Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION         JUNI 2019          www.g-gruppen.net
 En glad midsommar och en fin rofylld sommar

tillönskar vi

alla medlemmar och följare

Styrelsen


 

Väl mött på släktforskardagarna i Borås 24-25 augusti 

 

G-gruppen kommer tillsammans med ett antal tyska släktforskarföreningar delta i årets släktforskardagar i Borås.

Släktforskardagarnas hemsida med information runt dagarna och de många intressanta föreläsningarna finner du på denna länk    http://www.sfd2019.se

Kom gärna fram till oss om du ämnar närvara på dagarna vi, Jan-Åke och Hans-Dieter, tillsammans med våra tyska kollegor kommer att försöka hjälpa er med era frågor rörande era tyska eller andra Östersjöländers rötter.

Jan-Åke och Hans-Dieter

hälsar er välkomna till
släktforskardagarna

G-gruppen hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen


G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen och hoppas att ni får mycket nöje med medlemskapet.

Inger Sjöström Persson, Eslöv
Forskningsområde: Tyskland
Orter: Hamburg, Hannover, Braunschweig 
Familjenamn: Johansson

John Gatu, Vikarbyn
Forskningsområde: Sverige
Orter: Hamburg
Familjenamn: Jönsson
Andra forskningsområden: Sverige

Hartmut Schwarz, Hamburg
Forskningsområde: Södra Sverige
Orter: Vitaby, Kristianstad, Magleheme (Skåne)
Familjenamn: Månsson, Hansson (från Skåne)
Andra forskningsområden: Svensk emigration till Schleswig-Holstein 


 
Släktforskardagarna i Gotha Tyskland
71. Deutscher Genealogentag 2019 in Gotha

 
De tyska släktforskardagarna 2019 går av stapeln den 13-15 september i den sydtyska staden Gotha.

G-gruppen kommer att vara på plats för att presentera föreningen, söka kontakter för samarbete med andra föreningar samt svara på besökares frågor runt
G-gruppens verksamhetsområde.

Kommer du att besöka släktforskardagarna kom gärna fram och diskutera med oss som är på plats.

 
Nyordning i det Polska statsarkivet
 
På den internationella arkivdagen den 6 juni presenterade det polska statliga arkivet sin nya version av den officiella databasen över de polska statsarkiven.

Den största nyheten är att arkivet har fått en ny internetadress http://www.szukajwarchiwach.gov.pl 

Den tidigare databasen under adressen http://www.szukajwarchiwach.pl finns fortfarande kvar och kommer att under en tid ligga ute på nätet. Denna kommer dock inte att uppdateras med nytt material.

Den nya databasen lider fortfarande av ett antal barnsjukdomar. Den största skillnaden är att den nya databasen består av enskilda lokala digitala arkiv.

Tidigare har allt gått igenom och godkänts av det centrala statliga arkivet i Warszawa innan det kunde göras tillgängligt på nätet. Nu bestämmer de enskilda arkiven vad man ska offentliggöra och hanterar det själva. Det besparar en hel del byråkrati och gör det troligt att material publiceras i en raskare takt än tidigare.

En del nyheter har också presenterats när det gäller hantering av scannade dokument bl.a. kan man nu ladda ner hela dokument i stället för sida för sida. En nackdel är dock att man inte längre kan söka på de tyska ortsnamnen utan på den polska motsvarigheten.


18 miljoner sökbara dokument rörande nazisternas krigsförbrytelser
 
I tyska Bad Arolsen, där dokumenta-tionscentret för nazistiska krigs-förbrytelser, är beläget har man nu möjliggjort sökning på internet bland 18 miljoner dokument.

Dokumenten omfattar information över mer än 2,2 miljoner individer. Målet har varit att tillgängliggöra ett underlag för forskning kring offren för krigsför-brytelser begångna under andra världskriget. Sidan finner du via denna länk https://arolsen-archives.org/en/  Sidan är flerspråkig.

 
Också en fråga som är ständigt aktuellt för en ideell förening

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta. Du når denna här http://g-gruppen.net/nytt4/andringsform.php
 


 
MITGLIEDSINFORMATION       JUNI 2019     www.g-gruppen.net
 Ein fröhlicher Mittsommer und ein schöner ruhiger Sommer

wünschen wir

alle Mitglieder und Anhänger

der Vorstand

 

Treffen wir uns bei der Genealogietagen in Borås Schweden?Zusammen mit einer Reihe deutscher Ahnenforscher verbände wird die G-Gruppen an den diesjährigen Ahnenforschertagen in Borås teilnehmen.

Die Website zur Ahnenforschertagen mit Informationen rund um die Tage und den vielen interessanten Vorträgen finden Sie unter diesem Link http://www.sfd2019.se

Bitte kommen Sie zu uns, wenn Sie an den Tagen teilnehmen möchten, an denen wir, Jan-Åke und Hans-Dieter, zusammen mit unseren deutschen Kollegen versuchen, Ihnen bei Fragen zu Ihren deutschen oder anderen Ostseewurzeln zu helfen.
 

Jan-Åke und Hans-Dieter

begrüßen Sie zur Ahnenforschertagen
 

Die G-Gruppen begrüßt neue Mitglieder des Verbandes
 

Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Inger Sjöström Persson, Eslöv
Forsuchungsgebiet: Tyskland
Stadt/Ort: Hamburg, Hannover, Braunschweig 
Familienname Johansson

John Gatu, Vikarbyn
Forsuchungsgebiet: Sverige
Stadt/Ort: Hamburg
Familienname Jönsson
Andere Forschungsgebiete: Sverige

Hartmut Schwarz, Hamburg
Forsuchungsgebiet: Südschweden
Stadt/Ort: Vitaby, Kristianstad, Magleheme (Schonen)
Familienname: Månsson, Hansson (aus Schonen)
Andere Forschungsgebiete: Schwwedische Emigration nach Schleswig-Holstein 

 

71. Deutscher Genealogentag 2019 in Gotha
 

Die deutschen Genealogietagen von 2019 finden vom 13. bis 15. September in der süddeutschen Stadt Gotha statt.

Die G-Gruppen wird an Ort und Stelle sein. Um den Verein zu präsentieren, Kontakte suchen für die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Fragen beantworten der Besucher.

Wenn Sie planen, die Tage zu besuchen, helfen wir Ihnen gerne bei Fragen zur Genealogie im Bereich der G-Gruppen.

 

Neuordnung im polnischen Staatsarchiv

Am Tag des Internationalen Archivs, dem 6. Juni, präsentierte das Polnische Staatsarchiv seine neue Version der offiziellen Datenbank der polnischen Staatsakten.

Die größte Neuigkeit ist, dass das Archiv eine neue Internetadresse hat: http://www.szukajwarchiwach.gov.pl

Die vorherige Datenbank unter der Adresse http://www.szukajwarchiwach.pl ist noch vorhanden und wird noch eine Weile online bleiben. Dies wird jedoch nicht mit neuem Material aktualisiert.

Die neue Datenbank leidet immer noch an einer Reihe von Kinderkrankheiten. Der größte Unterschied besteht darin, dass die neue Datenbank aus einzelnen lokalen digitalen Archiven besteht. Bisher wurde alles vom Zentralstaatsarchiv in Warschau geprüft und freigegeben, bevor es online zur Verfügung gestellt werden konnte.

Nun entscheiden die einzelnen Archive selbst, was sie veröffentlichen und verwalten. Dies spart viel Bürokratie und macht es wahrscheinlich, dass das Material schneller als zuvor veröffentlicht wird.

Unter anderem wurden auch Neuigkeiten zum Umgang mit gescannten Dokumenten vorgestellt. Sie können jetzt ganze Dokumente anstatt Seite für Seite herunterladen.

Ein Nachteil ist jedoch, dass Sie nicht mehr nach den deutschen Städtenamen, sondern nach dem polnischen Äquivalent suchen mussen.18 Millionen durchsuchbare Dokumente zu den Kriegsverbrechen der Nazis

Im deutschen Bad Arolsen, wo sich das Dokumentationszentrum für NS-Kriegsverbrechen befindet, konnten nun 18 Millionen Dokumente im Internet gesucht werden.

Die Dokumente enthalten Informationen zu mehr als 2,2 Millionen Personen.

Ziel war es, eine Grundlage für die Erforschung der Opfer von Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg zur Verfügung zu stellen. Sie finden diese Seite über diesen Link
https://arolsen-archives.org  Die Seite ist mehrsprachig.Und dann eine Frage,
die für einen gemeinnützigen Verein immer relevant ist

Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

https://www.g-gruppen.net/nytt5/andringsform.php

 
MEMBERINFORMATION        JUNE 2019        www.g-gruppen.net
 


A happy midsummer and a nice calm summer

to all

members and followers

The Board


 
Will we meet at the genealogy days in Borås August 24th - 25th?

Together with a number of German genealogical associations, the G-gruppen will participate in this year's genealogy days in Borås.

The website with information around the days and the many interesting lectures can be found on this link http://www.sfd2019.se

Please come to see us if you intend to attend the days we, Jan-Åke and Hans-Dieter, together with our German colleagues will try to help you with your questions regarding your German or other Baltic Sea countrys roots.

 

Jan-Åke and Hans-Dieter

welcomes you to the genealogy days

  
 
The G-gruppen welcomes new members to the association
 
The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

Inger Sjöström Persson, Eslöv
Research area: Germany
Places: Hamburg, Hannover, Braunschweig 
Family name: Johansson

John Gatu, Vikarbyn
Research area: Sweden
Places: Hamburg
Family name: Jönsson
Other research areas: Sweden

Hartmut Schwarz, Hamburg
Research area: Southern Sweden
Places: Vitaby, Kristianstad, Magleheme (Scania)
Family name: Månsson, Hansson (from Scania)
Other research areas: Swedish emigration to Schleswig-Holstein 

 
 
The German genealogy days in Gotha
71. Deutscher Genealogentag 2019 in Gotha

 
The German genealogy days 2019 will take place on 13-15 September in the southern German city of Gotha.

The G-gruppen will be in place to present the association, seek contacts for cooperation with other associations and answer visitors' questions around the G-Gruppen's business area.

If you come to visit the genealogy days, please come visit us at our stand and have a chat with us who are in place.


 
New order in the Polish state archive
 
On the International Archive Day, June 6, the Polish State Archive presented its new version of the official database of the Polish state records.

The biggest news is that the archive has got a new internet address http://www.szukajwarchiwach.gov.pl

The previous database under the address http://www.szukajwarchiwach.pl is still there and will remain online for a while. However, this will not be updated with new material.

The new database still suffers from a number of childhood diseases. The biggest difference is that the new database consists of individual local digital archives.

Previously, everything has gone through and been approved by the central state archive in Warsaw before it could be made available online. Now the individual archives decide what to publish and manage it themselves. It saves a lot of bureaucracy and makes it likely that material will be published at a faster rate than before.

Some news has also been presented regarding the handling of scanned documents, among other things, you can now download whole documents instead of page by page.

One disadvantage, however, is that you can no longer search for the German place names you have to use the Polish names instead.


 
18 million searchable documents concerning the Nazi war crimes

In German Bad Arolsen, where the documentation center for Nazi war crimes is located, it has now been possible to search the Internet among 18 million documents.

The documents include information on more than 2.2 million individuals.

The aim has been to make available a basis for research on the victims of war crimes committed during World War II.

You can find this page via this link https://arolsen-archives.org/en/
The page is multilingual.


 
And at last a question that is constantly relevant to a non-profit association
 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.
 

 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net