kipp och Lorentz von der Hardt, Sadelmakare Gesellen Jochim Hinr: Miede
Bild 1541743-04-11Ankom FredenBaron Höpken, Köpmannen Hilchen, Twenne Stalldrängar med 7 st˙cken hästar, Commenderade Corporalen Anders Wiedström, Solldate Dottern Christina Eleonora Barnkow, Permitterade Solldaten Krüger
Bild 1551743-07-23Avgick FredenCorporalen Grefwe Fersen med en dreng, Herr Jacob Albrecht von Lantingshausen med en dreng, Secreteraren Herman Adolph Hein med dess Fru och en Betiente, Magister Carl Jesper Benzelius, Handelsmännen Jonas Sundahl och Christian Kohp [?], Madame Anna Cornelia Caparon, Solldaten Lars Lindström
Bild 1561744-03-03Ankom FredenBokhållaren Carl Fried: Fiedler, Handlangaren Nils Åberg
Bild 1571744-03-14Avgick Flygaren Regerings Rådet Pjilip Ernst Von Horn med twenne Laqveiier och en dräng, Capitain Von Blixen med en dräng, Lieutenant Von Brun med en dräng, Lieutenant Von M˙lenfelt och Rustmästaren Johan Jacob Masch med en dräng, Secretaire Pr˙man med en dräng, Jungfru Lindener och Fabriqwaren Dawid Cosset med en dräng, Hollanska Köpmannen Lucas Wargel, Magister Friedrich, Solldaten Corporalen Swanfelt, Solldaten Christian Ehstedt
Bild 1581744-03-21Avgick FredenSolldate Hustrun Pernilla Beckmans, Solldate Döttrarna Johanna och Cathrina G˙llman
Bild 1591744-03-28Ankom Flygaren Capitain von Fineck med en dräng, Capitain von Wallenstierna, Ungariske Husar Lieutenanten von Lilliefeld, Fra Lieutenanskan Andersen med hennes Dotter, Post Inspecteuren Kruse Paulson, Skipparen Hinrich Zillmer
Bild 1601744-04-04Avgick Flygaren Majoren Eggers med en dräng, Skipparen Christian Tideman, Bakaren Mester Matthias Becker, Laque˙en Johan Daniel Reinhard som nu är uthan tienst, Commenderade Solldaten Hans Hörman
Bild 1611744-04-14Avgick FredenGrefwen Stanislaus Wo˙narofsk˙ med en betiente, Handelsmannen Alardi med dess Hustru, en liten Dotter under 3 åhr och en piga, Cadetten Gottlof Reiss, Skrifwaren Johan Fröman, Laqya˙erne Anders Hagelberg och Peter Lundberg
Bild 1621744-04-18Avgick Flygaren Baron Gustaf Horn med 3 Betienter, Fendrikarne Friedrich von Platen, Hinrich von Ysedom och Hieronimus Weber med 2ne drengar, Handelsmännen Johan Refunck och Johan Kantzau, Doctor Hinrich Hege, Peruquemakare Gesellen Johan Dr˙er, Quartermästaren Hans Dalquist, Siutton Hussarer alla utaf fremmande Nation, Pigan Cicilia Anders Dotter, Solldate Hustrun Anna Ståhles
Bild 1631744-04-28Ankom FredenBakare Gesellen Johan Rang, Afskedade Corporalen Andreas Lohn med dess dotter 12 åhr gammal
Bild 1641744-05-09Ankom Flygaren Grefwen Me˙erfeld med en tienare, Öfverste Lieutnanten Baron von Krassow med 3 Betienter, Krigsfiscalen Dro˙sen, Quartermästaren Hans Dahlqwist
Bild 1651744-05-19Ankom Flygaren Kiöpmannen Johan Daniel Behm
Bild 1661744-05-30Avgick FredenKongl: Sachsiske Residenten Johan Christopher Walter med Fru Majorskan von Knebel och fyra Demestiquer, Herr Friedrich Wilhelm Hoppenstedt
Bild 1671744-05-30Ankom FredenFattige Bonden Måns Svensen
Bild 1681744-06-09Ankom Flygaren Tvenne Betienter med 4 Hästar, Solldate Hustrun Anna Labands
Bild 1691744-06-13Avgick Flygaren Grefwinnan Taube med Fröken Ulrica Taube och 6 Domestiquer, Baron Gabriel Sparre med en Betiänt, Cammarherren Baron Schwerin och Lieutenanten Warnstedt med en Betieänt, Professorskan Papke med Mademoiselle Lotta Papke och en Piga, Regements Quartermästaren Aspegren, Herr Seevedaire, Hoffmarsaldinnan Grefwinnan Klingenberg med en Betiänt, Studenten Sveder Åckerholm, Artillerie - Taube med Fröken Ulrica Taube och 6 Dom:, [Artillerie] Handtlangaren Nils Åberg 19 Personer in alles --- (Anm: Därefter en upprepning från Sparre till Åberg) + på tvären: Magister Docens Enkia Mamma Brudens Gumma i Hagbyholms Anders Erson, ??? ??? Marthyson Gunilla Elinsdotter, Secreteraren Klingenberg med en Betiänte
Bild 1701744-06-16Ankom FredenHerr Johan Hinrich Plötzman, Feltscher Gesellen Christian Hasper
Bild 1711744-06-20Avgick FredenCapitain von Finecken med en dreng, Lieuteantskan Andersson, Arfvid Trolle och Secreteraren Arkenholtz med en Betiente, Major Barnekous lilla Sohn Carl Friedrich Barnekow och Hustrun Margreta Rundberg, Studenten Gerhard Held, Betienterne Baltzar Wernsten och Jochim Kröger, Solldate Hustrun Catarina Jöns Dotter, R˙ttare Dottern Brita Johans Dotter
Bild 1721744-06-23Ankom Flygaren Grefwe Johan Gyllenborg med tvenne, Capitain von Preutz, Artilleri Handtlangaren Nils Åberg, Skipparen Welhelm Nusch
Bild 1731744-06-27Avgick Flygaren Grefwe Frölich med tvenne Jungfrur och 3 Betienter, Öfwerste Lieutenanten Baron Krassau och ??? Fiscalen Dro˙sen med 3 Betienter, Fendriken Grefwe Posse, Baron Carl Wrangell, Hoffjunkaren Svanfelt med en Betiente, Fru Auditeurskan Kielson med ett litet Barn och en Piga samt Studenten ??? Löffgren, Auditeuren Kielson, Herr Hinrich Krugell, Bokhandlaren Kisewetter
Bild 1741744-07-04Ankom FredenCammarherren Grefwen Ekeblad och Baron von Ulfsparre, Herr Alardi med sin Fru, en liten dotter och en piga, Bakaren Mäster Matthias Becker, Skomakare Drängen Swen Behrens, Solldat Hustrun Chatharina Jöns Dotter, Solldat Dottern Gustawa Johanna G˙llmans, Constabeln Winges Enkia med sin Dotter
Bild 1751744-07-04Ankom FlygarenGrefwen Henning G˙llenborg med en tienare, Secreterareb von Rosenadler med en tienare, Permitterade Soldaten Hans Dahlqwist
Bild 1761744-07-11Avgick Freden Cammar Herren och Ministern Baron Schefer och Baron Ribbing med 3 Betienter, Cammarjunkaren Baron Falckenberg med en Betiente, Legations Secreteraren Brock med en Betient, Capitein von Schmerfelt med dess Dotter, Serganten Andreas Graak, Snidare Gesellen Daniel Ströman, Soldat Hustrun Annika Nils Dotter, Solldate Barnet Dorothea Lettmans
Bild 1771744-07-14Avgick Flygaren Lieutnanten Carl von Mentzer
Bild 1781744-07-18Ankom FredenProfessor Klingenberg, Twenne Stallbetienter med 4 Hästar, förafskedade Solldaterna Eric Appelgren, Johan Willman och Hans Ingelström med dess Hustru
Bild 1791744-07-25Ankom FredenÖfwerste Lieutnanten Klinckowström som för sig och medhafwande Suite befraktadt hela jackten
Bild 1801744-08-04Avgick Freden Agenten Nordencratz med en Betient, Handelsmannen Hilcken
Bild 1811744-08-08Ankom FlygarenKongl: Cammar Couriren Hugo, Herr Johan Albert Kantzow, Permitterade Soldaten Johan Goldschmidt med sin Hustru, 3 Barn och Nels Frimodig, Commenderade Soldaterna Jacob Lustig, Pher Stangberg, Måns He˙n, Arfwid Lind, Tufwe Öhrström och Pher Swensson. Solldate Hustrun Johanna Holmströms, afskedade Solldaten Lars Lustigman
Bild 1821744-08-08Avgick FlygarenSecreteraren Ridderstedt uti ett angeläget ährende, Kusken Hans Huttman med 3 Hästar
Bild 1831744-08-22Ankom Ulrica EleonoraMajoren von Schantz med en Tienare
Bild 1841744-08-25Avgick Freden Secreteraren Baron Ehrencrona med twå Betienter, Capitein von Krakowitz och Fendrick Hårdh med en Betient, Herr Magnus Lagercrant, Feltwebeln Johan Morman med en Dräng, Volonteuren Erich Gustaf Clöfwerskiöld, Sutiosus Johannes Staufebach, Stalldrängen Frans Paul Schmidt, Elias Fuchs, And: Olson
Bild 1851744-08-28Ankom FredenSecreteraren Ridderstedt tillika med Graveuren Trossauer och tienste Pigan Kirschenstein, Capitain Schmerfeld med dess Dotter och 2:ne Betienter, Herr Christian Ahlbrecht Sinnig, Johann Gottlieb Aeweld, Commenderade Corporalen Westerberg och Solldaten Mårten Drake, Solldat Hustrun Annika Nels Dotter, förafskedade Soldaten Christ: Christenson Wenick
Bild 1861744-09-19Avgick Ulrica EleonoraMajoren Barnekow med twenne Betienter, Capitain Enkefrun Margareta Maria Bourman och Volontären Carl Gustaf Ram, Fendriken Carl Sparre med dess Dräng, Herr August Barnekow med dess Dräng, Cammar Courieren Johan Harmand Hugo, Handelsmannen Philip Ludwig Lang, Cancellisten Johan Bildenskiöld med en Dräng, Comministern Petrus Betulin, Pigan Anna Christina Weffman som ??? uthan tienst, Solldaten Hans Dahlqwist, Solldaten Per Swens: Lundstedt, wärfda Solldaten Olof Swensson
Bild 1871744-09-19Ankom FlygarenÖfwersten Grefwen Lewenhaupt med dess Fru, 3 små Barn und 10 åhr och 2:na Betienter, Capitain von Fineck med en Dräng, Handelsmannen Swen Persson Reuter, Herr Sweden Ackerholm med ett barn af 8 åhr, Constapel Bortel Biörngreen, Permitterade Corporalen Eric Jonsson Schanfeld, Solldaten Lars Eskelund, Solldat Hustrun Ulrika Jöns Dotter med ett litet Barn, förafskedade Solldaten Bonde Bengtsson Dahlberg
Bild 1881744-0919Avgick FredenOfwersten Nels Diurklov med dess Fru, 4 små Barn hwaraf de twenne äro små och under 10 åhr, 2:ne Drängar efen Piga, Fendriken Baron Albedyhl med dess Dräng, Handelsmannen Lorentz Hinr: Mynter med dess Fru och en Piga, Handelsmannnen Nicolaus Staff och Andreas Ahlroth, Apotekare Gesellen Carl Hellstedt, Pigan Cicillia Nils Dotter som nu är uthan tienst
Bild 1891744-10-03Ankom FlygarenCapitain von Blixen med det hos sig hafwande Suite och ???
Bild 1901744-10-04Ankom Ulrica EleonoraLieutenanten von Mentzer, Herr Cap: Gottlieb Willich med sin Hustru, en Betient ifrån Baron Ehrencrona, Drängen Bengt Strömberg, Permitterade Solldaterne Magnus Holm, Oloff Puström och Pehr Lindberg, Commenderade Solldaterne Nels Riesenberg och Oloff Brandt, Solldaten Hans Dahlqwist, afskedade Solldaten Matz Bomb, Commenderade Solldaten Simon Hallenberg, Solldat Hustrun Jöns Söderlongs, en Piga uthan tiänst Maria Elisabeth Dahlqwistin
Bild 1911744-10-06Avgick Ulrica EleonoraMajor Wolfrath med des dräng, Corporal Örnschiöld med des dräng. Quartermästaren G˙llenram, Quartermästaren Hin: Jul: Ekenberg, Skjeppsbyggmästaren Nils Ahlberg med des Hustru och 1 tjenstpiga, Öfwerk˙paren eller Bakaregesellen Joachim Elsen, Snickaregesellen Carl Fried: Ludewig, Corporalen Anders Dahlgren med des 3:ne wärfade drä[ngar], Soldaten Jöns ???, Betj[änten] Wilhelm [???]ndberg
Bild 1921744-10-17Ankom Ulrica EleonoraOfwersten och Commendanten Baron Sverin, Fendrick Groscreuts, H: Carl Jöran Silfwerhielm med des Fru, Carl Friedrich Plaan, H: Carl Wilhelm Nüsbeth samt 2:ne Betjänte, Serganten Friedrich Schuwerdt, Jungfru Anna Cathrina Elg, En Betjänte Anders Ohlson, Soldaten Winberg
Bild 1931744-10-24Ankom FlygarenMagister Köstner, Stallmästaren Wernstell med 1 dräng, Studiosus von Cölln, Constapeln Jöns Schneborgs Hustru, Permitterade Soldaten Jöns Karström, Permitterade Soldaten Jöns Lindström, Commenderade Soldaten Påhl Lillia, 1 Stalldräng med 3:ne Hästar
Bild 1941744-10-24Avgick Ulrica EleonoraBaron och Cammar Herrn Carl Adlerfeldt med des dräng, Permitterade Corporalen Christian Ekstedt, Murmästaren Joh: Christoph: Rancke, Permitterade Soldaterne Magnus Holm och Pehr Dahlström, Soldaten Jöns Söderbergs änka, Commenderade Soldaten Simon Hallonberg med dess lilla Sohn, Drängen Nils Åberg
Bild 1951744-10-27Avgick Ulrica EleonoraÄnnu tillkommen, under det jagten legat stilla för Contrair wind, alt sedan den 22 hujus: Justitie Rådet G von Coch, des Sohn och 2:ne drängar, Lieutnanterne Carl Gust: Lang, Peter Åberg, Jacob Östman och Johan Swensson med drängen Olaf, H: Johan Hagemeister, K˙paren Johan Germand, Artillerie Handtlangaren Christian W˙se
Bild 1961744-11-21Avgick Ulrica Eleonora till StralsundTjufwen Carl Reinholdt Eggers som efter Hans Kungl. Ma˙ts Nådiga förordnande under 11 Octobris och högvälborne Baron ammiral, Landshöfdingen och Öfwer Commendanten Siöblads Öpna Pass d: 30 Dito, war förwist i Riket, fortskickade, utan afgift, til Strahlsund, och derifrån widare förwisas
Bild 1971744-11-30Ankom Flygaren Mährische Prästen, utaf Gref Zentzendorffs til Herrnhutts lähra och försambling, Peter Werfwing från Gefle med sin Hustru och Madame Becklinden, Kongl Ungerske, i Prag, utaf Preutzen fångne Öfwer Lieutnanten af Grefl: Schulenburgische Grenadier Battalienen H. von Nasacken, Swensk, med sin dräng
Bild 1981744-11-30Avgick Freden Capitain Baltzar Achates Von Platen med des dräng, Johan Hasselström, studiosus, Borgaren Casimir Wazetta och Martin Hornke från Fraunburg, Under Constablens Hustru Anna Arnoldts
Bild 1991745-01-02Ankom FlygarenCammar Junker von Lualen med 2:ne drängar, Fröken Christina von Krassau med en Piga, H: Daniel Arens, H: Michael Linrotts
Bild 2001745-03-30Ankom Freden från StralsundLieutnant Ehrenswerd, H: Franck, H: von Düben, Lieutnant Lagerhielm, H: Kleins Hustru
Bild 2011745-04-09Avgick FredenLieutnanten Johan Bratt, Lieutnanten Abrah: Gottlieb Eld, Fendrichen Wäbeln Olaf Bildenschield, Apothekare Gesellen Johan Christ: Lang, Feltschärs gesellen Sigbrand Gerkens
Bild 2021745-04-09Avgick FlygarenFendrichen Johan Bo˙, H: Bronikowski, H: Rosenquist, Lieutnanten Carl von Wicken, Fenrichen Gref Adam Le˙onhufwud med des dräng, H: Gustaf Lillienberg med des dräng, Lieutnant von Hierten, H: Johan Bongh, H: Handelsm: Joh: Albrecht med des Kjäraste och en Piga, Handelsman Alexand: Kysell, Secreteraren Ch: E Poppe, Handlesman Ratke, Lieutnant Alexand: M: von Essen med des dräng, Fenrichen Otfried von Örtz med des Betjänte, Capitain von Blixen med des dräng, ???styrman Martin Malmö, Commenderade Soldaten Simon Hallenborg med des Sohn Nils
Bild 2031745-05-01Ankom FlygarenSecreter Delphin, Herr Wittfoth, förafskedade Soldaten Christian Ekstedt, Ridknekten Martin Graning med en Häst, Corporalskan Agneta Hedwig Altman, Commenderade Soldaten Peter von Harth, En Stalldräng med 2 Hästar och Hundar
Bild 2041745-05-14Ankom FlygarenFenrdick Bauman, H: Olaus Horneers, Nåhlmakare Hinrich Artmer, En dräng utan tjänst Nils Boberg, Nils Starck
Bild 2051745-05-11Avgick FredenBaron och Öfwersten Schwerin med Capitain Preuts, Sergianten Fred: Schuwerdt, Soldaten Daniel Öhlsläger, Cammar Jungfrun Kihlström och 3 dt: drängar, Hallenblad, Brattenberg och Thim, Baron och Ryttmäst: Hinr: Falckenberg med des dräng, Lieutnant Schönström, Cortnett Siegeroth D des dräng, Drabanten Phœnix D des dräng, Studiosus Paul Edelin, Snickaren Mr Lüdman med des lilla Sohn
Bild 2061745-05-01Avgick FlygarenAuditeur Kiellson, Lieuntanten Gustaf Adolph Torwigge, Regements Quartermäst: G˙llengranath, Corporalen Baron Conrad Falckenberg, Wälborne H: Klingsporre, Baron Thure Ribbing, Baron Sten Ribbing, Baron Axell Ribbing, Professor Eberhard Rosén, Professor Emingar, Informatorn Joh: Christ: Eberstein, Studiosus Strahlenberg, Studiosus Norew, Styck Junkaren Daniel Brandt, Beridaren Balzar Wernstell, Rid Knechten Martin Gröning, drängen Oluf Broberg, Dito Peter Schults, Dito Bengt Siöberg, Dito Hinrich Stenlund, Dito Nicolas Raf, Afskedade Soldaten Berndt Peterson Statts, Dito des Hustru, Comennderade Soldaten Johan Teicker, Afskedade Soldaten Lars Lustigman, Dito des Hustru, Dito des Sohn, Cammenderade Soldaten Mårten Winberg, Commenderade Soldaten Simon Hallenberg som senast blev tilbaka, Soldat Döttrarna Edda Cathrina och Christina Sophia Löfgren
Bild 2071745-05-22Ankom Ulrica EleonoraStudiosus Prints med sin dräng, Piruque Makare gesellen Voigt, Soldat Hustrun Catharina Schwan, en Arrestant Hans Larson Frimodig
Bild 2081745-06-15Ankom Ulrica EleonoraMajor Wolfrath med en dräng, Capitain Herman, Trumpetaren Carl W. Lame, Twenne Soldat Döttrar Cathrina och Christina Sophia Löfgren med ett Barn om 10 åhr
Bild 2091745-06-19Avgick Flygaren till StralsundÖfwer Inspectoren Hinr: Sch˙lman med des dräng, Fenrich Papke, H: Carl Ludeweg von Siegroth, H: Jacob von Döblen, Magister Örlin, H: Caspar Ausborn, H: Johan Rode, H: Jochim Schenck, Jungfru Susanna Åberg, Soldat Hustrun Cathrina Suan, utfattiga förafskedade under=Lieutnanten Johan H: Nickel som gratis fådt pass, och ej måsstat betahle någon fracht utan födt sig här, under den tiden han wäntat på påstjagtens afgång, med tiggerin
Bild 2101745-06-22Avgick Ulrica EleonoraCapitain Wolfgang von Balzar, Fru Anna Sophia von Balzar, en liten dotter om Sju åhr, Soldaten Burckhard, Betjänten utan tjänst Christian Tonmacker, Daniel Rode Styrman, Matrose Hustrun Lena Gaus
Bild 2111745-07-03Ankom Flygaren från StralsundSecreter Tersmeden med 2 drängar, Jungfrun Brita Ruth med 1 Piga Greta Norberg, Soldat Hustrun Maria Stadü med sin dotter, Soldaten Martin Rodegast
Bild 2121745-07-10Avgick FlygarenFendrichen Gustaf Klingsporre, Auditeuren Herman Molitor, H: Carl Kiellman med drängen Hollberg, Fältwäbeln Carl Joachim von Betzen, Sudentere Hinrich H˙llén och Carl Christopher Görwell, Madame Isabella Margaretha von Sandten med en liten dotter och 1 Piga Anna Bruse, Soldate änkjan Anna Sophia Falck
Bild 2131745-07-13Ankom Ulrica EleonoraCammerar Gladh, Soldat Sohnen Gustaf Stohr
Bild 2141745-07-24Avgick Ulrica EleonoraGrefwinnan Frölich med 1 Jungfru, 1 dräng och 1 Piga, Fru Biskoppinanna Papke med 1 Piga, Commenderade Corporalen Anders Wittsröm, Skjepps Båtman, nu fattig och utarmad Persohn
Bild 2151745-07-27Ankom Flygarenförafskedade utfattiga under Lieutnanten Johan H: Nichell, Handelsman Hilcken jemte en gåsse om 12 åhr, H: Helm jemte en en dräng, En Commenderad Soldat Nils Åckerman
Bild 2161745-07-31Avgick FlygarenCammarjunkaren Henrich von Zualen med 2 Betjente, Handelsman Weltzin och Borgare Alstrom et Bering, Afkedade Soldaten Erick Nykommen
Bild 2171745-08-10Ankom Ulrica Eleonora från StralsundBaron Wacktmeister, des Secreterare Carl Fried: Rosenow och 2:ne Betjänter, Refernadarien von Kurts med des Sohn, Skomakaren Mäster Fried Sencler med sin Hustru och Twenne Barn, afskedade Soldaten Peter Holmberg, Soldat Hustrun Clara Elsa Ehrbahns, Soldat Hustrun Bengta Anders jemte hennes dotter
Bild 2181745-08-24Avgick Ulrica till StralsundCapetain Bildstein, des Fru, 2:ne Fröknar, 2 Pigor och 1 dräng, Commenderade Corporalen Gustaf Jacob Höök, Fendrich Silfwerschiöld och des dräng, Pagen Matthias Plessen, H. Samon Sefstedt, Soldaten Anders Norberg, Commenderade Soldaten Nils Åkerman, Soldat dottern Johanna Gyllman, Soldat Hustrun Maria Joos dotter med des dotter, Soldat Hustrun Anna Falck med des dotter, Soldat Hustrun Regina Dahlström
Bild 2191745-08-24Avgick Flygaren till RostockPrintz Wilhelms 4 st: Betjänte Weisenstein, Funck, Reisell och Hastman, Baron och Hofmarskalken Johan Löwen med des Laquai Hans Österquist
Bild 2201745-08-31Avgick Ulrica EleonoraFendrichen Johan Berg, Afskedade Gardis Soldaterne Christian Wegner, Anders Lund, Peter Falck, Oluf Ahlberg och Christopher Möller, utfattiga, Sjukliga och Casserade Armlingar
Bild 2211745-09-04Ankom Flygaren från StralsundCapitain Baron Adlerfeldt med des Fru och twenne Betjänte, Capitain Purgold, Fru Biskoppinnan Papke, Comenderade Corporalen Gust: Jacob Höök med Ryttaren Frimodig, Commenderade Soldaten Astrad Müller, Betjänten Friedrich Berlin
Bild 2221745-09-07Avgick FlygarenMajoren Christian von Schants med des dräng Börje Bengtstedt, Christian Bock, Afskedade Gardes Soldaten Ambrosius Döhr, fattig och armling passerat fri
Bild 2231745-09-11Ankom Lowisa Ulrica från StralsundCapitain Krakewits med des dräng, Fendrichewn Johan Berg, Inspectorskan von Santhen med et litet Barn och 1 Piga, Cammenderade Rusymästaren J: K B Wetserling, Commenderade Soldaten Swen Hamann, Commenderade Soldaten Osterath Müller, Afskedade Soldaten Biörn Gröndahl, Afskedade Soldaten Anders Larson, En Stalldräng med 4 Hästar, Soldat dottern Johanna Gyllman, Soldat Hustrun Duwfa med des Sohn, 1 Piga utan tjenst Ulrica Eleonora Dahlquist
Bild 2241745-09-18Ankom Ulrica EleonoraHandelsman Walentin Krohn, Rust Mästaren Herman Philip Barck, En piga utan tjänst Botill
Bild 2251745-09-18Avgick Lowisa UlricaCommenderade Fältwäbeln Carl Gustaf Bödker, Permitterade Rustmästaren Pehr Biörck, H. Cafteur Jacob Rastenius, Soldat Änkan Sophia Svens dotter med des Sjuka Sohn Jochim Bolin, Soldat Hustrun Pernila Beckman, Fattiga afskedade Gardis Soldaten Nils Walroth
Bild 2261745-09-28Avgick Ulrica EleonoraCammar Herren von Olthoff uti ämbets ährende med des dräng, Soldat Hustrun Felgeraten med hennes Sohn om 15 åhr, Soldat änkan Bengta Anders dotter med des lilla dotter
Bild 2271745-10-02Ankom FlygarenCapitain Ehrenswerd, Lieutnant Ram, H: Joachim Grabbin, H: Johan Philip Clason med sin Hustru, Jungfru Regina Christina Illies, afskedad Soldat Eric Barre, Commenderad Soldat Simon Hallenberg, Soldat gåsse Nils Hallenberg, Cammenderad Soldat Oluf Lundgren, afskedad Soldat Lars Ingelquist med Hustru och 5 st Barn, Twenne Betjänte med 6 st Hästar, Capitain Degner, des Sohn och med sig hafwande folk, som Arrestanter jemte en under officerare och 6 gemene til des Bevakande
Bild 2281745-10-23Avgick FlygarenLieutnant Johan Fred: Bremer, Fendrichen Otto Christ: Berck med des dräng Anders Berg Johanson, Fendrichen Johan Holg: von Morman med des dräng Hans Chronberg, H: Torweg, Gesällarna Philip Müller, Christian Calleys, Jonas Smolander och Reinholt Peterson, 3:ne Schweitzare David Becker, Johannes Sauffe och Johan Müller [Marginal: desse 3 Schweitzare hafen gådt härutet till Helsingborg och öfwwe Sund], Fru Philippa Palm och Studiosus Helm, H: Christopher Döbell, förafskedade Gardes Soldaterne Peter Wennerholm, Biörn Gröndahl och Arnbjörn Tornberg, Soldat änkjan Anna cht? Boman
Bild 2291745-10-23Avgick Lowisa UlricaJustitie Rådet Walt: P: von Kock med des Sohn och t:ne drängar, H. ????? Gladh, Commenderade Rust Mästaren Hagelberg med 6 gemene, Commenderade Rust Mästaren Jeremias Benjam: Westerling, En dräng, Monsieur Helms, Hushållerskan Madme Maria Röding och Studiosus Dibbe, Soldate Gossarne Nils och Magnus Hallenberg
Bild 2301745-10-23Ankom Ulrica EleonoraÖfwersten Hammilthon, Baron Wrangell, Adjutant Nummers med des 7 drängar, Capitain De la Wall med des Sohn, Drängen Johan Söderbeck, Commenderade Soldaten Dahlström, Dito tilkomment Baron Åkerhielm, Baron Sparre
Bild 2311745-11-02Ankom Lowisa UlricaEn National Swensk Peter Matthias kommen af R˙sk fångenskap, Twå st: Drängar med 4 Hästar, En bakare Gese[ll] Matthias Hoge
Bild 2321745-11-23Ankom FlygarenÖfwersten Baron von Scheiding, des Fru, 1 fröken dotter och 3 Betjänter; Material Skrifwaren Magnus Walje, H: von Plesse med des dräng, Gullsmeds gesällen Oluf Benedixon, En Soldat dotter Helena Frimodig, En Soldat dotter Eida
Bild 2331745-11-23Avgick FlygarenBaron och Öfwersten Erich Wachtmeister, Secreteraren Rosenaw och 2 Betjänter, H: Johan Fried: Bagge, H: Wilhelm Simson frå Elseneur, H: Dirck Momber frå Danzig, Trädgårds Mästaren och Borgaren frå Wolgast Lambert Christophers, Permitterade Artilleri Handtlangaren Nils Åberg, Commendera[de] Soldaten Peter Dahlström
Bild 2341745-11-30Ankom Lowisa UlricaBaron Reuterholm med des dräng, Baron Horn med 2 drängar, En Kongl Jägare Anders Angletorn med en dräng, En dräng med 7 st Hästar, Commenderade Soldat Bengt Johnson, En Arrestant Måns Person Regal
Bild 2351745-11-30Ankom Lowisa Ulrica från StralsundCommenderade Soldaten Bengt Jonson, en Kongl Jägare Anders Angletorn jämte en dräng, H: Brandenburg sändt en säck med sängkläder, 2 st drängar med 7 st Hästar, H: Kriebel sandt 2 Kistor A.S A R., Baron von Horn med 2:ne drängar och en Rese Chaise, Baron Reuterholm med des dräng, Arrestanten Måns Person Regal
Bild 2361745-12-07Avgick Lowisa UlricaWälborne Kiäll August Me˙erfeldt med des dräng, Klädeswäfware gesällen Tobias Krone med des Hustru och 3 Barn, drängen Hinr. Christoph: Maas, drängen Conrad Schliebener
Bild 2371745-12-25Ankom Lowisa Ulrica från StralsundBetjänten Christopher Fried: Runquist, Permitterade Soldaten Nils Åberg, Styrman Johan Inland
Bild 2381746-01-07Avgick Lowisa Ulrica till StralsundLieutnanten Gustaf Lagerhielm med des dräng, Referandarien von Kurts med des Sohn under 12 åhr och en dräng, Öfwer Jägmästaren Jost Hollandt med 2 Söhner: Dito 2:ne döttrar under 12 åhr samt en dräng, Jungfru Christina Falcken, H: Jochim Völschau, Bakaren Mathias Dawid Becker, Commenderade Soldaten Sven Haman
Bild 2391746-06-07Ankom Ulrica EleonoraBaron Sinclair, H: Daniel Robert, Hattmakaren Daniel Lembcke
Bild 2401746-06-28Ankom Ulrica EleonoraReferendaren von Kurts med des Sohn och en dräng, Bakaren Martin Becker, Peruque-makaren Sven Hinse
Bild 2411746-07-16Avgick Lowisa Ulrica till StralsundCornetten Gustaf von Blixen och Fröken Wilhelmina von Blixen med drängen Christopher Wolf, H: Gustaf Philip Wennerstedt och Hans Hierta med H: Carl Ingerman och H: Hinr: Gahn jemte drängen Erich Siöberg, Commerderade Soldaten Anders Wiberg, Soldate Hustrun Johanna Thomas
Bild 2421747-03-11Ankom Gustaf från Wittow"... hit ankommet med Kongl Jakten Gustaf, hwilken d 3 Martii St: N: et 13 Dito afgådt från Wittow och sedermera 2:ne resor warit til Sjös, men måst gå tilbaka till Wittow igen och äntr:? hit på redden anländt d 10 hujus St: W:"; Adjutant von Blumfelt, Handtwärksnab Joh: Georg Rittiger, Permitterade Soldaten Henning Pagel, Soldat dottern Anna Maria Bauman
Bild 2431748-01-02Avgick Gustaf till WittowHof Rådet Bolthenstierna med des dräng, Majoren Scheckta, H: Samuel Helm, Fendrich Silfwerschiöld med des dräng Tenis Kopp, Skepparen Jacob Haas
Bild 2441748-04-13Ankom GustafMajor Blixen med en Betjänte, Capitain von der Lancken med en Betjänte, Secreteraren Falck, Fru Wahlen och Jumfru Bluhmen, Ambtman Kemnas dräng med 3 St: Hästar
Bild 2451748-04-16Avgick Gustaf till WittowGrefwen Carl Me˙erfeldt med en Betjänte, Grefwen och Regerings Rådet v Bohlen med 4 st Betjänte, Major Parsenow med 1: Betjänte, Ryttmästaren Malmberg, Capitain von Salza, Lieutnanten Vogell med Baronerne Kiöhler, Strömberg och Wrangell, Herrar Burger, Forbess och Gardemein med drängen Norström, H: Edward G˙llenstolpe, H:ar Stederhielm och Bo˙e, H:ar Baroner Gustaf Leijonhufwud, Carl Otto Ÿxkull och Gustaf Rhebinder med drängen Jacob Adamson, Baron Klodt och H:ar Otto M: Brachel och Adolph Wulfkrona, Lieutnant Salmon Hederstierna, Handelsman Anthonii Möller med drängen Hans Christ: Hoffman, Laquaien Ludw: de La Ruille, Postillionen Jacob Bluhm med des Hustru, 4 st små Barn och 3 tjänstepigor, Skomakar gesällerne Erdtman Riek, Jochim Kastedt, Johan Plageme˙er, Caspar Johan Friedrich och August Halsband, Permitterade Soldaterne Erich Ohlson Krok och Swen Dufwa, Commenderade Corporalen Oluf Steckman, afskedade Gardis Soldaten Nils Jönsson Ekberg
Bild 2461748-04-23Ankom Lowisa Ulrica från StralsundH: von Barnekow med en Betjänte, Hoft Secreteraren Hinström med en Betjänte, H: v. G Gross. H: Back. Serganten Sondberg med 25 man recruter, 8 Hustrur och 4 st Barn
Bild 2471748-04-30Ankom Gustaf från WittowH: Trendelburg, en förafstjedad Soldat Johan Andersson
Bild 2481748-05-04Avgick Lowisa UlricaSerganten Christian Elof Rahm, Bakaren Lemke, Fältchjärs gesällen Philip Jacob Daw, Drängeni Tjänst John Gordon, Drängen Osla ???sson från Söfdeberg, Permitterade Soldaten Johan Goldschmidt med Hustru och 6 st små Barn, Commenderade Soldaten Christian Broström, Pigan utan tjänst Kjersti Sivans dotter, Soldat dottern Karin Kastberg
Bild 2491748-05-14Avgick Gustaf till WittowGrefwen och Öfwersten Hårdh med des Grefwinna, En Cammarjungfru och fyra st: drängar, och med honom Major Blixen och des dräng, Pigorna Dorothea Maria Hord, Cathrin Ekelund och Cicillia Jeppas dotter, afskedade Lieutnanten Johan Bratt för hela frackten
Bild 2501748-05-21Ankom Lowisa Ulrica från WittowBaron Adlerfeldt med 2 Betjänter, Baron Knorring med 1 Betjänte, P. Berg. 1: dräng Oluf från ??? Glad
Bild 2511748-06-01Avgick Lowisa Ulrica till WittowBaron Alexander Funck och H: Jonas Cederstedt, Mademoiselle Regina Ch: Gliesen med pigan Tilja Olufs dotter
Bild 2521748-06-04Ankom Gustaf från WittowÖfwersten Adlerstråhle med 2 Betjänte, H: von Platen med Betjänter, H: von Segebaden med en dräng, Feldtwebeln Gedda, Wollentair Gedda, 1 Commenderad Soldat, 2 st: Soldate Hustrur, Geheim Rådet Gref von Löwenhaupt med 6 Betjänte
Bild 2531748-06-11Ankom Lowisa Ulrica från WittowGrefwe Me˙erfeldt och Capitain de Groscreuts jemte en Betjänte
Bild 2541748-06-11Avgick Gustaf till WittowLieutnanten Jan Jacob Lagerhielm med drängen Nils Klingberg, Lieutnanten Gustaf Lagerhielm med drängen Nils Grubb, Handelsman Christopher Düwell med des Hustru Madame Mesterthon och Pigan Catharina, H:ar Vogeler, Hinr: Albrecht, Glasmästaren Christian Fillon, Florentinarn Fransiscus Cormalus, afskedade Gardis Soldaten Peter Storm
Bild 2551748-06-18Avgick Lowisa Ulrica till WittowFriherrinnan Barnekow med des Suite, Baron Thomas von Seth med des dräng, Capitain Deuriets, Studenterne Pehr Ring, Gustaf Sommelius och Jacob Roth, H: Johan Peter Berenberg, H: John Metcalf med des dräng, Commenderade Fältwäbeln Rienholt Gedda och Wollenteuren Carl Gedda, Bagare Gesällen Hinr: Henck
Bild 2561748-06-25Ankom Lowisa Ulrica från WittowCammarherren von Olthoff med sin Familie, H: de Villeneuwe med des Fru, H: Marlie med des Fru, Mäster Henr: Henck
Bild 2571748-06-25Ankom Gustaf från WittowLieutnant von Frölick, H: Kater och des Jumfru Syster
Bild 2581748-07-02Avgick Gustaf till WittowCapitain Lieutnanten Carl von Thilen med drängen Jöns Ohlson, Inspectorn Peter Widelöf, Taffeldäckaren Abrah: Bauckman, afskedade Gardis Soldaten Peter Holm
Bild 2591748-07-09Ankom Gustaf från WittowH: Görhsell, H: Jacob Roth, H: Peter Ring, H: Gustaf Sommelius, Inspector Peter Widelöf, Commenderade Föhraren Fried: von Hersell, Soldate Hustrun Elda Sternbergs, Soldate dottern Dorothea Hård, Soldate barnet Dorothea Elisab: Letmans
Bild 2601748-07-20Avgick Lowisa UlricaLandsyndicus von Olthoff med Betjänten Hans Hallenstedt, Legations Secreteraren Henrich Peter Distell med drängen Peter Nox, H: Christian Heincke, Commenderade Soldaten Peter Dahlström, H: Johan Mich: Hornung, H: Johan Christ: Heller -------
Bild 2611748-07-23Avgick Gustaf till WittowCommissions Secreteraren Baron Carl Johan Creuts med drängen Peter Siöberg, Magister Peter Neusen, Doctor Peter Hasselberg med drängen Carl Unger, Stads Notarien Carl: M: Kohl, H: Johan Nicl: Reddelin. H: Jogan Z: Stipp med des Hustru, H: Walentin Krohn, Laquaīen Gustaf Åkerbom
Bild 2621748-07-30Ankom Lowisa Ulrica från WittowH: Gardemein
Bild 2631748-08-06Avgick Lowisa Ulrica till WittowGrefwinnan Me˙erfeldt med des tillhöriga Suite, Fröken Barnekow, Cammarfru Emerentia Spaak, Grefwen och Capitain Carl Fried: Me˙erfeldt, Bokhållaren Kohl, Beridaren, Almgren, Laquaīer Carl Schults, Johan Stoss och Fried: Gottschalck, Volunterer Friis och Jonas, Staldrängen Nils och Pigan Beata samt Gjöttlaren Johan Christian Daniel Janascki, Brandfogden Christopher Krecher, Murarmästaren Peter Wike, fattiga änkjan Catharina Pauli, Studiosus Samuel Aurirelius och Capitain Johan Pauli, afskedade Gardis Soldaten Fried: Christensson Radman
Bild 2641748-08-13Ankom Gustaf från WittowMajor Blixen med des dräng, Lieutnant von Bomin med des dräng, Conducteur König, H: Olewets, H: Düwell med sin Hustru och en Piga, Tre glasmakare Tjeljung, Berger och Hents, Fyra Falkenierer Teist, Johan Hemham, Weiser och Herbst
Bild 2651748-08-20Ankom Lowisa Ulrica från WittowLieutenant Gustaf Lagerhielm med drängen Lars Brasck, Lieutenant J: J: Lagerhielm med des dräng, H: Kre˙ser, änkan Nagans, Skorstensfe˙are gesällen Conrad Schoff
Bild 2661748-08-24Avgick Gustaf till WittowRiksrådet och General Gouverneuren samt Riddaren och Commandeur af Kongl Mayt: orden Baron Axel Löwen med des fru Gefwinnan, 2:ne små Fröknar och Domestiquer samt öfweiga Equipage, Major Purgoldt, Cornett Schröder, Ausculanten Oluf Makmstén, H: Gottfried Völlschar, magister Trendelenburg, Mästare Christian Fred: Hoffschneider, Soldat Hustrun Anna Sophia Falck
Bild 2671748-08-31Avgick Lowisa Ulrica till WittowLieutnanten And: von Nohrman, Studiosus Petrus Nicolai, H: Carles Julien, H: Philip Ludw: Lang, H: Moolenaer samt H: Ludwig Rode, H: Johan Gumælius, Handt Langaren Nils Åberg
Bild 2681748-09-17Ankom Gustaf från WittowRyttmästaren Malmberg, Lieutenant von Schmitterlow med en dräng, Lieutenant Norman, geheim Cabinetts Secreteraren von König med 2 Betjänter, Fendrich N: P: Silfwerschiöld med en Betjänst, Consuln Hackson, H: Gustaf Wennerstedt med en dräng, Hans Hierta med en dräng, Informatorn Carl Ingerman, H: Thomas Palatin, H: Heuser, H: Ewelin, gesällen Johan Jacob Kr˙ger, Commenderade Soldaten Peter Dahlström, Soldate Hustrun Regina Dahlström, Soldate Hustrun Elna Ahlström, afskedade Soldaten Peter Olufson Falck
Bild 2691748-09-24Ankom Lowisa Ulrica från WittowDoctor Hasselberg med en Betjänte, Legations Secreteraren Diestel med 1 Betjänt, Soldate Hustrun Brigitte G˙llmans
Bild 2701748-10-05Avgick Gustaf till WittowÖfwerste Lieutenanten Barnekow med 2:ne drängar och 2:ne Pigor, Cammarherren och Post Directeuren Olthoff med des Suite, Major von Blixen med des Fru, 1 litet Barn, 1 dräng och 1 Piga, Lieutenant Schmitterlow, Fendrich Hauswolf, Öfwer Cammereraren Sch˙lman med 1 dräng, Secreteraren Justrick, H: R˙tger Barnekow med en dräng, Föraren Gustaf Fried: Hertell, gesällen Johan Mart: Hardtman, gesällen Christopher Rettick, gesällen Gabriel Nordström, drängen Carl Cervin, Commnderade Soldaten Peter Stångberg
Bild 2711748-10-05Avgick Lowisa Ulrica till WittowKrigs Commisarien Jacob Röök Andersson, Cancelisten Hasselgren och drängen Dahlhem, Capitain Groscreuts med drängen Suhr, Lieutenant Bomin, Secretair Oleweldt med en dräng, Serganten B. A. Wolfrath, Serganten Carl Maurits Amineff, drängen Joh: Fried: Schwarm, gesällen Philip Dau, gesällen Hinr: Henck, Soldaten Måns Hein, Permitterad, Dito Olaf Juhlström, Dito Arfwid Lind och Pahl Lillia, Dito Lars Åkerman, Dito Nils Risenberg, Commenderade Soldaten Peter Lundstedt, Commenderade Soldaten Peter Dahlström, afskedade Gardis Soldaten Peter Olufs: Falck med Hustru Anna, Soldaten Nils Frimodig, Soldate Hustrun Märta M Brunswik med ett litet Barn Johanna Elisa, Soldate Hustrun Anna Christina Dauen, Soldate Hustrun Regina Dahlström
Bild 2721748-10-15Ankom Gustaf från WittowCornett Schröder, Soldate Hustrun Gertrud Birckman
Bild 2731748-11-02Ankom Lowisa Ulrica från WittowBaron och Capitain Taube med en dräng, Capitain Benzelstierna, Landtsyndicus Olthoff med en dräng, Lieutenant von Thielen med en dräng, Jungfru Catharina Lundquist, Constabell handtlangaren Nils Åberg, Permitterade Soldaten Hans Hein, Dito Olaf Ihlström, Hofslagaren Hoffschneider, Commenterade Soldaten Nils Hegerberg. Dito Påhl Lillia, Dito Olaf Lind
Bild 2741748-11-05Ankom Gustaf från WittowGrefwinnan von Lewenhaupt med des Suite och 5 drängar med 8 Hästar, Commenderade Soldaten Peter Dahlström, Dito Per Lundström, Diro Lars Åkerman
Bild 2751748-11-12Avgick Lowisa Ulrica till WittowH: Joh: Casp: Ausborn, Öfwer Auditeuren Ludwig von Hesse med drängen Johan Jochim Ellers och gåssen Christian, Fyra styken Falckeniers från Anspack
Bild 2761748-11-12Avgick Gustaf till WittowLieutenant Gottl: Ernst von Platen med des Suite, Professor Carl Joh: Kellman med des dräng, H: Emanuel Klunder, H: Ernst Christ: Cantsler, H: Anders Koster, H: Carl Westphal, Trägårdsdrängen Johan Judits, Zigene qwinfolket Anna Maja Pärs dotter som efter Malmö Landshöfdinge Embetes Res: d: 17 octob: 1748 skall föras utur Riket
Bild 2771748-12-03Ankom Lowisa Ulrica från WittowGref De La Gardie med 3 drängar, Professor Kleberg, Ryttmästaren Gref Barck med en dräng, Öfwerst Lieutnant Barnekows dräng, Adjutanten Baron Wrede med en dräng, Adjutanten Magnus Burmester med 1 dräng, Handelsman Siegward, H: Völlschaw, H: Gamelius Student, afskedade Soldaten Torsten Ekeberg, Corporal Stockman med 7 recrüter och en Hustru
Bild 2781748-12-03Ankom Gustaf från WittowCapitain von Kock med des Suite, Kongl Stall Betjänten Lindström med 2 st Stalldrängar, Commenderade Soldaten Carl Kiællberg, Dito 6 st Commenderade Artillerister
Bild 2791749-01-25Avgick Lowisa Ulrica till WittowCapitain Lancken, Secreterann Elfwers, Bokhållaren David Kohl, H: Gottfried Wentin, H: Johan Mildan NB: denne blef efter, Commenderade Soldaten Pehr Dahlström, recrüten Christopher Schultz NB: denne blef efter, Skepps Timmermannen Nepp och Matroserne Stoffer Sass och Niclas Gottschaw, Skippar Cornelius, matroserne Henr: Garf och Stephan Schmidt, Timmerman Truls Lund, afskedade Soldaten Fried: R˙be, gesällen Mathias Haderich NB Denne blef efter
Bild 2801749-03-01Avgick Gustaf till WittowCapitain von Finecken, fröken Blixen, 1 liten Sohn och en dräng, H: Johan Mildan. Skjepparen Martin Bendt och gåssen Jochim Christophersson under 12 åhr, gesällen Hans Hamberg, gesällen Johannes Bockow, Stalldrängen Nils Andersson
Bild 2811749-03-15Avgick Lowisa Ulrica till WittowRyttmästaren Mårten Sandelhielm med des dräng Peter Wahlberg, Lieuteant W. Ch. Fogt, Cornett And: von der Öö med drängen Peter Grön
Bild 2821749-04-05Ankom Gustaf från WittowGrefwinnan Me˙erfeldt med des Suite för hela frakten
Bild 2831749-04-20Avgick Gustaf till WittowCapitainen Otto W. Von Rahm med drängen Ludwig Hornberg samt under Officerarne Swen Sundberg, Johan Christ: Grönland och Hans Fried: von Kiöhlen, Fendrichen Nils G: Silfwerschiöld med drängen Tenus Kopp, Bokhållaren Kohl, drängen Jochum och Pigan Brita, H: Harsleben, H: Jochim Schenck, gesällen Jöns Stiernquist, gesällen Nils Carlberg, Commenderade Rustmästaren Lars Hagelbeck, Commenderade Soldaten David Meer, Tyska Pigan utan tjänst Greta Lisa Lütters, Pigorne utan tjänst Agneta och Gundella Cathrina Ramberg samt Lovisa Hielte
Bild 2841749-05-03Ankom Lowisa Ulrica från WittowFendrick von Klinckowström, H: Arfvidsson, Carl Jochim Lindström, afskedade Soldaten Samuel Höök, Dito Nils Tufwesson Siöberg med 3 st Barn
Bild 2851749-05-06Avgick Lowisa Ulrica till WittowCapitain Baron Christ: Reinh: Dalbedihl och adjutanten Gustaf von Ÿhlen, Capitain Leonh: von Gröninger, Capitain Fried: von Nummers. Capitain Baron Ernst L: Taube med des dräng, Regements Quartermästaren Jean von Bönek med des dräng, Feltweblen Lars Löfgren, Regements Weblen Peter Söderberg, Volonteurerne Wetterberg och Alex: Ring, Corporalen Ulfsax och Soldaten Bengt N˙berg, Commenderade Soldaten Nils Frisk, Dito Commenderad, Commenderade Soldaten Peter Dahlström med recrüten Anders Albechtsson och Dito Schults, Soldaten Domineck Buckme˙er, Commenderade Soldaterne Anders Ström, Måns Appelroth och Hans Dahlquist, Dito Nils Burg, Dito Magnus Wester, Commenderade Soldaterne Johan Fengvius, Carl Segerberg, Joh: B: Floman, Anders Berglund, Anders Beckman, Johan Mörck, Johan Söderman, Jacob Telman, Sven N˙ström, Amb: Friberg. Håkan N˙stedt, Erich Löfman, And: Ehrenström, Johan Granfred, Erich Erichsson, Anders P: Åkerberg, Dan Lundberg, Erich N˙man, And: Ekström, Lars Westman, Oluf Broberg, Jonas Ahlholm, Anders Widman, Jonas Almström och Johan Kupreus, tillhopa 25 man, Soldat Hustrun Anna Nils dotter Falck, Pigan Annika Schults utan tjänst
Bild 2861749-05-06Ankom Gustaf från WittowLegations Rådet Baron de Kniephausen med 2:ne Betjänter, Fendrich Birckholts med en Betjänt om 12 åhr, Mademoiselle Anna Crantzen, Fritt passerat. afdankad Soldat Bengt Andersson Hellström, Dito Oluf Nilsson Findberg med Hustru och 1 Barn, Dito And: Olufsson Kranberg med Hustru, Dito Joen Påhlsson Mumck med Hustru, Dito Olaf Ohlsson Elgh, Dito Johan Ohlsson Spångberg, Dito Peter Nilsson Brunberg
Bild 2871749-05-13Avgick Ingenieuren Nils Ekholm med drängen Cazal, Pigan utan tjänst Benedicta Falck, Corporalerne Hinr: Svedelin, Nils Lärcka och Gabriel Wetterström
Bild 2881749-05-20Ankom Lowisa Ulrica från WittowGrefwen och Capitainen Me˙erfeldt med 3 Betjänte, Baron D: Albed˙hl med en Betjänt, Baron von Löwenhielm med 2 Betjänte, Capitain Gallen Hammar med 1 Betjänte, H: Ultzen, H: Nils Ekeroth och des Hustru, Christian Erman,Regementswäbeln P. Söderberg, Peter Larsson Walberg med Hustru och 2 stycken Barn, en afdankad Soldat
Bild 2891749-05-24Avgick Lowisa Ulrica till WittowMajoren Reinh: Wrangell med des betjänt Peter Halman, Serganten Kurts, Serganten Baron Carl Fred: Rebinder, Föraren Nils Brandtberg, Fourieren Elias Lang och Rustmästaren Joachim Hagman, avskedade Soldaten Bengt Andersson Hellström, Soldaterne Anders Norström, Corporalen Walström, Anders Hagert, Christph: Kart, And: Königstedt, Peter Engquist, Erich Ekberg, Mårten Fren, Måns N˙man, Jon Rutström, Erich Wennerström, Carl Lundsfeldt, Erich Jonsson Ahlström, Swen Stranman, Jon Stockman, Nils Andersson Ahlström, Måns Fågelberg, Lars Tulborg, Oluf Götlund, Anth: Gillström, Carl Fabrets, Olaf Lenberg, Carl W: Lindner, Fried: Hofwenschiöld, Claes Bock, Carl Sundquist, Nils Mort, Nils Holm, Nils Tibelbald och Math: Wångstedt, tillsammans 30: man, Soldaterne Corporalen Christian Zimmerman och Lars Köpke, Soldaterne Peter G: Helman, Anders Lindquist, Arfw: Blåberg, Adam Eggert, Samuel Me˙er, Peter Danckler, Jacob Krebs, Andres Boderus, Jacob Kreftman, Johan Christ: Bressell, And: Boman, Lars Biörk, Johan Forman, Dan Hiühlström, Maurits Törnberg, Jonas Hellström, Anders Ljungquist, Erich Hiorth, Gottfried Speicherdt, Nils Kröning, Johan Palmlin, Nils Berg, Erich Högman, Nils Persson Siberg och Anders Söderström tilhopa 27 man
Bild 2901749-05-27Ankom Gustaf från WittowSoldat Hustrun Hammers, Betjänten Joh: Dittmer, Majorskan Purgoldt med en tjänstepia, under Officeraren Hinr: Kurts, afdankade Soldaten Person Lundberg med Hustrun, Soldat Hustrun Swanske, afdankade Soldaten Nils Pers: Holmberg, Dito Olaf Andersson Bravor med Hustrun och 2 st Barn, Dito Nils Lärcka, Dito Mårten Winberg
Bild 2911749-05-27Ankom Gustaf från WittowMajorskan Purgoldt med en Piga, Betjänt Johan Dittmer, under Officeraren Hinr: Kurts, Soldat Hustrun Hammers, afdankade Soldaten Person Lundberg med Hustru, Soldate Hustrun Schwanske, afdankade Soldaten Nils Persson Holmberg, Dito Nils Lerka, Dito Olaf Andersson Braver med Hustrun och 2 Barn, Dito Mårten Winberg
Bild 2921749-06-07Avgick Gustaf till WittowGrefwen, Riddaren och Öfwersten Gab: Spens med drängarne Lars Beckman, David Schults, Lars Mostrand och Rüyken Hans Malm, Baron Öfwertsen och Riddaren M: Posse, Fendrichen Gref Fried: Cronhielm med betjänterna Carl Fried: Palmberg, Jonas Törnquist, Gustaf Liberg och Jean Brun, Baron och Majoren Carl Fried: Pecklin med des Fru Friherrinnan, 2 Laquaier och en Piga, Mademoiselle Ulrica Blomgren, Fendrichen Carl Fried: Hårdh, Fendrichen Baron Nils Carlson Posse, Borgaren Peter Andersson, Hinr: Fried: Kihlstedt, en Soldat Sohn helt ung, fattiga Hustrun Maria Clara Elisabeth Hanström med 3 st små Barn, Fretweblen Carl Dan: Phœnix och Sergianten Lars Kiellman med följande manskap Fried: Walberg, Jonas Appelquist, Bengt Odin, Magnus Tingberg, Peter Dross, Jonas Enquist, Sven Mosberg, Christian Rupin, Hans Dahlman, Christian Rabe, Michel Dauss, Gustaf Hadelin, Sven Ros, Lars Fogelberg, Nils Gillberg, Gustaf Sohlberg, Jonas Kenstedt, Nils Kihberg, Oluf Wreberg, Jonas Hasselberg, Lars Ekelund, Lars Wallman, Sven Helgman, Nils Skruf, Per Felkiell, Jöns Lundgren, Peter Stender, Johan Stender, Hinr: Udd, Anders Lerman, Nils Ahlberg, Johan Biörfeldt, Nils Mörck, Anders Jerberg, Oluf Elg, Anders Leten, Nils Stöpare tilhopa trettie sju man, Trumslagaren Nils Wessman och Dito Hageman, Soldaterne Johan Siöberg och Swen L˙sholm, Handelsman Jochim Milderstein
Bild 2931749-06-10Ankom Lowisa Ulrica från WittowBaron von Blumenthal med en Betjänte, Liutenant Ötman, H: Stips med sen Hustru, H: Hirenius. H: Wichelgren, afskedade Soldaten Jöns Larsson Lustig med en Hustru och et Barn, afskedade Soldaten Anders Olufsson Finberg med Hustrun
Bild 2941749-06-17Avgick Lowisa Ulrica till WittowReferendarien von Kurts med des Sohn Nils, Sergianten Joh: Udesl. De Bronikouski, Sergianten Thomas Espman, Fenrichen Carl Renberg med des dräng Gabr: Åkerholm, Föraren Jöns Evers, H: Johan Christian Middendorff, H: Johanm Fried: Runberg och H: Sören Larsson, Majorskan Purgoldt med Pigan Ma˙a Lindström, Carl Christian Silow Bagar gesäll, Corporalen Rosenkrants, Soldaterne Johan Le˙onström, Hans Fisker, Friedrich Dahlberg och Johan Frönnick, Soldat Hustrurna Kierstin Olufs dotter med 1 Barn, Sigrid Olufs dotter med 1 Barn, Margreta Hans dotter med 2 Barn, Catharina Hanbock med 2 barn och Bengta Löfgren, Soldaterne Anders Wickström, Lars Tåkerström, Johan Dahlström, Jonas Högfeldt, Magnus Pihl, Elias Friberg, Hans Lindgren, Hans Ollonberg, Anders Lindberg och Anders Hansson Lindstedt
Bild 2951749-06-27Ankom Gustaf från WittowCapitain Bo˙e, H: Fischer, H: Borckers, H: Neuhaus, Pigan Benedicta Falck, Soldate Hustrun Wichmansch, afskjedade Soldaten Sven Tullberg
Bild 2961749-06-24Avgick Gustaf till StralsundGrefwen och Cammar Herren A: O: Lagerberg med drängen And: Enbom, Baron och Öfwertse Lieutenanten C: A: Hammilton med Cammar Tjänaren Rutsch, Baron och Capitainen Carl Bildstein med drängen Carl Fried: Carlstedt, Capitainen Erich Olbers, Regemenst Quarter Mästaren Joh: Siöholm med drängen Johan Söderbeck, Hoff Mästaren Christian Ludw: Candin, Rustmästaren Jöran Hellman, Skräddare Änkan Catharina Lundström, Soldate Hustrurne Cathrine Jöns dotter och Gertrud Erichs dotter, Pigan utan tjänst Cathrina Ingelquist, Soldaten Normander med Hustrun Christina Nilsdotter och dottern Johanna, Soldaterne Håkan Holmbeck, Joh: Blixt, Sven Fagerström och Joh: Malmquist, Volunteuren Gustaf Gade, Soldate Hustrurne Anicka Fischer och Anna Stina Dross hwars män äro under Possiska Regementet, med 2 st små Barn
Bild 2971749-07-19Ankom Lowisa Ulrica från WittowBaroneskan de Barnekow med des Suite
Bild 2981749-08-05Avgick Lowisa Ulrica till StralsundH: Fried: W: Krause, H: Fried: Morits Bartram, H: Dawid Grewingholdt, Serganten Jonas Granquist med följande manskap And: Kålberg med Hustru och 2 Barn, Jöns Lundquist, And: Bergman, Lars Frilås, Gudm: Malmberg, Emanuel de Bada, Gustaf Utter, Lars Widerquist, Anders Svensk och Jonas Lundgren, Soldaterne Carl Kiellman, And: Ahling, Nils Helström och Lars Siöman, Commanderade Soldaten Pet: Dahlström, Dito drängen Caspar Baltner, Soldate Hustrun Breta G˙llman, Soldate Hustrun Johanna Holmström
Bild 2991749-08-09Ankom Gustaf från WittowLandshöfdingen Baron von Brehmen, Baron Wrangell jämte Lieutenant von Platen, des Betjänte samt medhafwande Suite för fulla frachten
Bild 3001749-08-19Avgick Gustaf till WittowCapitainen Johan Gustaf Bo˙e med 3 st Betjänte, Capitain Georg Christ: von Kock med 2 st Betjänte, Ryttmästaren Joh: Jacob Bo˙e. Lieutnanten Joh: Chr: von Bauman med 1 Betjänte, Inspectoren Oluf Wolin, Expediten Henr: Kook, Corporalen Schengren, Corporalen Joh: Jac: Hager, ??? Hinr: Såhlgren och And: Holmgren, Soldate Hustrun Catharina Jönsson, Soldate dottern Beata Terning, Pigan utan tjänst Brita Jonas dotter, H: Fried: Seeck
Bild 3011749-09-06Ankom Gustaf från WittowMagister Trendelburg, Sergianten Granquist, Sergianten Kocken, Inspector Wollin, Klädemakare Gesällen Johan Franckell, Soldate Hustrun Birgitta Gillman, Soldate Hustrun Falcken, Soldate Hustrun Johanna Holmström, Soldate Hustrun Labesseurs, Pigan Hedewig Dorothea Zarstrand, afskedade Soldaten Nils Ohlsson Skog med Hustrun och 1 barn, Dito Per Jönsson Holm, Dito Hans Persson Werre, Dito Per Jonsson Bröms, Dito Petter Råhberg, Dito Johan Andersson Rebeck, Dito Måns Andersson Holm, Dito Bengt Andersson Hellström, Commenderade Soldat Arfvid Löfström, Dito Bengt Dahlström, Dito Caspar Baldner, Dito Jonas Lundgren, Dito Caspar Baldner, Soldate Hustrun Stadig med 1 barn
Bild 3021749-09-13Ankom Lowisa Ulrica från StralsundAmbassadeurskan d'Harincourt jemte des medhafwande Suite
Bild 3031749-09-13Ankom Lowisa Ulrica från StralsundAmbassadeurskan d'Harincourt jemte des medhafwande Suite för fulla frachten
Bild 3041749-10-05Ankom Gustaf från WittowGeneralskan Schwerin med 2 Baronessor, 2 Pigor och 3 drängar, H: Grill och H: Appelroth med 2 drängar, Permitterade Soldaten Lars Ekeblad, Dito Anders Ljungquist, Dito Anders Appelquist, Soldate Hustrun Dahlströms med 2 barn, Gesällen Jürgen Christopher Putzau, änkan Lundströms, afskedade Lieutenanten Anton Nichel förr fattigsdoms skull fri, afskedade Soldaten Per Håkansson Kindström, afskedade Soldaten Jöns Månsson Brunberg
Bild 3051749-10-14Ankom Lowisa Ulrica från WittowCapitain Fritsk˙, Lieutenant Müller, Fendrich Hårdh, Herr Georg Rumph, Syndicus Charisius med 1 Betjänt, Permitterad Soldat Isac Wolberg, Dito Henrich Bengtsson Sahlberg, H: Cammare[!] Glad sändt en Betjänt och 1 Soldat
Bild 3061749-10-14Avgick Gustaf till WittowCapitain Gustaf Wilhelm, Volonteuren Lars Friedrich, och H: Johan Christian von Kaulbars, Magister Magnus Gestrin med drängarne Oluf Hammardal och Hinr: Dauhn, Capitain Carl C. Marchalck, Baron och Fendrichen Melckier Falckenberg med drängen Hans Georgen, Fahn Junkaren Christian E. v. Ramm, H: Johan Herenius Regements Fältskjär, Gesällen Erich Hammarlund, drängarne Christian Hellmuth och Anders Baas, Pigan utan tjänst Cathrina Hollbeck, Recrüterne Dan: Lönroth, Jean Larsson, Oluf Olufsson, Bengt Jönsson, Anders Larsson och Magnus Wennerberg, afskedade Gardis Soldaten Nils Jönsson Ekberg, Soldate Hustrun Petronella Kröger, Soldate Änkan Maria Stadig, Soldate Hustrun Helena Hoppman
Bild 3071749-10-25Avgick Gustaf"som härifrån afgick d 15 Octob: men återkom förmedelst Contrair wind d 17 dito, hafwandes då med sig passagerare och gods tilmätigt [?] då uti djupaste ödmjukhet öfwersänd rapport i frakt til en summa af 122:21, under det at Kongl Jagten legat här til d 22 Octobr: hafwa efterföljande Passagerare kommit med samma Kongl Jagt, nemb:": Lieutnant Cederstråhle medföljandes recrüter Olaf Kiellman med Hustru en dotter och en l: Sohn, Lars Sandberg med Hustru och 2:ne små Barn, Jöns Adelberg, Oluf Wimmercrants, Jöns Sundberg, Nils Tollander, Erick Ström, Anders Liedberg, Johan, Holberg, Lars Hellman och Johan Lindquist, tilhopa 11 man 2 Hustrur och 4 Barn, Soldaten Johan Ljungren, Dito Peter Holmerström, Sergianten Jonas Granquist, Cammarherren och Ministern Baron Carl Otto von Höpken med Cammartjänaren Francois Pines och drängen Anders Stenström
Bild 3081749-11-01Ankom Gustaf från WittowAdjutanten Munck, Handelsgesällen Gottfried Willmer, Betjänten Peter Wallstedt, Båtsman Per Ohlsson, Soldate Hustrun Malmske, Commenderade Soldaterne Christian Stads, Nils Malm, David Meca, Jöns Agren, Anders Holm, Josep Pieper, Peter Dahlström, Johan Palmelin och Anders Erich Melberg
Bild 3091749-11-29Avgick Gustaf till WittowMajoren och Riddaren C: H: Purgoldt, Doctor och Stads S˙ndicus Pet: Hasselberg med dräng Carl Unger, Doctor Finnig, H: Friedr: Keller, H: Hinr: Benning, H: Daniel Arendt med des lilla Sohn Daniel, H: Lorents von der Hardt, Skepparen Jochim Lemke, Möllaren Lorents Sch˙ts, Corporalen Nils Lind, Laquaīen Nils Holm Kocken Cornelius Pritzler, drängen Johan Siedler, flickan Engela Maria Pontin 14 åhr gamal
Bild 3101749-12-13Ankom Lowisa Ulrica från WittowCapitain Grefwen Me˙erfeldt, Capitain Silanderhielm och H: Inspectoren Holst med deras Suite, Capitain Klingsporre, Major Stöwer och under officereraren Lindquist med en dräng, Lieutenant Sabellhierta, under officeraren Gabriel Sandell, Handelsman Thimotheus Schiel, gåssen Buschman, Commenderade Soldaten Peter Lesto
Bild 3111750-01-03Ankom Prints Gustaf från Wittowunder Officeraren Hinrich Kurts, Skjeppsbruten Skjepparen And: Aslun med Båtzmän och et litet Barn, Handtwärkaren Joh: Georg Goessinger med Hustru, Swärmoder och 3 st Barn
Bild 3121750-01-10Avgick Lowisa Ulrica till WittowCapitain Finecken med drängen Jonas Schalin, Capitain Joh: Gust: Bo˙e med drängen Sam. Castens, Dito följande recrüter, nemblig Caorporalen Johan Hiortsberg, volunteuren Sven Leuchovius, Joh: D: Cederberg, Carl Fried: Gross, Sven Nordstedt, Joh: Rumph, Johan Sven Nyberg, Lars Broman, Joh: Hagman med Hustru och en liten gåsse, Lars Lindström, Dan: Siöberg, Peter Svanholm, Håkan Lundmarck, Math: Hagman med hustru och en liten gåsse, And: R˙berg och hustrun, Hans Kulman, Erich Stenberg, Peter Schengren, Erich Hagberg och hustrun, Carl Fr: Lindberg, Sven N˙strand, Joh: Svalberg, Peter Westerdal, Lars Moberg och And: Frimodig, Dito Soldaten Michael Mathias, Adjutanten Munck med följande recruter, nemblig Corporalen Meér Soldaterne Lars Siöwall, Adam Krok, And: Bertelsson Tongren, Hans Berg och Anders Åkasson, Hoffsecreteraren Svahn, Handelsman Fried: Michael, Sergianten Espman, Matrosen Martin Sandberg, Båtzman Jochim Dehn
Bild 3131750-01-24Avgick Gustaf till WittowFändrichen Claes Georg Leyonadler med recruterne And: Moberg och Måns Bengtsson, Soldaten Joseph Pieper, Soldaten Nils Malm med hustrun
Bild 3141750-01-31Ankom Lowisa Ulrica från WittowFörolyckade Sjöfolket Jacob Boman, Erick Wikström och Oluf Berg
Bild 3151750-02-28Ankom Gustaf från WittowCapitain Fineck med en Betjänt, Capitain Marcus Grott, Handelsman Daniel Arendt, Skjepparen Anders Röding, förolyckade Sjöman Johan A. Borck, 7 Handtwärksgesäller Joh: Hinr: Wilckens, Christ: Arens, Johan Heetman, Hinrich Everdichs, Fried: Sebefser, Joh: Niclas Kaltofen och Joh: Gottfr: Boek
Bild 3161750-03-03Avgick Lowisa Ulrica till WittowCapitainen Carl G: Wrangell samt H: Sam Löfgren med drängen Erich Brandberg, Räntemästaren Dav: Gust. Kohl, Inspectorem Oluf Berg, Fru Agneta Munck, Jungfru Berg, amman Lisa med et litet barn, Betjänten Balzar Wernstell
Bild 3171750-03-14Avgick Gustaf till WittowCapitainen Joh: Psilanderhielm med drängarne Nils Frisk och Johan Broberg, Handelsman Anders B˙ström med des dräng Hinrich, Sergianten Hinr: Kurts med recrüterne Jonas Johanssen, Anders Svensson och Joh: Fr: Ahlstedt, Commenderade Soldaten Erich Melberg, aresterade Soldaten Lars Stockenström
Bild 3181750-03-24Ankom Lowisa Ulrica från WittowCapitain Gref Me˙erfeldt med 3 Betjänte, Capitain Johan Regalien, H: Johan Grahn, Skjepparen Anders Laxell och Skjepparen Nicolas Fåx
Bild 3191750-03-31Avgick Lowisa Ulrica till WittowLieutnanten Sam: von Essen, Lieutnanten David Silander och Fendrichen Jean D. Ehrenkrona och drängen Hans Flinck, Fendrichen Gustaf von Bergholts med drängen Lars N˙man, Permitterade Soldaterne Anders Appelquist Lars Ekelund och And: Ljungquist, Commenderarde Soldaterne Jöns Ågren och Anders Holm. Commenderade Corporalen Bengt N˙berg, Murargesällen George Mokelten, Skjepparen Jonas Nieman, Permitterade Soldaten Pet: Holmström, Commenderade Soldaten Jöns Lundgren, Murargesällen Anders Hellström, Scholegåssen Carl Gustaf Westerling, Commenderade Soldaten Arfvid Löfström
Bild 3201750-04-08Ankom Lowisa Ulrica från WittowGeneral Majoren Chevalier de La Touche, Öfwersten Chevalier Cointet jemte Betjänte och Pagage
Bild 3211750-04-18Ankom Gustaf från WittowCapitain Baron Wrangell, Handelsman Gros, Skjeppare Cornels, gesällen Mårten Larsson, gesällen Anders Hellström, ??? Jacob Seidman jemte hustru och 3 st barn, Johan Fried: Bauer, möllaregesällen Lorents Schütt, Twå Soldate barn med namn Engelquist, Soldate dottern Beata Anders Pigan Catharina Petersson
Bild 3221750-04-25Avgick Gustaf till WittowFendrichen Georg Bo˙e med drängarne Joh: Hammarling och And: Zetterstrand, Handels Expediten And: Gotfr: Ludv: Kretsner, Permitterade Soldaten Henr: Bengtsson, afskedade Soldaten Bengt Andersson Hellström, Rustmästaren Gabr: Sandell, Soldaten Peter Dahlström
Bild 3231750-05-02Avgick Lowisa Ulrica till WittowMajor och Riddaren Stöwern, Öfwer Mineuren Lindquist och Betjänten Joh: Setterberg, Fendrichen Hinr: Sebast: Rosenkrants med drängen Botell Krutberg, Sergianten Lorents Joh: Tharnstin med hustru Christina Wistrand och recrüten Carl Fr: Ferder, Studenterne Petrus Brinck, Ludw: Öhreus, Christian Wollin, Acchateus Tengstedt, Skjeppare hustru Kreenbrinck
Bild 3241750-05-16Ankom Gustaf från WittowLieutenant Bauman med en Betjänte, Murargesällen George Mokelten, Soldaten Pehr Dahlström, Soldate dottern Gäbergs, afskedade Soldaten Anders Larsson Dahlgren med hustrun
Bild 3251750-05-23Avgick GustafLieutanten Grefwe Isenburg med Domestiquerne Herman Steohan, Gideon Gran och Louis Bettelhauser, Kong: Spamska Ministern Chevalier d'Aldecoa med Domestiquerne Joseph Leon Uriondo, Jean Graffer och Jean Dumonte, Capitain Benzelstierna med drängen Johan Walberg samt fouriern Gustaf Giers, Capitain Jean Puke med drängen Jean Jamar, Lieutenanten Carl Fried: Hårdh med drängen Erich Lossbom, Studenterne Johan Wolrath, Sven Lillieroth, Sven Fogelgren, Otto och Jöns Santhesson, Christopher Hök, Jacob Harthelius, Erland Dr˙selius, H: Thobias Horneman med drängen Michel Kloth och Pigan Botilla Kull, H: Johan Warsecau, H: Frans Ch: Zicherman, Klädesmakaren Carl Anthon Baudin, Handtlangaren Nils Åberg, Styrman Jacob Gierau med matroserne Nicolas Lonnius, Jochim Dernell och Martin Schults
Bild 3261750-05-23Ankom Lowisa Ulrica från WittowCammarherren Gref Lagerberg med 3 st bestänte, Capitain Wrangell med 1: underofficerare och 1: Matros, H: Kruger, Garfware gesällen Jonas Hallenberg
Bild 3271750-05-26Avgick Lowisa Ulrica till WittowÖfwersten och Riddaren Baron Adlerfeldt med Betjänterna Christian Hin: Hempel och Anders Dahlmansson, ??? Christian Klei
Bild 3281750-06-02Ankom Gustaf från StralsundFru Cammar??? Conradi med 2:ne små Sönner, 6 Studiosi Dürendahl, Tengstedt, Öhreus, Wollin, Brinck, Kierullf, underofficerarren Johan Kurts, Betjänten Håkan Holmstedt, Murmästaren Johan Netsche, afskedade Soldaten Oluf Andersson Walman
Bild 3291750-06-06Avgick Gustaf till WittowR˙ttmästaren Michel von Lipta˙, H: Berndt Joh: Struwe, H: Frans Ernst Oldenburg, Mäster Christian Filion
Bild 3301750-06-09Ankom Lowisa Ulrica från WittowFru Franken, H: Hunnemörder och H: Hausor, H: Otto och H: Jonsen Samson, H: Sven Lillieroth, H: Jonas Hagelin. H: Christopher Hook, H: Jacob Harthelius, ??? Christian Klei, Förolyckade Skjeppsgåssen Peter Andersson
Bild 3311750-06-13Ankom Gustaf från WittowOfwersten Grefwe von Hessenstein, Öfwersten Hammarschiöld och Adjutanten Munck med deras Suite
Bild 3321750-06-16Avgick Lowisa UlricaMagistern Lars Anth: Borg, H: Peter Kampe med drängen P: Lund, H: Jöran P: Herslöf, Sergianten Kurts, Soldaterne Georg Brunner, Schmalts, Duse och Steinbrecher
Bild 3331750-06-27Ankom Lowisa Ulrica från WittowMajor Pecklin med 2:ne Betjänte, Capitain Böhn med 1 Betjänt, Cabinets Couriren Lieutenant Öhman, Magister Dr˙selius, Magister Fogelgren, Fru Lieutenantskan Poppelman med 2:ne Soldatehustrur Holbeckske och Melberg, Soldaten Nils Åberg, Soldatehustrun Dorothea Masson med en liten Sohn, Soldatedottern Brita Marell, Permitterade Soldaten Fried: Gerlack, Permitterade Soldaten Carl Fried: Lindberg, Commenderade Soldaten Anders Ekelund, Dito Jöns Ågren, afskedade Soldaten Jonas Jonsson Lagare
Bild 3341750-06-28Avgick GustafStudenten Johannes Kallström, Studenten Johannes Unge, H: Johan Jacob Dettloff, H: Johan Michel Hornung, Recrüterne Christian von Fischera, Johannes Kullman, Georg Zacke, Peter N˙boer, Christopher Kiellner och Johan Heckel, Recruterne Hinrich Nortman, Arendt Hinrich Hass och Fried: Wessma, Qvinfolket Ellna Pärs dotter
Bild 3351750-07-04Avgick Lowisa UlricaSyndicus Olthoff, Syndicus Carisius och Secreteraen Gentzen med deras Suite och Equipage, Brandtmästaren Falentin Schaubatz, Soldathustrun Johanna Helmström
Bild 3361750-07-04Ankom Lowisa Ulrica från WittowGrefwen von Hessenstein, H: von Saldern, Major von Cappellan jemte 2 Betjänte, Capitain Roselius, Handelsm: Wittfoth och en Betjänte, Fru Majorskan Blixen, Fröken Blixen, 2 Barn och 3 Betjänte
Bild 3371750-07-07Ankom Gustaf från WittowJägmästaren von Restorff, Öfwerberidaren Stahl, Skrivaren Stahl och 2:ne Betjänte, Fru Fendrichskan Splichter, Modemoeselle Zahn, ??? Perssons Hustru, gesällen Torsten Malmberg, 2:ne Permitterade Soldater G Sohlberg och And: Letin, Dito Soldaten Nils Jönsson Ekeberg, Soldate Hustrun Grenhagensch, Commenderade Corporalen Håkan Hörlin, Commenderade Soldaten Sven Horman, 13 st Soldate Hustrur och 14 st barn, nembl. Dahls med 4 barn, Torndahls med 3 barn, Smits med 2 barn, Bloms med 1 barn, Martens, Holms, Hormans, Pauls, Ehlers, Schiults, Kohls med 3 barn, Hiuls med 1 barn och Nybergs, Commenderade Soldaten And: Appelquist, Dito Nils Siberg, Soldate Hustrun Ekeberg med 1 barn, Soldate Hustrun Ahlströms
Bild 3381750-07-14Avgick Lowisa Ulrica till WittowCapitainen Johan von Böhnen med des dräng Peter Dahl, Lieutenanten Berndt Aug: von Wolfrath, Adjutanten Munck, Studiosus Sven Taasen [?], Dito Christian Kiellman, Dito Acchatius Tönning, Dito Joh: Dietr: Roth, Dito Troilius Westerdahl, Dito Petrus Mathias Hane, Dito Magnus Fröling, Dito Petrus Lindström, Dito Detloff Hoxster, Fourieren Georg Hartwig, Permitterade Corporalen Hinr: Klerck, Dito Soldaten Johan Hertner, Dit Jacob Fried: Manke, Dito Casp: Peischlag med des Hustru, Dito Erich Söderström, Dito Ephraim Sperling med des Hustru, Dito Corporalen Joh: Dietr: Budde, Dito Soldaten Börje N: Winberg, Dito Cal Meisner med Hustru och 2 barn, Dito Frans Strutzenberger med Hustru och et barn, Commenderade Soldaten Gotfried Spiring, Soldaten Gråbergs dotter, danska Disserteurerne Johannes Tengel och Mathias Krœhn
Bild 3391750-07-21Avgick Lowisa Ulrica till WittowStudiosus Johan Kröger, Dito Carl Kropp, Föraren Anders Peter Hein, Recruterne Corporalen Mathias Kock, Christopher Gerlack, Joh: Christian Seiler, Joh: Henr: Rode och Adolf Sasse
Bild 3401750-07-25Ankom Gustaf från WittowMajor Canal med en Betjänt, Capitain Kock med två Betjänte, Capitain Dalbedihl med en Betjänte, Lieutnant Silfverschiöld, Magister Johan Dietr: Roth. Dito Ditlow Horster, Dito Achatius Tönning, Dito Sven Tausen, Dito Petrus Lindström, Dito Magnus Fröling, Dito Petrus Andreas Hahn, Dito Troilius Westerdahl, Dito Christian Kiellman, Studiosus Magnus Netzelius, under Officeraren Carl Daniel Phoenix, Dito Bottcher, drängen Hegdeman, Brandtmästaren Joh: Valent: Schauback, Soldate Hustrun Giesche, Dito Reutersch, 2:ne Dito Holmström och Dahlströms, Dito Fischern, 12 st commenderade Soldater nemb: J. G. Kind, Fried: Reichenhard, Mich: Demke, Abr: Clodt, Philip Faust, Dan: Winckler, Erich Alström, Johan Winner, Henr: Albers, Joach: Bernsdorff, Christian Lübsdorff, Christ: Rodenborg, 2 st Disserteurs Christian Maurman och Jurgen Dahlstrom samt 2 Soldater Bengt Ahlgren och And: Ludke, 1 Arrestant Eberhard Abt, en Corporal Bengt Hultin och Profossen Peter Glin
Bild 3411750-08-12Ankom Lowisa Ulrica från WittowÖfwer Auditeuren von Hesse med 1 Betjänte, Major Blixen, Lieutenant Rehnberg med 2 Betjänte, Lieutnant von Schwartzern med 1 Betjänte, Magister Carl Kropp, Dito Johan Unge, Dito Jochim Kröger, Dito Johan Carlström, Lieutenant Hårdh med en Betjänt, under Officeraren Kiöping med Hustru och 2 barn, Soldaten Biörn Gröndahl med Hustru, Soldate Hustrun Pohlmansche, Soldate Hustrun Ingrid Rosencrant med hennes dotter, 10 st commenderade Soldater med 1 Soldate Hustru, Johan Adolf Sasse, Anders Boderus, Heine med Hustru, Christian Möller, Johan Piemon, Pierre Temi, Anthonie Lenclume, Johan Keller, Mathias Klaus, Gants, Soldate Hustrun Beckmansche med fyra st Barn, Soldate Hustrun Rundsche med et Barn
Bild 3421750-08-22Avgick Gustaf till StralsundKongl franska Generalmajoren och Riddaren de La Touche och Öfwersten de Cointe med 4 Domestiquer, Grefwen och Öfwersten Axell Ferssen med 2 Betjänte, Baron och Majoren D: Albed˙hl med en dräng, Lieutenanten Swartzer med des dräng, H: Hinrich Mesterthon, Studenten Haquin Rubenius, Dito Petrus Brodd, Dito Oluf Joh: Unge, Dito C. Lindegård, Kiellman, Brenning och Grenquist
Bild 3431750-08-25Avgick Gustaf"Förteckning på de Passagerare som ännu tilkommit och afgådt med Kongl Påstjagten Prints Gustaf d 24 aug: sedan Kongl Jagten för Contrair wind kommit tilbaka S:dag som hon utgik nemb: d 22 aug:" Öfer Jägmästaren v Restorff med Inspecteuren Stahl och drängen Foss
Bild 3441750-09-01Avgick Gustaf till Stralsund"Ännu tilkommet sedan Kongl Påstjagten andra gången kommet tilbaka för Motwind, nemb:" Öfwerste Lieutnanten Balzar von Wolfrath med dräng M Dahlgren, Capitain Julius von Braun, Lieutenanten Gottlieb Helm med Betjänten Fr: Bohn, Permitterade Soldaten And: Rossau, Soldate dottern Cathrina Rosnecrants, Capitainen v: Schants, Capitain v: Üsedom, Lieutenanten von Molker, Permitterade Soldaterne Christopher Bosse, Christopher Hahn, Jöns Möller och Thobias Schmidt
Bild 3451750-10-05Avgick Lowisa Ulrica till StralsundGrefwinnan och Riksrådinnan Me˙erfeldt med des Suite samt de flera som Gratis fådt medfölja för hela frakten till Strahlsund nemb: Grefwinnan Horn, Fröken Barnekow, Cammarfrun Balck, Jungfru Taxen, Hofmästaren Falck, Corporalen Unge, Kocken Dittmer, Jägaren Joh: Inggren, Dito Jürgen Ring, Laquaiërne Joh: Stoos, Johan Kraus, Fried: Schmidt, Sven Gelander och Hans Barck, Kockegåssen Johan, Hustru Cathrina Aschelund, Pigorna Maria och Engell samt Hustru Grondahls, Dito Grefwen, Cammarherrn och Capitainen Carl Fried: Me˙erfeldt med des Betjänt Jonas Lundgren, Dito Gratis feltwebeln Dan: Phoenix, Soldathustrun Engela Ware, Soldatänkan Elisabet Christiansdotter, Soldaten Erick Bengtsson, Soldaten Hinr: Me˙er, Fältshjärs Betjänten Paul Giedda, Soldaten Biörn Gröndahl, Helena Maria Jons Perssons
Bild 3461750-09-19Ankom Lowisa Ulrica från StralsundÖfwersten Baron Adlerfeldt med 2 Betjänte, Öfwersten Baron Horn med 2 Betjänte, Öfwerste Lieutenant Hamilthon med 2 Betjänte, Magister Borg, Jägaren Suhr, Soldate dottern Chatrina Rosencrants, Soldate Hsutrun Buchmansche med et Barn, Commenderade Corporalen Kock, Soldate dottern Grahlen, Soldate Hustrun Kocksche med et Barn, Soldate Hustrun Anbrocksche, Dito Stugutsche med 1 barn, 4 Soldate Hustrur och 5 Barn, Fischers, Örtsche med 1 Barn, Metsche med 2 Barn, Jurgensche med 2 barn, 2 Soldate Barn Schwartzen, Soldate Hustrun Klensche med 3 Barn, Dito Stahnsche
Bild 3471750-09-19Ankom Gustaf från StralsundCapitain Baron Palmfeldt, Lieutenant S˙lander, Auditeur Ha˙e med en dräng, Magister Kiellman, Dito Brenning, Dito Unge, Dito Rubenius, Dito Brodd, Dito Grönquist, Dito Lindgård, Studiosus Lengblum, H: Struwe och H: Oldenburg, H: Johan Janzell, Soldate dottern Christina, Soldate Hustrun Krögers med hennes dotter, Dito Wulffske, Dito Algrenske, Dito Lersske, afskedade Soldaten Åke Persson Holmgren med Hustru och en dotter, , Dito Oldenbergske, Dito Gralows, Dito Hettlerske med 2 Barn, Dito Lundquiske, Dito Lottlerske, Dito Ahlgrenske, Dito Gramske, Dito Hinsche med er Barn, afskedade Trumslagaren Peter Holm, Commenderade Soldaten Carl Holm, Soldate Hustrun Espenlundsche, Commenderade Soldaten Birnbaum, afskedade Soldaten And: Liberg, Commenderade Soldaten Esphult, Dito Soldaten Caspar Ahrens
Bild 3481750-09-29Avgick Gustaf till StralsundGrefwinnan Me˙erfeldts tilhörande Suite och Equipage med Kusken Jacob och drängarne Andreas och Jacob, Hofjunkaren Carl Fried: Adelkrants, Kongl Bildthuggaren Joh: Philip Bouchardon, Madam Anna Cathrina Frank, gudsmeds gesällen Hinr: Wibelius, Inspecter Stahl, H: Adolf Joachim Nath, Hustru Anna Snöberge, Pigan Beata Nils dotter, Soldate Hustrurna Pauls och Barous, danska Disserteuren Joh: Merts, Fouriern Martins, Commenderade Corporalen Rats jemte recruten Merts som antecknades, Soldaten Peter Lesto, drängen Nils Östberg, Fouriern Jacob Kiöping med des Hustru, en dotter och Pigan Anna Wessman
Bild 3491750-09-29Avgick Lowisa Ulrica till StralsundÖfwersten och Riddaren Gref Adam Horn, Grefwen och Capitainen Joh: Aug: Me˙erfeldt med deras Betjänte Hansing, Penning, Steffens, Fritz, Johan och Sven jemte Sahl: Hans Excelences RiksRådets och General Gouverneuren Me˙erfeldts Lik
Bild 3501750-10-17Avgick Gustaf till WittowCammar Herren Ludwig von Hesse med Musqueteuren Joh: Dahlström, Coopwaerdie Capitainen Mich: Klein, Handelsman Jonas Carlsson Hahn, Permitterade Soldaten Joh: Hinr: Neuerman, drängen utan tjänst Carl: J: K˙hn, afskedade Soldaten Christian Hagenmeister, afskedade Soldaten Christopher Berndts med Hustrun Maria, Comm enderade Soldaten Martin Görtner, Commenderade Corporalen Gottlieb Sunderhoff med Soldaten Menovski, Soldate dottern Anna Greta Svarts med des lilla Bror Christian om4 åhr, Soldate Hustrun Pauls som senast blef efter, fattig och Kröpling
Bild 3511750-10-10Ankom Gustaf från WittowCapitain Baron Armfeldt, Lieutenant G˙llenschiöld, Landt S˙ndicus Olthoff med en Betjänte, drängen Ohlsson, Soldate Hustrun Krüstlaus med et Barn, Dito G˙llmeister med twå Barn, Dito Mauen med twå Barn
Bild 3521750-10-31Ankom Lowisa Ulrica från WittowS˙ndicus Charisius med en Betjänt, Lieutenant Bo˙e, Secretair Bose, Mademoesell Berg, under Officeraren Thomas Espman, under Officeraren Gustaf Braun, Regements Fältschäraren Reimarus, wäfwaren Paul Londien, Skräddare gesällen Hans Petersson Barck, Botsman Johan Lampa, Öfwersten Gref Horns Betjänte Joh: Enggren och Sven Gylander, Fru Dittmars, Soldate Hustrun Anna Maria Feifer, Permitterade Soldaten Simon Hallenberg, Permitterade Soldaten Jacob Fachs, Casseuren Raffenius, Regementsquartermästaren Siöholm sändt 2 st Betjänte med 6 st Hästar, commenderade Soldaten Peter Lesto, afdankade Soldaten Nils Månson Kiällberg, Soldate Hustrun Fuchsche
Bild 3531750-11-10Avgick Lowisa Ulrica till WittowMajor v: Blixen med des Fru och 2 st Barn, Fröken Stina Blixen, 1 dräng och 2 st pigor, Fröken Christina Krassau, Lieutenanten Lagerström, Fendrich Nimptsch med drängen Johan Hülff, Fendrich Djurklov, Fouriern Carl Gustaf Hirschfeldt, Handelsman Joh: Caspar , Handels Experditen Kook, Skjepparen Fried: Sigmund Grewe med des Sohn Herman Fried: Grewe under 12 åhr, Måhlare Gesällen Joh: Christian Ostberg [?], Mäster Paul Lendien, Trumslagaren Pehr Holm, Soldate Hustrun Catharina Espelund, afskedade Soldaten Jörgen Hanneman. Dito Christian Me˙er, Dito Johan Krohn, Dito Christopher Schuil, Dito Fried: Rets, Dito Michel Bleck
Bild 3541750-12-08Ankom Gustaf från WittowCapitain Schants, Lieutenant Göthenstierna med en bestjänt, under Officeraren Rülman, under Officeraren Poppelman, Fältschjäraren Dippell, Handelsman Anders B˙ström med Hustru, Mademoessell Martens, 1 dräng och 1 Piga, Handelsman Reis med 1 betjänt, H: Olaf Sederstråhl, Soldate Hustrun Paulsche, Soldate Hustrun Meisnersche, Soldat Hustrun Taubenheimsche, 3 Matroser Johan Lundgren, Peter Andersson och Ola Påhlsson, 8 föro˙ckade Skjeppsfolk Skjepparen Aspelund, Båtsmän Krahn, Jonas Thommasse, Lars Weström, Olaf Larsson, Peter Larsson, Peter Jönsson och Magnus Horstra, Soldate Hustrun Schultze med 2 barn, Dito Lustigsche med 1 barn, Dito Niebergsche med 1 barn, Commenderade Sodaten Fuchs med Hustru, Dito Geihl, Dito Piparen Josep, Dito 2 Soldater Toppel et Schildhauer, Dito Thobias Schmidt, Dito Marten Görtner, Förol˙ckade Skjepparen Daniel Anders Rohde
Bild 3551750-12-22Avgick Gustaf till WittowCapitain von Finecken med des dräng Jonas Schalin, H: von Bagewits, Majoren Martin Adolf Preuts och Jungfru Anna Sophia Jahnen samt commenderade Soldaten Michel Schults, Fortifications Casseuren Jacob Raffenius, Handelsman Joh: Saniter, Handelsman Blasche, Handelsman Fried: Siegvard, ??? Skrifwareb M: F: Lange, ??? Hustrun Beata Kellboms, Fältschjärs gesällen Johan Julius Friedrich, Skjepps Kocken Jacob Hardes, Skjeppsfolket Hinr: Hindrichsson, Fried: Till Mase Gregori, Peter Solberg, Wasille Kruthoff och August Laubing som förlorat deras fahrt˙g, drängen Täller, afskedade Soldaten Erdtm: Saupke, Dito Gottfr: Welske, Dito Christlich Sperling, danska Desserteuren Reinicke