Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION - NOVEMBER 2018             www.g-gruppen.net
 
 
G-gruppen hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen
 
G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar 
välkomna till föreningen 
och hoppas att ni får mycket
nöje med medlemskapet.

Forskar på  regioner/
orter/familjenamn

Erkki A Tikkanen, Nastola, SF
Finland, Tyskland, Estland Släkter: Breitinger, Rose/Rosen, Pancker, Leps

Lars-Åke Stenemo, Malmö
Regioner: Hela stormaktstidens Sverige med angränsande områden.
Andra forskningsområden: Personalförsörjningen i landsstaten efter 1634 år regeringsform.

Vidar Salvigsen, Höganäs
Tyskland/Berlin/ Mark Marx

 

Hur går man vidare när man kört fast? Nedan finns ett par tips var man kan söka

 
Gravstensinventering

Ett av många sätt att forska efter sin förfäder är att söka i de fora där man registrerar och fotograferar gravstenar. Gravstenar är ett viktigt kulturarv, särskilt för oss släktforskare. Därför är det viktigt att bevara uppgifter om gravstenar då de har en förmåga att över tid försvinna. Ett sätt att bevara uppgifterna är att registrera och fotografera dessa.

Ett par exempel på föreningar som driver detta är Sveriges Släktforskar-förbunds gravstensinventering som framför allt inventerar svenska kyrkogårdar och gravstenar. http://grav.genealogi.se/Gravsoklist.php 

Motsvarande i Tyskland är den icke kommersiella släktforskarföreningen Genealogy.net  http://grabsteine.genealogy.net/index.php?&lang=se

En internationell sida är Find a Grave  https://www.findagrave.com/

På de två sistnämnda har man förutom registrering av gravar även möjlighet att ladda upp fotografier.
 
Adressböcker - Adressbücher

Som bekant är det inte lika förspänt att forska i Tyskland som det är i Sverige. En föregångare till dagens (nåja!) telefonkataloger är de så kallade adressböckerna som utgavs i Tyskland allt sedan 1700-talets början. En av de första kom redan 1702 i Dresden.

För många platser vars arkiv försvunnit under andra världskriget eller av andra skäl är de tryckta och därmed mer distribuerade adressböckerna idag de enda källorna för att bestämma den exakta bostadsorten för en viss person. Även jobb- eller namnbeteckningar eller husnummer kan finnas.

Adressböckerna kan vara en ingång till fortsatt forskning i sökandet efter tidigare generationer.

En bra början är Compgens lista över adressböcker 
http://adressbuecher.genealogy.net/addressbooks/all

 
Soldatforska

För eller senare stöter man i sin forskning på en ana med koppling till soldater/båtsmän samt soldat- och båtsmanstorp.

En bra och informativ hemsida som belyser detta område är den forskning som Hans Högman bedriver och presenterar på sin sida 
http://hhogman.se/militaria.htm 

Här finns utförlig information som kan föra din forskning vidare. Vi rekommenderar dig att ta en titt om du är det minsta intresserad av svensk militär historia.

Om du inte tidigare har lyssnat till Sveriges Radios programserie Släktband finns här möjlighet att ta del av ett tidigare program som belyser båtsmän
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2068&artikel=1823263

 
Dagstidningar som forskningsunderlag
 
Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet (RA) har erhållit en donation på 30 miljoner kronor. Tack vare donationen kan KB och RA digitalisera återstoden av det upphovsrättsfria svenska pressarvet.

Den upphovsrättsfria tidningssamlingen på KB innehåller cirka 1 250 titlar av mycket varierande storlek: allt från stora sjudagarstidningar till tidningar som endast kom ut med ett nummer, samt en mängd varianter däremellan.

Tidningsutgivningen i Sverige var rik, inte minst på 1800-talet och varje stad hade minst en tidning och inte sällan fler. Förutom dagstidningar med anknytning till olika orter så finns det också i samlingen, en inte obetydligt mängd tidningar som täcker olika specialområden, såsom: emigration, politik, religion, filosofi, humor, lediga jobb och bostäder, finkultur, annan kultur, badorter, agrikultur, affärer & börskurser, samt mycket annat mellan himmel och jord, utgivna över hela riket av allt från idealister till personer med en dragning åt rättshaveri.

Många av titlarna, speciellt de mindre och halvstora, har aldrig blivit mikrofilmade och i flera fall har de säkert blivit tämligen sparsamt lästa sedan de gavs ut för 115 till 300 år sedan.

En veritabel guldgruva väntar här på att bli upptäckt av släktforskare, akademiska forskare, journalister, den intresserade allmänheten, ja: av alla som är historiskt intresserade överhuvudtaget.

Ta chansen att botanisera bland tidningarna, kanske gör du något oväntat fynd
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/svenska-dagstidningar.html 
 
Påminnelse

Tiden går fort när man har ett intresse som både är spännande och intressant. Föreningsarbetet i G-gruppen är helt ideellt och utförs av medlemmar som har ett intresse av att föreningen fortlever och kan ge idéer och hjälp i detta. Förutsättningarna är att det finns de som ställer upp.

Vi förbereder redan nu inför det kommande valet till ny styrelse och behöver medlemmar som ställer upp.

Därför vädjar styrelsen än en gång att ta del av nedanstående.

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 

En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas fråge-ställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.


Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta . Du når denna här http://g-gruppen.net/formular/andrings.html
 
Föreningen har lagt till en ruta med födelseåret, detta för att vi skall få en uppfattning om hur spridningen ser ut bland våra medlemmar.


 
MITGLIEDSINFORMATION - OKTOBER 2018            www.g-gruppen.net


 
Die G-Gruppen begrüßt neue Mitglieder des Verbandes

 
Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Erforschung von Regionen/Orten/Familien
 
Erkki A Tikkanen, Nastola, SF
Finland, Deutschland, Estland/Breitinger, Rose/Rosen, Pancker, Leps

Lars-Åke Stenemo, Malmö
Schwedens Großmacht zeit mit angrenzenden Gebieten.
Personalbedarf im Land nach 1634 Regierungszeit.

Vidar Salvigsen, Höganäs
Tyskland/Berlin/ Mark Marx


 

Wie gehst du vor, wenn du feststeckst?
Nachfolgend finden Sie einige Tipps, wo Sie suchen können


Grabinventar

Eine der vielen Möglichkeiten, nach ihren Vorfahren zu suchen, besteht darin, in den Foren zu suchen, in denen Sie Grabsteine registrieren und fotografieren. Gräber sind ein wichtiges Kulturerbe, insbesondere für unsere Ahnenforscher. Daher ist es wichtig, Daten über Grabsteine aufzubewahren, da sie im Laufe der Zeit verschwinden können. Eine Möglichkeit, die Daten zu erhalten, besteht darin, sie zu registrieren und zu fotografieren.

Einige Beispiele von Vereinigungen, die dies betreiben, sind  Sveriges Släktforskarförbund, die hauptsächlich schwedische Friedhöfe und Grabsteine erfindet. http://grav.genealogi.se/Gravsoklist.php

Der entsprechende in Deutschland ist der nichtkommerzielle genealogische Verein Genealogy.net http://grabsteine.genealogy.net/index.php?&lang=de

Eine internationale Website ist Find a Grave https://www.findagrave.com/

Neben der Registrierung von Gräbern können Sie bei die letzten beiden auch Fotos hochladen.

 
Adressbücher
 
Wie Sie wissen, ist es in Deutschland nicht so leicht wie in Schweden zu forschen.

Ein Vorläufer der heutigen Telefonbücher sind die seit Anfang des 18. Jahrhunderts in Deutschland veröffentlichten sogenannten Adressbücher. Einer der ersten kam 1702 in Dresden an.

Für viele Standorte, deren Archive während des Zweiten Weltkrieges oder aus anderen Gründen verschwunden sind, sind die gedruckten und damit stärker verteilten Adressbücher heute die einzigen Quellen zur Bestimmung des genauen Aufenthaltsorts einer Person. Titel, Namen oder Hausnummern können auch ermittelt werden.

Adressbücher können eine Eingabe für die weitere Forschung bei der Suche nach früheren Generationen sein.

Ein guter Anfang ist die Liste der Adressbücher von Compgen http://adressbuecher.genealogy.net/addressbooks/all
 
 
Soldaten Forschung

Früher oder später recherchiert man einen Vorfahren, die sich auf Soldaten/Bootsmänner und Soldaten- und Bootsmännerhäuser bezieht.

Eine gute und informative Website, die diesen Bereich veranschaulicht, ist die Forschung, die Hans Högman von seiner Seite durchführt und vorstellt  http://hhogman.se/militaria.htm 

Hier finden Sie detaillierte Informationen, die Sie bei Ihrer Recherche unterstützen können. Wir empfehlen Ihnen, einen Blick darauf zu werfen, ob Sie an der schwedischen Militärgeschichte am wenigsten interessiert sind. Die Seite ist auch in Englisch verfügbar.
 
Wenn Sie bisher noch nicht die schwedische Radio Programmen Släktband gehört haben, können Sie an einem früheren Programm teilnehmen, das Bootsmänner veranschaulicht. Es ist aber nur auf Schwedisch https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2068&artikel=1823263

 
Zeitungen als Forschungsdokumente

Die Königliche Bibliothek (KB) und das Nationalarchiv (RA) in Schweden haben eine Spende erhalten.

Dank der Spende können KB und RA den Rest der urheberrechtsfreien schwedischen Presse digitalisieren.

Die Copyright-freie Zeitungssammlung von KB enthält ungefähr 1.250 Titel in sehr unterschiedlichen Größen: von großen Zeitschriftenzeitungen bis hin zu Zeitschriften, die nur eine bestimmte Anzahl hatten, und einer Vielzahl von Variationen dazwischen.

Der Zeitungsverlag in Schweden war im 19. Jahrhundert reich und jede Stadt hatte mindestens eine Zeitung und nicht selten mehr.

Neben Zeitungen, die sich auf verschiedene Orte beziehen, gibt es auch eine Sammlung nicht unbedeutender Zeitungen, die verschiedene Spezialgebiete abdecken, wie: Auswanderung, Politik, Religion, Philosophie, Humor, freie Stellen und Wohnungen, Kultur, andere Kultur, Badeorte, Landwirtschaft, Geschäfte und Börsen sowie vieles mehr zwischen Himmel und Erde werden von Idealisten bis hin zu Personen mit Anspruch auf Gerechtigkeit in allen Bereichen veröffentlicht.

Viele der Titel, vor allem der kleinere und die halbe Größe, wurden nie mikrofilmiert, und in vielen Fällen wurden sie wahrscheinlich eher spärlich gelesen, seit sie vor 115 bis 300 Jahren gegeben wurden. 

Eine wahre Goldmine wartet hier darauf, von Ahnenforschern, wissenschaftlichen Forschern, Journalisten und der interessierten Öffentlichkeit entdeckt zu werden. Ja, von allen historisch Interessierten.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um in den Zeitungen zu stöbern, vielleicht finden Sie etwas Unerwartetes https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/svenska-dagstidningar.html


 
Erinnerung

Die Zeit ist schnell, wenn Sie ein Interesse haben, das sowohl spannend als auch interessant ist. Die gewerkschaftliche Arbeit in der G-Gruppe ist vollkommen ideell und wird von Mitgliedern durchgeführt, die sich für den Verein interessieren und dabei Ideen und Hilfe leisten können. Die Voraussetzungen sind, dass es solche gibt, die sich einrichten.
 
Wir bereiten uns bereits auf die bevorstehende Wahl in den neuen Vorstand vor und brauchen Mitglieder, diejenigen, die sich einrichten könnenn.

Daher appelliert der Board erneut an Folgendes.

 
Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

Der Verein hat ein Feld mit dem Geburtsjahr hinzugefügt, so dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie die Altersverteilung unter unseren Mitgliedern aussieht.

 
MEMBERINFORMATION - OCTOBER 2018               www.g-gruppen.net

 
The G Group welcomes new members to the association
 

The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

Researching regions/towns/
family names

 Erkki A Tikkanen, Nastola, SF
Finland, Germany, Estonia/Breitinger, Rose/Rosen, Pancker, Leps

Lars-Åke Stenemo, Malmö
Swedens great power period and adjacent areas.
Personnel provision in Sweden after 1634 konstitution.

Vidar Salvigsen, Höganäs
Germany/Berlin/ Mark Marx

 


How do you proceed when you got stuck? Below are a few tips where to search

Headstone inventory

One of many ways to research for your ancestors is to search in the forums where you register and photograph tombstones. Graves are an important cultural heritage, especially for our genealogists. Therefore, it is important to keep data about gravestones since they have the ability to disappear over time. One way to preserve the data is to register and photograph them.

A couple of examples of associations that run this are the The Federation of Swedish Genealogical Societies, which mainly makes inventories of  Swedish cemeteries and tombstones. http://grav.genealogi.se/Gravsoklist.php

The corresponding association in Germany is the non-commercial genealogical association Genealogy.net http://grabsteine.genealogy.net/index.php?&lang=en

An international site is Find a Grave https://www.findagrave.com/

In addition to the registration of tombs, the last two have the ability to upload photographs.


 
Address books


As you know, it is not as easy to research in Germany as it is in Sweden.

A precursor to today's phone directories are the so-called address books published in Germany since the beginning of the 18th century. One of the first was published in Dresden in 1702.

For many sites whose archives disappeared during World War II or for other reasons, the printed and thus more distributed address books today are the only sources for determining the exact location of a particular person.

Job titles, names or house numbers can also be determined. Address books can be an input to continued research in the search for previous generations.

A good start is Compgens list of address books http://adressbuecher.genealogy.net/addressbooks/all


 
 
Soldiers and boatmen


Sooner or later, when one researches for your ancestors, you will stumble over a soldier or a boatman.

A good and informative website that illustrates this area is the research that Hans Högman conducts and presents at his website 
http://hhogman.se/military.htm

You will find detailed information that can further your research and widen your knowledge. We recommend you to take a look, if you are the least interested in Swedish military history.

If you have not previously listened to the Swedish Radio's ancestry series, here is the possibility of taking part in an earlier program that illustrates boatmen. The program is in Swedish.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2068&artikel=1823263


 
Newspapers as research documents


The Royal Library (KB) and the National Archives (RA) have received a large donation. Thanks to the donation, KB and RA can digitize the remainder of the copyright-free Swedish press.

The copyright-free newspaper collection on KB contains approximately 1,250 titles of very varying sizes: ranging from major magazine newspapers to magazines that only came with one number, as well as a variety of variations in between.

Newspaper publishing in Sweden was rich, not least in the 19th century and every city had at least one newspaper and not seldom more. In addition to newspapers related to different places, there is also a collection of non-insignificant newspapers covering different areas of specialization, such as: emigration, politics, religion, philosophy, humour, vacancies and housing, fine culture, other culture, seaside resorts, agriculture, business and stock exchanges, as well as much else between heaven and earth, published throughout the realm of everything from idealists to persons with a right to justice.

Many of the titles, especially the smaller and the half-size, have never been microfilmed, and in many cases they have probably been fairly sparse read since they were published 115 to 300 years ago.

A veritable gold mine is waiting here to be discovered by genealogists, academic researchers, journalists, the interested public, yes: of all historically interested at all.

Take the opportunity to browse the newspapers, maybe you'll find something unexpected
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/svenska-dagstidningar.html


 
 
Reminder

Time runs fast when you have an interest that is both exciting and interesting. The work in the  G -gruppen is entirely idealistic and is carried out by members who have an interest in the associations survival and can provide ideas and help in this. The prerequisites for this are that there are those who are willing to help.

We are already preparing for the forthcoming election to the new board and need members who are willing to take part.

Therefore, the Board once again appeals to the members.


Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.


Update of member register

Please visit the website and update your personal information. There is a special page for this.

The association has added a box with the birth year, so that we get an idea of how the spread looks among our members. 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net