Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2006 hos G-gruppen:

Kallelse till årsmötet 2006

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till
ordinarie årsmöte tisdagen den 21 februari 2006
kl 18.00 i Släktforskarcentrum, Allén 7 – 9 Sundbyberg.

Du tar dig till Släktforskarcentrum med pendeltåg, T-bana, SL-buss eller bil. Följ sedan vägen genom grindarna till Marabouparken. Entré från och med 17.15.

Efter årsmötet samtalar vi om Genealogi över Östersjön i ett historiskt perspektiv.

För att ge oss möjlighet att välja rätt storlek av lokal för mötet, ber vi dig som tänker delta att föranmäla dig till a-l@g-gruppen.net.

Dagordning
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
  Vid motionstidens utgång förelåg ingen motion till årsmötet.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  Valberedningens förslag till punkterna 13 - 16.
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 18. Val av valberedning och dess sammankallande
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

Stockholm i januari 2005
Styrelsen

Därefter ett samtal om våra anor och vår historia i östersjöländerna.

Forskare från G-gruppen medverkar.Copyright © 2001-2006 Lars Craemer.