Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
26 mars

Årsstämman 2012 gav styrelsen godkänt

Den 24 mars 2012 hölls det ordinarie årsmötet med medlemmarna i Föreningen G-gruppen. Nästan tjugo medlemmar deltog i mötet. Stämman presiderades av Klas Råsäter på ett föredömligt sätt. Hela verksamheten 2011 gick med en vinst på 3.775 kronor. För projektet "Över Östersjön" redovisades en ansamlat förlust på 9.081 kronor från projektets början till 2011-12-31. Revisorerna rekommenderade att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket också blev stämmans beslut.

Stämman beslutade på förslag av styrelsen att medlemsavgiften för år 2013 skall vara oförändrad. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012 godkändes av stämman.

Två olika motioner avseende ett samarbete med Genealogiska Föreningen eller annan genealogisk riksförening bifölls enhälligt av stämman, varigenom styrelsen fått stämmans uppdrag att sondera möjligheten och att om möjligt förhandla fram ett konkret förslag om sammangående med en annan riksförening. Resultatet av förhandlingarna och eventuellt förslag avseende sammangående skall av styrelsen redovisas på en extra medlemsstämma som hålles ej senare än i mitten av juni 2012, då medlemmarna skall besluta i frågan.

Val förrättades och styrelsen fick genom omval respektive nyval följande sammansättning:

     Ordförande:Otfried Czaika (2012)
Ledamöter:Staffan Goldring (2012-2013)
Erik Lindholm (2011-2012)
Christa Samulesson (2012)
Franz Brejcha ((2012-2013)
1:a ersättareBarbro Zimmerling Svan (2012)
2:e ersättare:Ivo Asmus (2012)

Valet av ny valberedning hänsköts till den extra stämma som skall hållas före mitten av juni 2012.
Några övriga frågor förekom ej på stämman. Protokollet från årsstämman kommer efter justeringen att publiceras här på hemsidan.Copyright © Lars Craemer.