Musikerlärobrev


Betyget som skulle ge musikereleven framgång i yrket

Gustaf von Gertten:

Jena och Weimar är grannstäder i dagens Thüringen och är kulturorter förknippade med de största tyska diktarna Goethe och Schiller. Schiller kom till Jena 1789 som professor i historia. Något år tidigare skrev han den berömda dikten An die Freude som tonsattes av Beethoven och som nu är EU:s nationalsång. Jena fick sin högskola på 1500-talet. Den har idag namnet Friedrich Schiller Universität. Musikens betydelse i tysk kultur har alltid varit central och kvaliteten på utövarna grundlades redan under utbildningen. Nedanstående förnämliga lärobrev (gesällbrev) öppnade dörrarna för innehavaren i hans fortsatta karriär. Men glöm inte att "Det som är sanning i Berlin och Jena är ett dåligt skämt i Heidelberg" (Fröding).

Musiklärobrev
Klicka på bilden, så får du den förstorad och du kan själv läsa texten.
Hans Krüger:

Vännen Gustaf Eichbaum har på Föreningen G-gruppens diskussionslista berättat om detta brev och dess konstnärliga utsmyckning och gett följande beskrivning (i översättning):

"Musikerlärobrev från år 1752 från Jena i format 42.5 x 56 cm med 2 st i rött bläck införda pennteckningar: Jenas stadskärna och en musikant i präktiga kläder som spelar Viola da Gamba med en pälsmössa på huvudet. Pergament under signatur H.A.- Urkund 8168 Archiv der Stadt und des Landes Wien, Österrike, offentligt i Mitteldeutsche Familienkunde, band IV, årgång 14, häfte 4, okt/dec 1973 sidorna 145 -148 genom Hanns Jäger-Sustenau, Wien."

Gesällbrevet publiceras här med benäget tillstånd av Wiener Stadt- und Landesarchiv.

Gustaf Eichbaum har givit oss en klarskrift av den tyska texten från vilken en översättning gjorts av Jürgen Weigle. Weigle har lagt in några egna ord som han anser vara nödvändiga för förståelsen. Dessa ord är inom parentes och markerade med gult. För läsning av den tyska originaltexten hänvisas till vår tyska medlemssida.

Jag, Johann Nikolaus Venus, för närvarande förordnad stadskyrkomusiker i den saxiska residens- och universitetsstaden Jena, gör härmed veterligt att innehavaren av detta öppna brev, Justinus Schieck, härstammande från Großen Lupnitz, från den 16 juli 1746 och för sex år framåt enligt ett av honom och mig jämte hans fader mäster Johann Schieck, hovslagare i Großen Lupnitz, samt i närvaro av några kyrkomusiker, nämligen herr Samuel Beck, herr Georg Kellner, herr Andreas Benk, herr Balthasar Rosen och den kejserlige notarien och furstlige saxiske talesmannen vid hovrätten herr Johann Christian Leuthold samt även andra herrar vittnen (ingånget) vedertaget lärlingskontrakt respektive anställningsbevis påbörjat sin lärotid för att hos mig under sådan tid lära sig ärligt och rättrådigt den högt lovvärda kyrkomusiken till den grad vilken av en musiker erfordras och vilken är tjänlig för denna lovvärda profession. Alldenstund nu densamme ärligt och rättrådigt avslutat sin sexåriga lärotid liksom under sina läroår förhållit sig ärlig, gudfruktig, trogen, flitig och lydig så till måtto att jag och envar varit med honom väl till freds och i sanningens namn ej kunna säga något ofördelaktigt, att han således förstått lärda konst på det att han kan existera och utveckla sig därmed. Liksom har jag (ur hans lärokontrakt) att befria, att till gesäll förklara och för sitt goda uppförande på det bästa att rekommendera bemälde Justinus Schiecken på grund av sin väl genomgångna lära inte endast härmed offentligt och i kraft av detta (brev) utan även i sanningens namn att medels detta gesällbrev hjälpa densamme. Må därför min respektive tjänste- och vänliga anhållan nå envar som är av stånd och värdighet, i synnerhet dock dem som äro kunniga och välvilliga mot denna lovvärda konst och profession, att de må skänka fullständig tilltro till detta utfärdade gesällbrev och att visa nämnde Justinus Schieck som numer vardande gesäll all ynnest och befordran på grund av hans uppförande och redlighet samt att honom som vällärde ( utövare av denna) konst och profession visa hågad välvilja och att låta honom fruktbart njuta av mitt rekommendationsbrev vilket han alltid kommer att leva upp till genom trogen och lydig tjänst. Jag kommer för detta och på alla sätt att stå till tjänst med angenäma ömsesidiga tjänster och tillmötesgående. Som bekräftelse av detta och ytterligare bestyrkande har jag jämte de för detta ändamål beställda och ombedda herrar vittnen egenhändigt undertecknat samt beseglat detta gesällbrev. Hänt i Jena den 15:e juli ettusensju-hundrafemtiotvå.

Johann Nocilaus Venus, som läromästare
Michael Wiener, kyrkomusiker
Johann Wilhelm Francke, kantor (1748-1755)
Wilhelm Friese, juris kandidat
Johann Heinrich Möller, ställföreträdande organist
Gottfried Venus, juris studerande
Johann Christian Leuthold, "som obligatoriskt vittne"
Münsterberg, juris studerande
Johann Georg Kellner, kyrkomusiker
Wilhelm Venus, litteratur kandidat
Johann August Werner, kyrkomusiker
Venus, medicine studerande
Heinrich Gottfried Werner, kyrkomusiker
Felix Oßwalt, guldsmidesarbetare

Copyright © 2007 G-gruppen