Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2005 hos G-gruppen:
22 januari

Kallelse till årsmötet 2005

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till ordinarie årsmöte tisdagen den 15 februari 2005 kl 18.00 i Släktforskarcentrum Sundbyberg.

Du tar dig till Släktforskarcentrum med pendeltåg, T-bana, SL-buss eller bil. Följ sedan den marschallupplysta vägen genom grindarna till Marabouparken. Entré från och med 17.15.

Efter årsmötet behandlas temat Flyktingdramatik i Östersjön 1944-45

För att ge oss möjlighet att välja rätt storlek av lokal för mötet, ber vi dig som tänker delta att föranmäla dig till anna-lisa@g-gruppen.net.

Dagordning
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
  Vid årsmötet 2004 fastställdes en verksamhetsplan omfattande även år 2005.
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
  Vid motionstidens utgång förelåg ingen motion till årsmötet.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  Valberedningens förslag till punkterna 13 - 16.
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 18. Instruktioner för valberedningen
 19. Val av valberedning och dess sammankallande
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande
Stockholm i januari 2005
Styrelsen

Därefter:

Flyktingdramatik i Östersjön 1944-45
 • Hartmut Pauldrach, vars fader kom som flykting över Östersjön i tysk soldatuniform 1944 berättar om de tusentals tyskar som kom till Gotland denna tid och hur det sen gick för dem.
  Hartmut har skrivit två böcker i ämnet som finns i Hintzesamlingen och kan köpas av intresserade vid detta tillfälle.
 • Peeter Grünberg kom som flykting till Gotland 1944 med många andra ester. Peeter berättar vilka källor han använt i Riksarkivet och Krigsarkivet. Du får också höra den dramatiska skildringen av den sista flyktetappen från Ösel och vad som hände när Peeter återvände till Ösel efter 50 år.
  I Hintzesamlingen finns nu en hel del litteratur som skildrar flykten och tiden i flyktingläger.

Glöm inte att anmäla ditt deltagande till anna-lisa@g-gruppen.net!Copyright © 2001-2005 Lars Craemer.