Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2015 hos G-gruppen:
11 februari

Kallelse till årsstämma     OBS!  Nytt datum

Årsmöte för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön kommer att äga rum lördagen den 25 april 2015 med start klockan 13.00 i Gemeindesaal hos Tyska kyrkan, Svartmannagatan 16A, i Gamla Stan. T-banestation: Gamla Stan.

Enbart närvarande vi stämman beslutar punkterna 1 - 8. Om beslutet tas om ny stadga, kommer såväl närvaramde vid stämman som de förhandsröster som lämnats att ligga till grund för besluten från och med punkt 9.

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Fastställande av ny föreningsstadga (andra läsningen)
 8. Omedelbar justering av den föregående punkten
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med och balansräkning och resultaträkning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgifter
 13. Behandling av frågan om verksamhetsplan och budget
 14. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 16. Val av ordförande
 17. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 18. Val av revisorer och ersättare för dessa
 19. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 20. Val av valberedning och dess sammankallande
 21. Övriga ärenden
 22. Mötets avslutande

G-gruppens styrelseCopyright © Lars Craemer.