Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION         APRIL 2019          www.g-gruppen.net
 

Föreningen G-gruppens årsmöte 2019
 

G-gruppen har avslutat den virtuella årsmötesomröstningen och årsmötet har avhållits.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

G-gruppens årsstämma för verksamhetsåret 2019 ägde rum över internet under tiden 13 mars  till och med den 7 april 2019. Totalt inbjöds 160 medlemmar att delta av vilka 81 deltog (50,6 %) i det virtuella årsmötet.

Årsstämman valde i enlighet med valberedningens förslag, Jan-Åke Hager (omval) från Skoghall i Värmland till föreningens ordförande för verksamhetsåret 2019. 

Till ordinarie ledamöter på två år valdes Björn Sonesson (omval) från Malung i Dalarna och Erik Lindholm (omval) från Åland. 

Katarina Möller från Karlskrona i Blekinge och Hans-Dieter Grahl från Stockholm valdes vid årsmötet 2018 för verksamhetsåren 2018 och 2019. 

Till förste ersättare valdes Gustaf Eichbaum (omval) från Fuldabrück-Berghausen i Hessen och som andra ersättare valdes Carin Haglund (nyval) från Örebro. Ersättare väljs för ett år i taget.

Till revisorer omvaldes Ann-Margret Kjellander samt till ersättare Svea-Lisa Råsäter, båda på ett år.

Till valberedning omvaldes Ulla-Brita Sjöblom Pedersson.

Hans-Dieter Grahl bekräftades som organisatör tillika rösträknare för virtuella röstningar. Hans-Dieters mandat är tills vidare, dvs. utan tidsbegränsning. 

Inom kort kommer stämmoprotokollet att publiceras på hemsidan. 

G-gruppen hälsar Carin Haglund som nyvald styrelsemedlem välkommen i styrelsearbetet.

 

G-gruppen hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen

G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen och hoppas att ni får mycket nöje med medlemskapet.

Marianne Bäckberg, Göteborg
Forskningsområde: Estland - Baltikum
Familjenamn: Waksaland
Andra forskningsområden: Släkt- och hembygdsforskning. Stadssoldater. 

Anne Mätas, Göteborg
Forskningsområde: Estland-Hiiumaa och Kihnu. Tyskland-Brandenburg
Orter: Köpu-Hiiumaa,Linaküla-Kihnu
Familjenamn: Römmel, Wolens,Graak, Stahlberg,Böckner,Mätas,Tapp

 
Nyhetsbrev från Computergenealogie

Den tyska föreningen Verein für Computergenealogie ger regelbundet ut ett nyhetsbrev med mycket läsvärd information. Tyvärr enbart på tyska, men väl värd att ta en titt på, om man forskar på tyska områden.

I senaste numret berörs bl.a. adressböcker, Österrisk-Ungerska förlustlistor, gravstenar, familjenotiser med mera.
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2019/04

Du har väl också tittat på deras hemsida http://www.compgen.de där man med ett enkelt klick på den gula knappen ”Metasuche” snabbt kan få fram eventuella släktingar i deras stora databaser. Sidan är på tyska och engelska.  
 
 

Släktforskardagarna 2019 i Borås

Släktforskardagarna 2019 arrangeras i Borås den 24-25 augusti 2019.

Årets tema är ”Kyrkans skatter”. Intressant, dubbelbottnat och kan åsyfta både de historiskt ovärderliga föremål som finns i våra kyrkor och de skatter som under sekler kyrkan inbringade.

För oss släktforskare utgör självfallet kyrkans bokföring av folket från slutet av 1600-talet fram till 1991 en viktig ”skatt”. Sverige är unika med sina födelse-, vigsel- och dödböcker samt husförhörslängder. 

G-gruppen, tillsammans med ett antal tyska släktforskarföreningar, kommer liksom under tidigare släktforskardagar att delta i Borås.

Planerar du att besöka släktforskardagarna kommer gärna fram till oss för att få hjälp med dina frågor rörande släktforskning inom G-gruppens område.
 
 
Också en fråga som är ständigt aktuellt för en ideell förening

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta . Du når denna här http://g-gruppen.net/formular/andrings.html
 
Föreningen har lagt till en ruta med födelseåret, detta för att vi skall få en uppfattning om hur spridningen ser ut bland våra medlemmar.


 
MITGLIEDSINFORMATION       APRIL 2019       www.g-gruppen.net
 

Jahresversammlung mit der G-gruppen 

Die G-Gruppen hat das virtuelle Jahrestreffen und das jährliche Treffen abgeschlossen.

Der Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.

Die Hauptversammlung der G-Gruppen für das Geschäftsjahr 2019 fand vom 13. März bis 7. April 2019 über das Internet statt.

Zur Teilnahme wurden insgesamt 160 Mitglieder eingeladen, von denen 81 (50,6%) an der virtuellen Jahresversammlung teilnahmen.

Die Jahreshauptversammlung wählte auf Vorschlag des Nominierungsausschusses Jan-Åke Hager (Wiederwahl) aus Skoghall in Värmland zum Vorsitzenden des Verbandes für das Geschäftsjahr 2019.

Björn Sonesson (Wiederwahl) von Malung in Dalarna und Erik Lindholm (Wiederwahl) von Åland für zwei Jahre gewählt.

Auf der Jahrestagung 2018 wurden Katarina Möller aus Karlskrona in Blekinge und Hans-Dieter Grahl aus Stockholm für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 gewählt.

Erste Stellvertreter waren Gustaf Eichbaum (wiedergewählt) aus dem hessischen Fuldabrück-Berghausen und als zweiter Stellvertreter wurde Carin Haglund (Neuwahl) aus Örebro gewählt. Die Vertreter werden jeweils für ein Jahr gewählt.

Ann-Margret Kjellander wurde als Rechnungsprüferin wiedergewählt, ebenso Svea-Lisa Råsäter, die werden jeweils für ein Jahr gewählt.

In den Nominierungsausschuss wurde Ulla-Brita Sjöblom Pedersson wiedergewählt.

Hans-Dieter Grahl wurde bestätigt als Organisator und Stimmzähler für das virtuelle wahl. Das Mandat von Hans-Dieter ist ohne zeitbegrenzung.

Innerhalb kurzer zeit wird das Protokoll auf der Website veröffentlicht.

Die G-Gruppen begrüßt Carin Haglund als neues Vorstandsmitglied in der Arbeit des Vorstands.


 

Die G-Gruppen begrüßt neue Mitglieder des Verbandes
 

Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Marianne Bäckberg, Göteborg
Forsuchungsgebiet: Estland - Baltikum
Familienname: Waksaland
Andere Forschungsgebiete: Familien- und Heimatforschung, Stadtsoldaten

Anne Mätas, Göteborg
Forsuchungsgebiet: Estland-Hiiumaa och Kihnu. Deutschland-Brandenburg
Plätze: Köpu-Hiiumaa, Linaküla-Kihnu
Familienname: Römmel, Wolens, Graak, Stahlberg, Böckner, Mätas,Tapp


Newsletter von Computer Genealogie

Der Verein für Computergenealogie veröffentlicht regelmäßig einen Newsletter mit gut lesbaren Informationen. Nur auf Deutsch, aber einen Blick wert, wenn Sie in deutschen Gebieten recherchieren.

Die neueste Ausgabe betrifft unter anderem Adressbücher, österreichisch-ungarische Verlustlisten, Grabsteine, Familiennotizen und mehr.
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2019/04

Haben Sie sich auch die Website http://www.compgen.de angesehen, auf der Sie mit einem einfachen Klick auf den gelben Button "Metasuche" schnell alle Verwandten in ihren umfangreichen Datenbanken finden. Die Seite ist in deutscher und englischer Sprache.

 

Genealogie-Tage 2019 in Borås Schweden

Die Genealogie-Tage 2019 werden am 24. und 25. August 2019 in Borås veranstaltet.

Das diesjährige Thema lautet "Die Schätze der Kirche". Interessant, doppelter Boden und kann sich sowohl auf historisch wertvolle Objekte in unseren Kirchen als auch auf die Schätze beziehen, die die Kirche im Laufe der Jahrhunderte eingebracht hat.

Für uns Ahnenforscher ist natürlich die Bilanz der Kirche vom Ende des 17. Jahrhunderts bis 1991 eine wichtige "Schätze". Schweden ist mit seinen Geburts-, Heirats- und Sterbebüchern sowie der häusliche Standes-register einzigartig.

Die G-Grupen wird zusammen mit einer Reihe von deutschen genealogischen vereinigungen wie in den vergangenen Genealogietagen an Borås teilnehmen.

Wenn Sie planen, die Tage zu besuchen, helfen wir Ihnen gerne bei Fragen zur Genealogie im Bereich der G-Grupen.
 

Und dann eine Frage,
die für einen gemeinnützigen Verein immer relevant ist

 

Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

Der Verein hat ein Feld mit dem Geburtsjahr hinzugefügt, so dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie die Altersverteilung unter unseren Mitgliedern aussieht.

 
MEMBERINFORMATION        APRIL 2019        www.g-gruppen.net
 

The annual meeting with the Association G-gruppen 2019
 
G-gruppen has completed the virtual annual meeting and the annual meeting has been held.

The Board was granted discharge for the 2018.

The G-gruppen Annual General Meeting for the year 2019 took place over the internet from March 13th to April 7th 2019.

160 members were invited to participate, of which 81 participated (50.6%) in the virtual annual meeting.

The Annual General Meeting elected in accordance with the nomination committee's proposal, Jan-Åke Hager (re-election) from Skoghall in Värmland to the association's chairman for the year 2019.

Ordinary members for two years, Björn Sonesson (re-election) from Malung in Dalarna and Erik Lindholm (re-elected) from Åland.

Katarina Möller from Karlskrona in Blekinge and Hans-Dieter Grahl from Stockholm were elected at the annual meeting in 2018 for the years 2018 and 2019.

As first replacement were Gustaf Eichbaum (re-elected) from Fuldabrück-Berghausen in Hesse and as second replacement Carin Haglund (new election) from Örebro elected.
Replacements are selected for one year at a time.

Ann-Margret Kjellander was re-elected as auditor, as well as substitute Svea-Lisa Råsäter,  for one year.

To the Nomination Committee, Ulla-Brita Sjöblom Pedersson was re-elected.

Hans-Dieter Grahl was reconfirmed as organizer and voice counter for virtual voting. Hans-Dieter's mandate is without time limit.

Shortly, the minutes will be published on the website.

The G-gruppen welcomes Carin Haglund as new board member to the board's work.

 
 
The G-gruppen welcomes new members to the association
 
The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

Marianne Bäckberg, Gothenburg
Research area: Estonia - Baltikum
Family name: Waksaland
Other research areas: Family and local research, Townsoldiers. 

Anne Mätas, Gothenburg
Research area: Estonia-Hiiumaa och Kihnu. Germany-Brandenburg
Places: Köpu-Hiiumaa,Linaküla-Kihnu
Family name: Römmel, Wolens,Graak, Stahlberg,Böckner,Mätas,Tapp

 


Newsletter from Computer genealogy
 
The German association Verein für Computergenealogie regularly publishes a newsletter with much readable information. Only in German, but well worth a look, if you are researching in German areas.

The latest issue concerns, among other things, address books, Austrian-Hungarian warloss lists, tombstones, family notes and more.
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2019/04

Have you also looked at their website http://www.compgen.de where, with a simple click on the yellow button "Metasuche", you can quickly find relatives in their large databases. The site is in German and English.



 
Genealogy Days 2019 in Borås Sweden
 

The genealogy days 2019 are arranged in Borås on 24-25 August 2019.

This year's theme is "The Treasures of the Church". Interesting, double-bottomed and can refer to both the historically priceless objects that are in our churches and the treasures that the church brought in during the centuries.


For us genealogists, of course, the church's accounting of the people from the end of the 17th century until 1991 constitutes an important treasure. Sweden is unique with its birth, marriage and death books as well as the household examination books.

The G-gruppen, together with a number of German genealogical associations, will, as in previous genealogy days, participate in Borås.

If you are planning to visit the genealogy days, we will be happy to assist you with your questions related to genealogy within the G-gruppen resaerch area.

 
And at last a question that is constantly relevant to a non-profit association
 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.


Update of member register

Please visit the website and update your personal information. There is a special page for this.

The association has added a box with the birth year, so that we get an idea of how the spread looks among our members.



 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net



 






This email was sent to grahl@sjooff.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
G-gruppen · Tengdahlsgatan 42 · STOCKHOLM 11647 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp