Protokoll
fört vid stiftelsemöte med Föreningen G-gruppen
torsdagen den 14 december 2000


1. Gustaf von Gertten hälsade välkommen och hänvisade till tidigare
gruppbeslut på att föreningen
G-gruppen skall bildas. Föreningen kommer att söka medlemskap i Sveriges
Släktforskarförbund.

2. Gustaf valdes att leda dagens möte och skall också skriva protokoll.

3. Till protokollsjusterare utsågs Brita Blomqvist och Barbro Brundin

4. Mötet fastslogs vara behörigen utlyst

5. Mötet beslöt att medlemsavgiften för år 2001 ska vara 50 kronor

6. Mötet beslöt efter diskussion godkänna stadgeförslaget som i största
utsträckning följt förbundets anvisningar.

7. Till ordförande för föreningen valdes Gustaf von Gertten

8. Antalet styrelseledamöter ska vara 5

9 Till styrelsemedlemmar för perioden december 2000 - februari 2001 valdes:
Olof Bilkenroth, Barbro Brundin, Ann-Marie Arkedal och Kerstin Åhlfeldt
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör

10.Till valberedning inför årsmötet i februari 2001 utsågs Ingemar Goliath

11. Årsmöte för Föreningen G-gruppen äger rum tisdagen den 27 februari
kl 18.00 i lokal som framgår av kallelsen. Kallelse utsänds till de som visat
intresse för östersjöanor.

12. Vid årsmöte i februari 2001 kommer dagordning enligt stadgarna att
följas, vilket innebär val av komplett styrelse, valberedning och revisorer.

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Stockholm den 14 december 2000


Gustaf von GerttenJusteras:


Barbro Brundin             Brita Blomqvist