Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2013 hos G-gruppen:
5 mars

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till

ORDINARIE ÅRSMÖTE

lördagen den 23 mars 2013 kl 13.00 i Tyska kyrkans samlingssal Svartmannagatan 16A, 1tr, i Gamla Stan, T-banestation: Gamla Stan.

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning balansräkning och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
  - Motion från Jürgen Weigle: "I begynnelsen ..."
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisoreroch ersättare för dessa
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 18. Val av valberedning och dess sammankallande
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

I samband med årsmötet hålls föredraget:

Forskning kring emigrationen till Nordamerika och besläktat med vår forskning ”Över Östersjön”
av
Erik Gustafsson, Sverige Amerika Centret i Karlstad

Därefter bjuds på kaffe/the och tilltugg. Anmälan sker till Erik Lindholm erik@g-gruppen.net

Stockholm 5 mars 2013

StyrelsenCopyright © Lars Craemer.