Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2001

Inledning

Redan i början av år 1996 lades grunden till det som nu blivit Föreningen G-gruppen. Denna har vuxit fram ur ett behov som identifierades av en grupp släktforskare - numera alltjämt vid liv under benämningen "die alte und schöne G-Gruppe" - och ledde till handling. Resultatet blev en förening som aktivt arbetar med att hjälpa andra släktforskare - genom råd, kunskapsförmedling och kontaktskapande verksamhet - att finna sina Östersjöanor. Utgångspunkten är att vinna ökad kunskap om svenska släkters rötter i andra länder runt Östersjön men föreningen intresserar sig även för bl a tyska släkters rötter i Sverige. Sedan flera år tillbaka följer föreningen - i synnerhet dess ordförande - diskussionen på ledande tyska listor som AGoFF (Arbeitsgemeinschaft ostdeutcher Familienforscher), FamNord (Familien-forschung in Norddeutchland), och Pommerscher Greif. Genom denna bevakning och annan kontaktskapande verksamhet har föreningen tillförts kunskaper som kunnat läggas till grund för dess programverksamhet och webbsatsning. Centrum i föreningens verksamhet ligger i den egna webbplatsen (numera med egen domän: www.g-gruppen.net) och den därtill knutna diskussionslistan (G-gruppen@yahoogroups.com).

Styrelse, valberedning och revisorer

Föreningen bildades vid ett stiftelsemöte den 14 december 2000, då stadgar för föreningen antogs. På årsmöte den 26 februari valdes Gustaf von Gertten till ordförande i föreningens styrelse och Ann-Marie Arkedal, Lars Craemer, Peeter Grünberg, Cornelia Gustafsson, Olle Sahlin och Kerstin Åhlfeldt till ledamöter. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Grünberg till vice ordförande, Sahlin till sekreterare och Kerstin Åhlfeldt till kassör. Craemer utsågs till föreningens redaktör och webbmaster; han har också under verksamhetsåret varit diskussionslistans ägare. Ingemar Goliath och von Gertten har varit listans moderatorer. Cornelia Gustafsson har under året lämnat styrelsen. Styrelsen har under året sammanträtt den 12 mars, den 17 maj, den 16 augusti, den 15 oktober och den 3 december.

Årsmötet utsåg till valberedning Ingemar Goliath, Elsie Larsson och David Papp; med Goliath som sammankallande.

Till revisorer för verksamhetsåret 2001 valdes Lena Löfström och Olof Bilkenroth med Anna-Lisa Kuylenstierna och Hans Krüger som suppleanter.

Webbsidan och diskussionslistan

Under verksamhetsåret har webbsidan utvecklats ytterligare och bl. a. har adresser och länkar till tyska och polska arkiv, bibliotek och släktforskarorganisationer förts ā jour och ett antal sökbara historiska kartor tillförts. Vidare har komplettering skett med information riktad till tysk publik om möjligheter att släktforska i Sverige. Webbsidan har under verksamhetsåret haft omkring 5 000 besökare. Därutöver har omkring 1 800 besök gjorts på de tyskspråkiga avsnitten.

Diskussionslistan har med moderatorernas hjälp hållits livaktig under hela verksamhetsåret och flertalet frågeställningar som aktualiserats har fått en sakkunnig belysning. På listan har förts samtal i vitt skilda frågor kring migration i Östersjöområdet, oftast med personhistorisk inriktning men stundom har perspektivet vidgats till militärhistoriska, religionshistoriska eller kulturhistoriska spörsmål. Samtalen har också varierat tidsmässigt - från 1500-talet till 1900-talets efterkrigstid. Moderatorerna har även kunnat förmedla kunskaper, frågor och frågesvar från tyska genealogiska webbplatser eller hänvisa till sådana. Drygt 1 100 inlägg gjordes under verksamhetsåret 2001. Verksamheten visade vid årsskiftet inga tecken på avmattning. Från årsskiftet gäller att endast medlemmar i föreningen får deltaga.

Arbetsgrupper och projekt

E-gruppen under arbetar med släktforskning med baltisk - i huvudsak estnisk - anknytning. Den 27 mars genomfördes ett besök på Stockholms Historiska Databas. Den 28 augusti hölls i Genealogiska Föreningens lokaler i Stockholm "Öppet hus" med temat "Släktforska i Estland".

E-gruppen medverkade vid arrangemanget "Arkivens Dag" den 10 november på Riksarkivet i Stockholm. Gruppen har etablerat kontakt med den estniska släktforskarföreningen "Eesti Genealoogia Selts" i Tallinn, vars ordförande Kalle Kesküla framträdde på ett av G-gruppen arrangerat Öselseminarium på Riksarkivet i Stockholm den 17 november. Under hösten påbörjades en studiecirkel i estnisk släktforskning.

Projektet "Dalfolk i Pommern", som presenterades vid föreningens årsmöte den 26 februari 2001, har under verksamhetsåret letts av Ingemar Goliath. Det har engagerat åtskilliga släktforskare i Dalarna och i Pommern. G-gruppen har registrerat sig som intressent i projektet Schwedenstrasse, som är ett av universitetet i Greifswald initierat arbete med egen webbplats.

Övrig programverksamhet

Föreningen har under verksamhetsåret kunnat disponera postbox och lokaler för styrelsearbete hos Genealogiska Föreningen (GF) i Stockholm. Den har också intresserat sig för GF:s omfattande samling av tysk genealogisk litteratur (Hintzesamlingen) och initierat åtskilliga nyförvärv. GF:s "Mecklenburgdag" den 12 november ägde rum i samarbete med föreningen.

Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund (SSF). Ordföranden von Gertten deltog i SSF:s ordförandekonferens och årsmöte den 24 och 25 augusti i Borås ("Släktforskar-dagarna") och i SSF:s regionträffar i Strängnäs den 21 april och i Nyköping den 27 oktober.

I samarbete med Nordisk genealogisk samarbeidskomité (NORDGEN) genomförde föreningen den 7 och 8 april under von Gerttens ledning ett seminarium i Malmö och Lund kring migration i Östersjöområdet. I seminariet deltog bl. a. Elisabet Reuterswärd, Bertil Häggman, Andreas Önnerfors, Tore H. Vigerust, Birgit Flemming Larsen och Åke Kjellqvist. I de frågor, som väcktes på seminariet, har en fortsatt diskussion kunnat föras på föreningens diskussionslista.

Föreningens verksamhet har presenterats vid Riksarkivets ovannämnda arrangemang "Arkivens Dag", varvid information även gavs om projektet "Dalfolk i Pommern". Författaren till den för detta projekt betydelsefulla boken om Nils Bielke, Ingvar Eriksson, informerade inledningsvis om innehållet i boken. Vid Riksarkivets vänförening PRO MEMORIA:s årsmöte den 19 november i Krigsarkivet i Stockholm redogjordes också för föreningens verksamhet och Craemer demonstrerade webbplatsen.

Den 6 och 7 november informerade Craemer och Goliath i "Släktforskarnas Hus" i Leksand (på inbjudan av "Föreningen Dalfolk") om G-gruppens verksamhet och om "Dalfolk i Pommern".

Ekonomi och medlemmar

Under föreningens första verksamhetsår har föreningen haft 115 medlemmar.Medlemsavgift, som uttagits endast av i Sverige bosatta (75 medlemmar), har varit 50 kr. Åtskilliga arrangemang och åtgärder har bekostats genom gåvor från enskilda medlemmar. Bidrag till särskilda arrangemang har utgått bl. a. från Skånes Bildningsförbund, Svenska Institutet och Goetheinstitutet. Betydelsefullt har även samarbetet med GF varit - därigenom har praktisk hjälp i form av lokaler och postadress givits.

Stockholm i februari 2002

Gustaf von Gertten
ordförande

Peeter Grünberg
vice ordförande
Ann-Marie Arkedal          Lars Craemer Olle Sahlin         Kerstin Åhlfeldt