Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION        MARS 2019        www.g-gruppen.net
 


G-gruppen presenterar nytt Forum

 

G-gruppen har nu kommit så långt att vi kan presentera vår nya diskussionslista.

Listan kommer härefter bli G-gruppens Forum där medlemmar kan ställa frågor, göra inlägg och utbyta tankar kring föreningens verksamhetsområde ”Gränslös genealogi över Östersjön”.

Förutom att vara medlem i föreningen G-gruppen måste man för att kunna medverka som ett första steg ”Registrerar” sig på sidan
http://www.g-gruppen.net/forum 

Efter registreringen kan man bland annat välja vilket språk man föredrar att forumet skall visas på. Språken är svenska, tyska och engelska. Observera dock att inlägg på forumet visas på det språk posten är skriven på.

Efter att du skickat iväg din registrering kommer du att få ett mail ”Välkommen till G-gruppens Forum” som talar om att du har accepterats och att du nu kan du logga in och börja använda forumet.

Styrelsen hoppas att du får mycket nöje med föreningens Forum.

Föreningens diskussionslista på Yahoo kommer att efter en inkörningsperiod på nya forumet att stängas. Vi har tagit vara på alla inlägg som tidigare gjorts till diskussionslistan på Yahoo fram till förändringen hösten 2019, som medförde, att inga inlägg längre sparades på Yahoo.

Redigering och publicering av detta omfattande material kommer att successivt läggas ut på forumet för medlemmar att ta del av.

OBSERVERA att det krävs medlemskap för att delta i forumet.

 

Ny inloggningskod krävs från och med 1 april
 

En ny inloggningskod till medlemssidorna kommer att gälla från den 1 april.

Information kommer att skickas ut till samtliga medlemmar via detta forum.
 
 G-gruppens årsmöte 2020
 

G-gruppen har avhållit den virtuella omröstningen och årsmötet 2020.

Stämman valde i enlighet med valbredningens förslag Jan-Åke Hager till ordförande samt omvaldes Katarina Möller och Hans-Dieter Grahl. Till förste ersättare omvaldes Gustaf Eichbaum och till andre ersättare valdes Carin Haglund.

Stämman fastställde medlemsavgiften för år 2021 till oförändrade 125 kronor eller 14 euro.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Vidare godkände stämman styrelsens verksamhetsplan för åren 2020-2021.

Protokollet från årsmötet kommer finnas att läsa på medlemssidorna.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som utnyttjade sina medlemsrättigheter och deltog i valet.

 

Workshop i att forska i Tyskland och Polen
 

Lördagen den 14 mars genomförde G-gruppen i samarbete med Genealogiska föreningen den utannonserade workshopen. Tråkigt nog sammanföll dagen med det pågående utbrottet av Corona smittan vilket medförde att en stor del av de anmälda deltagarna lämnade återbud.

En liten skara fick dock ta del av en kort inledning var och hur man kan gå till väga för att komma framåt i sin forskning och därefter fick de närvarande individuell hjälp i att finna fram. Deltagarna lämnade workshopen nöjda med vad dagen gav.

Föreningarna planerar att genomföra en uppföljning av workshopen med anledning av det stora intresset och hoppas på att det pågående utbrottet blåser över.

Ett tack till Genealogiska föreningen för ett bra samarbete till nytta för bådas medlemmar.  
 

Compgen.de – Verein für Computergenealogie   
 

En del av er är kanske redan bekant med
https://www.compgen.de/ den tyska nätbaserade genealogiska föreningen som har en omfattande hemsida med mycket information rörande tysk släktforskning.

En av funktionerna på deras hemsida är den så kallade Meta-Suche en snabb ingång till att söka efter personer i Tyskland när man inte vet var de härstammar ifrån.

På senaste tiden har databasen tillförts 1,2 miljoner datasatser omfattande ca 3,3 miljoner individer från 260 civilregistrerings kontor och cirka 110 församlingar i Pommern.

Sökningar i Metasuche görs i sexton olika databaser bland annat GEDBAS, historiska adressböcker, olika gravstensprojekt och tyska förlustlistor från första världskriget.

Compgen ger en omfattande information rörande släktforskning i Tyskland. Prova gärna genom länken ovan sök under Recherchiern och sedan Meta-Suche.

 

Droppen urholkar så småningom stenen
Ordspråk - se nedan


 
Också en fråga som är ständigt aktuellt för en ideell förening

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret
 
Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta. Du når denna här http://g-gruppen.net/medlem/andrings.html
 


 
MITGLIEDSINFORMATION      MÄRZ 2019     www.g-gruppen.net

 

Die G-gruppen präsentiert ein neues Forum


Die G-Gruppen ist jetzt so weit gekommen, dass wir unsere neue Diskussionsliste präsentieren können.

Die Liste wird dann zum Forum der G-Gruppen, in dem Mitglieder Fragen stellen, Beiträge einreichen und Gedanken über den Tätigkeitsbereich des Vereins "Grenzlose Genealogie über der Ostsee" austauschen können.

Um als erster Schritt teilnehmen zu können, müssen Sie sich nicht nur Mitglied der G-Gruppen sein, sondern auch auf der Seite registrieren. 
http://www.g-gruppen.net/forum 

Eine detaillierte Beschreibung wird separat gesendet.

Nach der Registrierung können Sie unter anderem auswählen, in welcher Sprache das Forum erscheinen soll. Die Sprachen sind Schwedisch, Deutsch und Englisch. Beachten Sie jedoch, dass Beiträge im Forum in der Sprache angezeigt werden, in der der Beitrag verfasst wurde.

Nachdem Sie Ihre Registrierung gesendet haben, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Titel "Willkommen im Forum der G-Gruppe", in der angegeben wird, dass Sie akzeptiert wurden und dass Sie sich jetzt das Forum nutzen können.

Der Vorstand hofft, dass Sie das Forum der Vereinigung genießen werden.

Die Diskussionsliste des Verbandes auf Yahoo wird nach einer Einlaufphase im neuen Forum geschlossen. Wir haben alle Beiträge genutzt, die bis zur Änderung im Herbst 2019 in der Diskussionsliste von Yahoo veröffentlicht wurden. Dies bedeutet, dass keine Beiträge mehr bei Yahoo gespeichert wurden.

Die Bearbeitung und Veröffentlichung dieses umfangreichen Materials wird nach und nach im Forum veröffentlicht, damit die Mitglieder daran teilnehmen können.

HINWEIS: Für die Teilnahme am Forum ist eine Mitgliedschaft erforderlich.Ab dem 1. April ist ein neuer Login-Code erforderlich
 

Ein neuer Login-Code für die Mitgliederseiten ist ab dem 1. April gültig.

Informationen werden über dieses Forum an alle Mitglieder verschickt.

Die G-Gruppen Jahrestagung 2020
 

Die G-Gruppen hat die virtuelle Abstimmung und die Jahrestagung 2020 abgehalten.

Die Sitzung wurde auf Vorschlag des Wahlausschusses Jan-Åke Hager zum Vorsitzenden gewählt und von Katarina Möller und Hans-Dieter Grahl wiedergewählt. Gustaf Eichbaum wurde als erster Ersatz wiedergewählt und Carin Haglund wurde als zweiter Ersatz gewählt.

Die Versammlung setzte den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2021 unverändert auf 125 SEK oder 14 EUR fest.

Dem Verwaltungsrat wurde die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 gewährt. Darüber hinaus genehmigte die Hauptversammlung den Geschäftsplan des Verwaltungsrats für die Jahre 2020-2021.

Der Vorstand bedankt sich herzlich bei allen, die ihre Mitgliedschaftsrechte ausgeübt und an den Wahlen teilgenommen haben.Familienforschungsworkshop um Deutschland und Polen
 

Am Samstag, den 14. März, führte die G-Gruppen in Zusammenarbeit mit der Genealogischen Gesellschaft den ausgeschriebenen Workshop durch.

Leider fiel der Tag mit dem anhaltenden Ausbruch der Corona-Infektion zusammen, was dazu führte, dass ein großer Teil der Teilnehmer eine Zurückweisung meldete.

Die kleine Gruppe nahm an einer kurzen Einführung teil, wo und wie sie ihre Forschung vorantreiben sollten, und dann erhielten sie individuelle Hilfe bei der Suche.

Die Teilnehmer verließen den Workshop zufrieden mit dem, was der Tag gab.

Die Verbände planen aufgrund des großen Interesses und der Hoffnung, dass der anhaltende Ausbruch vorbei ist, eine Fortsetzung des Workshops.

Ein Dankeschön an die Genealogische Gesellschaft für eine gute Zusammenarbeit zum Nutzen beider Mitglieder.

 

Compgen.de – Verein für Computergenealogie   
 

Einige von Ihnen kennen möglicherweise bereits https://www.compgen.de/ den deutschen Online-Genealogieverband, der über eine umfassende Website mit vielen Informationen zur deutschen Genealogie verfügt.

Eine der Funktionen auf ihrer Website ist die sogenannte Meta-Suche, mit der Sie schnell nach Personen in Deutschland suchen können, wenn Sie nicht wissen, woher sie stammen.

Kürzlich hat die Datenbank 1,2 Millionen Datensätze hinzugefügt, die etwa 3,3 Millionen Personen aus 260 Standesämtern und etwa 110 Pfarreien in Pommern umfassen.

Die Suche in Metasuche erfolgt in 16 verschiedenen Datenbanken, darunter GEDBAS, historische Adressbücher, verschiedene Grabsteinprojekte und deutsche Verlustlisten aus dem Ersten Weltkrieg.

Compgen bietet umfangreiche Informationen zur Genealogie in Deutschland. Probieren Sie den obigen Link unter Recherchiern und dann Meta-Suche aus.

 

Steter Tropfen höhlt den Stein
Sprichwörter - siehe unten


Und dann eine Frage,
die für einen gemeinnützigen Verein immer relevant ist

Einladung an unsere Mitglieder
 
Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 
Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters
 
Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

MEMBERINFORMATION        MARCH 2019       www.g-gruppen.net

 

G-gruppen presents a new Forum


 

The G-gruppen has now come so far that we can present our new discussion list.

The list will then become the G-gruppen's Forum where members can ask questions, make submissions and exchange thoughts about the association's area of ​​activity "Borderless genealogy over the Baltic Sea".

In addition to being a member of the G-gruppen, in order to participate as a first step, you must "register" on the page http://www.g-gruppen.net/forum

After registering, you can choose, among other things, which language you prefer for the forum to be displayed on. The languages ​​are Swedish, German and English.

Note, however, that posts on the forum are displayed in the language in which the post is written.

After you have sent your registration, you will receive an email "Welcome to the G-Group's Forum" which states that you have been accepted and that you can now log in and start using the forum.

The Board hopes that you will enjoy the Association's Forum.

The association's discussion list on Yahoo will be closed after a run-in period on the new forum. We have taken advantage of all posts that were previously made to Yahoo's discussion list until the change in the fall of 2019, which meant that no posts were saved to Yahoo anymore.

Editing and publishing of this extensive material will gradually be posted on the forum for members to take part.

NOTE that membership is required to participate in the forum
.A new login code is required from April 1st
 

A new login code for the member pages will be valid from April 1st.

Information will be sent to all members via this forum.


G-gruppen's Annual Meeting 2020 
 

The G-gruppen has held the virtual vote and the 2020 annual meeting.

The meeting elected in accordance with the proposal of the election committee Jan-Åke Hager as chairman and re-elected Katarina Möller and Hans-Dieter Grahl. Gustaf Eichbaum was re-elected as first replacement and Carin Haglund was elected second replacement.

The meeting set the membership fee for the year 2021 at unchanged SEK 125 or EUR 14.

The Board was granted discharge for the financial year 2019. Furthermore, the AGM approved the Board's business plan for the years 2020-2021.

The Board expresses its warm thanks to all those who exercised their membership rights and participated in the election.Workshop how to research in Germany and Poland
 

On Saturday, March 14, the G-gruppen, in collaboration with the Genealogical Society, conducted the advertised workshop.

Sadly, the day coincided with the ongoing outbreak of the Corona infection, which led to a large part of the participants refrained from participation.

However, a small crowd took part in a brief introduction to where and how to go about moving forward in their research and then they were given individual help in finding ways forward.

The participants left the workshop satisfied with what the day gave.

The associations plan to carry out a follow-up of the workshop due to the great interest and hope that the ongoing outbreak will blow over.

A thank you goes to the Genealogical Society for a good cooperation for the benefit of both members.


 

Compgen.de - Verein für Computergenealogie
 

Some of you may already be familiar with
https://www.compgen.de/ the German online genealogical association which has an extensive website with a lot of information regarding German genealogy.

One of the features on their website is the so-called Meta-Suche a quick entry to search for people in Germany when you do not know where they came from.

Recently, the database has added 1.2 million data sets comprising about 3.3 million individuals from 260 civil registration offices and about 110 parishes in Pomerania.

Searches in Metasuche are done in sixteen different databases including GEDBAS, historical address books, various gravestone projects and German loss lists from the First World War.

Compgen provides extensive information on genealogy in Germany. Feel free to try the link above search under Recherchiern and then Meta-Suche.


 

The drop eventually erodes the stone
Proverbs - see below

 
And at last a question that is constantly relevant to a non-profit association
 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.

 
Update of the membership register
 
Please go to the website and update your personal information. You can access this here  http://g-gruppen.net/medlem/andringe.html

 
Facebook
Website
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net