Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2003


Enligt föreningens stadgar har valberedningen att komma med förslag till punkterna 13 - 16 i dagordningen för årsmötet. Valberedningen avser att lägga fram följande förslag för årsmötet:

Björn Zötterman, suppleant, nyval.

Punkt 13.
Val av ordförande.

Valberedningen föreslår:
Gustaf von Gertten, omval.

Punkt 14.
Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:
Styrelsen skall förutom ordförande bestå av sex ledamöter och en suppleant.

Punkt 15.
Val av styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår:
Peeter Grünberg, ordinarie ledamot, omval.
Olle Sahlin, ordinarie ledamot, omval.
Lars Craemer, ordinarie ledamot, omval.
Anne-Marie Arkedahl, ordinarie ledamot, omval.
Anna-Lisa Kuylenstierna, ordinarie ledamot, omval.
Jürgen Weigle, ordinarie ledamot, nyval.

Punkt 16.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår:
Lena A Löfström, revisor, omval.
Kerstin Åhlfeldt, revisor, nyval.
Olof Bilkenroth, revisorsuppleant, omval.

Valberedningen har 2002 bestått av Elsie Larsson, sammankallande, David Papp och Klara Vago-Görres.