Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2016 hos G-gruppen:
5 maj

Rapport från årsmötet

Föreningen G-gruppen har den 23 april 2016 haft sitt årsmöte. Protokollet från förhandlingen är justerat och ligger ute på hemsidan sedan den 17 maj. Emellertid kan redan nu sägas att totalt 18 medlemmar, varav fyra från styrelsen samt revisor och valberedaren, deltog i mötet. I den föregående virtuella omröstningen hade dryga 100 personer avgett sin mening.

Mötet leddes mycket förtjänstfullt av Olle Sahlin; Erik Lindholm förde protokollet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året, i övrigt beslutade stämman i enlighet med de förslag som under längre tid legat ute på hemsidan. Jan-Åke Hager från Värmland invaldes som ny styrelseledamot; i övrigt omvaldes den sittande styrelsen liksom revisorn och valberedaren.

Direkt efter årsmötet konstituerades den nya styrelsen i ett kort möte: Vice ordförande Lars G Johansson kommer i avsaknad av ordinarie ordförande att under året sköta de löpande ärendena, Erik Lindholm fortsätter som sekreterare, Katarina Möller som kassör och ledamöter är Juergen Spoida samt Jan-Åke Hager.


Copyright © Lars Craemer.