Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION         MARS 2019          www.g-gruppen.net
 

Årsmötet 2019
 

Årsmötet 2019 infaller den 10 april och sker medelst omröstning på internet under tiden 13 mars - 7 april.

Medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2019 har erhållit ett mail med röstsedel till årets möte.

Har du inte redan röstat, ta vara på möjligheten att påverka föreningens arbete och gör det nu!
 

Tillgång till medlemssidorna


Vi har bytt Inloggning till medlemssidorna från och med den 1 mars. Medlemmar som betalt medlemsavgiften har per mail erhållit information om den nya inloggningskoden.
 

G-gruppen hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen

G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen och hoppas att ni får mycket nöje med medlemskapet.

Christin Lackerbauer, Cham, DE
Forskningsområde: Estland
Orter: Tallin
Familjenamn: Annus
Andra forskningsområden: Norra Sverige

Eva Vägren, Kristianstad
Forskningsområde: Tyskland
Orter: Vet ej
Familjenamn: bl.a Månsson

Gerd Anger, Solna
Forskningsområde: Tyskland, Polen, Schlesien
Orter: Mangschütz, Berlin
Familjenamn: Sarne, Anger

Ola Forsberg, Sölvesborg
Forskningsområde: Sweden, Germany, Norway, Finland, USA, England
Orter: Sölvesborg, Norrköping, Jarmen, Chicago
Familjenamn: Forsberg

Birgitta Brown, Svanesund
Forskningsområde: Polen, Tyskland
Orter: Inget
Familjenamn: Poseman

Ulla Mc Queen, Falkenberg
Forskningsområde: Tyskland
Orter: Baden etc.
Familjenamn: Ziegler, Alfele

Anna Brandt, Malmö
Forskningsområde: Sachsen (Erzgebirge), Schlesien, Finland (Nyland, Österbotten)
Familjenamn: Barczyk, Zaczyk, Wolf, Sundström
Andra forskningsområden: Uppland, Roslagen, Dalarna


 
Efterlysning - Upprop

Nedanstående upprop gick ut i förra månadens nyhetsbrev. Intresset har varit svalt från medlemskåren och föreningen uppfattar det som att intresse inte föreligger.
-----

G-gruppen har under ett antal år inte haft några lokala sammankomster på grund av personella resurser.

Några av våra medlemmar har efterlyst lokala sammankomster där medlemmar informellt träffas och utbyter tankar och ger varandra hjälp i forskningen.

Med detta vill föreningen höra om det finns intresse för att samlas i informella grupper enligt ovan. 

Hör gärna av dig till föreningen om du har intresse av att närvara vid sådana träffar och även om du har tankar kring detta.      webmaster@g-gruppen.net
 

Svårt med att tyda eller läsa tysk skrift?
 
Här finns den tyska Kurrent skrivmaskinen! Ett verktyg för hjälp att tyda fyra olika tyska skrivsätt.

Sidan finns på tre språk. https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/font-tool
 


Kyrkböcker och civilregister på nätet
 
Det blir allt mer material fritt tillgängligt på internet där du kan sitta hemma och forska. Nedan ett par länktips till forskning i Tyskland, Österrike och Polen.

Matricula
Här finner du födelse-, vigsel- och dödsböcker från Tyskland och Österrike. Databasen utökas kontinuerligt. Sidan är tvåspråkig, tyska och engelska. http://data.matricula-online.eu
 

Basia
Kyrkböcker och civilregister för det polsk/tyska området Wielkopolska. Databasen innehåller mer än 4,5 miljoner noteringar! Sidan är på Polska, Tyska, Engelska och Franska språket. http://www.basia.famula.pl/en/


Vad finns i arkiven?

Arken
Arken är en söktjänst för Kungliga bibliotekets personarkiv och enskilda arkiv.

I Arken söker du information om personarkiv, dvs. efterlämnade papper från personer som författare, konstnärer och forskare, samt om enskilda arkiv, dvs. efterlämnade handlingar från föreningar, organisationer och släkter.
https://arken.kb.se
 

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta . Du når denna här http://g-gruppen.net/formular/andrings.html
 
Föreningen har lagt till en ruta med födelseåret, detta för att vi skall få en uppfattning om hur spridningen ser ut bland våra medlemmar.


 
MITGLIEDSINFORMATION       MÄRZ 2019       www.g-gruppen.net
 

Jahrestagung 2019

Die Jahrestagung 2019 findet am 10. April statt und wird vom 13. März bis zum 7. April durch Abstimmung im Internet abgehalten.

Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge für 2019 bezahlt haben, erhalten eine E-Mail mit der Möglichkeit, gemäß dem Schreiben der Satzung über die Jahrestagung abzustimmen.

Wenn Sie noch nicht gewählt haben, nutzen Sie die Möglichkeit, die Arbeit des Vereins zu beeinflussen und tun Sie es jetzt!

 

Zugriff auf Mitgliederseiten

Wir haben das Login auf den Mitgliederseiten vom 1. März geändert. Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, erhalten per E-Mail Informationen über den neuen Login-Code.

 

Die G-Gruppen begrüßt neue Mitglieder des Verbandes
 

Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Christin Lackerbauer, Cham, DE
Forsuchungsgebiet: Estland
Plätze: Tallin
Familienname: Annus
Andere Forschungsgebiete: Nordschweden

Eva Vägren, Kristianstad
Forsuchungsgebiet: Tyskland
Familienname: u.a. Månsson

Gerd Anger, Solna
Forsuchungsgebiet: Deutschland, Polen, Schlesien
Plätze: Mangschütz, Berlin
Familienname: Sarne, Anger

Ola Forsberg, Sölvesborg
Forsuchungsgebiet: Schweden, Deutschland, Norwegen, Finland, USA, England
Plätze: Sölvesborg, Norrköping, Jarmen, Chicago
Familienname: Forsberg

Birgitta Brown, Svanesund
Forsuchungsgebiet: Polen, Deutschland
Familienname: Poseman

Ulla Mc Queen, Falkenberg
Forsuchungsgebiet: Tyskland
Plätze: Baden etc.
Familienname: Ziegler, Alfele

Anna Brandt, Malmö
Forsuchungsgebiet: Sachsen (Erzgebirge), Schlesien, Finland (Nyland, Österbotten)
Familienname: Barczyk, Zaczyk, Wolf, Sundström
Andere Forschungsgebiete: Uppland, Roslagen, Dalarna


Gesucht - Anrufen
 

Der folgende Aufruf ging im letzten Monat aus. Das Interesse an der Mitgliedschaft war kühl und der Verband nimmt an, dass kein Interesse besteht.
-----

Seit einigen Jahren hat die G-Gruppen aufgrund von Personalressourcen keine lokalen Versammlungen abgehalten.

Einige unserer Mitglieder haben zu Treffen vor Ort aufgerufen, bei denen sich Mitglieder informell treffen, Gedanken austauschen und sich in der Forschung gegenseitig helfen.

Damit will der Verein erfahren, ob Interesse besteht, sich in informellen Gruppen wie oben zu versammeln. Bitte wenden Sie sich an den Verein

webmaster@g-gruppen.net

wenn Sie Interesse haben, an solchen Meetings teilzunehmen.
 

Schwer zu interpretieren oder lesen in deutscher Sprache?
 

Hier ist die deutsche Kurrent-Schreibmaschine!

Ein Werkzeug, um vier verschiedene deutsche Schriften zu erklären. Die Website ist in drei Sprachen verfügbar.
https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/font-tool
 

Kirchenbücher und Standesämter online


Immer mehr Material ist im Internet frei verfügbar, wo Sie zu Hause sitzen und recherchieren können. Nachfolgend ein paar Link-Tipps für die Forschung in Deutschland, Österreich und Polen.

Matricula
Hier finden Sie Geburts-, Heirats- und Sterbebücher aus Deutschland und Österreich. Die Datenbank wird kontinuierlich erweitert. Die Seite ist zweisprachig, deutsch und englisch. http://data.matricula-online.eu

Basia
Kirchenbücher und Standesämter für den polnisch-deutschen Raum Wielkopolska. Die Datenbank enthält mehr als 4,5 Millionen einträge! Die Website ist in polnischer, deutscher, englischer und französischer Sprache. http://www.basia.famula.pl


Was ist in den Archiven?

Arken
Arken ist ein Suchdienst der königliche Bibliothek .In Arken suchen Sie nach Informationen zu persönlichen Archiven, z. eingereichte Beiträge von Personen wie Schriftstellern, Künstlern und Forschern sowie über einzelne Archive, d. eingereichte Dokumente von Verbänden, Organisationen und Verwandten.
https://arken.kb.se

 

Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

Der Verein hat ein Feld mit dem Geburtsjahr hinzugefügt, so dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie die Altersverteilung unter unseren Mitgliedern aussieht.

 
MEMBERINFORMATION        MARCH 2019        www.g-gruppen.net
 

The annual meeting in 2019

 
The annual meeting in 2019 will take place on April 10 and will be done by voting on the internet during the period 13 March - 7 April.

Members who have paid membership fees for 2019 received an e-mail with the opportunity to vote in accordance with the articles of association's statutes for the annual meeting.

If you haven't already voted, take advantage of the opportunity to influence the association's work and do it now!


 
Access to member pages

We have changed login to the member pages from March 1st. Members who have paid the membership fee have received information by mail about the new login code.

 
 
The G-gruppen welcomes new members to the association
 
The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

Christin Lackerbauer, Cham, DE
Research area: Estonia
Places: Tallin
Family name: Annus
Other research areas: Northern Sweden

Eva Vägren, Kristianstad
Research area: Germany
Family name: Inter alia Månsson

Gerd Anger, Solna
Research area: Germany, Poland, Silesia
Places: Mangschütz, Berlin
Family name: Sarne, Anger

Ola Forsberg, Sölvesborg
Research area: Sweden, Germany, Norway, Finland, USA, England
Places: Sölvesborg, Norrköping, Jarmen, Chicago
Family name: Forsberg

Birgitta Brown, Svanesund
Research area: Poland, Germany
Family name: Poseman

Ulla Mc Queen, Falkenberg
Research area: Tyskland
Places: Baden inter alia
Family name: Ziegler, Alfele

Anna Brandt, Malmö
Research area: Sachsen (Erzgebirge), Schlesien, Finland (Nyland, Österbotten)
Family name: Barczyk, Zaczyk, Wolf, Sundström
Other research areas: Uppland, Roslagen, Dalarna


Wanted - Call

 
The following call went out in last month's newsletter. Interest has been cool from the membership and the association perceives that interest does not exist.
-----

For a number of years, the
G-gruppen has not had any local gatherings due to personnel resources.

Some of our members have called for local gatherings where members informally meet and exchange thoughts and help each other in their research.

With this, the association wants to hear if there is interest in gathering in informal groups as above.

Please feel free to contact the association at

webmaster@g-gruppen.net

if you have an interest in attending such meetings and even if you have thoughts about this.Hard to interpret or read German writing?


Here is the German Kurrent typewriter!

A tool to help explain four different German typefaces. The site is available in three languages.      http:// https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/font-tool


 
Church books and civil registries online

More and more material is freely available on the internet where you can sit at home and research. Below a couple of link tips for research in Germany, Austria and Poland.

Matricula
Here you will find birth, marriage and death books from Germany and Austria. The database is continuously expanded. The site is bilingual, German and English.   http://data.matricula-online.eu

Basia
Church books and civil registers for the Polish / German area Wielkopolska. The database contains more than 4.5 million notes! The site is in Polish, German, English and French language. http://www.basia.famula.pl/en/


 
What's in the archives?

Arken
Arken is a search service for the Royal Library's personal archive and individual archives. In Arken you are looking for information about personal archives, ie. submitted papers from persons such as writers, artists and researchers, and about individual archives, ie. submitted documents from associations, organizations and relatives.    https://arken.kb.se

 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.


Update of member register

Please visit the website and update your personal information. There is a special page for this.

The association has added a box with the birth year, so that we get an idea of how the spread looks among our members. 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net 


This email was sent to grahl@sjooff.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
G-gruppen · Tengdahlsgatan 42 · STOCKHOLM 11647 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp