Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2002

Inledning

Föreningen har nu avslutat sitt andra verksamhetsår men dess rötter går tillbaka till år 1996, då en grupp släktforskare - alltjämt vid liv under beteckningen "die alte und schöne G-gruppe" - identifierade ett behov av en sammanslutning som förmår att aktivt hjälpa släktforskare - genom råd, kunskapsförmedling och kontaktskapande verksamhet - att vinna ökad kunskap om svenska släkters ursprung i andra länder kring Östersjön. En naturlig utveckling av detta tema har blivit att även ägna intresse åt tyska släkters rötter i Sverige. Den snabba utvecklingen av Internet liksom det ökade historieintresse och den förbättrade arkivtillgänglighet som följt på Sovjetunionens sammanbrott har tveklöst stimulerat många människors intresse för dessa frågor. Sedan flera år tillbaka följer föreningen diskussionen på ledande tyska listor som AGoFF (Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher), Fam Nord (Familienforschung in Norddeutschland) och Pommerscher Greif. Genom denna bevakning och annan kontaktskapande verksamhet har föreningen tillförts kunskaper som kunnat läggas till grund för dess programverksamhet och utveckla dess webbsatsning. Centrum i föreningens verksamhet ligger i den egna webbplatsen (www.g-gruppen.net) och den därtill knutna diskussionslistan (g-gruppen@yahoogroups.com) men under året har också sammankomster med diskussioner och föredrag fått stort utrymme.

Styrelse, valberedning och revisorer

Föreningen bildades vid ett stiftelsemöte den 14 december 2000, då stadgar för föreningen antogs. Vid årsmöte i Goethe-Institutets samlingssal i Stockholm den 18 februari 2002 valdes Gustaf von Gertten till ordförande i föreningens styrelse och Ann-Marie Arkedahl, Lars Craemer, Peeter Grünberg, Sonia Holz, Anna-Lisa Kuylenstierna, Olle Sahlin och Kerstin Åhlfeldt till ledamöter. Vid efterföljande styrelsemöte utsågs Grünberg till vice ordförande, Ann-Marie Arkedahl till klubbmästare, Sahlin till sekreterare och Kerstin Åhlfeldt till kassör. Craemer utsågs till redaktör och webmaster; han har även under detta år varit diskussionslistans ägare. Ingemar Goliath och von Gertten har varit listans moderatorer. Sonia Holz har under året lämnat styrelsen. Styrelsen har sammanträtt den 25 februari, den 15 april, den 27 maj, den 2 september, den 14 oktober, den 2 december 2002 samt den 20 januari 2003.

Årsmötet utsåg till valberedning Elsie Larsson, sammankallande, David Papp och Klara Vago-Görres.

Till revisorer för verksamhetsåret 2002 valdes Hans Krüger och Lena A. Löfström med Olof Bilkenroth som suppleant.

Webbsidan och diskussionslistan

Föreningens webbsidor har utvecklats ytterligare. En del av materialet finns nu även tillgängligt på tyska språket. Under hösten har den nya funktionen "Medlemssidor" tillagts. Det fullständiga medlemsregistret, sökfunktionen och information kring diskussionslistan har lagts där. Vidare har ett antal mallar för brev till tyska eller polska församlingar och myndigheter tillförts medlemssidorna. Webbsidorna hade vid årsskiftet haft omkring 24 000 besökare sedan starten.

Diskussionslistan har med moderatorernas mycket aktiva hjälp hållits livaktig under hela verksamhetsåret och flertalet frågeställningar som aktualiserats har fått en sakkunnig belysning. På listan har förts samtal i vitt skilda frågor kring migration i Östersjöområdet, oftast med personhistorisk inriktning men stundom har perspektiven vidgats till militär-, kultur- eller religionshistoriska frågor i allmänhet. Samtalen har också varierat tidsmässigt från 1500-tal till modern efterkrigstid. De föredrag som hållits i föreningens regi har ofta utlöst fortsatta samtal över listan. Moderatorerna har även kunnat förmedla kunskaper, frågor och frågesvar från tyska genealogiska webbplatser eller hänvisa till sådana. Drygt 1 000 inlägg gjordes under verksamhetsåret och inga tecken på avmattning har visat sig. Samtalet har också påtagligt stimulerats av att flera mycket kompetenta tyska forskare knutits till listan.

Arbetsgrupper och projekt

E-gruppen har under året träffats åtta gånger och fortsatt arbetet med släktforskning med baltisk - i huvudsak estnisk - anknytning. Exempelvis ägnades en av träffarna till att bekanta sig med äldre estniskanknutet material (såsom Livonicasamlingarna) på Riksarkivet. E-gruppen medverkade vid den nedan nämnda träffen med Christopher Toll.

En arbetsgrupp har under ledning av Ann-Marie Arkedahl och Peeter Grünberg under året arbetat med Sveriges Släktforskarförbunds projekt "Namn åt de döda" med målsättningen att fylla luckorna i detta material såvitt angår tyska församlingen i Stockholm.

Styrelsen har under året ägnat avsevärd tid åt att rådgöra med Genealogiska Föreningen om dess litteraturinköp avseende de baltiska staterna och Tyskland. Dess s. k. Hintzesamling har kunnat kompletteras både genom enskilda bokdonationer och genom gåvor från Föreningen G-gruppen. De senare redovisas i bilaga 1.

Projektet "Dalfolk i Pommern" med Ingemar Goliath som projektledare har tillförts nya kunskaper, delvis till följd av de presentationer för en större publik som under året genomförts. Goliath har med föredrag och bildspel presenterat projektet vid den pommerska släktforskarföreningen Pommerscher Greifs årsmöte i Travemünde den 26 januari 2002. Ett referat av föredraget har intagits i den pommerska föreningens tidskrift "Sedina-Archiv".

Ett större projekt som slutförts under året var ett i föreningens regi hållet seminarium i Flensburg den 14-15 september 2002 kring migration i södra Östersjöområdet och linjen Norge - Danmark - Sydsverige - Nordtyskland. Seminariet engagerade ett 20-tal forskare från de nordiska länderna och från norra Tyskland och har lett till en ökad aktivitet på föreningens diskussionslista. Seminariet har givits ekonomiskt stöd från Nordisk Kulturfond. Från föreningen deltog Gustaf von Gertten, Åke Kjellquist och Hans-Jürgen Schmitz.

En serie träffar kring temat "Die Vertreibung" har inletts. Upplägget har varit filmvisning med efterföljande samtal med närvaro även av personer som själva upplevt de dramatiska händelserna. Det första mötet den 29 augusti 2002 avsåg flykten från Preussen 1945 och då anordnades även ett bokbord kring temat. Den 15 november behandlades "Wilhelm Gustloff" med närvaro även av författaren Claes-Göran Wetterholm. Klara Vago-Görres har lagt ned ett omfattande arbete på dessa arrangemang.

Den inledningsvis nämnda gruppen "die alte und schöne" har under året träffats nio gånger.

Övrig programverksamhet

Föreningen har även under det gångna året kunnat disponera postbox och lokaler för styrelsearbete hos Genealogiska Föreningen (GF) i Stockholm.

Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund (SSF) och har medverkat i dess ordförandekonferens och vid dess årsmöte den 24 och 25 augusti 2002 i Borlänge. Föreningens webbredaktör Craemer har samtidigt deltagit i en av Håkan Skogsjö ("Rötter") ledd konferens för webbredaktörer. Föreningen har varit representerad vid förbundets regionala träffar den 20 mars och den 12 september 2003.

Gustaf von Gertten och Ingemar Goliath deltog även i Ostsee-Akademies årliga Pommernseminarium i Travemünde den 24-26 januari 2002.

Den 19 januari 2002 gästades föreningen av Ted Rosvall som hos Goethe-Institutet för en talrik publik föreläste om "Kungliga äktenskap - strategier och invandring som följt i dess spår". Samma föredrag hölls den 10 mars i Malmö Stadsarkiv för föreningens medlemmar i Skåne - ett samarrangemang med Genealogiska Föreningen och skånska släktforskare. Den 3 juli 2002 anordnades i Skåne, Ingelstads församlingshem, en släktforskarträff med temat "Tyskar i Sydskåne under 1700- och 1800-talen".

Vid årsmötet den 26 januari 2002 höll Jürgen Weigle i Goethe-Institutets lokaler ett föredrag om mennoniterna i Preussen.

Den 27 mars 2002 höll föreningen ett möte - i regi av medlemmen Kurt Persson - i Stadsarkivet i Ystad omkring postbåten Ystad- Stralsund.

Professor Christopher Toll föreläste den 18 april 2002 i Goethe-Institutets lokaler om "Tysk-baltisk adel". Föredraget med illustrationer har - i likhet med Weigles nämnda föredrag - gjorts tillgängligt på föreningens hemsida; även i tysk översättning.

Föreningens största arrangemang under året ägnades Tyska kyrkan i Stockholm och anknöt till Stockholms 750-årsjubileum. Gustaf von Gertten och Olle Sahlin föreläste den 25 april 2002 i denna om tysk invandring till Stockholm från medeltiden och framåt med särskild tonvikt på tyska församlingens framväxt. Härefter följde en konsert med Iwa Sörenson, sång och berättelser, och Suzanne Kroon-Hahr, orgel och piano. Kvällen avslutades med en eftersits i Gildenhaus med ett 50-tal deltagare.

Jesper Zedlitz, samordnare av tyska släktforskarföreningars webbsatsningar i Verein für Computergenealogie, inbjöds av föreningen till Sverige i slutet av augusti. Han föreläste för föreningen den 26 augusti 2002 i Stockholm och i anslutning till Släktforskarförbundets årsstämma i Borlänge den 25 augusti. Han deltog även i det av föreningen anordnade, ovan nämnda, seminariet i Flensburg.

Ekonomi och medlemmar

Föreningen har under verksamhetsåret fördubblat sitt medlemsantal och hade vid det senaste årsskiftet 208 medlemmar, av vilka 60 (utländska) var befriade från medlemsavgift. Medlemsavgiften har varit 50 kr. Såsom tidigare har åtskilliga arrangemang och åtgärder bekostats genom gåvor från enskilda medlemmar. Bidrag till särskilda arrangemang har utgått bl. a. från Sveriges Släktforskarförbund, Stockholms Läns Bildningsförbund, Dalarnas Släktforskarförbund och Nordisk Kulturfond.. En insamling till Tyska kyrkans orgelfond har genomförts och dessa medel har överlämnats till kyrkan med tack för dess stöd vid föreningens sammankomst där under våren. Riksarkivets vänförening PRO MEMORIA har från sin fond till Gunnar Atmers minne överlämnat drygt 6 000 kr till föreningen. Tillgångarna uppgick vid årsskiftet till 10 437 kr. Betydelsefullt har även samarbetet med Genealogiska Föreningen varit - därigenom har praktisk hjälp i form av lokaler och posthantering lämnats och dess omfattande bibliotek varit en stor tillgång.

Stockholm i februari 2003

Gustaf von Gertten
ordförande

Peeter Grünberg
vice ordförande
Ann-Marie Arkedal

Anna-Lisa Kuylenstierna

Kerstin ÅhlfeldtLars Craemer

Olle Sahlin

Bilaga 1

Bokgåvor till Genealogiska Föreningens Bibliotek år 2002

 • Adressbuch Deutschland
 • Att söka sina utländska rötter (Elisabeth Reuterswärd)
 • Beståndsöversikt för landsarkiven i Joensuc och Sankt Michel
 • Breven från Polen
 • David Cythræus und die Universität Rostock (Otfried Czaika)
 • Die Bundesrepublik Deutschland Staatshandbuch Bremen
 • Führer durch die Berliner Gewerbe-Ausstellung
 • Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad (Christina Dalhede)
 • Hanseatiskt och efterhanseatiskt på Gotland
 • Kleine Geschichte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
 • Krigsarkivet i Helsingfors - en handledning
 • Landsarkivet i Lund. Beståndsförteckning del
 • Riga - en personlig vägvisare
 • Romanen om Rakvere (Jaan Kross)
 • Staatshandbuch BW, MVP, NS, NRW, RP, SL
 • Striderna i Soumussalmi, kampen i Kuhmo
 • Sverige-Estland-Lettland