Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
15 oktober

Mellanrapport om Östersjöprojektet

Då en stor del av bildmaterialet förkommit efter Gunnar Ståhls förtida död och eftersom de tidigare medarbetarna i projektgruppen av olika personliga anledningar ej velat fortsätta medverka i projektet har den tidigare projektgruppen inom föreningen avslutats formellt.

Den 4 april 2012 beslutade styrelsen att fortsätta projektet och gav då den nya projektgruppen i uppdrag att nyfotografera delar av det förkomna materialet. En del dokument har dessutom kunnat återvinnas genom att en medlem välvilligt ställde de av honom tidigare från föreningen inköpta bilderna till föreningens förfogande utan att begära ersättning. De på nytt fotograferade dokumenten och de återvunna bilderna utgör tillsammans omkring 5.000 dokument avseende "Resande över Östersjön".

För närvarande arbetar utöver projektledningen tre medlemmar frivilligt och intensivt inom projektet. Dessa medarbetare ansvarar för bildbearbetning, transkribering, korrekturläsning och utläggning av dokumenten på föreningens hemsidor. Det fullständiga materialet läggs endast ut på medlemsidorna. För närvarande finns 1.150 sökbara dokument, motsvarande ca 9.300 passagerarnamn på medlemsidorna. Ytterligare nya sökbara volymer kommer att läggas ut under hösten och vintern 2012/2013. Dessutom kommer flera av de volymer, som redan är utlagda, att göras sökbara.

Projektgruppen kommer att föreslå styrelsen att i ett senare skede utöka databasen "Resande över Östersjön" med biografiska uppgifter eller andra relevanta uppgifter. Detta förutsätter dock att betydligt fler medlemmar är beredda att medverka frivilligt i projektet. Frivilliga är mycket välkomna att anmäla sitt intresse till någon i styrelsen.

Du behöver inga specialkunskaper, bara ett intresse av att verka i ett positiv miljö för ett gott ändamål.Copyright © Lars Craemer.