Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2018 hos G-gruppen:
15 januari

Information om och kallelse till årsmötet 2018

Styrelsen för Föreningen G-gruppen kallar härmed till årsmöte den 15 april 2018. Årsmötet avhålles som ett virtuellt möte över internet. Styrelsen ser gärna att förslag till styrelsekandidater lämnas till föreningens valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson dock senast den 15 februari 2018.

Årsmötesomröstningen planeras vara öppen för medlemmarna mellan den 15 mars och den 12 april. Ytterligare information samt underlag kommer att läggas ut på hemsidan snarast.

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till Ordinarie Årsmöte över Internet den 15 april. Internetmötet är öppet för medlemmarna 15 mars - 12 april 2017. Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning samt resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 13. Val av ordförande
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa
 17. Val av moderator tillika rösträknare för förhandsröstning. Mandattiden för denna moderator är tillsvidare.
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 19. Val av valberedning och dess sammankallande
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

Styrelsen för Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön

Handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut löpande på hemsidan så snart dessa kan presenteras.