Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION - JANUARI 2019            www.g-gruppen.net
 

 

Inför årsmötet 2019
 

Årsmötet 2019 infaller den 10 april och sker medelst omröstning på internet under tiden 13 mars - 7 april.

Medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2019 kommer att få ett mail med möjlighet att rösta i enlighet med stadgarnas skrivning om årsmöte.

Sista dag att avlämna motioner till årsmötet är enligt stadgarna den 13 februari.

För att deltaga på årsmötet skall medlemsavgift vara erlagd senast den 28 februari. Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad 125 kronor per år eller 14 Euro för de som bor i euro området.

Betala enligt något av följande alternativ:

Plusgiro 16 30 02-9
PayPal payments@g-gruppen.net
BIC: NDEASESS 
IBAN: SE70 9500 0099 6026 0163 0029

Inloggning till medlemssidorna kommer att byta kod från och med den 1 mars. Medlemmar som betalt medlemsavgiften erhåller information om den nya inloggningskoden i samband med att bytet sker.Tema Släktforskaresor
 
Varför inte kombinera släktforskning med en resa? Det finns en hel del resor där man kan kombinera sitt släktforskarintresse med en resa. G-gruppen har här försökt finna resor där du kan kombinera dessa intressen.

Vi vill dock påpeka att föreningen inte har något kommersiellt eller någon annan gemenskap med arrangörerna.

Släktforskningskryssning på Viking Cinderella 7/4
I samarbete med Viking Cinderella arrangerar tidningen Släkthistoria för fjärde året i följd en släktforskar-kryssning 7 april 2019.

Upplev ett dygn i skärgården fyllt med härlig historia och många forskartips!


Flertal föreläsare, föreningar, företag och arkiv finns med som utställare du har också möjlighet att DNA-topsa dig ombord.

Läs här om arrangemanget
https://www.vikingline.se/hitta-resa/kryssningar/temakryssningar/sfkryssning-cinderella/ 

Släktforskarresor till Polen
Vi har funnit en arrangörer som anordnar släktforskarresor i Polen där förutom själva resan besök anordnas på arkiv och föreläsningar.

Polish Genealogical Society of America
Arrangerar resor med utgångspunkt från ett antal städer i Polen och före detta tyska områden därstädes. Resorna beskrivs på deras hemsida 
https://pgsa.org/pgsa-2019-genealogy-tours-to-poland/

Släktresor i Tyskland
Tyska Genealogy Tours erbjuder arkivresor och rundresor med historisk bakgrund. Sidan är på engelska och tyska.
http://www.genealogie-reisen.de/seite.php/startseite

Släktresor i Östeuropa

Ostreisen
en tysk researrangör anordnar släktforskarresor till östra Europa.

Sidan finns på denna adress

https://www.ostreisen.de/orte-spurensuche-reiseziele/

Som nämnts ovan har G-gruppen inga kommersiella eller andra förbindelser med ovan nämnda researrangörer och tar inget ansvar för dessa.

Föreningen tar gärna emot tips på andra resor med utgångspunkt från släktforskning i länderna runt Östersjön. Maila webmaster@g-gruppen.net 


 
Påminnelse
 
Tiden går fort när man har ett intresse som både är spännande och intressant. Föreningsarbetet i G-gruppen är helt ideellt och utförs av medlemmar som har ett intresse av att föreningen fortlever och kan ge idéer och hjälp i detta. Förutsättningarna är att det finns de som ställer upp.

Vi förbereder redan nu inför det kommande valet till ny styrelse och behöver medlemmar som ställer upp.

Därför vädjar styrelsen än en gång att ta del av nedanstående.

Upprop till våra medlemmar
 
Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas fråge-ställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta . Du når denna här http://g-gruppen.net/formular/andrings.html
 
Föreningen har lagt till en ruta med födelseåret, detta för att vi skall få en uppfattning om hur spridningen ser ut bland våra medlemmar.


 
MITGLIEDSINFORMATION - JANUAR 2019            www.g-gruppen.net
 

 

Vor der Jahrestagung 2019
 

Die Jahrestagung 2019 findet am 10. April statt und wird vom 13. März bis zum 7. April durch Abstimmung im Internet abgehalten.

Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge für 2019 bezahlt haben, erhalten eine E-Mail mit der Möglichkeit, gemäß dem Schreiben der Satzung über die Jahrestagung abzustimmen.

Der letzte Tag, an dem Anträge zur Jahrestagung eingereicht werden, ist gemäß der Satzung am 13. Februar.

Um an der Jahresversammlung teilnehmen zu können, müssen die Mitgliedsbeiträge spätestens am 28. Februar bezahlt werden. Der Mitgliedsbeitrag für 2019 beträgt unverändert 125 SEK pro Jahr oder 14 EUR für Personen, die im Euro-Währungsgebiet leben.

Bezahlen Sie mit einer der folgenden Optionen:
Plusgiro 16 30 02-9
PayPal Zahlungen@g-gruppen.net
BIC: NDEASESSIBAN:
SE70 9500 0099 6026 0163 0029

Ab dem 1. März wird das Kennwort auf den Mitgliederseiten geändert. Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, erhalten im Zusammenhang mit der Änderung Informationen über den neuen Kennwort.
 

Thema Genealogie-Reisen
 
Warum nicht Genealogie mit einer Reise kombinieren? Es gibt viele Reisen, bei denen Sie Ihr Familienforschungsinteresse mit einer Reise kombinieren können. Die G-Gruppen hat hier versucht, Reisen zu finden, bei denen Sie diese Interessen kombinieren können.

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass der Verein keine kommerzielle oder sonstige Gemeinschaft mit den Organisatoren hat.

Familienforschungsfahrt auf Viking Cinderella 7/4
In Zusammenarbeit mit Viking Cinderella organisiert die Zeitschrift Släktthistoria am 7. April 2019 eine Genealogie-Kreuzfahrt.

Erleben Sie einen Tag im Archipel mit einer wunderschönen Geschichte und vielen Forschungstipps! Mehrere Vorleser, Verbände, Unternehmen und Archive sind als Aussteller vertreten. Sie haben auch die Möglichkeit, DNA an Bord zu bringen.

Lesen Sie hier über die Veranstaltung
https://www.vikingline.se/hitta-resa/kryssningar/temakryssningar/sfkryssning-cinderella/

Familienforschungsreisen nach Polen
Wir haben eine Veranstalt gefunden, die Familienforschungsreisen in Polen organisieren, wo zusätzlich zu der Reise Archiv- und Vortragsbesuche organisiert werden.

Polnische Genealogische Gesellschaft Amerikas
Arrangiert Reisen nach einer Reihe von Städten in Polen und ehemaligen deutschen Gebieten. Die Reisen sind auf ihrer Website beschrieben
https://pgsa.org/pgsa-2019-genealogy-tours-to-poland/

Familienreisen in Deutschland
Deutscher Genealogy Tours bietet Archive und Führungen mit historischem Hintergrund. Die Seite ist in Englisch und Deutsch. 
http://www.genealogie-reisen.de/seite.php/startseite

Familienreisen in Osteuropa
Ostreisen
, ein deutscher Reiseveranstalter, organisiert Familienforschungs-reisen nach Osteuropa. Die Website befindet sich an dieser Adresse https://www.ostreisen.de/orte-spurensuche-reiseziele/

Wie bereits erwähnt, hat die G-Gruppen keine geschäftlichen oder sonstigen Verbindungen zu den oben genannten Reiseveranstaltern und übernimmt keine Verantwortung für diese.

Der Verein freut sich über Tipps zu weiteren Reisen, die auf Genealogie in den Ländern der Ostsee basieren. E-Mail an webmaster@g-gruppen.net


 
Erinnerung

Die Zeit ist schnell, wenn Sie ein Interesse haben, das sowohl spannend als auch interessant ist. Die gewerkschaftliche Arbeit in der G-Gruppe ist vollkommen ideell und wird von Mitgliedern durchgeführt, die sich für den Verein interessieren und dabei Ideen und Hilfe leisten können. Die Voraussetzungen sind, dass es solche gibt, die sich einrichten.
 
Wir bereiten uns bereits auf die bevorstehende Wahl in den neuen Vorstand vor und brauchen Mitglieder, diejenigen, die sich einrichten könnenn.

Daher appelliert der Board erneut an Folgendes.

 
Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

Der Verein hat ein Feld mit dem Geburtsjahr hinzugefügt, so dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie die Altersverteilung unter unseren Mitgliedern aussieht.

 
MEMBERINFORMATION - JANUARY 2019               www.g-gruppen.net
 

 
Before the annual meeting in 2019

 
The annual meeting in 2019 will take place on April 10 and will be done by voting on the internet during the period 13 March - 7 April.

Members who have paid membership fees for 2019 will receive an e-mail with the opportunity to vote in accordance with the articles of association's statutes for the annual meeting.

The last day to submit motions to the annual meeting is according to the statutes on February 13.

To participate in the annual meeting, membership fees must be paid no later than February 28. The membership fee for 2019 is unchanged at SEK 125 per year or EUR 14 for those who live in the euro area.

Pay according to any of the following options:

Plusgiro 16 30 02-9
PayPal payments@g-gruppen.net
BIC: NDEASESS
IBAN: SE70 9500 0099 6026 0163 0029

Login to the member pages will change from March 1st. Members who paid the membership fee will receive information about the new login code in connection with the change.

 
Theme Genealogy Travel

Why not combine genealogy with a trip? There are a lot of trips where you can combine your genealogy research interest with a trip.

The G-gruppen has here tried to find trips where you can combine these interests. However, we would like to point out that the association has no commercial or any other association with the organizers.

Genealogy research cruise on Viking Cinderella April 7th
In collaboration with Viking Cinderella, the magazine Släktthistoria organizes a genealogy cruise on April 7, 2019.

Experience a day in the archipelago filled with wonderful history and many research tips! Several lecturers, associations, companies and archives are present as exhibitors you also have the opportunity to DNA topsa you on board.

Read about the event here
https://www.vikingline.se/hitta-resa/kryssningar/temakryssningar/sfkryssning-cinderella/

Family research trips to Poland
We have found a number of organizers who organize family research trips in Poland where, in addition to the trip itself, visits are organized on archives and lectures.

Polish Genealogical Society of America
Arranges trips based on a number of cities in Poland and former German areas there. The trips are described on their website 
https://pgsa.org/pgsa-2019-genealogy-tours-to-poland/

Family trips in Germany
German Genealogy Tours offers archive tours and tours with historical background. The site is in English and German.
http://www.genealogie-reisen.de/seite.php/startseite

Family trips in Eastern Europe
Ostreisen a German tour operator organizes family research trips to Eastern Europe.


The site is located at this address

https://www.ostreisen.de/orte-spurensuche-reiseziele/

As mentioned above, the G-gruppen has no commercial or other connections with the above mentioned tour operators and takes no responsibility for these.

The association is happy to receive tips on other trips based on genealogy in the countries around the Baltic Sea. Email webmaster@g-gruppen.net

 
 
Reminder

Time runs fast when you have an interest that is both exciting and interesting. The work in the  G -gruppen is entirely idealistic and is carried out by members who have an interest in the associations survival and can provide ideas and help in this. The prerequisites for this are that there are those who are willing to help.

We are already preparing for the forthcoming election to the new board and need members who are willing to take part.

Therefore, the Board once again appeals to the members.


Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.


Update of member register

Please visit the website and update your personal information. There is a special page for this.

The association has added a box with the birth year, so that we get an idea of how the spread looks among our members. 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net