Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION - FEBRUARI 2018                   www.g-gruppen.net
 
Årsmötet 2018

Det virtuella årsmötet närmar sig i rask takt. Den 15 mars kommer vi att skicka ut den elektroniska omröstningen via mail. På hemsidan ligger  dagordning och relevanta dokument inför årsmötet. Ta gärna del av dessa.
http://www.g-gruppen.net 

G-gruppen planerar för närvaro på släktforskardagar

I G-gruppens planering för verksamhetsåret 2018 ligger närvaro vid släktforskardagarna i Växjö  http://sfd2018.se/ den 1-2 september 2018 och även vid de tyska släktforskardagarna i Melle http://www.genealogentag.de/  den 5-7 oktober 2018.

Årets tema i Växjö är migration i ett större sammanhang vilket ligger i linje med
föreningens verksamhetsområde.

Fjolårets släktforskardagar i Halmstad drog omkring 5500 besökare och föreningen fick möjlighet att visa upp sig och presentera vad vi sysslar med. Tillsammans med nio tyska släktforskarföreningar besvarade vi ett otal frågor runt släktforskning i länderna runt Östersjön. 


Projektet Över Östersjön (version 3)

Projektet handlar om transkribering och registrering av passagerare som reste mellan Ystad och Pommern under åren 1690 till 1870. Ännu en omstart med detta för G-gruppen viktiga projekt har dragits gång. Katarina Möller är ny projektledare med webbmaster Hans-Dieter Grahl och Jürgen Weigle såsom bisittare. Rekrytering av nya medhjälpare har inletts. Tag gärna del av inbjudan som finns här. 
      
http://g-gruppen.net/overostx/medverkans.html

Projektet startades 2003 och har av olika orsaker avstannat två gånger.

Databasen omfattar ca 4274 dokument med i detta nu ca 36300 sökbara namn. Återstår att transkribera, registrera 2041 dokument, dvs ca 24000 namn. Målet är att avsluta projektet under 2018.


E-gruppen, medlemmar som söker sina anor i Estland

E-gruppen består av medlemmar i G-gruppen som har sina rötter i Baltikum, främst Estland.

Man träffas i Stockholm höst och vår, omkring 8 gånger då man hjälper varandra med forskning samt umgås i allmänhet. 

Gruppen som är experterna på Estland bistår släktforskare på Diskussionslistan. 


 
KASSÖREN PÅMINNER ER SOM INTE HAR BETALT MEDLEMSAVGIFT FÖR 2018 POSTGIRO 16 30 02-9 

 
MITGLIEDSINFORMATION - FEBRUAR 2018                  www.g-gruppen.net
 
Jahreshauptversammlung 2018

Die virtuelle Versammlung findet bald statt. Am 15. März wird die elektronische Abstimmung per Email an die Mitglieder geschickt. Auf der Homepage finden sich Tagesordnung und sonstige für die Versammlung relevante Dokumente.
http://www.g-gruppen.net

Die G-Gruppen plant die Teilnahme an Forschertagen

Die „G-Gruppen“ beabsichtigt, während des Jahres 2018 an den Forschertagen sowohl in Växjö http://sfd2018.se (1. bis 2. September) als auch an den deutschen Forschertagen in Melle http://genealogentag.de/ (5. bis 7. Oktober) teilzunehmen.

Übergreifendes Thema in Växjö ist „Migration“, was sich mit dem Betätigungsfeld unseres Vereins gut deckt!

Etwa 5500 Besucher haben im letzten Jahr den Weg zu den Familen- forschertagen in Halmstad gefunden, und der Verein bekam dadurch gute Möglichkeiten, sich und seine Arbeit vorzustellen. Zusammen mit neun deutschen Forschervereinen konnten wir eine Menge von Fragen bezüglich der Ahnenforschung um die Ostsee, beantworten.

Das Projekt „Über die Ostsee“ (Version 3)

Es geht hier um Transkription und Aufnahme der Reisenden zwischen Ystad und Pommern zwischen 1690 und 1870 in eine Datei. Das Projekt ist mit Katarina Möller als neuer Projektleiterin und mit Webmaster Hans-Dieter Grahl sowie Jürgen Weigle als Assistenten aufs Neue ins Leben gerufen worden. Weitere Helfer werden gebraucht.

Das Projekt startete 2003. Die Datei umfasst heute 4274 Dokumente mit insgesamt 36 300 suchbaren Namen. Die verbleibenden 2041 Dokumente mit ca. 24 000 Namen sollten im Laufe des Jahres 2018 erfasst werden.


Die „E-Gruppen“

Die Gruppe besteht aus Vereinsmitgliedern, die ihre Wurzeln im Baltikum haben/suchen. Die Gruppenmitglieder treffen sich zum Forschungsaustausch ca 8mal im Jahr und sind außerdem im Diskussionsforum aktiv bezüglich Estlandfragen.


WIR ERINNEREN AN DASS MITGLIEDSBEITRAG FÜR  2018
MEMBERINFORMATION - FEBRUARY 2018                    www.g-gruppen.net
 
Annual Meeting 2018

The virtual annual meeting is approaching at a rapid pace. On March 15th, we will send out the electronic poll via mail. The website contains agenda and relevant documents for the annual meeting. Please take part of these. 
http://www.g-gruppen.netG-gruppen plans for the genealogy days 2018

In the G-gruppen's planning for 2018, attendance is foreseen at the genealogy days in Växjö (link) September 1st - 2nd 2018 and also at the German genealogy days in Melle October  5th - 7th 2018. 

This year's theme in Växjö is migration in a broader context, which is in line with the association's activity area.

Last year's genealogy days in Halmstad attracted about 5500 visitors, and the association was given the opportunity to show and present what we are doing. Together with nine German family associations, we answered a number of questions about genealogy in the countries around the Baltic Sea.


The Baltic Sea Project (Version 3)

The project is about transcribing and registering passengers traveling between Ystad and Pomerania between 1690 and 1870. Yet another re-start with this important project for the G- gruppen has been taken. Katarina Möller is a new project manager with webmaster Hans-Dieter Grahl and Jürgen Weigle as assistants. Recruitment of new transcriber’s has begun. 

The project was started in 2003 and has been stopped twice for different reasons.

The database covers approximately 4274 documents with in this now about 36300 searchable names. Remains to transcribe, register 2041 documents, ie about 24000 names. The goal is to complete the project in 2018.E-group, members seeking their ancestors in Estonia

The E-group consists of members of the G-gruppen who have their roots in the Baltic States, mainly Estonia.

They meet in Stockholm in the autumn and spring, about 8 times where they help each other with research and socialize in general.

The group who are the experts in Estonia assists genealogists in the Discussion List.


 
THE CASHIER REMINDS THOSE WHO HAVE NOT PAID THEIR MEMBERSHIP FEE FOR THE YEAR 2018
 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net