Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2008 hos G-gruppen:
27 januari

Kallelse till årsmötet 2008

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till
ORDINARIE ÅRSMÖTE lördagen den 16 februari 2008
kl 10.00 på Riksarkivet i Marieberg, Föreläsningssalen

Du tar dig till Riksarkivet med SL-buss eller bil. Entré från och med 09.30.

PROGRAM
09.30Samling och registrering
10.00Ordinarie årsmöte 2008
11.30Föreläsning av Gunnar Ståhl: "Vilka reste och varför under åren 1680- 1860 och hur forskar man om resor till och från Skåne? Vad finns i arkiven?""
därefterRiksarkivet kommer att i seminarierummet visa en del av sina bestånd kring resor, pass, flykt, utvisning,fördrivning, militära förflyttningar m.m.

Med tanke på vår planering, ber vi dig som tänker delta att anmäla dig till Anna-Lisa Kuylenstierna alk@solvikshälsan.se eller tel. 08/686 03 64.

DAGORDNING
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  Valberedningens förslag till punkterna 13 - 16.
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 18. Val av valberedning och dess sammankallande
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

Stockholm 27 januari 2008
Styrelsen


Copyright © 2001-2008 Lars Craemer.