Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
15 januari

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till Ordinarie Årsmöte lördag den 8 mars 2014 kl 13.00 i Tyska kyrkans Gildenhaus Svartmannagatan 16A, i Gamla Stan, T-banestation: Gamla Stan.

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 18. Val av valberedning och dess sammankallande
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

I samband med årsmötet hålls föredraget:

Projektet som Migrationscentret i Karlstad med stöd av regeringen etablera 50 kontor. Hur kommer G-gruppen att få ytterligare hjälp med ÖÖ-projektet och annan dokumentering.

av Mathias Nilsson, Migrationscentret (SAC) i KarlstadCopyright © Lars Craemer.