Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION         FEBRUARI 2019          www.g-gruppen.net
 

TACK
 
Styrelsen framför sitt varma tack till nedanstående medlemmar som skänkt en gåva/donation till Föreningen G-gruppens verksamhet.

Ernst Bichsel-Grimmer, Tyskland
Karl Ludwig Hoepker, Tyskland
Peeter Grünberg, Sverige

 
G-gruppen hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen

G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen och hoppas att ni får mycket nöje med medlemskapet.

Jeanette Kubenka, Vikarbyn
Forskningsområde: Tjeckien (Böhmen), Polen ev. Ryssland 
Orter: Landskroon, Weipendorf
Familjenamn: Kubenka och Kileanovska

Pernilla Alin, Stockholm
Forskningsområde: Norden och Tyskland
Orter: Pommern (Tyskland)
Familjenamn: Zackow/Sackov mfl stavningar

Yvonne Wallebom, Molkom
Forskningsområde: Tyskland, Polen
Orter: Worms, Berlin, Liegnitz (Schlesien) 
Familjenamn: Jekel, Langer

 
Efterlysning - Upprop

G-gruppen har under ett antal år inte haft några lokala sammankomster på grund av personella resurser.

Några av våra medlemmar har efterlyst lokala sammankomster där medlemmar informellt träffas och utbyter tankar och ger varandra hjälp i forskningen.

Med detta vill föreningen höra om det finns intresse för att samlas i informella grupper enligt ovan. 

Hör gärna av dig till föreningen

webmaster@g-gruppen.net

om du har intresse av att närvara vid sådana träffar och även om du har tankar kring detta. 
Bokanmälan

Som släktforskare är det inte bara att man söker namn utan även att forskningen väcker intresse för historien runt personerna.

Var har de levat, vad hände vid denna tidpunkt i historien. Frågor som väcks är många och kan besvaras med litteratur som beskriver tidsperioden.

Det stora litterära standardarbetet på Östersjön: 128 texter från 2000 år om städer och öar, resor, handel, krig, kärlek och livet på och till sjöss.

Författare från två årtusenden berättar om och rapporterar om resor på land och över havet, Hansestäder och sanddyner, berättelser och historia, strider och ödemarker, blomstrande handel och strandpromenader. Ett unikt bokprojekt om Östersjön och alla grannländer. 

Över och från Kiel, Gdansk, Tallinn, Riga, St Petersburg, Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn, Gotland, Rügen, Usedom, die Kurische Nehrung, Bornholm, Ladoga, Gotska Sandön och många andra platser.

Texter av Tacitus, Adam von Bremen, Wulfstan, Olaus Magnus, Carl von Linné, Fyodor Dostoyevsky, Elias Lönnrot, Selma Lagerlöf, Jaan Kross, Walter Benjamin, Czeslaw Milosz, Thomas Mann, Joseph Brodsky, Johannes Bobrowski, Günter Grass, Tomas Tranströmer, Peter Wawerzinek och många, många andra.

Boken var tänkt att översättas till språken runt Östersjön men föreligger för närvarande enbart på tyska.
 

För Polen forskare
 

Ytterligare 3,5 miljoner digitala dokument har lagts till online i databasen på http://www.szukajwarchiwach.pl  Den här gången kom många från statsarkiven i Szczecin, Wroclaw, Grünberg, Czestochowa och Lodz. Samt något från Posen, väldigt lite från Katowice och Opole.

Med den här uppdateringen finns det dock dåliga nyheter: Sidan szukajwarchiwach.pl uppdateras inte längre!

Det finns dock också goda nyheter: I juni 2019 kommer en ny version av denna databas att finnas tillgänglig på http://www.szukajwarchiwach.gov.pl (för närvarande finns det inget igång på sidan). Programvaran kommer att bli fullständigt omformad: den kommer att ge möjlighet att skapa ett separat konto, lagra intressanta digitala kopior, skicka direkta förfrågningar till arkiven (vad det nu betyder).
 

Inför årsmötet 2019

Årsmötet 2019 infaller den 10 april och sker medelst omröstning på internet under tiden 13 mars - 7 april.

Medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2019 kommer att få ett mail med möjlighet att rösta i enlighet med stadgarnas skrivning om årsmöte.

För att deltaga på årsmötet skall medlemsavgift vara erlagd senast den 28 februari. Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad 125 kronor per år eller 14 Euro för de som bor i euro området.

Betala enligt något av följande alternativ:

Plusgiro 16 30 02-9
PayPal payments@g-gruppen.net
BIC: NDEASESS 
IBAN: SE70 9500 0099 6026 0163 0029

Observera att
Inloggning till medlemssidorna kommer att byta kod från och med den 1 mars. Medlemmar som betalt medlemsavgiften erhåller information om den nya inloggningskoden i samband med att bytet sker.

 

Påminnelse
 
Tiden går fort när man har ett intresse som både är spännande och intressant. Föreningsarbetet i G-gruppen är helt ideellt och utförs av medlemmar som har ett intresse av att föreningen fortlever och kan ge idéer och hjälp i detta. Förutsättningarna är att det finns de som ställer upp.

Vi förbereder redan nu inför det kommande valet till ny styrelse och behöver medlemmar som ställer upp.

Därför vädjar styrelsen än en gång att ta del av nedanstående.

Upprop till våra medlemmar
 
Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas fråge-ställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta . Du når denna här http://g-gruppen.net/formular/andrings.html
 
Föreningen har lagt till en ruta med födelseåret, detta för att vi skall få en uppfattning om hur spridningen ser ut bland våra medlemmar.


 
MITGLIEDSINFORMATION        FEBRUAR 2019         www.g-gruppen.net
 

Vielen dank
 

Der Vorstand dankt den folgenden Mitgliedern herzlich, die eine Spende an die Aktivitäten der G-gruppen gespendet haben.

Ernst Bichsel-Grimmer, Deutschland
Karl Ludwig Hoepker, Deutschland
Peeter Grünberg, Schweden

 

Die G-Gruppen begrüßt neue Mitglieder des Verbandes
 

Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Jeanette Kubenka, Vikarbyn
Forschungsgebiet: Tschechische Republik (Böhmen), Polen ev. Russland 
Orte: Landskroon, Weipendorf
Nachnamen: Kubenka und Kileanovska

Pernilla Alin, Stockholm
Forschungsgebiet: Norden und Deutschland
Orte: Pommern (Deutschland)
Nachnamen: Zackow/Sackov mit mehreren Schreibweisen

Yvonne Wallebom, Molkom
Forschungsgebiet: Deutschland, Polen
Orte: Worms, Berlin, Liegnitz (Schlesien) 
Nachnamen: Jekel, Langer
 

Gesucht - Anrufen
 

Seit einigen Jahren hat die G-Gruppen aufgrund von Personalressourcen keine lokalen Versammlungen abgehalten.

Einige unserer Mitglieder haben zu Treffen vor Ort aufgerufen, bei denen sich Mitglieder informell treffen, Gedanken austauschen und sich in der Forschung gegenseitig helfen.

Damit will der Verein erfahren, ob Interesse besteht, sich in informellen Gruppen wie oben zu versammeln. Bitte wenden Sie sich an den Verein

webmaster@g-gruppen.net

wenn Sie Interesse haben, an solchen Meetings teilzunehmen. 


Buchbesprechung 
 

Als Genealoge suchen Sie nicht nur nach Namen, sondern auch, dass die Forschung das Interesse an der Geschichte der Menschen weckt.

Wo haben sie gelebt, was zu dieser Zeit in der Geschichte passiert ist. Die aufgeworfenen Fragen sind zahlreich und können mit einer Beschreibung des Zeitraums beantwortet werden.

Das große literarische Standardwerk an der Ostsee: 128 Texte aus 2000 Jahren über Städte und Inseln, Reisen, Handel, Krieg, Liebe und Leben auf und auf See.

Autoren aus 2000 Jahren berichten und berichten über Reisen an Land und über das Meer, Hansestädte und Dünen, Geschichten und Geschichte, Schlachten und Ödland, florierende Geschäfte und Strandspaziergänge. Ein einzigartiges Buchprojekt an der Ostsee und allen Nachbarländern.

Über und von Kiel, Danzig, Tallinn, Riga, St. Petersburg, Helsinki, Stockholm und Kopenhagen, Gotland, Rügen, Usedom, der Kurischen Nehrung, Bornholm, Ladoga, Gotska Sandön und vielen anderen Orten.

Texte von Tacitus, Adam von Bremen, Wulfstan, Olaus Magnus, Carl Linné, Fjodor Dostojewski, Elias Lönnrot, Selma Lagerlöf, Jaan Kross, Walter Benjamin, Czeslaw Milosz, Thomas Mann, Joseph Brodski, Johannes Bobrowski, Peter Wawerzinek und viele, viele andere.

Das Buch sollte in die Sprachen der Ostsee übersetzt werden, liegt aber derzeit nur in deutscher Sprache vor.


Für Polen Forscher
 

Weitere 3,5 Millionen digitale Dokumente wurden online in der Datenbank unter http://www.szukajwarchiwach.pl hinzugefügt. Dieses Mal stammten viele aus den staatlichen Unterlagen von Stettin, Breslau, Grünberg, Czestochowa und Lodz. Und etwas von Posen, sehr wenig von Katowice und Opole.

Mit diesem Update gibt es jedoch schlechte Nachrichten: Die Seite szukajwarchiwach.pl wird nicht mehr aktualisiert!

Es gibt jedoch auch gute Nachrichten: Im Juni 2019 wird eine neue Version dieser Datenbank unter http://www.szukajwarchiwach.gov.pl verfügbar sein (derzeit ist nichts auf der Seite).

Die Software wird komplett neu gestaltet: Sie ermöglicht die Erstellung eines separaten Kontos, speichert interessante digitale Kopien und sendet direkte Anfragen an die Archive (was immer dies bedeutet).


Vor der Jahrestagung 2019

Die Jahrestagung 2019 findet am 10. April statt und wird vom 13. März bis zum 7. April durch Abstimmung im Internet abgehalten.

Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge für 2019 bezahlt haben, erhalten eine E-Mail mit der Möglichkeit, gemäß dem Schreiben der Satzung über die Jahrestagung abzustimmen.

Um an der Jahresversammlung teilnehmen zu können, müssen die Mitgliedsbeiträge spätestens am 28. Februar bezahlt werden. Der Mitgliedsbeitrag für 2019 beträgt unverändert 125 SEK pro Jahr oder 14 EUR für Personen, die im Euro-Währungsgebiet leben.

Bezahlen Sie mit einer der folgenden Optionen:
Plusgiro 16 30 02-9
PayPal Zahlungen@g-gruppen.net
BIC: NDEASESSIBAN:
SE70 9500 0099 6026 0163 0029

Ab dem 1. März wird das Kennwort auf den Mitgliederseiten geändert. Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, erhalten im Zusammenhang mit der Änderung Informationen über den neuen Kennwort.

 

Erinnerung

Die Zeit ist schnell, wenn Sie ein Interesse haben, das sowohl spannend als auch interessant ist. Die gewerkschaftliche Arbeit in der G-Gruppe ist vollkommen ideell und wird von Mitgliedern durchgeführt, die sich für den Verein interessieren und dabei Ideen und Hilfe leisten können. Die Voraussetzungen sind, dass es solche gibt, die sich einrichten.
 
Wir bereiten uns bereits auf die bevorstehende Wahl in den neuen Vorstand vor und brauchen Mitglieder, diejenigen, die sich einrichten könnenn.

Daher appelliert der Board erneut an Folgendes.

 
Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

Der Verein hat ein Feld mit dem Geburtsjahr hinzugefügt, so dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie die Altersverteilung unter unseren Mitgliedern aussieht.

 
MEMBERINFORMATION        FEBRUARY 2019        www.g-gruppen.net
 
 
Thank you

The Board expresses its warm thanks to the following members who made a donation to the G-gruppen's activities.

Ernst Bichsel-Grimmer, Germany
Karl Ludwig Hoepker, Germany
Peeter Grünberg, Sweden

 The G-gruppen welcomes new members to the association
 
The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

Jeanette Kubenka, Vikarbyn
Research area: Czech Republic (Bohemia), Poland possibly Russia 
Places: Landskroon, Weipendorf
Family names: Kubenka and Kileanovska

Pernilla Alin, Stockholm
Research area: The Nordic countries and Germany
Places: Pommern (Germany)
Family names: Zackow/Sackov with different spellings

Yvonne Wallebom, Molkom
Research area: Germany, Poland
Places: Worms, Berlin, Liegnitz (Silesia) 
Family names: Jekel, Langer


Wanted - Call

 
For a number of years, the
G-gruppen has not had any local gatherings due to personnel resources.

Some of our members have called for local gatherings where members informally meet and exchange thoughts and help each other in their research.

With this, the association wants to hear if there is interest in gathering in informal groups as above.

Please feel free to contact the association at

webmaster@g-gruppen.net

if you have an interest in attending such meetings and even if you have thoughts about this.

 Book review

 
As a genealogist, it is not just that you are looking for names, but also that the research raises interest in the history of the people.

Where have they lived, what happened at this time in history. Issues raised are many and can be answered with literature describing the time period.

The great literary standard work on the Baltic Sea: 128 texts from 2000 years on cities and islands, travel, trade, war, love and life on and at sea.

Authors from 2000 years tell about and report on trips on land and across the sea, Hanseatic cities and dunes, stories and history, battles and wasteland, thriving trade and promenades.

A unique book project on the Baltic Sea and all neighboring countries. Over and from Kiel, Gdansk, Tallinn, Riga, St Petersburg, Helsinki, Stockholm and Copenhagen, Gotland, Rügen, Usedom, the Kurische Nehrung, Bornholm, Ladoga, Gotska Sandön and many other places.

Texts by Tacitus, Adam von Bremen, Wulfstan, Olaus Magnus, Carl Linnaeus, Fyodor Dostoyevsky, Elias Lönnrot, Selma Lagerlöf, Jaan Kross, Walter Benjamin, Czeslaw Milosz, Thomas Mann, Joseph Brodsky, Johannes Bobrowski, Günter Grass, Tomas Tranströmer, Peter Wawerzinek and many, many others.

The book was intended to be translated into the languages ​​around the Baltic Sea but is currently only available in German.


 
For Poland researchers
 
Another 3.5 million digital documents have been added online in the database at http://www.szukajwarchiwach.pl

This time many came from the state records of Szczecin, Wroclaw, Grünberg, Czestochowa and Lodz. And something from Posen, very little from Katowice and Opole.

With this update, however, there are bad news: The page szukajwarchiwach.pl is no longer updated!

However, there are also good news: In June 2019, a new version of this database will be available at http://www.szukajwarchiwach.gov.pl (currently there is nothing on the page).

The software will be completely redesigned: it will allow the creation of a separate account, store interesting digital copies, send direct requests to the archives (whatever it means).


Before the annual meeting in 2019

 
The annual meeting in 2019 will take place on April 10 and will be done by voting on the internet during the period 13 March - 7 April.

Members who have paid membership fees for 2019 will receive an e-mail with the opportunity to vote in accordance with the articles of association's statutes for the annual meeting.

To participate in the annual meeting, membership fees must be paid no later than February 28. The membership fee for 2019 is unchanged at SEK 125 per year or EUR 14 for those who live in the euro area.

Pay according to any of the following options:

Plusgiro 16 30 02-9
PayPal payments@g-gruppen.net
BIC: NDEASESS
IBAN: SE70 9500 0099 6026 0163 0029

Login to the member pages will change from March 1st. Members who paid the membership fee will receive information about the new login code in connection with the change.

 
 
Reminder

Time runs fast when you have an interest that is both exciting and interesting. The work in the  G -gruppen is entirely idealistic and is carried out by members who have an interest in the associations survival and can provide ideas and help in this. The prerequisites for this are that there are those who are willing to help.

We are already preparing for the forthcoming election to the new board and need members who are willing to take part.

Therefore, the Board once again appeals to the members.


Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.


Update of member register

Please visit the website and update your personal information. There is a special page for this.

The association has added a box with the birth year, so that we get an idea of how the spread looks among our members. 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net