Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION        APRIL 2020      www.g-gruppen.net

 

Nyhetsbrevets läsare, föreningsmedlemmar


Vi har nu under ett antal år skickat ut ett nyhetsbrev varje månad utom sommarmånaderna. Innehållet är enligt redaktören ganska ensidigt till stor del inriktad på Tyskland. Nu är G-gruppens verksamhet inte enbart inriktad på Tyskland utan vår uppgift är att arbeta mot området runt Östersjön, dvs. Finland, de baltiska länderna och Polen.

För att öka aktiviteten har föreningen nyligen dragit igång ett nytt Forum för utväxling av information rörande de områden våra medlemmar är intresserade av, länderna runt Östersjön. Starten har varit lite långsam då ca 15% av medlemmarna till dags datum har registrerat sig på Forumet.

Forumet blir inte starkare/intressantare förrän många deltar med inlägg och kommentarer. Har du inte provat gör slag i saken och registrera dig. Du finner information om hur du registrerar dig på

 http://www.g-gruppen.net/forumintro.html

I Corona-tid har föreningen varit före sin tid när det gäller styrelsens verksamhet. Vi har arbetat med internet baserat styrelseverksamhet under många år. Tidigare Skype, men numera Zoom som är ett modernare verktyg. Fler och fler föreningar arbetar med internet baserade verktyg som föreläsningar och filmer. Från ovan vänster sekreterare Erik Lindholm, kassör Katarina Möller, ordför-ande Jan-Erik Hager, Hans-Dieter (HD) Grahl, vice ordförande Björn Sonesson samt Carin Haglund. Fattas gör Gustaf Eichbaum. Samt inte att förglömma de som arbetar bakom kulissen Ann-Margret Kjellander och Svea-Lisa Råsäter revisor och ersättare samt valberedningens Ulla-Brita Sjöblom Pedersen.

För att bredda verksamheten behöver vi din hjälp, det räcker inte med en knapp handfull som år ut och år in drar lasset.

Kom gärna med tips på innehåll i nyhetsbrevet eller annat, du behöver inte själv skriva, vi kan sätta ihop en text. Eller om du vill hjälpa till i stort som smått, all hjälp uppskattas för att driva föreningen vidare.

Hälsar

Redaktören som gärna ser ett bredare nyhetsinnehåll och en större aktivitet
webmaster@g-gruppen.net


Släktforskardagarna 2020
 

Corona tider sprider osäkerhet om vad som gäller framöver. Tidigare har vi nåtts av informationen, att de svenska släktforskardagarna i Skövde är inställda, pga. osäkerheten med Corona epidemin. Vi riktar in oss på Göteborg år 2021.

Alldeles nyligen nådde oss budskapet att de tyska släktforskardagarna i Tapfheim ställs in. Orsaken är de samma som i Sverige.

Nu siktar vi på Kleve i  Nordrhein-Westfalen nära gränsen till Nederländerna under perioden den 10 – 12 september 2021. Platsen är inte 100% bestämd men troligen blir det denna. Året efter siktar vi på Tapfheim i södra Tyskland.
 

G-gruppen hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen
 

G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen och hoppas att ni får mycket nöje med medlemskapet.

Tobias Närbo
Johanna Berg
Inger Syhlén-Jonsson
Ola Forsberg
Hans Beskow
Alf V Johansson
Vibeke Johansson
Per Crispién 
Dana Jergefelt 
Kenneth Rehbinder

Tråkiga nyheter för släktforskare rörande polska arkiv
 

I år har nya förordningar införts i Polska arkivväsendet, rörande ytterligare begränsningar för överföring av civilrättsliga födelse- och äktenskapsregister.

Hittills var det enda kriteriet skyddsperioden 100 år för födslar och 80 för äktenskap. Nu måste varje enskild post innehålla en kommentar om att personen som påverkar dokumentet har avlidit.

Om t.ex. 99% av dokumenten har en sådan anmärkning och 1% inte har det, skickas denna volym inte till statsarkivet.

Endast dödsfallen kommer att överlämnas, som tidigare, till statsarkivet efter 80 år.
 

Ny inloggningskod krävs från och med 1 april
 

En ny inloggningskod till medlemssidorna kommer att gälla från den 1 april.

Information har skickats ut till samtliga medlemmar via detta forum.
 


 

 

Droppen urholkar så småningom stenen
Ordspråk - se nedan


 
Också en fråga som är ständigt aktuellt för en ideell förening

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret
 
Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta. Du når denna här http://g-gruppen.net/medlem/andrings.html
 


 
MITGLIEDSINFORMATION      APRIL 2020     www.g-gruppen.net

 

Rundschreiben-Leser, Verbandsmitglieder
 

Seit einigen Jahren versenden wir jetzt jeden Monat außer in den Sommermonaten einen Rundschreiben. Der Inhalt ist nach Angaben des Herausgebers weitgehend einseitig auf Deutschland ausgerichtet. Jetzt konzentrieren sich die Aktivitäten der G-Gruppen nicht nur auf Deutschland, sondern unsere Aufgabe ist es, auf das Gebiet um die Ostsee hinzuarbeiten,
d. H. Finnland, die baltischen Länder und Polen.

Um die Aktivität zu steigern, hat der Verein kürzlich ein neues Forum für den Informationsaustausch über die Gebiete, an denen unsere Mitglieder interessiert sind, die Länder rund um die Ostsee, ins Leben gerufen. Der Start war etwas langsam, da sich bisher etwa 15% der Mitglieder im Forum registriert haben.

Das Forum wird nicht stärker/interessanter, bis viele Mietglieder mit Beiträgen und Kommentaren teilnehmen. Wenn Sie nicht versucht haben, machen Sie einen Fall und registrieren Sie sich. Informationen zur Registrierung finden Sie hier

http://www.g-gruppen.net/forumintro.html
 

Zu Corona Zeiten war der Verein seiner Zeit in Bezug auf die Aktivitäten des Vorstands voraus. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit internetbasierten Vorstands-Operationen. Früher Skype, jetzt Zoom, ein moderneres Werkzeug. Immer mehr Verbände arbeiten mit internetbasierten Werkzeuge wie Vorträgen und Filmen.Von oben links Sekretär Erik Lindholm, Schatzmeisterin Katarina Möller, Vorsitzender Jan-Erik Hager, Hans-Dieter (HD) Grahl, stellvertretender Vorsitzender Björn Sonesson und Carin Haglund. Fehlt nur Gustaf Eichbaum. Und nicht zu vergessen diejenigen, die hinter den Kulissen arbeiten Ann-Margret Kjellander und Svea-Lisa Råsäter Wirtschaftsprüfer und Ersatz sowie die Ulla-Brita Sjöblom Pedersen des Wahlkomitees.

Um das Geschäft zu erweitern, brauchen wir Ihre Hilfe. Es reicht nicht aus, wenn nur eine Handvoll Jahr für Jahr die Last ziehen.

Fühlen Sie sich frei, Tipps zu Inhalten im Rundschreiben oder anderen zu geben, Sie müssen nicht selbst schreiben, wir können einen Text zusammenstellen. Oder wenn Sie groß oder klein helfen möchten, ist jede Hilfe willkommen, um den Verein fortzusetzen.

Schöne Grüße

Der Herausgeber,
der einen breiteren Nachrichteninhalt und eine größere Aktivität sehen möchte

webmaster@g-gruppen.net

 

Genealogie-Tage 2020Die Corona-Zeiten verbreiten Unsicherheit darüber, was kommen wird. Zuvor wurden wir durch die Information informiert, dass die schwedischen Genealogie-Tage in Skövde aufgrund die Unsicherheit mit der Corona-Epidemie abgesagt wurden. Wir zielen auf Göteborg im Jahr 2021.

Vor kurzem erreichte uns die Nachricht, dass die deutschen Genealogie-Tage in Tapfheim abgesagt wurden. Die Ursache ist die gleiche wie in Schweden.

Wir streben jetzt auf Kleve in Nordrhein-Westfalen nahe der Grenze zu den Niederlanden im Zeitraum vom 10. bis 12. September 2021 an. Der Standort ist nicht zu 100% bestimmt, aber wahrscheinlich wird es dieser sein. Im folgenden Jahr streben wir Tapfheim in Süddeutschland an.

 

Die G-Gruppen begrüßt neue Mitglieder des Verbandes
 

Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Tobias Närbo
Johanna Berg
Inger Syhlén-Jonsson
Ola Forsberg
Hans Beskow
Alf V Johansson
Vibeke Johansson
Per Crispién 
Dana Jergefelt 
Kenneth Rehbinder
 

Traurige Nachrichten für Ahnenforscher über polnische Archive
 

In diesem Jahr wurden im polnischen Archivsystem neue Vorschriften eingeführt, die zusätzliche Beschränkungen für die Übertragung zivilrechtlicher Geburts- und Heiratsregister betreffen.

Bisher war das einzige Kriterium für die Schutzdauer 100 Jahre für Geburten und 80 Jahre für die Ehe. Jetzt muss jeder einzelne Eintrag einen Kommentar enthalten, den die Person, die das Dokument betrifft, verstorben ist.

Zum Beispiel 99% der Dokumente haben eine solche Notiz und 1% haben sie nicht. Dieser Band wird nicht an das Staatsarchiv gesendet.

Nur die Todesfälle werden nach 80 Jahren nach wie vor an das Staatsarchiv übergeben.Ab dem 1. April ist ein neuer Login-Code erforderlich

Ein neuer Login-Code für die Mitgliederseiten ist ab dem 1. April gültig.

Über dieses Forum wurden Informationen an alle Mitglieder gesendet.
 

Steter Tropfen höhlt den Stein
Sprichwörter - siehe unten


Und dann eine Frage,
die für einen gemeinnützigen Verein immer relevant ist

Einladung an unsere Mitglieder
 
Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 
Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters
 
Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

MEMBERINFORMATION        APRIL 2020       www.g-gruppen.net

 

Newsletter readers, association members

 

For a number of years, we have now sent out a newsletter every month except the summer months. According to the editor, the content is rather one-sided to a large extent focused on Germany. Now the G-Gruppen's activities are not only focused on Germany, but our task is to work towards the area around the Baltic Sea, ie. Finland, the Baltic countries and Poland.

In order to increase activity, the association has recently launched a new Forum for the exchange of information concerning the areas our members are interested in, the countries around the Baltic Sea. The start has been a bit slow as about 15% of the members to date have registered on the Forum.

The forum will not be stronger/more interesting until many people participate with posts and comments. If you have not tried make a case and register. You will find information on how to register here

http://www.g-gruppen.net/forumintro.html

 

In Corona time, the association has been ahead of its time in terms of the board's activities. We have worked with internet-based board operations for many years. Formerly Skype, but now Zoom which is a more modern tool. More and more associations are working with internet-based tools such as lectures and films.

From above, left secretary Erik Lindholm, treasurer Katarina Möller, chairman Jan-Erik Hager, Hans-Dieter (HD) Grahl, vice chairman Björn Sonesson and Carin Haglund. Missing is Gustaf Eichbaum. And not to forget those who work behind the scenes Ann-Margret Kjellander and Svea-Lisa Råsäter auditor and replacement and the election committee's Ulla-Brita Sjöblom Pedersen.

In order to broaden the business we need your help, it is not enough with just a handful that year in and year out pull the load.

Feel free to provide tips on content in the newsletter or other, you do not need to write yourself, we can put together a text. Or if you want to help at large or small, all help is appreciated to continue the association.

Best regards

The editor
who likes to see a broader news content and a larger activity
webmaster@g-gruppen.net


 

Genealogy Researcher days 2020

 

Corona times are spreading uncertainty about what is to come. Earlier we have been informed that the Swedish genealogy days in Skövde have been canceled, due to the uncertainty with the Corona epidemic. We are targeting at Gothenburg in 2021.

Very recently, the message reached us that the German genealogy days in Tapfheim have been canceled. The cause is the same as in Sweden.

We are now aiming for Kleve in North Rhine-Westphalia near the border with the Netherlands during the period 10 - 12 September 2021. The location is not 100% determined, but it probably will be this one. The following year we aim at Tapfheim in southern Germany.

 

The G-gruppen welcomes new members to the association


The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

Tobias Närbo
Johanna Berg
Inger Syhlén-Jonsson
Ola Forsberg
Hans Beskow
Alf V Johansson
Vibeke Johansson
Per Crispién 
Dana Jergefelt
Kenneth Rehbinder


Sad news for genealogists regarding Polish archives

 

This year, new regulations have been introduced in the Polish archive system, regarding additional restrictions on the transfer of civil law birth and marriage registers.

So far, the only criterion for the protection period was 100 years for births and 80 for marriage. Now, each individual entry must include a comment that the person affecting the document has passed away.

For example, 99% of the documents have such a note and 1% do not have it, this volume is not sent to the State Archives.

Only the deaths will, as before, be handed over to the State Archives after 80 years.A new login code is required from April 1st

A new login code for the member pages will be valid from April 1st.

Information has been sent to all members via this forum. 

 

The drop eventually erodes the stone
Proverbs - see below

 
And at last a question that is constantly relevant to a non-profit association
 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.

 
Update of the membership register
 
Please go to the website and update your personal information. You can access this here  http://g-gruppen.net/medlem/andringe.html

 
Facebook
Website
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net