Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION - OKTOBER 2018             www.g-gruppen.net
 
 
G-gruppen hälsar välkommen till de senaste medlemmarna
 
G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen 
och hoppas att ni får mycket nöje med medlemskapet.

Forskar på  regioner/orter/familjenamn

Suzanne Wernersson, Fridlevstad
Finland, Estland Släkter: Backhof

Stefan Melin, Hässelby
Tyskland, Polen, Pommern, Preussen/Königsberg, Köslin/Frese, Groeben, Wiechert, Gnierke

Christer Zackariasson, Kungsbacka 
Poland, Germany/Danzig

Ann Andersson, Ydre
Tyskland/Schleswig, Mecklenburg Schwerin/Flensburg/Johansson

Hans Wärn, Stockholm
Vorpommern, Estland/Stralsund, Greifswald

Helena Tamme, Örebro
Estland, Polen/Sindi, Gdynia m.fl.

Stefan Hofmann, Eskilstuna  
Sudettyskland Tyskland Tjeckoslovakien/Königsberg an der Eger Kynsperk nad Ohri/Hofmann, Friedrich, Wutschka

Hans Winblad, Tullinge 
Tyskland, Polen/Danzig/Dombrowski, Studzinski

Gerhard Lang, Magdeburg, DE
Estland, Lettland, Sverige/Gävle/Johann Erik Zachrisson/Volgatyskar, invandrare från Danmark till Ryssland
 

 
Släktforskardagarna i Melle Tyskland

Årets släktforskardagar i Tyskland är nu över. G-gruppen var på plats för att träffa medlemmar och knyta kontakter med andra, fram för allt tyska, släktforskarföreningar.

Dagarna avhölls i Melle en liten ort utanför Osnabrück i delstaten Niedersachsen. 43 utställare, varav 28 släktforskarföreningar, var på plats.

Ett stort antal föreläsningar genomfördes under dagarna. Föreningen träffade ett antal medlemmar och lämnade råd till de besökare som hade frågor om släktforskning som berör föreningens verksamhetsområde.
 
 
I spåren av GDPR – dataskyddsförordningen

Nu börjar det visa sig hur släktforskningen påverkas av den nyligen genomförda dataskyddsförordningen – GDPR.

Riksarkivet har avpublicerat ett antal yngre digitaliserade handlingar som bouppteckningar, fastighetsböcker, konfirmations- lysnings- och vigselböcker. För att ta del av dessa måste man nu ta del av handlingarna i riksarkivets läsesalar. Utförligare information om hur man tar del av handlingarna finns på riksarkivets hemsida https://riksarkivet.se/Nyhetsarkiv?item=113546

Compgen.de, en tysk släktforskarsida,  har tagit bort 8500 sidor som tidigare varit öppet tillgängliga, då man inte har personalresurser för att kontrollera om dessa sidor uppfyller kraven på regelverket i enlighet med GDPR.

Ett stort antal andra släktforskarsidor ger samma information, man har svårigheter att följa förordningen.  Detta är ett bakslag för den fria forskningen, så som vi har vant oss vid, att kunna ta del av handlingar på internet.


 
Riksarkivets föreläsningar

Riksarkivet och landsarkiven håller öppna föredrag och föreläsningar samt även gratis kurser i släktforskning.

I närtid hålls bl.a. ”Tyda gamla handstilar” och ”Mindre kända källor för släktforskare”.


Den fullständiga tablån finner du under denna länk  https://riksarkivet.se/sok-arrangemang

 
Arkivens dag

Den 10 november infaller Arkiven dag med ett stort antal arrangemang runt om i landet. Ta gärna en titt i förteckningen om du finner något arrangemang som intresserar dig. Klicka på länken för att komma till arrangemangen
https://www.arkivensdag.nu/arrangemang/

 
Släktforskning på tysk TV

Liksom i Sverige ökar intresset i Tyskland för sin släkt. Tysk TV har i likhet med vad man i SVT de senaste åren kunnat följa i släkt-forskningssammanhang spelat in ett antal program där man söker sina rötter.

Programmen ”Die Spur der Ahnen“ förutsätter att man förstår tyska.

Prova gärna du kanske förstår bättre än du tror. En länk till programmen finner du här   https://www.mdr.de/ahnen/index.html  

 
Påminnelse

Tiden går fort när man har ett intresse som både är spännande och intressant. Föreningsarbetet i G-gruppen är helt ideellt och utförs av medlemmar som har ett intresse av att föreningen fortlever och kan ge idéer och hjälp i detta. Förutsättningarna är att det finns de som ställer upp.

Vi förbereder redan nu inför det kommande valet till ny styrelse och behöver medlemmar som ställer upp.

Därför vädjar styrelsen än en gång att ta del av nedanstående.

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 

En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas fråge-ställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.


Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta . Du når denna här http://g-gruppen.net/formular/andrings.html
 
Föreningen har lagt till en ruta med födelseåret, detta för att vi skall få en uppfattning om hur spridningen ser ut bland våra medlemmar.


 
MITGLIEDSINFORMATION - OKTOBER 2018            www.g-gruppen.net

 
Die G-gruppen begrüßt die neuesten Mitglieder

 
Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Erforschung von Regionen/Orten/Familien
 
Suzanne Wernersson, Fridlevstad
Finland, Estland/BackhofStefan Melin, Hässelby
Tyskland, Polen, Pommern, Preussen/Königsberg, Köslin/Frese, Groeben, Wiechert, Gnierke

Christer Zackariasson, Kungsbacka 
Poland, Germany/Danzig

Ann Andersson, Ydre
Tyskland/Schleswig, Mecklenburg Schwerin/Flensburg/Johansson

Hans Wärn, Stockholm
Vorpommern, Estland/Stralsund, Greifswald

Helena Tamme, Örebro
Estland, Polen/Sindi, Gdynia m.fl.

Stefan Hofmann, Eskilstuna  
Sudettyskland Tyskland Tjeckoslovakien/Königsberg an der Eger Kynsperk nad Ohri/Hofmann, Friedrich, Wutschka

Hans Winblad, Tullinge 
Tyskland, Polen/Danzig/Dombrowski, Studzinski

Gerhard Lang, Magdeburg, DE
Estland, Lettland, Sverige/Gävle/Johann Erik Zachrisson/Wolgadeutsche, Kolonistenwanderung von Dänemark nach RusslandDie Genealogie Messe in Melle Deutschland

Die diesjährigen Genealogie-Messe in Deutschland sind nun vorbei. Die G-gruppen stand vor Ort, um Mitglieder zu treffen und Kontakte zu anderen, insbesondere deutschen, Familienverbänden zu knüpfen.

Die Tage wurden in Melle, einer Kleinstadt außerhalb von Osnabrück in Niedersachsen, abgehalten. 43 Aussteller, davon 28 Familienverbände.

Während dieser Tage wurden zahlreiche Vorträge gehalten. Der Verein traf eine Reihe von Mitgliedern und gab den Besuchern Rat, die Fragen zur Genealogie hatten, die den Tätigkeitsbereich des Verbandes betrafen.

 
Auf den Spuren der DSGVO - Datenschutzverordnung
 
Nun beginnt es zu zeigen, wie die Genealogie durch die kürzlich eingeführte Datenschutzverordnung - die DSGVO - beeinflusst wird.

Das Schwedische Nationalarchiv hat eine Reihe von jüngeren digitalisierten Dokumenten unveröffentlicht, z. B. Nachlaßverzeichnise, Immobilienbücher, Bestätigungsbücher und Hochzeitsbücher. Um mitzumachen, müssen Sie jetzt die Dokumente in den Lesesälen der Nationalarchive lesen. Weitere Informationen zum Zugriff auf die Dokumente finden Sie auf der Website des National Archives.

Compgen.de hat 8500 Seiten, die zuvor offen verfügbar waren, gelöscht, da keine Personalressourcen zur Verfügung stehen, um zu prüfen, ob diese Seiten den regulatorischen Anforderungen gemäß der DSGVO entsprechen.

Eine große Anzahl anderer Genealogie-Seiten bietet die gleichen Informationen, die Sie bei der Einhaltung der Verordnung Schwierigkeiten haben. Dies ist ein Rückschritt für die kostenlose Recherche, um Dokumente im Internet gemeinsam nutzen zu können.
 
 
Die Vorträge des Schwedischen Nationalarchivs

Das Nationalarchiv und die Landesarchiven halten offene Vorlesungen sowie kostenlose Kurse in der Genealogie.

In naher Zukunft "Weniger bekannte Quellen für Ahnenforscher". Die vollständige Liste finden Sie unter diesem Link https://riksarkivet.se/sok-arrangemang

 
Tag der Archive
 
Am 10. November feiert die Schwedischen Archive eine große Anzahl von Veranstaltungen im ganzen Lande. Bitte schauen Sie in die Liste, wenn Sie ein Arrangement finden, das Sie interessiert. Klicken Sie auf den Link, um zu den Arrangements zu gelangen  https://www.arkivensdag.nu/arrangemang/

 
Genealogie im deutschen Fernsehen
 
Wie in Schweden steigt die Interesse in Deutschland auf der Suche nach seinen Wurzeln. Wie das schwedische Fernsehen in den letzten Jahren hat auch das deutsche Fernsehen dieses aufgenommen.

Eine Reihe von Sendungen, die es Familien ermöglichen, ihre Wurzeln zu suchen. Das Programm "Die Spur der Ahnen" ist hier zu sehen  https://www.mdr.de/ahnen/index.html

 
Erinnerung

Die Zeit ist schnell, wenn Sie ein Interesse haben, das sowohl spannend als auch interessant ist. Die gewerkschaftliche Arbeit in der G-Gruppe ist vollkommen ideell und wird von Mitgliedern durchgeführt, die sich für den Verein interessieren und dabei Ideen und Hilfe leisten können. Die Voraussetzungen sind, dass es solche gibt, die sich einrichten.
 
Wir bereiten uns bereits auf die bevorstehende Wahl in den neuen Vorstand vor und brauchen Mitglieder, diejenigen, die sich einrichten könnenn.

Daher appelliert der Board erneut an Folgendes.

 
Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

Der Verein hat ein Feld mit dem Geburtsjahr hinzugefügt, so dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie die Altersverteilung unter unseren Mitgliedern aussieht.

 
MEMBERINFORMATION - OCTOBER 2018               www.g-gruppen.net
 
 
The G-gruppen welcomes our latest members

The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

Researching regions/towns/family names

 
Suzanne Wernersson, Fridlevstad
Finland, Estonia/Backhof

Stefan Melin, Hässelby
Germany, Polen, Pommerania, Preussen/Königsberg, Köslin/Frese, Groeben, Wiechert, Gnierke

Christer Zackariasson, Kungsbacka 
Poland, Germany/Danzig

Ann Andersson, Ydre
Germany/Schleswig, Mecklenburg Schwerin/Flensburg/Johansson

Hans Wärn, Stockholm
Vorpommern, Estonia/Stralsund, Greifswald

Helena Tamme, Örebro
Estonia, Poland/Sindi, Gdynia m.fl.

Stefan Hofmann, Eskilstuna  
Sudetenland Germany Czechoslovakia
/Königsberg on the Eger Kynsperk nad Ohri/Hofmann, Friedrich, Wutschka

Hans Winblad, Tullinge 
Germany, Poland/Danzig/Dombrowski, Studzinski

Gerhard Lang, Magdeburg, DE
Estonia, Latvia, Sweden/Gävle/Johann Erik Zachrisson/Volga german, imigrants from Denmark to Russia

The genealogy days in Melle Germany
 
This year's genealogy days in Germany are now over. The G-gruppen was in place to meet members and to connect with other, especially German, genealogy 
associations.

The days were held in Melle a small town outside Osnabrück in the state of Lower Saxony.

43 exhibitors, of whom 28 enealogy associations were present in Melle. A large number of lectures were conducted during the days.

The G-gruppen met a number of members and gave advice to those visitors who had questions about genealogy that concern the association's area of activity.


 
In the footsteps of the GDPR - Data Protection Regulation

Now it is beginning to show how genealogy is affected by the recently implemented data protection regulation - GDPR.

The Swedish National Archives has unpublished a number of younger digitized documents such as estate inventories, real estate books, confirmation books and wedding books. To get access, you must now read the documents in the National Archives reading rooms. More detailed information on how to access the documents can be found on the National Archives website.

Compgen.de a German website has deleted 8500 pages previously openly available, as there are no human resources available to check whether these pages meet the regulatory requirements in accordance with the GDPR.

A large number of other genealogy sites provide the same information that they have difficulties in following the regulation. This is a repercussion to the free research, as we have been used to beeing able to share documents on the internet. 

 
The Swedish National Archives Lectures

The National Archives and the local national archives hold open lectures and readings, as well as free lectures in genealogy.

In the near future, "Interpret old writing" and "Lesser known sources for genealogists".

The full list can be found under this link https://riksarkivet.se/sokarrangemang

 
Archive day

On November 10th, the archives are celebrating a large number of events around the country. Please take a look in the list if you find any event that interests you. Click on the link to get to the list of events 
https://www.arkivensdag.nu/arrangemang/


 
Genealogy on German television
 
Like in Sweden, interest in finding your roots is increasing in Germany.

German television, like what has been done in Swedish television in recent years, has recorded a number of programs where you have been able to follow families seeking their roots.

The program "Die Spur der Ahnen" can be seen here  
https://www.mdr.de/ahnen/index.html

I'ts in the German language, but give it a try, maybe you understand more than you know.
 
 
Reminder

Time runs fast when you have an interest that is both exciting and interesting. The work in the  G -gruppen is entirely idealistic and is carried out by members who have an interest in the associations survival and can provide ideas and help in this. The prerequisites for this are that there are those who are willing to help.

We are already preparing for the forthcoming election to the new board and need members who are willing to take part.

Therefore, the Board once again appeals to the members.


Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.


Update of member register

Please visit the website and update your personal information. There is a special page for this.

The association has added a box with the birth year, so that we get an idea of how the spread looks among our members. 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net