Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION        OKTOBER 2019        www.g-gruppen.net
 

Två viktiga ämnen

I den är månadens nyhetsbrev koncentrerar vi oss kring två viktiga ämnen för föreningen. Dels nedanstående rörande G-gruppens diskussionslista samt styrelsearbetet längre ner i nyhetsbrevet. Läs och begrunda samt om ni har synpunkter hör av er till styrelsen på denna länk styrelsen@g-gruppen.net
 

G-gruppens diskussionslista på Yahoo


Yahoo har med kort varsel meddelat att man kommer att lägga ner Yahoo Groups där föreningen har sitt diskussionsforum.

Förändringen innebär att från och med 28 oktober kan man inte längre skicka mail till diskussionslistan och den 14 december stängs listan ner. Vidare informerar Yahoo att allt innehåll lagrat på gruppens sida kommer att plockas bort.

Föreningen har dock med stor hjälp av Thomas Johansson lyckats bevara informationen, dock i ett skick som gör att vi behöver lägga ner mycket tid för att göra detta läsbart. Ett stort tack till Tomas.

Diskussionslistan innehåller över 17 200 inlägg som postats från start år 2000.

Vad gör vi nu?

Beslutet från Yahoo har tagit många föreningsgrupper på sängen då man inte fått ett varsel i god tid för att förbereda en övergång till ett nytt system.

Styrelsen tittar på olika alternativ till en ny plattform för att utbyta information och frågeställningar som varit till stor hjälp för många av våra medlemmar genom åren.

Införandet av ett nytt forum kommer dock att ta tid, då vi med det korta varslet, inte kunnat förbereda oss i god tid.

Vi kommer att informera på hemsidan och genom vårt nyhetsbrev utvecklingen i denna fråga.

Vädjan!

Styrelsen vädjar till medlemskåren om det är någon som har erfarenhet av att driva eller kan frågan om diskussionsforum eller har någon som har erfarenhet av att driva forum höra av sig till styrelsen.

Vi vet att det finns ett stort antal färdiga program att ladda ner men att de behöver anpassas till föreningens behov vilket kommer att kräva en del tid innan vi kan sjösätta ett nytt forum.

Har du några idéer eller annan information i denna fråga vänlig hör av dig till 
styrelsen@g-gruppen.net


 

G-gruppen hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen


G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen och hoppas att ni får mycket nöje med medlemskapet.

Vi gläder oss att många sökt nytt medlemskap i föreningen. Vill du få kontakt med någon av dessa skriv ett mail till styrelsen och vi förmedlar kontakten.

Gunnar Lossman, Lund
Forskningsområde: Estland, Livland, St Petersburg
Orter: Pärnu, Viljandi, Järva-Jaani, Riga, St Petersburg
Familjenamn: Mathiesen, Lossmann, Gutfeldt, Grahn, Backebusch
Andra forskningsområden: Livegenskapen 

Fredrik Weise, Kävlinge 
Forskningsområde: Pommern, Saschen, Brandenburg, Mecklenburg
Orter: Bad Freienwalde, Elmenhorst, Schönhof, Grazin, Michel
Familjenamn: Weise

Kirsti Sahrakorpi, Lahti
Forskningsområde: Baltiska länder, Karelen, Södra och Västra Finland
Orter: Alt Livland, Viborg, Kexholm, Åbo och Björneborgs län, Kymmene län
Familjenamn: Nandelstadt v., Spång/Gyllenspång, Finne,Planting, Menschewer/Mentzer, mm. 
Andra forskningsområden: Karoliner och andra soldater på 1600-1700-talet


 
Droppen urholkar så småningom stenen
Ordspråk - se nedan

 
Också en fråga som är ständigt aktuellt för en ideell förening

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta. Du når denna här http://g-gruppen.net/nytt4/andringsform.php
 


 
MITGLIEDSINFORMATION       OKTOBER 2019     www.g-gruppen.net
 

Zwei wichtige Themen
 

Im Newsletter dieses Monats konzentrieren wir uns auf zwei wichtige Themen für den Verein. Zum Teil im Folgenden die Diskussionsliste der G-Gruppe und die Arbeit des Vorstandes weiter unten im Newsletter. Lesen und überlegen Sie und wenn Sie Kommentare haben, wenden Sie sich bitte an der Vorstand unter diesem Link styrelsen@g-gruppen.net

 


G-Gruppen diskussionsliste auf Yahoo


Yahoo hat kurzfristig angekündigt, Yahoo Groups zu schließen, in denen der Verein sein Diskussionsforum hat.

Die Änderung bedeutet, dass Sie ab dem 28. Oktober keine E-Mails mehr an die Diskussionsliste senden können und die Liste am 14. Dezember geschlossen wird.

Darüber hinaus teilt Yahoo mit, dass alle auf der Seite der Gruppe gespeicherten Inhalte entfernt werden. Mit der großen Hilfe von Thomas Johansson ist es dem Verein jedoch gelungen, die Informationen in einem Zustand zu erhalten, in dem wir viel Zeit aufwenden müssen, um sie lesbar zu machen.

Ein großes Dankeschön an Tomas.

Die Diskussionsliste enthält über 17.200 Beiträge, die seit Beginn des Jahres 2000 veröffentlicht wurden

Was machen wir jetzt?


Die Entscheidung von Yahoo hat viele Vereinsgruppen in Mitleidenschaft gezogen, als Sie nicht rechtzeitig benachrichtigt wurden, um sich auf den Übergang zu einem neuen System vorzubereiten.

Der Vorstand prüft verschiedene Alternativen zu einer neuen Plattform für den Austausch von Informationen und Themen, die vielen unserer Mitglieder im Laufe der Jahre sehr geholfen haben.

Die Einführung eines neuen Forums wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, da wir uns kurzfristig nicht rechtzeitig vorbereiten konnten.

Wir werden auf der Website und durch unseren Newsletter die Entwicklungen zu diesem Thema informieren.Die G-Gruppen begrüßt neue Mitglieder des Verbandes

Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Wir freuen uns, dass sich so viele um eine neue Mitgliedschaft im Verein beworben haben. Wenn Sie mit diesen in Kontakt treten möchten, schreiben Sie eine E-Mail an den Vorstand und wir werden den Kontakt bereitstellen.

Gunnar Lossman, Lund
Forsuchungsgebiet: Estland, Livland, St Petersburg
Stadt/Ort: Pärnu, Viljandi, Järva-Jaani, Riga, St Petersburg
Familienname: Mathiesen, Lossmann, Gutfeldt, Grahn, Backebusch
Andere Forschungsgebiete: Leibeigenschaft 

Fredrik Weise, Kävlinge 
Forsuchungsgebiet: Pommern, Saschen, Brandenburg, Mecklenburg
Stadt/Ort: Bad Freienwalde, Elmenhorst, Schönhof, Grazin, Michel
Familienname: Weise

Kirsti Sahrakorpi, Lahti
Forsuchungsgebiet: Baltische ländern, Karelen, Süd- und Westfinnland
Stadt/Ort: Alt Livland, Viborg, Kexholm, Åbo und Björneborg bezirk, Kymmene bezirk
Familienname: Nandelstadt v., Spång/Gyllenspång, Finne,Planting, Menschewer/Mentzer 
Andere Forschungsgebiete: Karolinen und andere soldaten 1600-1700 Jahrhundert
 

Der Tropfen erodiert schließlich den Stein
Sprichwörter - siehe unten


Und dann eine Frage,
die für einen gemeinnützigen Verein immer relevant ist

Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

https://www.g-gruppen.net/nytt5/andringsform.php

 

MEMBERINFORMATION        OCTOBER 2019        www.g-gruppen.net

 

Two important topics
 

In this month's newsletter, we concentrate on two important topics for the association.

First regarding the G-gruppen's discussion list below and second the board's workload further down in the newsletter. Read and ponder and if you have any comments please contact the board at this link styrelsen@g-gruppen.net


What do we do now?


The decision from Yahoo has taken many association groups on the bed when we did not receive a timely notice to prepare for a transition to a new system.

The Board is looking at various alternatives to a new platform to exchange information and issues that have been of great help to many of our members over the years.

However, the introduction of a new forum will take time, since with the short notice, we have not been able to prepare well in advance.

We will inform on the website and through our newsletter the developments on this issue. 

The G-gruppen welcomes new members to the association


The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

We are pleased that many have applied for new membership in the association. If you want to get in touch with any of these, write an email to the Board and we will provide the contact.


Gunnar Lossman, Lund
Research area: Estonia, Livonia, St Petersburg
Places: Pärnu, Viljandi, Järva-Jaani, Riga, St Petersburg
Family name: Mathiesen, Lossmann, Gutfeldt, Grahn, Backebusch
Other research areas: Serfdom 

Fredrik Weise, Kävlinge 
Research area: Pomerania, Saxony, Brandenburg, Mecklenburg
Places: Bad Freienwalde, Elmenhorst, Schönhof, Grazin, Michel
Family name: Weise

Kirsti Sahrakorpi, Lahti
Research area: Baltic countrys, Karelia, Southern and Western Finland
Places: Alt Livland, Viborg, Kexholm, Turku och Björneborgs counties, Kymmene county
Family name: Nandelstadt v., Spång/Gyllenspång, Finne, Planting, Menschewer/Mentzer 
Other research areas: Karoliner and other soldiers during the 17th and 18th centuries

 
The drop eventually erodes the stone
Proverbs - see below

 
And at last a question that is constantly relevant to a non-profit association
 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.
 

 
Facebook
Website
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*