Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2011 hos G-gruppen:
3 februari

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till

ORDINARIE ÅRSMÖTE

lördagen den 26 februari 2011 kl 13.00 i Sveriges Släktforskarförbunds samlingssal Anderstorpsvägen 16 i Solna, T-banestation: Huvudsta.

PROGRAM:

 • 13.00 Samling och registrering
 • 13.30 Ordinarie årsmöte 2011

Med tanke på vår planering, ber vi dig att anmäla ditt deltagande till Anita Sundell med anita@g-gruppen.net eller tel. 08/659 08 30

DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
  - Styrelsens förslag till revidering av stadgarna
  - Prioritering av regelbunden mötesverksamhet i Huvudsta
      och samarbete med GF
  - Kommunikation inom Föreningen G-gruppen
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 18. Val av valberedning och dess sammankallande
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande
Stockholm 3 februari 2011
Styrelsen

Copyright © Lars Craemer.