Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2015 hos G-gruppen:
26 april

Rapport från G-gruppens årsmöte

G-gruppens årsstämma för 2015 ägde rum den 25 april 2015 i Tyska kyrkans Gemeindesaal i Stockholm. Till mötesordförande valdes Olle Sahlin och till mötessekreterare Christa Samuelsson. Till justeringsmän utsågs Ingemar Goliath och Peter Siebert.

Föreningens föreslagna stadgeändringar godkändes vid den andra omröstningen och därmed är den nya stadgan gällande. Första omröstningen ägde rum den 15 oktober 2014.

Den avgående styrelsens förvaltning av föreningen godkändes av såväl de 96 medlemmar som röstat virtuellt på internet under perioden 12 april - 23 april som av de 11 medlemmar, som närvarade vid stämman.

Därefter valde årsstämman Gustaf von Gertten till föreningens ordförande på ett år, till ordinarie ledamöter på två år valdes Lars G Johansson och Erik Lindholm. Katarina Möller och Juergen Spoida valdes vid förra årsmötet och har sålunda ytterligare ett år kvar på sina mandatperioder. Till förste ersättare valdes Lars Craemer och som andra ersättare Jürgen Weigle.

Till revisorer valdes Eva Almqvist samt till ersättare Svea-Lisa Råsäter, båda på ett år.

Till valberedning valdes Ulla-Brita Sjöblom Pedersson. Det uppdrogs åt styrelsen att utse ytterligare två ledamöter till valberedningen.

Juergen Spoida valdes till organisatör tillika rösträknare för förhandsröstningar. Juergens mandat är tills vidare, dvs utan tidsbegränsning.

Så snart stämmoprotokollet blivit justerat kommer det att lägges ut på sidan som presenterar G-gruppen.

Alla medlemmar önskar den nya styrelsen framgång i sitt viktiga arbete.Copyright © Lars Craemer.