Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION        JANUARI 2020        www.g-gruppen.net

 

 

G-gruppens årsmöte 2020
 
Styrelsen för Föreningen G-gruppen kallar härmed till årsmöte den 31 mars 2020.

Årsmötet avhålles som ett virtuellt möte över internet.

Styrelsen ser gärna att förslag till styrelsekandidater lämnas till föreningens valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson dock senast den 15 februari 2020.  valberedning@g-gruppen.net

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari 2020 för att kunna behandlas på årsmötet.  styrelsen@g-gruppen.net

Årsmötesomröstningen planeras vara öppen för medlemmarna mellan den 4 och den 26 mars 2020.

Handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut löpande på hemsidan så snart dessa kan presenteras.

 

Medlemsavgiften 2020
 

Styrelsen påminner medlemmarna, för att få delta i årsmötet krävs att medlemsavgiften betalats senast den 3 mars 2020.

Har du inte erhållit faktura vänligen kontakta kassören.   kassoren@g-gruppen.net


 

Workshop ”Släktforska i Tyskland och Polen”
 

Föreningen G-gruppen tillsammans med Genealogiska Föreningen anordnar en workshop i GFs lokaler Löfströms Allé 7 Sundbyberg lördagen den 14 mars mellan 10.00 och 15.00.

Vi hjälper varandra med tips och råd hur vi går vidare i vår forskning. Medtag egen dator.

Fika kommer att finnas. Gärna en föranmälan och frågeställning till Webmaster.  webmaster@g-gruppen.net


 

Flykt och fördrivning efter andra världskriget


En hemsida med information kring flykten från östra Europa i samband med röda arméns framryckning i östra Europa och fördrivningen av tyska minoriteter efter kriget.

Den tyskspråkiga sidan är huvudsakligen lokal men innehåller kartor och annat som kan hjälpa i släktforskningen. 
https://willich-nach-1945-flucht-und-vertreibung.de/

 

Du som läser detta nyhetsbrev

Kom gärna med tips och förslag på innehåll! Vi vill gärna bredda utbudet till alla våra medlemmar. Maila till webmastern  webmaster@g-gruppen.net      

Tack på förhand.


Det polska språket

Det polska alfabetet och uttalet av vissa bokstäver kan vara förvirrande för de som inte har polska som modersmål. På denna websida finns förklaring till det polska alfabetet och även hur man uttalar vissa bokstäver.

Lärorikt för den som har rötter i Polen eller före detta tyska områden i Polen. Ofta förkommer det att prästen/myndigheten skrev familjenamnet som det lät då skrivkunnigheten inte alltid var på plats.
https://mowicpopolsku.com/polish-alphabet-pronunciation/ 

Sidan är tvåspråkig på tyska och engelska.


Den största maritima räddningsaktionen någonsin?    


Mer än 1 000 fartyg evakuerade 2,5 miljoner tyskar under slutet av andra världskriget i operation ”Hannibal”.

Historien berättas på den tysk-språkiga sidan


http://www.odfinfo.de/Zeitgeschichte/Unternehmen-Hannibal.htm
 

Droppen urholkar så småningom stenen
Ordspråk - se nedan

 
Också en fråga som är ständigt aktuellt för en ideell förening

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta. Du når denna här http://g-gruppen.net/medlem/andrings.html
 


 
MITGLIEDSINFORMATION      JANUAR 2020     www.g-gruppen.net

 

Information sowie Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020
 

Der Vorstand des Vereins G-gruppen ladet hiermit zur Jahreshaupt-versammlung am 31. März ein. 

Die Jahreshauptversammlung wird als virtuelle Abstimmung im Internet durchgeführt.

Der Vorstand wäre dankbar, wenn Vorschläge zu neuen Kandidaten für den Vorstand spätestens am 15. Februar 2020 an den Wahlausschuss Ulla-Brita Sjöblom Pedersson  valberedning@g-gruppen.net  eingereicht werden.

Anträge für die Hauptversammlung müssen bis spätestens 15. Februar 2020 beim Verwaltungsrat eingereicht werden, um in der Hauptversammlung berücksichtigt zu werden. styrelsen@g-gruppen.net

Die virtuelle Abstimmung erfolgt ab 4. März bis 26. März.

Die Tagesordnung wird auf der Webseite veröffentlicht. Übrige Unterlagen zur Jahreshauptversammlung werden nach Fertigstellung auf der Webseite veröffentlicht. 

 

Mitgliedsbeitrag für 2020
 

Der Vorstand erinnert die Mitglieder an die Teilnahme an der Hauptversammlung, der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 3. März 2020 zu entrichten.

Wenn Sie keine Rechnung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den Schatz-meister. 
kassoren@g-gruppen.net


Workshop "Genealogie in Deutschland und Polen"

Der G-Gruppen organisiert zusammen mit der Genealogischen Gesellschaft am Samstag, 14. März, zwischen 10.00 und 15.00 Uhr einen Workshop in den Räumen von GF Löfströms Allé 7 Sundbyberg.

Wir helfen uns gegenseitig mit Tipps und Ratschlägen, wie wir bei unseren Recherchen vorgehen sollen.

Nehmen Sie Ihren eigenen Computer hinzu. Kaffee wird zur Verfügung stehen.

Fühlen Sie sich frei, sich vorab zu registrieren und den Webmaster fragen zu stellen.   webmaster@g-gruppen.net


 

Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg
 

Eine Website mit Informationen über die Flucht aus Osteuropa im Zusammenhang mit dem Vormarsch der Roten Armee in Osteuropa und der Deportation deutscher Minderheiten nach dem Krieg.

Die deutschsprachige Seite ist hauptsächlich lokal, enthält aber Karten und andere Dinge, die bei der forschung helfen können.

https://willich-nach-1945-flucht-und-vertreibung.de/

 

Sie, die diesen Rundbrief gelesen haben
 

Zögern Sie nicht, Tipps und Vorschläge zu Inhalten zu geben!
Wir möchten das Angebot auf alle unsere Mitglieder ausweiten.

Einen E-Mail an webmaster@g-gruppen.net

Vielen Dank im Voraus.

 

Die polnische Sprache
 

Das polnische Alphabet und die Aussprache bestimmter Buchstaben können für diejenigen verwirrend sein, die kein Polnisch als Muttersprache haben.

Auf dieser Seite finden Sie Erklärungen zum polnischen Alphabet und zur Aussprache bestimmter Buchstaben. Pädagogisch für alle mit Wurzeln in Polen oder ehemaligen deutschen Gebieten in Polen.

Es kommt oft vor, dass der Priester/die Behörden den Familiennamen schrieb, wie es sich anhörte, als Schreibfähigkeiten nicht immer vorhanden waren.

https://mowicpopolsku.com/polish-alphabet-pronunciation/

Die Seite ist zweisprachig in Deutsch und Englisch.
 

Die größte Seenotrettungsaktion aller Zeiten?
 

Mehr als 1.000 Schiffe evakuierten 2,5 Millionen Deutsche am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Operation "Hannibal".

Die Geschichte wird auf die deutsch-sprachiger Seite erzählt.
 

http://www.odfinfo.de/Zeitgeschichte/Unternehmen-Hannibal.htm
 

Steter Tropfen höhlt den Stein
Sprichwörter - siehe unten


Und dann eine Frage,
die für einen gemeinnützigen Verein immer relevant ist

Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

https://www.g-gruppen.net/medlem/andringt.html

 

MEMBERINFORMATION        JANUARY 2020       www.g-gruppen.net
 


The G-Gruppen's Annual Meeting 2020
 

The Board of the Association
G-gruppen hereby calls for an annual meeting on March 31, 2020.

The annual meeting is held as a virtual meeting over the internet.

The Board would like to see proposals for Board candidates submitted to the Association's Nomination Committee Ulla-Brita Sjöblom Pedersson, valberedning@g-gruppen.net however, no later than February 15, 2020.

Motions for the Annual Meeting must be submitted to the Board  by February 15, 2020 at the latest to be considered at the Annual Meeting.
styrelsen@g-gruppen.net

The annual general meeting vote is planned to be open to members between 4 and 26 March 2020.

Documents for the annual meeting will be published on the website as soon as they can be presented.Membership fee for 2020
 

The Board reminds members who intends to participate at the Annual General Meeting, the membership fee must be paid by March 3, 2020.

If you have not received an invoice, please contact the cashier.    kassoren@g-gruppen.net


 

Workshop "Genealogy in Germany and Poland"
 

The G-Gruppen together with the Genealogical Society organizes a workshop on GF's premises Löfströms Allé 7 Sundbyberg on Saturday 14 March between 10.00 and 15.00.

We help each other with tips and advice on how to proceed in our research.

Bring your own computer. Coffee will be available.

Feel free to pre-register and put your questions to  webmaster@g-gruppen.net


 

Escape and expulsion after World War II

A website with information about the escape from Eastern Europe in connection with the advance of the Red Army in Eastern Europe and the deportation of German minorities after the war.

The German-speaking site is mainly local but contains maps and other things that can help in your research.
https://willich-nach-1945-flucht-und-vertreibung.de/

 


You who read this newsletter
 

Feel free to provide tips and suggestions on content!

We would like to broaden the content to suit all our members.

Email webmaster@g-gruppen.net

Thanks in advance.


The Polish language
 

The Polish alphabet and the pronunciation of certain letters can be confusing to those who do not have Polish as their mother tongue.

On this site you will find explanations for the Polish alphabet and also how to pronounce certain letters. Educational for anyone with roots in Poland or former German territories in Poland.

Often it happens that the priest/authority wrote the family name as it sounded when writing skills were not always in place.

The site is bilingual in German and English.
https://mowicpopolsku.com/polish-alphabet-pronunciation/


 

The largest maritime rescue operation ever?
 

More than 1,000 ships evacuated 2.5 million Germans during the end of the Second World War in Operation "Hannibal".

The story is told on the German-speaking site


http://www.odfinfo.de/Zeitgeschichte/Unternehmen-Hannibal.htm 

The drop eventually erodes the stone
Proverbs - see below

 
And at last a question that is constantly relevant to a non-profit association
 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.

 
Update of the membership register
 
Please go to the website and update your personal information. You can access this here  http://g-gruppen.net/medlem/andringe.html

 
Facebook
Website
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net