Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION - APRIL 2018                       www.g-gruppen.net

 
Årsmötet med Föreningen G-gruppen 2018-04-15

G-gruppen har avslutat den virtuella årsmötesomröstningen och årsmötet har avhållits.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman antog motionen om den föreslagna stadge-förändringen avseende möjlighet till uteslutning ur Föreningen G-gruppen.

Ordföranden Jan-Åke Hager omvaldes, likaså ledamöterna Katarina Möller och Hans-Dieter Grahl. Ersättarna Gustaf Eichbaum och Jürgen Weigle omvaldes. 

Till ny ordinarie revisor valdes Ann-Margret Kjellander samt omvaldes till revisorssuppleant Svea-Lisa Råsäter, likaså omvaldes som valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson.

Styrelsen framför sitt varma tack till avgående revisor Eva Almqvist för ett förtjänstfullt arbete under många år.

Protokoll och resultat av omröstningen finns att läsa på medlemssidorna.

Har du kört fast i din forskning?

En av medlemsförmånerna är tillgången till G-gruppens diskussionslista på Yahoo. Där kan du ställa frågor till andra medlemmar rörande släktforskning runt östersjön.
 

Osäker på hur man gör?
 
Gå in på föreningens hemsida http://www.g-gruppen.net/lista.htm där finner du information om hur du bär dig åt för att få tillgång till diskussionslistan. I föreningens arkiv på Yahoo kan du söka i över 18.000 gamla inlägg.
 
Du bör vid deltagande, i rubriken till diskussionslistan, ange vilket släktnamn det gäller. I texten fullständigt namn och relevant data på den person man söker samt andra uppgifter som kan vara av intresse vid sökningen. Förhoppningsvis får du svar av den kunniga medlemskåren som gör att du kommer vidare i din forskning.

Medlemmarna i föreningen har ofta hjälpt varandra under de senaste 18 åren. I vissa fall även där  inte ens uppdragsforskare  kunnat göra detta under trettio år.
        


 
MITGLIEDSINFORMATION - APRIL 2018                       www.g-gruppen.net
 
Jahresversammlung mit der G-gruppen 15.4 2018 

Die G-Gruppen hat das virtuelle Jahrestreffen und das jährliche Treffen abgeschlossen.

Der Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2017 entlastet.

Die Hauptversammlung hat den Antrag auf Verfassungsänderung zur Möglichkeit des Ausschlusses
aus der G-gruppen angenommen.

Der Vorsitzende Jan-Åke Hager wurde wiedergewählt, ebenso die Mitglieder Katarina Möller und Hans-Dieter Grahl.

Die Nachfolger Gustaf Eichbaum und Jürgen Weigle wurden wiedergewählt.

Ann-Margret Kjellander wurde als neue Rechnungsprüferin gewählt und als stellvertretende Rechnungsprüferin Svea-Lisa Råsäter wiedergewählt sowie Ulla-Brita Sjöblom Pedersson als  Nominierungs Ausschuss wiedergewählt.

Der Vorstrand dankt der ausscheidenden Rechnungsprüferin Eva Almqvist herzlich für ihre langjährige Arbeit.

Protokolle und Abstimmungsergebnisse stehen auf den Mitgliederseiten zur Verfügung.


Kommst du in deiner Forschung nicht weiter? 

Einer der Vorteile, Mitglied im Verein G-gruppe zu sein, ist die Diskussionsliste des Vereins bei Yahoo. Dort kannst du Fragen zur Forschung rund um die Ostsee an deine Kollegen rund um die Ostsee stellen. Oft  kann ein anderer Mitstreiter weiterhelfen. 

Bist du unsicher, wie man an der Liste teilnehmen kann?

Besuche bitte die Webseite des Vereins http://www.g-gruppen.net/lista.htm . Dort informieren wir, wie man Teilnehmer wird. Im Archiv des Vereins bei Yahoo kannst du über 18.000 alte Beiträge durchsuchen. 

Wenn du eine Anfrage in die Liste stellst, solltest du im Betreff stets den Familiennamen des Gesuchten angeben. Im Text dann den vollständigen Namen und alle dir bekannten und für die Suche relevanten Daten angeben. Wenn du Glück hast, kann dir jemand weiterhelfen. Mitglieder des Vereins haben sich in den vergangenen fast 18 Jahren oft gegenseitig geholfen. In gewissen Fällen sogar, in denen selbst Auftragsforscher es in dreissig oder mehr Jahre nicht schafften.

 
MEMBERINFORMATION - APRIL 2018                          www.g-gruppen.net

 
The annual meeting with the Association G-gruppen April 15th 2018

G-gruppen has completed the virtual annual meeting and the annual meeting has been held.

The Board was granted discharge for the 2017 fiscal year.

The annual meeting adopted the motion for a proposed change of constitution regarding the possibility of exclusion from the Association G-gruppen.

The chairman Jan-Åke Hager was re-elected, as well as the members Katarina Möller and Hans-Dieter Grahl.

The replacements Gustaf Eichbaum and Jürgen Weigle were re-elected.

Ann-Margret Kjellander was elected as new auditor and re-elected as deputy auditor was Svea-Lisa Råsäter. Ulla-Brita Sjöblom Pedersson was re-elected as election committee.

The Board expresses its warmest thanks to outgoing auditor Eva Almqvist for a worthwhile job for many years.
Have you got stuck in your research?

One of the member benefits is the access to the G-gruppen discussion list on Yahoo. There you can ask questions to other members about your family history around the Baltic Sea.


Not sure how to do?

Visit the association's website http://www.g-gruppen.net/lista.htm where you will find information on how to access the discussion list. In G-gruppen's archive on Yahoo, you can search over 18,000 old posts.

In the title of the discussion list, you should indicate which family name it applies to. In the text, full name and relevant data of the person you are looking for and other information that may be of interest in the search.

Members of the association have often helped each other over the past almost 18 years. In some cases, even when professional researchers couldn't make it in thirty or more years.
 


 
 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net