Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2007 hos G-gruppen:
5 februari

Kallelse till årsmötet 2007

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till
ORDINARIE ÅRSMÖTE tisdagen den 20 februari 2007
kl 18.00 i Släktforskarcentrum, Allén 7 - 9 Sundbyberg.

Du tar dig till Släktforskarcentrum med pendeltåg, T-bana, SL-buss eller bil. Entré från och med 17.45.

PROGRAM
18.00Vi inleder med en enkel förtäring till självkostnadspris.
18.30 caGunnar Ståhl presenterar G-gruppens första CD, "Över Östersjön". Där kan man bl a ta del av resor och resande mellan Ystad och tyska östersjökusten under 1800-talet.
19.00 caOrdinarie årsmöte 2007.

Med tanke på att vi behöver beräkna förtäringen, ber vi dig som tänker delta att anmäla dig till svea-lisa.rasater@telia.com eller tel. 08-15 51 08.

DAGORDNING
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
  Styrelsens förslag till komplettering av stadgarna enligt textbilaga.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  Valberedningens förslag till punkterna 13 - 16.
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 18. Val av valberedning och dess sammankallande
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

Stockholm 1 februari 2007
Styrelsen

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING
§ 5 Föreningens styrelse består av ordförande och minst fyra ledamöter.
Nya tillagda meningar: Samtliga ordinarie ledamöter väljs på två år - vid första valtillfället
väljs hälften på ett år. Suppleanter väljs på ett år.Copyright © 2001-2007 Lars Craemer.