Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2009 hos G-gruppen:
7 februari

Kallelse till årsmötet 2009

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till
ORDINARIE ÅRSMÖTE lördagen den 21 februari 2009 kl 13.00 i Sveriges Släktforskarförbunds samlingssal Anderstorpsvägen 16 i Solna T-banestation: Huvudsta.

PROGRAM
13.00Samling och registrering
13.30Ordinarie årsmöte 2009
15.00Miniföreläsningar (Föreläsningarnas rubriker presenteras senare)

Med tanke på vår planering, ber vi dig att anmäla ditt deltagande till Anita Sundell med e-post anita.sundell@telia.com eller tel. 08/659 08 30.

DAGORDNING
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
    - godkännande av förslag till stadgeändring från årsmötet 2008
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  Valberedningens förslag till punkterna 13 - 16.
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 18. Val av valberedning och dess sammankallande
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

Stockholm 7 februari 2009
Styrelsen


Copyright © 2001-2009 Lars Craemer.