Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION        DECEMBER 2019        www.g-gruppen.net
 En God Jul och ett Gott Nytt År
 
   tillönskas
 
alla medlemmar och följare av G-gruppen 
             
Styrelsen


 

Vi närmare oss i rask takt årsskiftet och ett nytt verksamhetsår. Redan nu har föreningen planerat in för släktforskardagarna i Skövde och Tapfheim Tyskland.

Vidare har vi i samarbete med Genealogiska föreningen planerat för ett Släktforskarcafé i mars månad med inriktning på Tyskland och Polen. En, som vi ser det, spännande möjlighet att träffas och utbyta idéer och information släktforskare emellan.

Årsmöte och styrelseval kommer att ske under våren och vi hoppas att det finns medlemmar som kan tänka sig att medverka i föreningens arbete. Tveka inte med att ta kontakt med föreningen om du kan medverka i stort som smått.

Men innan dess hoppas vi att alla får en lugn och vilsam jul och nyår innan vi tar nya tag nästa år.

 

Medlemsavgiften 2020

Kassören har i dagarna skickat ut faktura med medlemsavgiften för år 2020.

Har du inte erhållit ifrågavarande faktura vänligen kontakta kassören. kassoren@g-gruppen.net


 

Arkivsökning i Tyskland och Sverige

I Sverige har vi Arkivdigital.  http://www.arkivdigital.se  Motsvarande i Tyskland är Archion. http://www.archion.de 

Archion är liksom Arkivdigital en betaltjänst där du online kan söka i kyrkoböcker. För närvarande finns framför allt protestantiska kyrkböcker sökbara hos Archion.

Archion erbjuder även en grattis provapå period och även ett fritt forum för utbyte av släktforskarfrågor.

För sökning i katolska kyrkböcker finns Matricula med tyngdpunkt på Österrike och Tyskland.   http://data.matricula-online.eu/de/   Matricula är i motsats till Archion en gratistjänst. 

De tyska söktjänsterna är tvåspråkiga på tyska och engelska, samt utökas ständigt med nytt material.

I Archions bestånd kan du bland annat finna Hohners dopintyg.
 

Hohner och munspel

Matthias Hohner föddes i Trossingen den 12 december 1833, son till vävaren Jacob Hohner och hans fru Katharina (née Link).

På grund av den nya konkurrensen från Schwarzwald gav hans utbildning som urmakare den unga mannen inget alternativ.

Från 1855 arbetade han därför i sina föräldrars företag, där förutom väveriet också andra beställningar hanterades.

Hohner byggde sina första munspel där. Munspel hade varit kända i Württemberg sedan 1830-talet.

1832 grundade Christian Messner den första verkstaden i Trossingen, som senare skulle övertas av Matthias Hohner AG. När Hohners mor dog 1857 och han ärvde en andel började han producera munspel med sin fru Anna (1836-1907) och brodern Jacob. Paret hade sex söner och nio döttrar.

Företaget fick snabbt framgång och började exportera till Amerika 1862. När Hohner överlämnade verksamheten till sina söner 1900 var han ledande på världsmarknaden. Det diatoniska munspelet från 1896 blev världens mest sålda munspel och var populärt inom blues, folkmusik och rockmusik.

Förutom blues musiker som Sonny Terry var det också artister som Bob Dylan och John Lennon som spelade instrument på Hohner. Hohner tog tidigt chansen att annonsera med musiker. Den speciella modellen "The Beatles" producerades för Beatles första USA-turné.

I den första utgåvan av boxen, som är mycket eftersökt idag, tilldelades bilden och signaturen av George Harrison och Paul McCartney felaktigt. 1965 var en Hohner-munspel det första musikinstrumentet som spelades i rymden.

Företagets andra stora framgångshistoria började 1903 efter Matthias Hohners död med tillverkningen av hand harmonika (dragspel).

Musikinstrumentstillverkaren från den lilla staden i Baden-Württemberg är fortfarande en av de största globala aktörerna i branschen.
 


Positiva nyheter om Polska arkiv
 

Nyligen har vi nåtts av några meddelanden som får släkt-forskarens hjärta att slå snabbare:

Kyrkoböcker har hittas som har gått förlorade och att det finns hopp för online databaser över katolska stiftsarkiv (det börjar i Krakow och Opole).

Nyligen gjordes ett nytt fynd av kyrkböcker i Opole Landsbibilioteki Rogów. Man fann ett antal evangeliska och katolska kyrkböcker från bland annat Oppeln och Bischdorf samt ett flertal katolska från Rosenberg.

Föreningen har tidigare informerat om förnyelsen av det polska statsarkivet online.  http://www.szukajwarchiwach.gov.pl  Det fanns stora förhoppningar i början av lanseringen men sidan har drabbats av barnsjukdomar som gjort att forskare till stor del fortsatt att använda den tidigare versionen.  http://www.szukajwarchiwach.pl

Nu lägger man stora förhoppningar på att den nya versionen som kommer efter årsskiftet skall ha botat de tidigare barnsjukdomarna. 

Alla innehav i det katolska biskopsdömet i Opole digitaliseras och läggs online. Tyvärr ingen tidsangivelse när detta kommer att ske

De katolska bestånden från Galicien/Mindre Polen kommer snart att vara online! Projektet "Digitalarkivet för ärkestiftet i Krakow" kommer att starta i januari 2020. Värdefulla arkivresurser digitaliseras, behandlas och görs tillgängliga på Internet. Arbetet förväntas pågå till slutet av 2022.

Innehaven i följande tre arkiv ska digitaliseras: Arkiven för ärkestiftet i Lviv, arkivet för ärkestiftet i Krakow och arkivet för biskopsdömet Bielsko-Żywiec.

1 022 arkivenheter ska göras offentligt tillgängliga, vilket innebär mer än 507 536 digitaliseringar.

 

Droppen urholkar så småningom stenen
Ordspråk - se nedan

 
Också en fråga som är ständigt aktuellt för en ideell förening

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta. Du når denna här http://g-gruppen.net/medlem/andrings.html
 


 
MITGLIEDSINFORMATION      DECEMBER 2019     www.g-gruppen.net
 Frohe Weihnachten und

Ein Gutes Neues Jahr

 wünschen

     wir alle Mitglieder und Anhänger der G-gruppen


   Der Vorstand


 

Wir nähern uns dem Jahreswechsel und einem neuen Geschäftsjahr. Der Verein hat bereits die Genealogie-Tage in Skövde Schweden und Tapfheim Deutschland geplant.

Darüber hinaus haben wir in Zusammenarbeit mit der Genealogischen Gesellschaft in Stockholm für März ein Familienforschungscafé mit Schwerpunkt Deutschland und Polen geplant. Aus unserer Sicht eine aufregende Gelegenheit, um sich zu treffen und Ideen und Informationen zwischen Ahnenforschern auszutauschen.

Die Jahresversammlung und die Wahl des Vorstandes finden im Frühjahr statt, und wir hoffen, dass es Mitglieder gibt, die eine Teilnahme an der Vereinsarbeit in Betracht ziehen können. Zögern Sie nicht, sich an den Verein zu wenden, wenn Sie an großen und kleinen Veranstaltungen teilnehmen können.

Vorher hoffen wir jedoch, dass alle ein ruhiges und erholsames Weihnachts- und Neujahrsfest haben, bevor wir nächstes Jahr einen weiteren Blick darauf werfen.

 

Mitgliedsbeitrag für 2020

Der Schatzmeister hat eine Rechnung mit dem Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2020 verschickt.

Wenn Sie die betreffende Rechnung nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den Schatz-meister. kassoren@g-gruppen.netArchivsuche in Deutschland und Schweden

In Schweden haben wir Archive digital.  http://www.arkivdigital.se   Das Äquivalent in Deutschland ist Archion. http://www.archion.de

Archion ist wie Archiv Digital ein Bezahl dienst, bei dem Sie Kirchenbücher online suchen können. Im Moment besonders das evangelische Glaubensbekenntnis.

Archion bietet auch eine kostenlose Probezeit an und ein kostenloses Forum für den Austausch von genealogischen Fragen.

Für die Suche nach Büchern der katholischen Kirche steht Matricula unter mit Schwerpunkt auf Österreich und Deutschland zur Verfügung.  http://data.matricula-online.eu/de/

Im Gegensatz zu Archion ist Matricula ein kostenloser Service. Beide Suchdienste sind zweisprachig, deutsch und englisch und werden ständig mit neuem Material erweitert.

In Archions Portfolio finden Sie unter anderem den Taufschein von Hohner.
 

Hohner und die Harmonika
 

Matthias Hohner wurde am 12. Dezember 1833 als Sohn des Webers Jacob Hohner und seiner Frau Katharina (geb. Link) in Trossingen geboren.

Seine Ausbildung zum Uhrmacher bot dem jungen Mann aufgrund der aufkommenden Konkurrenz aus dem Schwarzwald keine Perspektive.

Ab 1855 arbeitete er daher im elterlichen Betrieb mit, wo inzwischen neben der Weberei auch andere Aufträge bearbeitet wurden.

Dort baute Hohner seine ersten Mundharfen. Mundharmonikas waren in Württemberg bereits seit den 1830ern bekannt.

1832 gründete Christian Messner in Trossingen die erste Werkstätte, die später von der Matthias Hohner AG übernommen werden sollte. Als Hohners Mutter 1857 verstarb und er einen Anteil erbte, begann er gemeinsam mit seiner Frau Anna (1836-1907) und seinem Bruder Jacob mit der Produktion von Mundharmonikas. Das Ehepaar hatte sechs Söhne sowie neun Töchter.

Schnell feierte das Unternehmen Erfolge und exportierte ab 1862 auch nach Amerika. Als Hohner den Betrieb im Jahr 1900 an seine Söhne übergab, war er führend am Weltmarkt. Das 1896 erschienene diatonische Modell Marineband wurde zur meistverkauften Mundharmonika der Welt und war in Blues, Folk und Rockmusik beliebt.

Neben Bluesmusikern wie Sonny Terry waren es auch Künstler wie Bob Dylan und John Lennon, die auf Hohner Instrumenten spielten. Hohner ergriff früh die Chance, mit Musikern zu werben. Für die erste USA-Tournee der Beatles wurde das Sondermodell "The Beatles" produziert.

Bei der - heute sehr gesuchten - ersten Auflage der Schachtel wurden Bild und Unterschrift von George Harrison und Paul Mc Cartney falsch zugeordnet. Eine Hohner Mundharmonika war dann auch 1965 das erste Musikinstrument, das im Weltraum gespielt wurde.

Die zweite große Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann 1903 nach dem Tod Matthias Hohners mit der Herstellung der Handharmonika (Akkordeon).

Bis heute gehört der Musikinstrumentenhersteller aus der baden-württembergischen Kleinstadt zu den Global Playern der Branche.
 

Positive Nachrichten über polnische Archive
 

Vor kurzem wurden wir von einigen Botschaften getroffen, die das Herz des Ahnenforschers höher schlagen lassen:

Es wurden Kirchenbücher ge-funden, die verloren gegangen sind, und es besteht Hoffnung auf Online-Datenbanken katholischer Archive (sie beginnen in Krakau und Oppeln).

Kürzlich wurde in Opole Landesbibiliotek Rogów ein neuer Fund von Kirchenbüchern gemacht. Es wurden mehrere evangelische und katholische Kirchenbücher unter anderem aus Oppeln und Bischdorf sowie mehrere katholische aus Rosenberg gefunden.

Der Verein hat zuvor über die Erneuerung des polnischen Staatsarchivs online informiert. http://www.szukajwarchiwach.gov.pl

Zu Beginn des Starts gab es große Hoffnungen, aber die Website wurde von Kinderkrankheiten heimgesucht, die Forscher veranlassten, die frühere Version weiterhin zu verwenden.  http://www.szukajwarchiwach.pl

Es bleibt zu hoffen, dass die neue Version, die nach dem Jahreswechsel erscheint, die früheren Kinderkrankheiten geheilt hat.

Alle Bestände in der katholischen Diözese Opole werden digitalisiert und online gestellt. Leider keine Zeitangabe wann dies passieren wird. Die katholischen Akten aus Galizien / Kleinpolen sind bald online!

Das Projekt "Die Erzdiözese der Erzdiözese Krakau" startet im Januar 2020. Wertvolle Archivbestände werden digitalisiert, aufbereitet und im Internet zur Verfügung gestellt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2022 fortgesetzt.

Die Bestände in den folgenden drei Archiven werden digitalisiert: die Archive der Erzdiözese Lemberg, die Archive der Erzdiözese Krakau und die Archive des Bistums Bielsko-Żywiec. 1.022 Archiveinheiten müssen öffentlich zugänglich gemacht werden, was mehr als 507.536 Digitalisierungen bedeutet.


 

Steter Tropfen höhlt den Stein
Sprichwörter - siehe unten


Und dann eine Frage,
die für einen gemeinnützigen Verein immer relevant ist

Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

https://www.g-gruppen.net/medlem/andringt.html

 

MEMBERINFORMATION        DECEMBER 2019       www.g-gruppen.netA Merry Christmas and a Happy New Year

         
 to all members and followers of G-gruppen


The Board

 

We are fast approaching the turn of the year and a new fiscal year. Already, the association has planned for the genealogy days in Skövde Sweden and Tapfheim Germany.

Furthermore, in collaboration with the Genealogical Society in Stockholm, we have planned for a Genealogy Research Café in March with a focus on Germany and Poland. An, as we see it, an exciting opportunity to meet and exchange ideas and information between genealogists.

The annual meeting and election of the Board will take place during the spring and we hope that there are members who can consider participating in the association's work.

Do not hesitate to contact the association if you can participate at large and small.

But before that, we hope that everyone will have a quiet and restful Christmas and New Year before we take on the next year.Membership fee for 2020
 

The treasurer has sent out an invoice with the membership fee for the year 2020.

If you have not received the invoice in question, please contact the treasurer.   kassoren@g-gruppen.net


 

Archive search in Germany and Sweden


In Sweden we have Archive digital.   http://www.arkivdigital.se  The equivalent in Germany is Archion.   http://www.archion.de

Like Archiv Digital, Archion is a payment service where you can search church books online. Currently especially the evangelical creed. Archion also offers a congratulation trial period and also a free forum for exchanging genealogy questions.

For search of Catholic Church books, Matricula is available with emphasis on Austria and Germany.   http://data.matricula-online.eu/de/   Unlike Archion, Matricula is a free service.

Both search services are bilingual, German and English, and are constantly being expanded with new material.

In Archion's portfolio you can find, among other things, Hohner's baptismal certificate.

 

Hohner and the harmonica
 

Matthias Hohner was born in Trossingen on December 12, 1833, the son of weaver Jacob Hohner and his wife Katharina (née Link).

Due to the emerging competition from the Black Forest, his training as a watchmaker offered the young man no perspective.

From 1855, he therefore worked in his parents' company, where in addition to the weaving mill, other orders were also processed.

Hohner built his first mouth harps there. Harmonicas had been known in Württemberg since the 1830s.

In 1832 Christian Messner founded the first workshop in Trossingen, which was later to be taken over by Matthias Hohner AG. When Hohner's mother died in 1857 and he inherited a share, he began producing harmonica with his wife Anna (1836-1907) and brother Jacob. The couple had six sons and nine daughters.

The company quickly enjoyed success and began exporting to America in 1862. When Hohner handed over the business to his sons in 1900, he was a leader on the world market. The 1896 diatonic model marine band became the best-selling harmonica in the world and was popular in blues, folk and rock music.

In addition to blues musicians like Sonny Terry, it was also artists like Bob Dylan and John Lennon who played instruments on Hohner. Hohner took the chance early on to advertise with musicians. The special model "The Beatles" was produced for the Beatles' first USA tour.

In the first edition of the box, which is very popular today, the picture and signature of George Harrison and Paul Mc Cartney were incorrectly assigned. In 1965, a Hohner harmonica was the first musical instrument to be played in space.

The second great success story of the company began in 1903 after the death of Matthias Hohner with the manufacture of the hand harmonica (accordion).
The musical instrument manufacturer from the small town in Baden-Württemberg is still one of the global players in the industry.


 

Positive news about Polish archives


Recently, we have been hit by some messages that make the genealogist's heart beat faster:

Church books have been found that have been lost and that there is hope for online databases of Catholic archives (starting in Krakow and Opole).

Recently, a new find of church books was made in Opole county library Rogów. A number of evangelical and Catholic church books were found from, among others, Oppeln and Bischdorf, as well as several Catholics from Rosenberg.

The association has previously informed about the renewal of the Polish State Archives online. http://www.szukajwarchiwach.gov.pl

There were high hopes at the start of the launch, but the site has been affected by childhood diseases that have led researchers to continue to use the earlier version.  http://www.szukajwarchiwach.pl

It is now hoped that the new version that comes after the turn of the year will have cured the previous childhood diseases.

All holdings in the Catholic Diocese of Opole are digitized and put online. Unfortunately no time indication when this will happen.

The Catholic stocks from Galicia / Minor Poland will soon be online! The project "The Archdiocese of the Archdiocese of Krakow" will start in January 2020. Valuable archival resources are digitized, processed and made available on the Internet. The work is expected to continue until the end of 2022.

The holdings in the following three archives will be digitized: the archives of the archdiocese of Lviv, the archives of the archdiocese of Krakow and the archives of the bishopric Bielsko-Żywiec. 1,022 archive units must be made publicly available, which means more than 507 536 digitizations.

 

 
The drop eventually erodes the stone
Proverbs - see below

 
And at last a question that is constantly relevant to a non-profit association
 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.

 
Update of the membership register
 
Please go to the website and update your personal information. You can access this here  http://g-gruppen.net/medlem/andringe.html

 
Facebook
Website
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net