Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
23 maj

Kallelse till Extra föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen - genalogi över Östersjön till en extra föreningsstämma den 13 juni 2012 klockan 18.15 i Tyska församlingens Kirchensaal, Svartmangatan 16 i Stockholm.

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
  5. Fastställande av dagordning
  6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  7. Styrelsens redogörelse över förhandlingar om föreningens eventuella samgående med en annan förening samt styrelsens förslag i ärendet.
  8. Beslut om Föreningen G-gruppens framtid.
  9. Beslut om sammankallande av en ny Extra föreningsstämma under hösten 2012.
  10. Mötets avslutande

Klockan 17.30 håller Otfried Czaika föredrag om Sveno Jacobis Bibliotek - en boksamling från 1500-talet. Alla är hjärtligt välkomna!

Styrelsen
Föreningen G-gruppen - Genealogi över ÖstersjönCopyright © Lars Craemer.