Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
10 mars

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till

ORDINARIE ÅRSMÖTE

lördagen den 24 mars 2012 kl 13.00 i Sveriges Släktforskarförbunds samlingssal Anderstorpsvägen 16 i Solna, T-banestation: Huvudsta.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
  - Motion från Gustaf v. Gertten Möten är a och o för en förening
  - Motion om Sammangående med annan förening
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisoreroch ersättare för dessa
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 18. Val av valberedning och dess sammankallande
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande
Stockholm 23 februari 2011

StyrelsenCopyright © Lars Craemer.