Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2017 hos G-gruppen:
30 januari

Information om och kallelse till årsmötet 2017

En decimerad styrelse, utan ordinarie ordförande, har beslutat att årsmötet 2017 enbart blir ett virtuellt möte. Förhoppningsvis skall en ny styrelse bli komplett och med tiden kunna återgå till en mer aktiv verksamhetsplan. Eventuellt kan då ett medlemsmöte arrangeras i samband med släktforskardagarna i Halmstad i sommar. Styrelsen kommer i förekommande fall fatta ett sådant beslut under våren.

Årsmötesomröstningen planeras vara öppen för medlemmarna mellan den 27 mars och den 22 april. Ytterligare information samt underlag kommer att läggas ut på hemsidan snarast.

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till Ordinarie Årsmöte över Internet den 22 april. Internetmötet är öppet för medlemmarna 27 mars-22 april 2017. Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 13. Val av ordförande
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa
 17. Val av moderator tillika rösträknare för förhandsröstning. Mandattiden för denna moderator är tillsvidare.
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 19. Val av valberedning och dess sammankallande
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

Styrelsen för Föreningen G-gruppen Genealogi över ÖstersjönCopyright © Lars Craemer.