Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION - SEPTEMBER 2018             www.g-gruppen.net
 
 
Släktforskardagarna i Melle Tyskland den 5-7 oktober 2018
Släktforskardagarna i Tyskland närmar sig i rask takt.
 
Föreningen G-gruppen kommer att närvara vid de tyska släktforskardagarna i Melle. Huvudsyftet med närvaron är att förutom visa upp föreningens verksamhet, knyta kontakter med tyska släktforskarföreningar och presumtiva nya och nuvarande medlemmar.
 
Släktforskardagarnas hemsida med program och annan nyttig information finner du här https://dgt2018.osfa.de/

 
Släktforskardagarna i Växjö den 1-2 september 2018

Årets släktforskardagar i Växjö är nu avklarade. Mässan var välbesökt med 3600 besökare under lördagen och söndagen som tillsammans med 75 utställare genomförde en lyckad släktforskarmässa.

G-gruppens mässmonter, som vi delade med tyska släktforskare, var välbesökt och besökarna fick hjälp av föreningen samt forskare från sju tyska föreningar på de frågor man hade.

Vid släktforskardagarna genomfördes som brukligt ett stort antal föreläsningar. Det gavs tyvärr en splittrad bild av arrangemanget då föreläsningslokalerna var utspridda på området. Vilket också avspeglades i antalet åhörare vilka var mindre än vid tidigare arrangemang.

Föreläsningen om familjen Kamprad som Christian Kirchner från vår vänförening Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen höll, var mycket intressant att lyssna på och gav förhoppningsvis någon av åhörarna hjälp i sin forskning. 


Hyperinflation i Tyskland 1923

Ett blogginlägg om hur hyperinflationen drabbade Tyskland efter första världskriget. Bloggen är på tyska och finns hos vår vänförening i Pommern Pommerscher Greif.

Du når bloggen via denna länk 
https://blog.pommerscher-greif.de/hyperinflation-1923/


Möller i Pommern

För de av våra medlemmar som har mjölnare i sin tyska släkt finns det nu en nyutkommen bok som avhandlar möllor i Pommern.

Det finns också en förteckning över dessa på nedanstående länk

https://www.edition-pommern.com/muehlen
Släktband – Sveriges Radios populära program om släktforskning

Den 19 november startar en ny omgång av Sveriges Radios program om släktforskning. Programmen har över åren omfattat ett brett register och samtliga tidigare program finns att lyssna på, på nätet.


En länk till programmen finner du här https://sverigesradio.se/slaktband 


Släktforskning runt Östersjön - Sollentuna Släktforskare

G-gruppen håller ett föredrag hos Sollentuna släktforskare den 16 oktober
kl. 19:00 - 20:00 på Amorinasalen, Sollentuna Bibliotek 

Påminnelse

Tiden går fort när man har ett intresse som både är spännande och intressant. Föreningsarbetet i G-gruppen är helt ideellt och utförs av medlemmar som har ett intresse av att föreningen fortlever och kan ge idéer och hjälp i detta. Förutsättningarna är att det finns de som ställer upp.

Vi förbereder redan nu inför det kommande valet till ny styrelse och behöver medlemmar som ställer upp.

Därför vädjar styrelsen än en gång att ta del av nedanstående.

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 

En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas fråge-ställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.


Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta . Du når denna här http://g-gruppen.net/formular/andrings.html
 
Föreningen har lagt till en ruta med födelseåret, detta för att vi skall få en uppfattning om hur spridningen ser ut bland våra medlemmar.


 
MITGLIEDSINFORMATION - SEPTEMBER 2018            www.g-gruppen.net

 
Die Genealogietage in Melle am 5.-7. Oktober 2018

Die Genealogie-Messe in Deutschland nähert sich schnell.

Die G-gruppen wird beim deutschen Genealogietagen in Melle anwesend sein.

Hauptziel der Teilnahme ist es, die Aktivitäten des Vereins zu präsentieren, Kontakte zu deutschen Genealogieverbänden zu knüpfen und neue und anwesende Mitglieder zu gewinnen.

Für die Genealogietage in Melle braucht der Verein G-gruppen Hilfe bei der Vertretung des Vereins während der Tage. Wenn Sie Mitglied des Vereins sind und die Möglichkeit haben, längere oder kürzere Zeit  mithelfen können, ist der Verein dankbar für Ihre Hilfe. Kontaktieren Sie Hans-Dieter Grahl per Mail webmaster@g-gruppen.net
Die Website der Genealogietage mit Programmen und anderen nützlichen Informationen finden Sie hier https://dgt2018.osfa.de/


 
Die Genealogietage in Växjö Schweden, 1.-2. September 2018

Die diesjährige Genealogie-Messe in Växjö Schweden ist nun abgeschlossen. Die Messe wurde am Samstag und Sonntag mit 3600 Besuchern besucht, die gemeinsam mit 75 Ausstellern eine erfolgreiche Messe abhielten.

Der Messestand der G-Gruppen, den wir mit deutschen Genealogen geteilt haben, wurde gut besucht und die Besucher wurden vom Verband sowie von Forschern aus sieben deutschen Verbänden für ihre Fragen unterstützt.

Wie immer wurde eine Reihe von Vorträgen bei die Messe abgehalten. Leider gab es ein geteiltes Bild von der Veranstaltung, als Hörsäle in der Gegend verteilt waren. Das spiegelte sich auch in der Anzahl der Zuhörer wider, die kleiner waren als bei früheren Arrangements.

Der Vortrag über die Kamprad-Familie die Christian Kirchner von der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen hielt, war sehr interessant zu hören und hoffentlich behilflich für  einigen der Zuhörer bei ihrer Recherche.
.

Hyperinflation in Deutschland 1923

Ein Blogbeitrag über die Auswirkungen der Hyperinflation auf Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Der Blog ist in deutscher Sprache und ist in unserem Freundeskreis in Pommerscher Greif zu finden.

Sie erreichen den Blog über diesen Link
https://blog.pommerscher-greif.de/hyperinflation-1923/


Mühlen in Pommern

Für diejenigen unserer Mitglieder, die einen Müller in ihrer deutschen Familie haben, gibt es jetzt ein neu erschienenes Buch, das sich mit Mühlen in Pommern beschäftigt.

Es gibt auch eine Liste von diesen auf dem folgenden Link

https://www.edition-pommern.com/muehlen
 
 
Erinnerung

Die Zeit ist schnell, wenn Sie ein Interesse haben, das sowohl spannend als auch interessant ist. Die gewerkschaftliche Arbeit in der G-Gruppe ist vollkommen ideell und wird von Mitgliedern durchgeführt, die sich für den Verein interessieren und dabei Ideen und Hilfe leisten können. Die Voraussetzungen sind, dass es solche gibt, die sich einrichten.
 
Wir bereiten uns bereits auf die bevorstehende Wahl in den neuen Vorstand vor und brauchen Mitglieder, diejenigen, die sich einrichten könnenn.

Daher appelliert der Board erneut an Folgendes.
 
Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

Der Verein hat ein Feld mit dem Geburtsjahr hinzugefügt, so dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie die Altersverteilung unter unseren Mitgliedern aussieht.

 
MEMBERINFORMATION - SEPTEMBER 2018               www.g-gruppen.net
 
 
The genealogyy days in Melle Germany on 5-7 October 2018

The German genealogy days are approaching at a rapid pace.

The G-gruppen will be present at the German genealogy days in Melle.

The main purpose of the attendance is to showcase the association's activities, to connect with German genealogy associations and to presuming new and present members.

 
The website with programs and other useful information can be found here 
https://dgt2018.osfa.de/
 

The genealogy days in Växjö, 1-2 September 2018

This year's genealogy days in Växjö has now been passed. The exhibition was visited by 3600 visitors on Saturday and Sunday, which together with 75 exhibitors conducted a successful exhibition.

The G-gruppen's exibition booth, which we shared with German genealogists, was visited by a large number and visitors were helped by the association as well as researchers from seven German associations for the questions they had.

As usual, a number of lectures were conducted at the exhibition. Unfortunately, it gave a split picture of the event when lecture rooms were spread out in the area. Which was also reflected in the number of listeners who were smaller than in previous arrangements.

The lecture on the Kamprad family held by Christian Kirchner from the German association Arbeitsgemeinschaft Genealogy Thüringen, was very interesting to listen to and hopefully helped some of the audience in their research.

 
Hyperinflation in Germany 1923

A blog post about how hyperinflation hit Germany after World War I. The blog is in German and can be found at our partner association Pommersche Greif.

You reach the blog via this link
https://blog.pommerscher-greif.de/hyperinflation-1923/Mills in Pommern

For those of our members who have a miller in their German family there is now a newly published book that deals with mills in Pomerania.

There is also a list of these on the link below
https://www.edition-pommern.com/muehlen


Reminder

Time runs fast when you have an interest that is both exciting and interesting. The work in the  G -gruppen is entirely idealistic and is carried out by members who have an interest in the associations survival and can provide ideas and help in this. The prerequisites for this are that there are those who are willing to help.

We are already preparing for the forthcoming election to the new board and need members who are willing to take part.

Therefore, the Board once again appeals to the members.


Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.


Update of member register

Please visit the website and update your personal information. There is a special page for this.

The association has added a box with the birth year, so that we get an idea of how the spread looks among our members. 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net