Stadgar

för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön

antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009, den 26 februari 2011, den 25 april 2015, den 23 april 2016 och den 15 april 2018.


§ 1Föreningens namn är Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön. Namnet förkortas till Föreningen G-gruppen. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att främja släktforskning som avser migration och släktförbindelser över Östersjön.

§ 3Varje fysisk person som vill främja dessa ändamål är välkommen att vara medlem i föreningen. Medlem har att erlägga av årsmötet beslutad avgift, om inte styrelsen bestämmer annat.

Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan om medlem bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadar föreningens intressen och anseende.

Beslut om uteslutning får inte tas innan medlemmen fått tillfälle att yttra sig om skälen för en eventuell uteslutning inom fjorton (14) dagar från den dag då föreningsstyrelsen meddelat medlemmen per e-post orsaken till övervägandet. Definitivt beslut skall meddelas medlemmen senast fjorton (14) dagar efter det att medlemmen haft tillfälle att yttra sig i frågan.

Styrelsens beslut om uteslutning kan av medlem överklagas till nästa på beslutet följande ordinarie medlemsstämma. Medlem skall i så fall meddela styrelsen senast tjugoen (21) dagar efter beslutet att hen överklagar beslutet med angivande av skälen. Styrelsen skall sedan ta upp överklagandet under 12 § på dagordningen vid nästa ordinarie årsstämma som skärskild punkt. Medlemsstämmans beslut kan inte överklagas.

§ 4Föreningens verksamhet utövas genom

     -  årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ,
     -  styrelsen, som är föreningens styrande organ,
     -  ledningsgruppen, som är föreningens verkställande organ.

Styrelsen tillvaratar föreningens intressen och verkar även genom ledningsgruppen. De av styrelsen utsedda medlemmarna i ledningsgruppen ansvarar inför styrelsen för olika arbetsområden och projektgrupper. Mandatperioden för medlemmarna i ledningsgruppen är tillsvidare.

§ 5Föreningens styrelse består av ordförande och minst två ledamöter. Samtliga ordinarie ledamöter väljs på två år - vid första valtillfälle väljs hälften på ett år. Ordförande och ersättare väljs på ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.
Ersättare inträder i ordinarie ledamots frånvaro enligt av årsmötet beslutad inträdesordning.

§ 6Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter inkl ordförande eller vice ordförande deltager i mötet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Medlem i ledningsgrupp kan med yttranderätt, dock utan rösträtt, vid behov adjungeras till styrelsemöte.

§ 7Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaper, protokoll och årsberättelse ska tillställas revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

§ 8Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under april månad. Extra medlemsmötet hålls när styrelse eller revisorer eller minst en femtedel av medlemmarna kräver det. Årsmöte anses vara behörigen utlyst om styrelsen fastställt och på föreningens hemsida och diskussionslista utlyst dag för årsmötet senast under januari månad. Extra medlemsmöte anses vara behörigen utlyst om styrelsen fastställt och på föreningens hemsida och diskussionslista utlyst dag för extra medlemsmötet senast två månader före dagen för mötet.

Föreningens ordinarie och extra stämmor skall kunna genomföras virtuellt.

Medlem får rösta i förtid via av föreningen tillhandahållet program för förhandsomröstningar. Förhandsröstning kan ske tidigast fyra veckor och senast tre dagar före årsmötet eller extra mötet. Vid förhandsröstning anges den hos föreningen anmälda e-postadressen som användarnamn och det personliga medlemsnumret som lösenord.

Endast medlem som erlagt medlemsavgift för året äger rätt att deltaga i omröstning vid årsmöte, extra möte eller förhandsröstning. Medlem som förhandsröstat äger rätt att närvara på årsmöte eller extra medlemsmöte och då ändra sin tidigare virtuellt avgivna förtidsröstning.

Resultaten av förhandsröstningen meddelas valberedningen skriftligen senast tjugofyra timmar innan årsmötet eller extra mötet påbörjas.

§ 9Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
 13. Val av ordförande.
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare.
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare, samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe.
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa.
 17. Val av moderator tillika rösträknare för förhandsröstning. Mandattiden för denna moderator är tillsvidare.
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning.
 19. Val av valberedning och dess sammankallande.
 20. Övriga ärenden.
 21. Mötets avslutande.
§ 10Motioner och förslag till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast en månad efter det att årsmötet i enlighet med 8 §, första stycket, utlysts.

§ 11Kallelse och föredragningslista till årsmöte eller extra möte jämte möteshandlingar inklusive förslag från valberedningen skall på föreningens hemsida vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 12Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

§ 13Val förrättas med slutna sedlar om så yrkas. Vid lika röstetal avgöres genom lottning. I andra frågor har ordföranden utslagsröst.

§ 14Ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut därom fordras minst två tredjedelar av avgivna röster inklusive virtuella förtida röster.

§ 15För upplösning av föreningen fordras beslut därom på ett ordinarie årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte med minst sammanlagd tre fjärdedelar av avgivna röster. Sagda extra medlemsmöte får tidigast äga rum tre månader efter det första beslutet.

§ 16I händelse av föreningens upplösning ska dess immateriella tillgångar och samlingar överlämnas till förening med intresse för migrationsforskning. Ev. befintliga medel disponeras enligt sista mötets beslut.

Dessa stadgar har upprättats på svenska, tyska och på engelska. Vid tvist gäller den svenska versionen.


Uppdaterad 2018-04-15 Copyright © G-gruppen