Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
3 februari

Årsmöte i Föreningen G-gruppen

Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor

KALLELSE
till
ORDINARIE ÅRSMÖTE


i Goethe-Institutets samlingssal,
Linnégatan 76, STOCKHOLM

måndagen den 18 februari 2002, kl. 18.00

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda mötet
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
13. Val av ordförande
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
18. Val av valberedning och dess sammankallande
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

Det antecknas att vid motionstidens utgång ingen motion till årsmötet förelåg.

I anslutning till årsmötet håller Jürgen Weigle ett anförande om mennoniterna, se särskilt meddelande nedan av den 9 januari.

Stockholm den 4 februari 2002

StyrelsenCopyright © 2001,2002 Lars Craemer.