Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
1 september

Kallelse till extra föreningsstämma

Vid årsmötet 2013-03-23 beslutade medlemmarna efter hemställan från styrelsen att bifalla motionen "I begynnelsen...". Enligt motionen fick styrelsen i uppdrag att vid årsstämman 2014 lämna ett förslag avseende stadgeändringar samt ett förslag avseende lämpligt datasystem. Då dylika förslag ej lämnades och således ej heller kunde behandlas vid årsstämman 2014 beslöt den sittande styrelsen den 2014-04-28 att inbjuda medlemmarna till en extrastämma under hösten 2014 så att det andra beslutet om stadgeändring kan tas vid den ordinarie årsstämman 2015. Samtidigt beslutade styrelsen att vid extrastämman testa ett lämpligt dataprogram för virtuella omröstningar, vilket innebär att medlemmar, som fysiskt inte är närvarande vid sammanträdet kan rösta med hjälp av sin dator. Möjligheten för den virtuella omröstningen kommer att finnas för samtliga medlemmar mellan den 15/9 och 15/10. Information om hur man rösta på nätet kommer att lämnas senare. Enligt styrelsens uppfattning bör det fysiska mötet ta hänsyn till de virtuellt avgivna rösterna. Beslutet vid extrastämman skall ersätta det beslut som den ordinarie stämman den 2014-03-08 missade avseende stadgeändringen.

Med anledning härav inbjudes medlemmarna i Föreningen G-gruppen till en extra föreningsstämma den 18 oktober 2014, klockan 14.00, plats: Sveriges Släktforskarförbund, Anderstorpsvägen 16, Huvusta.

Dagordning:
  1. Mötets öppnande
  2. Val av två justeringsmän/rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  5. Förslag till stadgeändring
  6. Mötets avslutande

Styrelsen för Föreningen G-gruppenCopyright © Lars Craemer.